Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je kněz T. Halík kacíř? - 6. část

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii šesté části našeho dopisu pod názvem „Je kněz T. Halík kacíř?“ a prosíme o jeho zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-------------------------------------------------

  • je-knez-t-halik-kacir-6-cast

 

 

Je kněz T. Halík kacíř?

(část 6.)

 

Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti:

 

6. Metoda relativismu

Halík řeší otázku, zda všechna náboženství jsou v jádře stejná a stejně hodnotná„Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“

CitaceNE, zní moje odpověď, pokud někdo tvrdí, že ‚náboženství jsou v jádře stejná‘. Toto tvrzení rozhodně neguji jako religionista, který při bližším studiu náboženství vidí bezpočet rozdílů.“

Odpověď: Halík na první pohled odpoví správně: NE. Avšak důvodem, který uvádí, hned prozradí, že celý problém vztahu křesťanství a pohanských kultů staví na falešný základ. Podstata křesťanství a podstata pohanství jsou dvě neslučitelné věci. Křesťanství uctívá jediného Boha Stvořitele, který nás spasil ve svém Synu. Pohanství uctívá démony nemorálností, cynismem, dokonce i rituálními lidskými oběťmi. Dnes užívaný termín „světová náboženství“ slouží ke smíšení protichůdných, absolutně neslučitelných směrů jako je křesťanství a pohanství. Jde tu o ideologickou manipulaci s cílem prosadit ducha New Age a zavést NWO. Nejsilnějším prostředkem k tomuto cíli je tzv. internáboženský dialog, který likviduje podstatu křesťanství a vnitřně ho převádí na New Age. Halík je zastáncem tohoto sebezničujícího procesu křesťanství. Lživě ho staví na stejnou rovinu s pohanskými kulty. Bohužel, už deklarace Nostra aetate (1965) a gesto Jana Pavla II. v Assisi (1986) otevřely této herezi dveře do církve. Nový heretický směr stojí proti celé tradici církve i její podstatě. Ovocem pro křesťanské národy je prokletí v podobě nastolování homodiktatury, kradení dětí juvenilní justicí a gender schizofrenie.

Pohané uctívají různé bůžky a zbožšťují zvířata – posvátné krávy a hady v Indii či draky v Číně atd. Pohanství je spojeno s okultismem, tedy s magií, věštěním a spiritismem, kdežto celé Písmo svaté i křesťanství se proti tomu radikálně staví. Povinností křesťanů je konat misie, a ne vést nějaký internáboženský dialog. Ten je cestou k sebezničení křesťanství a otevírá antimisii pohanství na křesťanská území. Halík pohanskou antimisii vehementně prosazuje. 

Halík pokračuje: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď:NEVÍM a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí, ať už je jejich jednoznačná odpověď ano, či ne. To je totiž otázka, která může být položena pouze Bohu; žádný člověk nezná ‚všechna náboženství‘ natolik, aby je mohl zodpovědně srovnat a zhodnotit.“

 

Citace: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM“.

Odpověď: Halík se schovává za upřímnost, ale je to jen pokrytectví a manipulace. Pohanství bojkotuje spásu, vede do zavržení, kdežto křesťanství vede k věčnému životu. A toto je diametrální rozdíl, který Halík zamlžuje a tvoří z protichůdných věcí jeden religionistický slepenec. On, jako katolický kněz, je povinen znát nejzákladnější pravdy víry a také je reprezentovat, a ne odpovídat: NEVÍMHalík staví základní nevědomost jako by byla moudrostí, aby cílevědomě vyloučil možnost správné odpovědi.

Citace: „a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí, ať už je jejich jednoznačná odpověď ano, či ne“.

Odpověď: Každý křesťan musí znát svou identitu, a tím spíše ji musí znát katolický kněz. Základní pravdy jsou jasně vyjádřeny v křesťanském Credu, které každý křesťan zná. Halík neznalost těchto pravd víry pokládá za „vyšší“ moudrost. Je to jakoby lékař nebyl schopen rozlišit ani primitivní nemoci a místo diagnózy a léčení by pateticky říkal pacientům: „Musím upřímně přiznat, že NEVÍM, jakou máš chorobu a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí.“

Citace: „To je totiž otázka, která může být položena pouze Bohu.“

Odpověď: Halík neví, že Bůh už na otázku víry v Něho a uctívání pohanských kultů na mnoha místech v Bibli jasně odpověděl. A to, že to Halík neví, je hanba. První přikázání Dekalogu zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh. Nebudeš mít jiných bohů...“To znamená, že Bůh zakazuje slučovat úctu k Němu s uctíváním falešných bůžků – démonů. Když se Izraelité proti tomuto přikázání prohřešovali, přicházely jako trest války. Nakonec i babylonské vyhnánství bylo za to, že místo jediného Boha uctívali démony v Bálech, Aštartách a Molochovi přinášeli dokonce i lidské oběti. Tím degradovali Boha na stejnou rovinu s pohanskými kulty sousedních národů. Tento synkretismus je mimořádně vážným hříchem a zločinem proti víře, ať už v době Starého zákona či v současné době. Ničí osobní vztah k Bohu a mění ho za falešnou úctu k démonům, kteří se projevují v různých formách magie, věštění a spiritismu. Proroci tento synkretismus nazývali duchovním cizoložstvím. Tuto podstatnou věc bohužel Halík neví či vědět nechce.

