Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Itálie, povstaň k modlitbě a konej pokání!!! + Pokrytecké vyjádření biskupů USA po volbě prezidenta Trumpa

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Toto praví Hospodin, tvůj Bůh, Ježíš Kristus:

„Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

Hle stojím u dveří a tluču ...“ (Zj 3,19.20)

Vážení křesťané italského národa!

Bůh daroval vaší zemi mnoho svatých: sv. Benedikt, sv. František z Assisi, sv. Klára, sv. František z Pauly, sv. Rita, sv. Kateřina Sienská, mučedníci prvních století a mnozí jiní. Každý z nich sehrál klíčovou roli a změnil dějiny tvého národa i celé Evropy. Co říci o neochvějné víře sv. Jana Kapistránského, který svými kázáními přiváděl obyvatele italských měst k pokání. Po jeho kázáních věřící pálili na náměstích symboly svých hříchů a požitkářského života. Ženy odhazovaly své ozdoby a šperky, muži se zříkali ducha nenávisti a pomsty. Města známá krvavými střety a vypalováním se stávala mírnými beránky. Kolik mladých mužů nadchl, aby se zasvětili službě Bohu. Díky sv. Janu Kapistránovi křesťané zvítězili v bitvě u Bělehradu nad muslimskými vojsky, které se řítily na Evropu. Bohužel dnes by tohoto horlivce katolická hierarchie nazvala netolerantním fundamentalistou, a s velkou pravděpodobností by ho nazvali psychicky nemocným. A co říci o velkých zásluhách blahoslaveného Marka z Aviana, který sjednotil křesťany a ti zvítězili v bitvě u Vídně nad muslimskými vojsky vedenými Karem Mustafou. On chtěl pokořit Řím a celý křesťanský svět mečem, vše mělo být podrobeno Koránu.

  • italie-povstan-k-modlitbe-a-konej-pokani-pokrytecke-vyjadreni-biskupu-usa-po-volbe-prezidenta-trumpa

 

Jeden z nás prožil v Itálii šest let – jako student v Římě a krátkou dobu jako řeholní kněz v Civitavecchia. Svědčí: „Na jedné straně jsem potkával upřímné věřící, kterým ležela na srdci spása jejich blízkých i celého národa. Modlili se, konali pokání a snažili se žít v jednotě s Bohem. Na straně druhé jsem bolestně prožíval, jak strašně upadla víra v Ježíše a mravy. V některých dnech se závoj temnoty, který se vznášel nad Itálií, zdál viditelný. Někdy to bylo až neúnosné. Narkotika, nevázaný sex mezi mládeží, rozvody, potraty, mamon, mafie, magie, satanismus, sekty, korupce, svobodní zednáři – pohroma celé Itálie. Vnímal jsem, že je to strašný následek dezolátního stavu katolické církve, její hierarchie a mnoha kněží. Mnozí lidé jsou kvůli nim zmatení.“

Dnes církevní hierarchie zradila Krista. Celá církevní tradice však vždy učila, že Mohamed je falešný prorok, Alláh falešný bůh a islám falešné náboženství. Ti, co podřezávají krky křesťanům, jsou zjevným důkazem toho, že jsme nikdy neměli společného Boha.

V r. 1986 Jan Pavel II. dovolil, aby Dalajláma, který o sobě tvrdí, že je převtěleným bohem postavil na svatostánek v chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla v Assisi sochu Buddhy. Následoval pohanský obřad klanění se modle se vzýváním démonských jmen. Ohavnost zpustošení na Božím místě. Odpověď jediného Boha na sebe nedala dlouho čekat: přišlo zemětřesení v Assisi, oltář baziliky byl rozbit úlomky padajícího stropu. Pokání však nekonali. V r. 167 před Kristem dal pohanský král Antiochos Epifanés postavit sochu Dia Olympijského na Božím oltáři v Jeruzalémě. Bible tento akt nazývá jasně: „postavili na oltář ohavnost zpustošení“ (1 Mak 1,57), když však Dalajláma postaví na katolický oltář sochu Buddhy, Vatikán tvrdí, že jde o mezináboženský dialog. Jak je možné až natolik otupět? Bůh je stejný včera, dnes i na věky. Všichni proroci tento „dialog“ s pohany nazývali duchovním cizoložstvím a největším hříchem proti 1. přikázání desatera. Za to byl Boží lid potrestán i vyhnanstvím do Babylonu. Důsledkem otevření se pohanství je morální nečistota a homosexualismus. (srov. Ř 1,18nn).To, co bylo pro Boha ohavností kdysi, je pro něj ohavností i dnes, i kdyby to ve Vatikánu nazvali mezináboženským dialogem. Jaký dialog světla s temnotou? Jaké společenství Krista s beliálem? (srov. 2 Kor 6,14-15)

