Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Františkův program církve New Age + další TZ BKP

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Reakce na komentář kard. Müllera

Vážený pane kardinále,

máte pravdu, že nelze generalizovat a za zločin jednoho kněze odsuzovat všechny. Rovněž máte pravdu, že příčinou zneužívání není v žádném případě celibát. Ve Vašem komentáři („Nic se nezlepší popíráním faktů“) však neuvádíte pravou příčinu homosexuálních zločinů. Tou příčinou jsou hereze a neopohanství (srov. Ř 1).

  • frantiskuv-program-cirkve-new-age-dalsi-tz-bkp

Citujeme z Vašeho komentáře: „Když duchovní spáchá zločin sexuálního zneužívání na mladistvých, naši ideologové neváhají obviňovat všechny kněze, anebo Církev – jak teologicky nevzdělaně říkají.“

Odpověď: Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě k Římanům 1,25-26: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita

Hereze: II. Vaticanum mlčelo k herezím neomodernismu a tím je de facto schválilo. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Postupně „vyměnily pravdu Boží za lež“.

Neopohanství: Nostra aetate (1965) + Assisi (1986...) otevřely dveře do církve pohanství, které „se klaní a slouží tvorstvu místo Stvořiteli“.

Ovocem je Boží trest: masové rozšíření homosexuality! Církev odmítla pravdivé pokání z hříchů proti 1. přikázání, to je z herezí a z modlářství. Tato apostatická církev nese vinu za to, že kněží, biskupové a kardinálové propadají homosexualismu. Budoucí kněz je v semináři živený herezemi a tzv. úctou k pohanství a nemůže být vysvěcen, pokud by se proti herezím postavil. Jak by mohl takový kněz hájit pravověrné učení a Boží zákon? Vždyť přece hlava církve líb&aacu te; nohy transsexuálům, obětem homosexuálního zneužívání sugestivně tvrdí herezi: „Bůh tě tak stvořil, takového tě miluje i ty se tak musíš milovat,“ a přitom kryje homosexuální zločiny. Toho však, kdo na tyto zločiny veřejně ukazuje a požaduje vykořenění homosexuální sítě na nejvyšších místech, nazývá ďáblem.

Bez pravdivého pokání církve v oblasti víry se morální zvrácenosti nevykoření!

Citace: „Nesmíme příčinu zločinu... svádět (ani) na společnost...“

Odpověď: Objevil se nový fenomén: děti (8-15 let) znásilňují děti (4-8 let). Za rok 2018 bylo v Anglii 40 000 takových případů. Dokonce 2626 přímo ve škole. Kdo je vinen? Děti? Anebo společnost, která zavedla tzv. sexuální výchovu a už od mateřských škol navádí na gender-kursech a trénincích děti k zvrácenému chování? Rodiče tato společnost, o níž Vy tvrdíte, že nenese vinu, nutí na základě instrukcí ministerstva a OSN, ale i prostřednictvím zákonů, aby vlastní děti demoralizovali onanií už od nejútlejšího věku. Rodiče, kteří to odmítají, j sou obviněni, že porušují práva dítěte a hrozí jim jeho odebrání. Taková společnost nese plnou vinu za morální zločiny!

Hlavní vinu však nese církev, která zradila své poslání a odmítá pokání!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 11. 1. 2019

 

Františkův program církve New Age

 

František o Vánocích de facto vyhlásil novou církev New Age.

Citace: „Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kamínky různých barev, než jen několika.“

Odpověď: František tvrdí: Bratrství mezi lidmi různých náboženství...“. Toto je nemožné! Bratrství znamená mít společného otce. V bratrství snad mohou být různé pohanské kulty, protože mají společného otce, ďábla (srov. 1Kor 10,20). Není však možné aby ti, kdo přijali Krista a stali se dětmi nebeského Otce, tvořili bratrství s těmi, kteří uctívají démony. „Není žádné společenství (bratrství) mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). Bůh všechny stvořil, ale pohané Ho neuc tívají. Bůh chce všechny spasit, ale kdo nepřijme Spasitele Ježíše Krista, „nemá ani Otce“ (srov. 1J 2,23).

Františkova tvrzení jsou nepravdivá a heretická:

Citace: Naše rozdílnost (křesťanů a pohanů) nám tedy neškodí.“

Odpověď: Spojovat rozdílnost, a dokonce diametrální, mezi křesťanstvím a pohanstvím nejen škodí, ale vede k sebezničení křesťanství.