Citace: žádný člověk nezná ‚všechna náboženství‘ natolik, aby je mohl zodpovědně srovnat a zhodnotit.“

Odpověď: Halík tvrzením, že „žádný člověk nezná všechna náboženství“ znovu prosazuje herezi, že křesťanství a pohanské kulty jsou v podstatě stejné, a to je podvod! Křesťan, misionář nezná pohanské kulty a není třeba, aby je znal. Pravý misionář zná svou identitu, na rozdíl od Halíka, který ji nezná. Misionář pohany přivádí ke Kristu a ke spáse a nevede s nimi žádný internáboženský dialog. V plnosti jim zvěstuje evangelium. Halík není misionář, ale antimisionář, je to vidět po ovoci.

Citace: „Existuje však situace, v níž mohu, a do jisté míry musím, na otázku o pravdivosti a hodnotě různých náboženství odpovědět: SNAD“.

Odpověď: Celá tato věta je heretická, protože už bere jako samozřejmost, že pod termínem různá náboženství sjednocuje křesťanství s pohanstvím. Co se týče pravdivosti a hodnoty pohanských kultů, ve své podstatě vedou lidi do záhuby a bojkotují pravdu a cestu spásy. A pokud je v těchto pohanských kultech něco pravdivého a hodnotného, pak je to použito jako krycí maska a past.

Halíkovy spekulace v oblasti spojování křesťanství s pohanstvím jsou něčím podobným, jako kdybychom měli řešit, že 1+1 už není dvě, ale je snad jedenáct, anebo, že bílé je snad černé.

Citace: „Je to tehdy, vstupuji-li do dialogu s věřícími jiných náboženství...“

Odpověď: Už Halíkovo vyjádření samo o sobě vnáší ducha hereze tím, že pro ctitele démonů používá termín „věřící“ stejně jako pro křesťany. V evropském prostředí je pojem „věřící“ synonymem křesťana, a ne hinduisty, který je „věřící“ v posvátnou krávu.

Halík má pro tzv. dialog tyto normy:

Citace: „musím pravdivost víry druhého přinejmenším připustit jako možnost…“

Odpověď: Jenže když hinduista pokládá krávu za bohyni a zvířata za bohy a já prý musím přinejmenším připustit tuto možnost záměny pravdivého Boha za pohanský kult krávy, tak je to ztráta rozumu, rouhání a apostaze.

Citace: „musím připustit, že já se mýlím.“

Odpověď: Ano, mohu se mýlit v nějakém svém dílčím tvrzení, ale nemůže se mýlit Kristus, Jehož pravdy jsem přijal a nyní o nich svědčím jako o slově spásy a života.

Citace: „Zkrátka, chci-li vést opravdový dialog, musím odložit přesvědčení, že jsem výhradním vlastníkem celé pravdy.“

Odpověď: Tento Halíkův postoj je pro křesťana duchovní sebevraždou. Dva ideologické prostředky NWO k likvidaci křesťanství se kryjí za termíny 1) „světová náboženství“, 2) „internáboženský dialog“. Pokud tyto termíny přijmu za své, dostávám se na rovinu, kde je likvidována podstata pravdy o tom, že křesťanství je protiklad pohanství. Křesťanství vede ke spáse, a pohanství do záhuby. Prosazení ideologických termínů NWO je součástí duchovního boje, který má za cíl ztrátu pravdivé orientace křesťanů a přijetí lživých paradigmat k jejich vnitřní apostazi.

Je misie potřebná?!  

Citace: „Nikdy by misie neměly být proselytismem, přetahováním věřících… Lovit lidi zakořeněné v jejich náboženstvích, např. věřící židy či muslimy (hinduisty, buddhisty), mi připadá nesprávné.“

Odpověď: Tento Halíkův postoj vede k totální likvidaci křesťanské misie. Ježíš řekl apoštolu Pavlovi: „Posílám tě, abys otevřel oči pohanů a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.“ (srov. Sk 26,18). A právě tento Kristův příkaz plnili apoštolé a misionáři všech století. Halík ale říká: „Nikdy by misie neměly být proselytismem, přetahováním věřících (od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu)... Lovit lidi zakořeněné v jejich náboženstvích (v otrockých poutech uctívání démonů), mi připadá nesprávné“. Koho máme poslouchat? Našeho Spasitele Ježíše Krista a zachraňovat duše skrze misii, anebo máme poslouchat Halíka s duchem antikrista?

Citace: „Jestli se Katolická církev, díky Bohu, tiše zřekla perverzní věty: ‚Mimo církev není spásy‘, a vyznává i ústy koncilu a papeže Jana Pavla II., že upřímně věřící jiných náboženství mohou být spaseni, pak je třeba z toho vyvodit praktické důsledky.“

Odpověď: Kristova církev se nezřekla a nemůže se zříci jasného Kristova příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (srov. Mt 28,20, Mk 16,16n)

Starobylé učení církve praví, že člověk, který se neměl možnost setkat s pravdivým hlásáním evangelia spásy, může být spasen, když upřímně hledá pravdu a žije podle svého svědomí, s vědomím, že bude ze svého života skládat účty před Bohem. Toto učení však bylo po koncilu přehnáno do extrémní podoby s přispěním teorie o ‚anonymním křesťanství‘. Pravý křesťan má po příkladu apoštola Pavla povinnost vytrhávat pohany z tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a ne propagovat heretické teorie internáboženského dialogu.

Halík nezastává pravověrné katolické učení, ale jako kacíř hlásá hereze popírající podstatu křesťanství.

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

 

28. ledna 2016

Facebook komentáře