Dnes, když hrozí totální islamizace Evropy skrze nelegální migraci, J. Bergoglio tvrdí že by katolíci měli přijmout muslimské migranty do každé farnosti, kláštera a poutního místa. Je to totální manipulace a překrucování milosrdenství, je to program rychlé a efektivní islamizace. Dnes, když rodinu ohrožuje genderová ideologie, homosexuální diktatura, J. Bergoglio na Zelený čtvrtek myje nohy transsexuálovi. Vydal Amora letitiae, zpochybnil institut rodiny. Přijímá transsexuální pár, vyzdvihuje homosexuály a vyzývá, aby se jim církev omluvila za svůj postoj vůči nim. Bůh má jasný a neměnný postoj vůči homosexualitě. To, co se stalo v Sodomě a Gomoře, je výstraha pro všechna pokolení, k tomu není co dodat (srov. 2 Pet 2,6). Pokud se J. Bergoglio staví nad Boží slovo, je jedním z mnoha antikristů, a ne papežem. Celá církev i italský národ trpí kvůli těmto hříchům zrady. Panna Maria při zjevení v La Salette řekla jasně, že Řím odpadne od víry a stane se trůnem Antikrista.

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, pouze katolická hierarchie nezná svého Boha.

Poslední dny v Itálii byly poznamenány sérií zemětřesení a tornádem, které se přehnalo Římem. Zemětřesení zničilo i baziliku sv. Benedikta v Nursii, rodišti světce, který je zakladatelem mnišství v západní Církvi a patronem Evropy. Proč se to stalo?

Bůh přerušil své mlčení, více už mlčet nebude z lásky ke svému jménu a svému lidu.

Který otec nenapomíná své děti a který je netrestá? Vždyť hledá jejich dobro, aby když vyrostou, byly zralými lidmi, za které se nebude stydět. Proč se tak divíme, že Bůh napomíná a trestá, vždyť jako milující Otec hledá naše dobro. Bůh dnes s nadějí hledí na italský lid a čeká na jeho modlitby a pokání za sebe i za svůj národ. (srov. Ezd 1)

Co by měl dělat italský lid? Konat pokání za své hříchy a hříchy církevní hierarchie, která zradila Krista.

Konkrétně:

1. Je potřeba obnovit svůj osobní vztah k Ježíši a odřeknout se falešné úcty k pohanským náboženstvím, a tím i jejich démonům (srov. Nostra aetate). Jedině Ježíš za tebe zemřel a vede tě ke spáse. Jiná náboženství vedou do záhuby. To učili všichni světci a celá církevní tradice. Ježíš je tvůj Bůh, Pán a Spasitel; přijmi Ho.

2. Obnov pravou úctu k Panně Marii.

3. Je potřeba se odříci všech forem spiritismu, magie, věštění, pověrčivosti.

4. Je třeba se odříci jakékoli spolupráce se zednáři, a to kategoricky.

5. Začni intenzivně číst Bibli a posvěť alespoň jednu hodinu dne od 20: 00-21: 00 modlitbě za církev a za tvůj národ. Ve 21:00 mnozí kněží i mimo Itálii dávají požehnání. Bůh vyslyší tvé upřímné a vytrvalé modlitby (srov. J 14,14).

Bůh dnes před tebe klade život a smrt, vyber si život, abys žil. (Deut 30,17-20)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

a biskupové

+ Metoděj, sekretář BKP

+ Timotej, sekretář BKP

+ Samuel, mluvčí BKP http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 9. 11. 2016

Kopie:

Prezidentovi a vládě Itálie

Poslancům Evropského parlamentu

Vatikánu a biskupům Itálie

 

----------------------------------------------------------------

Pokrytecké vyjádření biskupů USA po volbě prezidenta Trumpa

 

Druhý den po zvolení Donalda Trumpa prezidentem vydala biskupská konference USA prohlášení.

Citace: „Nyní je potřeba přikročit k zodpovědnému vládnutí pro společné dobro všech občanů.“

Odpověď: Zodpovědné vládnutí znamená především obnovení křesťanských hodnot a zdravých kořenů, na nichž byla vybudována Amerika tak, jak je to v programu Donalda Trumpa. Určitě není zodpovědným vládnutím podporování islamizace příjímáním tzv. uprchlíků, jak si to přeje biskupská konference USA.

Citace arcib. Kurtze: „...ať ve svých bližních vidíme Kristovu tvář – zejména u trpících nebo u těch, s nimiž třeba nesouhlasíme“.

Odpověď: Jestliže Kurtz v současné situaci programované islamizace Ameriky architekty NWO nabádá k milosrdenství a pateticky mluví o trpících a tváři Kristově, pak je to odporným pokrytectvím. Před několika dny v Sýrii islamisté sadisticky umučili v hnětacích strojích 250 křesťanských dětí ve věku 5-10 let. Arcibiskup Kurtz ani pseudopapež František však o „trpících a tváři Kristově“ jistě mluvit nebude.

