Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Interview ruského portálu s Byzantským patriarchátem

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Povězte něco o sobě.

Patriarcha Eliáš se narodil v těsné blízkosti centra cyrilometodějské misie (Velehrad), kde pak byl sv. Metoděj i pochován. V mládí byl vysvěcen na římskokatolického kněze (1972). Do východní řehole vstoupil v roce 1991. Doktorát obdržel v Praze, učil dogmatiku na teologické fakultě na Slovensku. My dva jsme přijali kněžské svěcení už jako mniši východního obřadu (řeckokatolíci). Jeden z nás studoval teologii v Česku, pak ve Varšavě a doktorát dokončil v Praze. Druhý studoval na Slovensku, pak v Praze a v Římě získal licenciát z církevního práva. Jako řeholníci jsme obnovili klášter na historickém místě na Sázavě, kde poustevničil sv. Prokop (11. století). Sv. Prokop jako pokračovatel východní cyrilometodějské tradice zde založil klášter. Když nastala v Čechách silná latinizace, jeho žáci byli roku 1096 vyhnáni na východ. My jsme ze Sázavy po krátké době rovněž odešli na východ – na Ukrajinu.

 

 

  • interview-ruskeho-portalu-s-byzantskym-patriarchatem

 

Jak jste se stali věřícími?

Narodili jsme se v bývalém Československu, kde byla převážná část obyvatel katolíci. Katolickou víru jsme zdědili po svých rodičích. Tato zděděná víra byla však v dětství formální, neosobní. 

 

Proč se právě katolická víra stala vaším světonázorem?

Jak už jsme uvedli, vyrostli jsme v katolickém prostředí. Víra v Krista se ale pro nás stala víc než jen světonázorem, znamená pro nás osobní vztah k Bohu. Naším životním programem je následování Krista. Jsme takovými katolíky, jakými byli sv. Cyril a Metoděj.

 

Proč jste se oddělili od Vatikánu?

Šlo o boj proti herezím. Nejprve jsme ukázali na hereze kard. Huzara. Abychom mohli proti herezím účinně bojovat, přijali jsme jako mniši biskupské svěcení. Oficiálně jsme se od apostatické struktury Vatikánu oddělili až 1. 5. 2011. Bezprostředním důvodem bylo, že papež Benedikt XVI. vyhlásil heretického papeže Jana Pavla II. za blahoslaveného. Touto nezákonnou beatifikací katolíky oficiálně převedl pod vládu hereze a vytýčil jim nový program – protichůdný Písmu i svaté Tradici.  

 

Je vaše oddělení od Vatikánu rozkolem?

Rozkolem je to, co udělal Vatikán – oddělil se od pravověrného učení, trvajícího téměř 2000 let. My jsme zůstali cyrilometodějské víře věrni. Nenásledovali jsme Vatikán na nové, široké cestě herezí a synkretismu s pohanstvím. Tedy pokud mluvíme o rozkolu, dopustil se ho Vatikán.

 

Jak se vaše oddělení od Vatikánu shoduje s dogmatem o neomylnosti papeže?

Když se papež dopustí hereze, je vyloučen z církve. Úřad pak zastává nezákonně a není už platným papežem. Toto pravidlo platí i v pravoslavné církvi. Heretik není už platným patriarchou. V pravoslavné církvi nebylo dáno dogma o neomylnosti patriarchy, ale de facto prostý lid ho pokládá za neomylného ještě více než katolíci papeže.

 

Pokud se papež může mýlit, pak mohou mít pravdu pravoslavní, kteří ještě před 1000 lety přerušili vztahy s římskou církví?

K oddělení východní církve od Říma došlo v roce 1054. Dogma o neomylnosti bylo vyhlášeno až roku 1871. Jednoznačně ale můžeme tvrdit: snaha o sjednocení pravoslavné církve s apostatickým Vatikánem by dnes byla duchovní sebevraždou pravoslavné církve.

 

Proč se vaše organizace nazývá Byzantský patriarchát? Nebylo by pro vás jednodušší připojit se k pravoslaví?

Co se týče našeho názvu „patriarchát“, nejde o patriarchát ve smyslu jurisdikční moci nad biskupy, kněžími a věřícími. Patriarchát je prorockým „hlasem volajícího na poušti“.

Co se týče názvu „Byzantský“, ukazuje na vztah k byzantské misii, kterou jako první mezi Slovany uskutečnili sv. Cyril a Metoděj.  