Citace: ... nepředstavuje žádné nebezpečí.“

Odpověď: Představuje mnohá nebezpečí i to největší: apostazi od Krista a ztrátu věčného života!

Citace: „... je to spíše bohatství.“

Odpověď: Takové bohatství je falešné a otrávené. Pokud se však pohané obrátí, když jim bude zvěstováno evangelium, a ne Františkovy hereze, a přijmou Ježíše Krista, přijímají tím to největší bohatství – věčnou spásu!

Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické!

František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!

Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 12. 1. 2019

Aggiornamento a František

Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církv e neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!

Jaké konkrétní ovoce František nese? V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, daných Bohem, a slovy i gesty se vysmívá mimořádně naléhavému Božímu varování před homosexualitou. Bůh za tento amorální zločin jako výstrahu pro budoucí pokolení potrestal Sodomu a Gomoru (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).

Koncil sice neschválil homosexualitu, ale herezemi a synkretismem připravil podmínky, aby duch homosexualismu mohl přijít a masově zamořit nejen svět, ale i církev. Toto je zločin II. Vaticana.

Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě Římanům 1,25-26. Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita

Hereze: II. Vaticanum mlčelo k herezím neomodernismu, a tím je de facto schválilo. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Postupně „vyměnily pravdu Boží za lež“. (Ř 1,25a)

Neopohanství: Nostra aetate (1965) + Assisi (1986...) otevřely dveře do církve pohanství, které „se klaní a slouží tvorstvu místo Stvořiteli“. (Ř 1,25b)

Ovocem je masové rozšíření homosexuality: „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži s muži provádějí hanebnosti.“ (Ř 1,26)

Závěr: Má-li nastat obroda církve, musí být nazván pravým jménem:

1) František jako apostata a heretik, a tedy neplatný papež,

2) II. vatikánský koncil jako heretický, a tedy neplatný!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 13. 1. 2019

Františkovy neplatné kanonizace

 

František vyhlásil za svaté tři papeže, kteří mají úzký vztah k II. vatikánskému koncilu.

Jan XXIII. tento koncil osnoval, Pavel VI. jeho heretický program i ducha potvrdil a Jan Pavel II. apostatickým gestem v Assisi a uvedením zednářů do církve (nový Kodex) koncilní aggiornamento realizoval.

Všichni tři papežové mají hlavní podíl na invazi herezí a vnitřním rozkladu, ve kterém se církev po koncilu ocitla. Falešní proroci – heretičtí teologové – mají model, jak si zabezpečit kanonizaci.

Program těchto tří papežů a jejich následování není cestou spásy, ale cestou do věčného zavržení.

Jestliže papež Honorius I. byl za mlčení k herezi monotheletismu posmrtně exkomunikován z církve, co teprve tito tři propagátoři koncilu, který vede k věroučné a morální sebevraždě církve! Tedy aby bylo jasno, všichni tři papežové sami sebe vyloučili herezemi z církve!

Navíc je za svaté vyhlásil František – zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio je všechno, co heretik koná a vyhlašuje, neplatné.

Františkovy kanonizace tří papežů jsou tedy neplatné!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

  1. 14. 1. 2019

Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age

Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25. 12. 2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age (https://mailchi.mp/gle/eloriente243).

Citace z „El Oriente“: Papežova slova ukazují, jak vzdálená je současná církev obsahu encykliky Humanum genus (1884), která je posledním velkým odsouzením zednářství.

Odpověď: Velká lóže jasně chápe, že František svým projevem o Vánocích de facto zrušil církevní dokument Humanum genus. Tento dokument jasně odsuzuje zednářství. Se zednáři proto není možná žádná společná cesta! František ji ale dnes vehementně navrhuje.

Citace z „El Oriente“: „Cesta, kterou tehdy náboženský fundamentalismus odsoudil, je dnes cestou, kterou společně lidstvu navrhuje nejvyšší velekněz (velmistr) katolické církve a celosvětové svobodné zednářství.“

Odpověď: Co to je za společnou cestu? Tou cestou není cesta spásy. Program zednářských lóží je vnitřní likvidace církve. František má se zednáři jednoho ducha. Je otázkou, jestli se zednářské lóže nepřičinily i k jeho prosazení za papeže.

Citace z „El Oriente“: „Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství.

Odpověď: Prohlášení lóže výstižně vyjadřuje, čí je František bratr a komu slouží!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Facebook komentáře