Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jan Hus nebyl arcikacíř

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

zasíláme Vám kopii dopisu týkajícího se velmi aktuální problematiky.

Také zasíláme odkaz na video (5 částí) o Mistru Janu Husovi: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?category_name=mucednik-jan-hus (pozn. na našich stránkách jsou zatím opublikovány první tři části, další dvě části budou brzy následovat).

 

S úctou

 

Sekretariát Byzantského patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • jan-hus-nebyl-arcikacir

*******************************************

 

Kněžím Čech a Moravy

 

Jan Hus nebyl arcikacíř

 

Vážení spolubratři v kněžské službě!

6. července 2015 si celý český národ připomene šestisté výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) tímto před celou katolickou církví i českým národem veřejně vyhlašuje: český kněz Jan Hus nebyl kacíř, ale zemřel jako mučedník za pravdu a Boží zákony. Vyplývá to z jeho vlastních spisů, zvláště z jeho dopisů, které psal několik dní před smrtí. V Husových spisech žádné bludy nejsou. Pokud by chtěl někdo jeho spisům připisovat heretický úmysl, pak sám Jan Hus před tím varuje. V dopise papeži Janu XXIII. z 1. 9. 1411 píše: „Oni křivě udali a udávají, jako bych byl lid učil, že ve Svátosti O ltářní zůstává podstata hmotného chleba. Křivě udali, že když se pozdvihuje Hostie, tehdy je to Tělo Kristovo, a když se položí, tehdy to není. Křivě udali, že kněz v smrtelném hříchu neposvěcuje.“

27. června 1415 napsal: „Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z Písma. Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho se zříkám a svěřuji jej opravě Pána Ježíše Krista, který zná můj upřímný úmysl, nevykládaje v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. A vás rovněž napomínám v Pánu, mohli-li byste v některém z oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho zřekli , ale vždy bez újmy pravdě, o kterou mi jde.

Když šel na popraviště, viděl, jak v ohni hoří jeho spisy, které křivě ocejchovali jako kacířské. Na popravišti ho svlékli z jeho šatu a uvázali k jakémusi sloupu. A když byl tváří obrácen k východu, aby ho potupili, řekli: „Nebudiž obrácen k východu, protože jest kacíř, ale obraťte ho k západu.“ A tak se stalo.

Dříve však, než ho upálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu a naposledy se pokusil dosáhnout toho, aby popřel pravdu a přijal roli kacíře. Sliboval, že když odvolá, zachrání mu život. Mučedník Jan odpověděl: „ Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale prvořadým úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachrániti od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých učitelů církve, dnes radostně chci umříti.“ Hned biřici zapálili hranici a mistr vysokým hlasem dvakrát zazpíval: „Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi“. Když po třetí: „Jenž jsi se narodil z Marie Panny“, vítr mu vehnal plamen do tváře, a tak vypustil duši v Pánu.

 

Otázka hereze a kacířství

Dnes kdo chce být knězem, musí přijmout či respektovat arcikacířství neomodernismu, který popírá Kristovo Božství, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i Božskou inspiraci Písma. Tyto hereze jsou spojeny se synkretismem. Hlásá se úcta k pohanství a jeho démonům (Nostra aetate 1965, Assisi 1986). Jde o hřích proti 1. přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů, nebudeš k nim mít úctu, protože já jsem Bůh žárlivě milující...“

Zrada uvnitř církve dostoupila katastrofálního stupně. Ovocem je morální i duchovní holocaust, který progresuje na území odpadlých křesťanských národů.

Hus v roce 1412 píše: „Věrný křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu...“ Dnes mnozí, kteří krmí duše českého národa duchovní otravou, mají heslo: „Hledej polopravdu a lež, naslouchej lži, uč lži, miluj lež, braň lež až do smrti, neboť lež tě nevysvobodí od hříchu a od ďábla a konečně, ani od smrti věčné.“

Člověk už prý není ani muž ani žena, ale genderní „ono“. Kradení dětí, jejich morální zneužívání a narušená psychika jsou prý podle nových standardů „práva dětí“. Proti Božím a přirozeným zákonům je rovněž legalizace narkotik, legalizace eutanázie, dokonce i pro děti a zdravé lidi. Národy odpadlé křesťanské Evropy si připravují autogenocidu. Co je nové povinné očkování dětí, jehož důsledkem je oslabení imunitního systému i neplodnost? Co je prodávání lidských orgánů? Co jsou veletrhy na děti pro homosexuály? (viz Brusel, 2015 – http://www.hlavnespravy.sk/v-bruseli-sa-konal-veltrh-deti-pre-gejov-cena-jedneho-dietata-sa-pohybuje-od-60-tisic-eur/621335).