Byzantský patriarchát slouží nejen západní, ale i pravoslavné církvi. Ukazuje na zdravé kořeny víry, které hájili světci. Na druhé straně ukazuje na hereze, kterých se dopouštějí nejvyšší církevní hierarchové. Rovněž je vyzývá k obrácení a pokud zůstávají v herezi, vynáší na ně anathemy. Ptáme se: Kdo by měl tuto prorockou službu v církvi dnes konat? Jde o bolestnou operaci, bez níž organismus nemůže být uzdraven.

Patriarchát rovněž vyhlásil exkomunikaci na II. vatikánský koncil z důvodu, že prosadil hereze synkretismu s pohanstvím. Zároveň posmrtně exkomunikoval papeže Jana XXIII. Ten pod heslem aggiornamenta – přizpůsobení světu – dal heretickým teologům na koncilu možnost započít sebezničující proces v západní církvi.

Na otázku, zda by pro nás nebylo jednoduší připojit se k pravoslaví, odpovídáme: Jaký by to mělo smysl? Pravoslavná církev je pod vládou heretika Kirilla. Dnes by to pro nás znamenalo dostat se i s Kirillem pod apostatický Vatikán. A to by byla cesta zpět a zrada!

 

Jakou roli má současný Vatikán v procesu globalizace a neoimperialistické expanze Západu (agrese ve vztahu k Iráku, Srbsku, Libyi, Sýrii atd)?

Nemáme konkrétní informace o tom, jak Vatikán spolupracoval na této expanzi ve jmenovaných státech. Víme ale jedno: současný Vatikán podporuje globalizaci NWO! Všichni vidí, jak papež František prosazuje islamizaci Evropy. To je plně v linii „globalizace a neoimperialistické expanze Západu“.

Jaký je váš názor – je vnucovaná propaganda zvráceností zaváděná na Západě důsledkem onoho sociálně-politického zřízení, které je známo pod názvem „kapitalismus“?

V čele tohoto zřízení, dnes nazývaném NWO, stojí světoví bankéři, kteří kapitál v podstatě koncentrovali do svých rukou a skrze finance manipulují vládami států i hlavami církevních organizací. Nejde jim o ekonomiku, ale o morální devastaci lidstva prosazováním homosexualismu, genderu, juvenilní justice, narkomanie, sekt, pseudokultury – dekadentní hudby vymývající mozky. V konečném důsledku usilují o redukci (holocaust) lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu. Za touto ideologií stojí satan – lhář a vrah (J 8,44). Rusko musí m&iacu te;t silnější ideologii, za níž bude stát Kristus, který je Pravda a Život (J 14,6).

Papež a jeho předchůdci stáli na stráži kapitalismu, je známo, že katolík nemá právo být členem komunistické strany. Jak se díváte na otázku sociální spravedlnosti? Má podle vašeho názoru katolík právo bojovat s nespravedlností tohoto světa nejen modlitbou, ale i na politickém ringu?

Co se týče komunistické strany v současnosti, má morálnější principy než papež František. Určitě by nelíbali nohy transsexuálům. V minulosti kvůli tomu, že komunismus prosazoval ateizmus, bylo vůči němu papežství, ale i pravoslavná církev, v opozici. Dnes je jiná situace.

Co se týče sociální spravedlnosti, ta je dnes zneužívána k největším zločinům – kradení dětí milujícím rodičům (juvenilní justice), realizace islamizace Evropy.

Katolík i pravoslavný by měl bojovat v politickém ringu, ale zároveň i na modlitbách o světlo a inspiraci od Boha, protože ve skutečnosti jde o duchovní boj, který se prolíná v politice, v kultuře, v masmédiích, ve školství.... Rusko dnes potřebuje především světce. Těmi by měli být nejen mniši či kněží, ale i představitelé v politice, jako jím byl i sv. Vladimír.

 

Za co na Západě tak nemají rádi Rusko?

Na Západě nemají globalisté, kteří vnucují negativní veřejné mínění, rádi Rusko, a především prezidenta Putina, protože se snad jako jediný politik otevřeně postavil proti NWO. Ale lidé, kteří se ve lstivé politice NWO orientují, mají naopak rádi Rusko a prezidenta Putina. Příkladem je i český prezident a česká alternativní masmédia i vlastenecké kruhy, které bojují proti západní destrukci a usilují o vystoupení z NATO a EU.

Jaké jsou, podle vašeho názoru, cíle nedávného setkání papeže a patriarchy Kirilla?

V podstatě v tomto setkání vidíme počátek církevní globalizace a postupný přechod do antikristovského náboženství New Age.

Toto setkání má i své pozitivum v tom, že se Kirill odmaskoval. Pro každého pravoslavného by teď už mělo být jasné, že Kirill má stejného ducha apostaze jako Vatikán.