Kdyby prezident přijal program zrádných biskupů s jejich pseudo-milosrdenstvím a pseudo-právy, Amerika by skončila v krvi obětí krutých islamistů. Připomínáme skutečně trpící za poslední dobu – letecký teroristický útok nad Egyptem: pozůstalé trpící rodiny, trpící děti bez rodičů, to je Kristova tvář, o které Kurtz mlčí. Teroristický útok v Paříži: stovky mrtvých a zmrzačených islámskými teroristy, dodnes je ve Francii vyhlá šen mimořádný stav. V Německu beztrestné znásilňování žen. V Dánsku a ve Švédsku masové rabování domů původních obyvatel, domácí obyvatelstvo musí utíkat před islamisty a nemají nikde zastání. Ve Francii rituální vražda kněze přímo při bohoslužbě. V Anglii nemá policie přístup do islámských ghett a islamizace masově pokračuje.

Vrcholem pokrytectví je vyjádření arcib: Kurtze: „Budeme podporovat politiku, která nabídne příležitost všem lidem všech vyznání...“.

Odpověď: Toto vyjádření je heretické, protiřečící evangeliu. Křesťané ve svém vlastním domově a národě mají bránit křesťanské a morální hodnoty a usilovat o očistu a o prosazení spasitelné víry. Tuto víru jsou povinni hlásat nejen ve svém národě, ale i buddhistům, hinduistům, muslimům i jiným pohanům (srov. Mt 28,19n).

Podporovat politiku všech vyznání, tedy prosazovat pohanské a satanské kulty a bojkotovat hlásání Kristova evangelia je zločin a zrada Krista a církve. Kurtz a biskupové, kteří s ním tvoří jednotu, jsou zrádci Krista a evangelia. Kdo prezentuje ideologii New Age tak jako Kurtz, veřejně se vyloučil z Kristovy církve a uvrhl na sebe Boží anathemu. Věřící takového biskupa nesmí poslouchat, protože je Jidáš, který prodal Krista za peníze. Podstatou křesťanství je láska k& nbsp;Bohu a bližnímu. Naproti tomu prosazovat pohanství znamená prosazovat cynismus, egoismus, násilí vůči bližnímu a úctu ne k Bohu, ale k démonům. Toto pan Kurtz a podobní Jidášové v biskupských mitrách zamlčují.

Citace Kurtze: „Jsme pevně přesvědčeni, že můžeme lidsky přijímat své bratry a sestry migranty a uprchlíky, aniž bychom obětovali svou bezpečnost“.

Odpověď: Jde o demagogii a protiřečení církevního podvodníka. Vytvořit islamistům takzvaným přijímáním bratrů a sester podmínky k invazi, je totéž jako vědomá příprava na sebevraždu. Tito antikristovští slepci v biskupských rouších jsou největšími zločinci vůči americkému národu.

Arcib. Kurtz dnes spolu s pseudopapežem Františkem mantrují pokrytecké žvasty o tzv. milosrdenství a trpících, klamou veřejnost a podrážejí nohy politikům, kteří usilují o záchranu křesťanských území před islamizací. Na Františkovi dle Gal 1,8-9 spočívá Boží prokletí – anathema. Dle věroučné encykliky „Cum Ex Apostolatus Officio“ (papeže Pavla IV.), vše, co František ve svém úřadu koná, je neplatné. Na arcibiskupa Kurtze byla vyhlá&sc aron;ena Boží anathema za jeho zradu Krista a evangelia už v roce 2010.

Citace Kurtza: „Modleme se za vůdčí osobnosti veřejného života, aby důstojně a odvážně dostály svěřeným úkolům.“

Odpověď: Jednak tento arcibiskup a ti, kteří s ním tvoří jednotu, se vážně modlit nebudou, a kdyby se i formálně modlili, Bůh jejich modlitbu slyšet nebude, protože jsou odpadlíci od Krista a nepřátelé Kristova kříže (Fil 3,18). V podstatě pracují na sebezničení křesťanství a Ameriky. Pokud má prezident skutečně dostát svěřeným úkolům, nemůže plnit program jejich pokryteckých výzev. Oni se nemodlí k Bohu, ale k satanu.  

Tímto Byzantský katolický patriarchát, který je v současnosti hlasem volajícího na poušti, vyzývá všechny biskupy USA, aby se distancovali od vyjádření arcibiskupa Kurtze. Ať naopak vyzvou katolíky, aby po dobu 4 let dal každý Bohu slib jedné hodiny modlitby denně za prezidenta, za obnovu pravdivého křesťanství a záchranu Ameriky! Ať všichni biskupové rovněž dají Bohu tento slib – jedné hodiny upřímné modlitby denně po dobu 4 let.  

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Praha 21. 11. 2016

 

Kopie:

Novému prezidentu USA, viceprezidentu a vládě Ameriky

Vatikánu a americkým biskupům

Masmédiím

 

Facebook komentáře