Drahý spolubratře, Ty, jako kněz, neseš spoluzodpovědnost. Ty jsi povinen se proti tomuto systému duchovní infekce postavit a začít bojovat za pravdivou obnovu – reformu – katolické církve i národa, a to nejprve od sebe. Pokud se radikálně neoddělíš od dvou herezí – neomodernismu a synkretismu, nemáš už spasitelnou víru, vyháníš Ducha svatého, a proto svátosti uděluješ neplatně, ne pouze nehodně. Jako první jsi povinen se těchto herezí i tohoto ducha odřeknout. Učiň tak veřejně v neděli 5. července 2015. Toto je tvé gesto pokání.

Dny celonárodního pokání: 4., 5. a 6. července 2015

Najdi si čas na videa, které se týkají obnovy křtu (viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?category_name=komplex-prednasek) a rovněž alespoň hodinu, abys učinil bilanci za celý svůj uplynulý život. Můžeš navštívit hřbitov, kde je pochován někdo z tvých nejdražších, a uvědomit si, že i ty zemřeš, a že pak bude následovat Boží soud a věčnost. Sepiš si své hlavní hříchy proti bližnímu, sobě i proti Bohu. Pak si v duchu představ Kristův kříž a uvědom si, že i za tebe Boží Syn zaplatil svou potupnou smrtí na kř&iacu te;ži, aby ti dal věčný život. Z tvé strany je jen jedna podmínka: přiznat si své hříchy a dát je Ježíši Kristu. Jako gesto víry zapal svíčku a spal list s napsanými hříchy. Pak krátce poděkuj Ježíšovi, že ti hříchy odpustil. To je dokonalá lítost.

Večer se dívej alespoň 5 minut na hvězdnou oblohu. Uvědom si velikost hvězd, jejich množství i jejich vzdálenost. Jenom Slunce je milion tři sta tisíckrát větší než naše Zem. Vzdálenost Mléčné dráhy od Země je 20 000 světelných let, některé hvězdy jsou vzdáleny dokonce miliony světelných let. Všechno je v pohybu, všechno se řídí přesným řádem. S pohledem na hvězdné nebe vyznej: „Věřím v Boha, Stvořitele nebe i Země“.

Ještě v sobotu či v neděli proveď očistu své knihovny od heretických knih, okultních knih, které propagují cizí náboženství, a pak od knih, které propagují nečistotu, či od různých pornografických časopisů. Zároveň, pokud máš nějaké magické či pohanské symboly i ve svém bytě, odstraň je. Pokud nosíš na krku znak zvěrokruhu, rovněž jej sundej. Učiň pořádek i s hudbou (disky), která má své kořeny v satanském voodoo (rock, metal).

Je třeba, aby dobrovolníci v každém městě určili místo, kde může být v neděli či pondělí zapálena hranice ke spálení knih, propagujících hereze, magii, věštění, neopohanství, amorálnost a pornografii. Knihy ať jsou spáleny 5. 7. či 6. 7. Ať v Čechách a na Moravě tyto dny hoří oheň symbolizující pokání (Sk 19,19). Skrze ně ať přijde do duší živý Kristus, který křtí Duchem svatým a ohněm (Mt 3,11).

Pondělí 6. července – obnova skrze křest

Předpokladem křtu je jednak pokání a jednak vyznání, že Ježíš Kristus je Pán. Křtilo se buď politím vody, anebo ponořením v řece či jezeře či v křestním bazénu. Křestní obnovu nemusí provádět kněz. Realitou křtu je sjednocení se s Kristovou smrtí a s Jeho vzkříšením – novým životem (Ř 6,3-5). Při křtu jsou odpuštěny hříchy. Člověk je naroubován do Krista, dostává nový život. „Vy, kteří jste pokřtěni, Krista jste oblékli“. (Gal 3,27)

Obnově křtu předchází odřeknutí se ďábla:

Otázka: „Odříkáš se ďábla a všech jeho skutků, konkrétně současných herezí, zpochybňujících Kristovo Božství i nadpřirozenou inspiraci Písma?“

Odpověď: „Odříkám“ a všichni plivnou směrem na západ.  