Biskup Longin se i se svou diecézí oddělil od patriarchy Kirilla právě kvůli společné deklaraci s 30 body. Nazval je 30 jidášovskými groši.

Jak se stavíte k nedávnému vyjádření patriarchy Kirilla o „herezi člověkomodlářství“?

Vyjádří pravdu, tím zmate protivníky a získá si sympatie, ale ve skutečnosti skrytě realizuje to, proti čemu slovně vystupuje.

V čem podle vašeho názoru spočívá „hřích ekumenismu“? Copak je špatné, když křesťané různých konfesí hledají cesty vzájemného porozumění v otázkách víry?

Skrze ekumenismus dnes křesťané nehledají vzájemné porozumění v otázkách víry, jde o porozumění a jednotu v herezích. Tvořit ekumenismus s apostatickým Vatikánem znamená dostat se pod vládu hereze, ztratit spasitelnou víru a zradit Krista.

 

Jaká může být, podle vašeho mínění, role Ruska v kontextu současných světových procesů?

Největší současný celosvětový proces je globalizace prosazovaná USA. Je za ní ideologie NWO. Rusko je nadějí celosvětové alternativy, která se tomuto systému sebezničení vymkne. K tomu ale potřebuje vrátit se ke svým zdravým, duchovním kořenům, které upevňují morální hodnoty jedince, rodiny i společnosti. V podstatě jde o vnitřní obnovu křesťanství. Obnova křesťanství je spojena sobnovou patriotismu a musí se skrze vnitřní misii promítnout do politiky, školství, kultury a masmédií v celém Rusku.

Kdo je podle vás vinen za bratrovražednou válku, která teď probíhá na Ukrajině?

Hlavním viníkem je duch smrti, který dle amerických technologií iniciuje státní převraty a bratrovražedné války. Na Ukrajině si posloužil církevní autoritou heretického kard. Huzara i biskupa Gudziaka, oba jsou občany USA. Huzar založil (2011) zednářskou iniciativní skupinu „1. prosince“ s programem tzv. změny pravidel hry ve státě. Tato tzv. změna byla „úspěšně“ realizována skrze majdán. Biskup Gudziak, prezident a zakladatel Ukrajinské katolické univerzity (UKU), byl hlavním řečníkem majdánu a jeho organizátorem v sociálních sítích. UKU je tajným centrem nadnárodní organizace svobodných zednářů. Bez těchto dvou církevních hierarchů by majdán zkrachoval. Pravděpodobně těmto dvěma „ukrajinským herojům“ Vatikán postaví pomník a vyhlásí je za svaté.

Huzar tyto dny tvrdí, že současná vláda nedělá změny naprogramované Amerikou dostatečně rychle, a proto nepřímo iniciuje svržení této vlády i prezidenta. Huzar se vyjádřil: „Rusko nepřemůžeme vojensky, ale ideologicky“. Prostředkem má být jako na Ukrajině oficiální církevní struktura – v Rusku pravoslavná – která je dnes už rovněž v jednotě s Vatikánem.

Co osobně očekáváte od Ruska? Jaká je podle vašeho názoru jeho historická misie?

Především očekáváme duchovní obrácení. Sami jsme ochotni k tomu přispět tím, že bychom provedli týdenní kursy, které vedou k osobnímu vztahu ke Kristu, k Svaté Bohorodičce, k Duchu svatému a podávají osvětu ohledně klamného pohanství, okultismu i současného trendu NWO. V těchto týdenních kursech dáváme rovněž návod, jak vnést nový životní styl do křesťanské rodiny. Jsme ochotni tento kurs udělat pro skupiny upřímných kněží. Patriarcha Kirill jim to ale rozhodně nedovolí. Snad bychom mohli začít dávat tyto týdenní kursy politickým představitelům, pracovníkům masmédií, univerzitním profesorům, studentům, pracovníkům na ministerstvech, klíčovým osobám v justici i jiných složkách ovlivňujících veřejný život. Bez tohoto kursu, jehož plodem je osobní obrácení, jen těžko může být křesťanská ideologie Ruska silnou opozicí NWO. 

Znovu připomínáme, že Rusko dnes nejvíce potřebuje světce, a to ve všech sférách společenského života.

Co byste popřáli čtenářům našich stránek?

Nevzdávejte se v boji za hledání pravdy a její prosazování i za cenu oběti vlastního života. Dnes na každém ruském občanu záleží, aby pravda po tvrdém boji nakonec zvítězila. Skrze Rusko pak může nastat záchrana lidstva před katastrofou, kterou připravuje NWO.  

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Facebook komentáře