Otázka: „Odříkáš se ducha věštění, magie a synkretismu s pohanstvím?“

Odpověď: „Odříkám“ a všichni plivnou směrem na západ. 

Otázka: „Odříkáš se duchů nečistých, pornografie a všech sexuálních zvráceností?“

Odpověď: „Odříkám“ a všichni plivnou směrem na západ. 

Plivání na Západ je tradice spojena s křtem, kterou na Velehradě praktikovali svatí Cyril a Metoděj. Západ symbolizuje říši zla, proto nepřátelé, aby ponížili Jana Husa, otočili ho před upálením tváří k západu.

Křestní formule

V Bibli jsou dvě. Jedna: ve jménu svaté Trojice (Mt 28,19), druhá: do jména Pána Ježíše (Sk 19,5). Jméno Ježíš, hebrejsky Jehošua, znamená Bůh Hospodin je spasení. 

Při obnově křtu, která má charakter Janova křtu pokání, je možno použít druhou formuli: „ Obnovuješ svůj křest do Božího jména Jehošua (Ježíš) a v Něm přijímáš odpuštění hříchů i své spasení?“

Křtěnec odpoví: „ANO“ a pak je třikrát polit vodou či třikrát ponořen do vody (viz křest v Kyjevě a na Ukrajině vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=20677).

Po obnově křtu si ještě tento den – 6. července – přečti několik kapitol z Bible, ze Skutků apoštolů. V další dny v tom pokračuj, čti pak evangelium Jana a další části Nového Zákona. Pak můžeš číst i Starý zákon. Pozor na liberální vykladatele a výklady Bible. Jestliže něčemu nerozumíš, čti dál, později pochopíš.

Papež na Velehradě a 600. jubileum upálení kněze Jana

Modlitební příprava: Ať jsou od 20. 6. do 6. 7. 2015 vytvořeny modlitební stráže. Ať každý dobrovolník obsadí jednu hodinu během dne, která mu vyhovuje a všichni ať se modlí denně tzv. svatou hodinu od 20-21:00, která je pro všechny společná. Je vhodné se v tomto čase modlit prorockou modlitbu dle Ezechiela 37 (viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498) či Mk 11,23 (viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28700). Ať se modlí nejen za obnovu národa, ale i za papeže Františka, který bude 5. 7. 2015 na Velehradě. Kéž tam dá příklad pokání pro celou církev. To je nejvíce potřebné. Kéž na Velehradě rovněž hoří oheň pokání, do kterého pak František symbolicky hodí tři knihy. Hozením první knihy dá najevo, že se odříká za sebe i za celou církev všech herezí. Hozením druhé knihy, že se za sebe i církev odříká magie, věštění a neopohanství, tedy synkretismu. Hozením třetí knihy, že se za sebe i za církev odříká nemorálností, které jsou proti Božímu zákonu. Toto bude největší gesto v celém Františkov ě životě, které bude spojeno s Velehradem a bude příkladem nejen pro celou katolickou církev, ale i pro celé křesťanství. Gestem pokání pro českou katolickou hierarchii ať je to, že se vzdá církevních restitucí a rovněž hodí do ohně tři knihy po příkladu Františka.  

 

Upozorňujeme na video (5 částí) o Janu Husovi:

vkpatriarhat.org.ua/cz/?category_name=mucednik-jan-hus (pozn. na stránce jsou zatím opublikována tři videa, další dvě části budou následovat)

 

 

+ Eliáš

Patriarcha

 

 

+ Metoděj               + Timotej

Biskupové sekretáři BKP

Dne 14. června 2015

 

Kopie listu:

Prezidentu České republiky M. Zemanovi a ex-prezidentu V. Klausovi

Parlamentu České Republiky

Státnímu sekretariátu Vatikán

České biskupské konferenci (ČBK)

Biskupstvím Evropy

Představitelům nekatolických církví v ČR

Vedení a profesorům Karlovy univerzity

Politickým stranám v ČR

Masmédiím

Facebook komentáře