Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Svěcení žen a mayská liturgie

Liberální proud v katolické církvi, tedy novodobí saduceové, usilují o likvidaci svátosti kněžství, potažmo i papežství. Prosazují veřejné mínění, že je třeba světit ženy na kněžky, prý za účelem obrody církve. To, že je to hrubý podvod, o tom svědčí celá církevní Tradice jak starozákonní, tak novozákonní. Zároveň novodobí saduceové spolu s falešnými proroky, liberálními teology, prosazují církevní legalizaci sodomie, lesbismu a všech zvrhlých forem pohanství, uctívajících falešné bohy, tedy démony.

  • bkp-sveceni-zen-a-mayska-liturgie

Pseudopapež Bergoglio dal zhoubný precedent celé církvi jednak svým zasvěcením se satanu v Kanadě za pískání čaroděje na kost z divokého krocana a jednak znesvěcením chrámu svatého Petra démonem Pačamamou. Už II. vatikánský koncil v deklaraci Nostra aetate vytyčil sebevražedný program úcty k jiným religiím, de facto k jejich démonům. Jde o velký hřích proti prvnímu přikázání Desatera. Tento směr, který ničí vztah k Bohu, za sebou táhne i legalizaci amorálností, tedy odstranění Božích zákonů a přikázání. Bergoglio otevřeně vyžaduje pseudokonverzi biskupů na vítače LGBTQ v církvi (leden 2023).

Nešťastná reforma Martina Luthera, při níž zrušil kněžství i mši svatou, byla ale přímou reakcí na nemorální život a mamonářství církevních prelátů. Jejich špatný příklad nedovoloval pravdivé pokání a obrodu života víry. Během 20 let přešla k protestantismu polovina katolické Evropy. Vina za rozdělení církve ale nespočívá pouze na Lutherovi, hlavní vinu mají církevní preláti, kteří nedovolovali pravdivou obrodu. Teprve když nastala Lutherova reforma, otevřely se uvnitř už okleštěné katolické církve dveře k pravdivé reformě vznikem obrodných řeholí a hnutí. Krvavou daní za rozdělení církve byly náboženské války včetně třicetileté. 

Dnes však mnozí protestantští pastoři v jednotě s katolickými preláty prosazují homo-sňatky i žehnání queer párům. Tedy nastává jednota, ne však v Kristu, ale v antikristu. Výsledkem je satanizace Evropy. Božím trestem je islamizace. Zvlášť vehementně ji prosazují němečtí biskupové spolu s pseudopapežem Bergogliem.

Kvůli herezím a jednotě s duchem světa se křesťanství v Evropě už téměř vypařilo. V této krizové době zavádět svěcení žen místo toho, aby se konalo pravdivé pokání, a tvrdit, že to povede k obrodě křesťanství, je doslova šílenství! Kněžky, tedy sakrální prostitutky, byly spojené výlučně s pohanstvím a přinášením obětí démonům. V křesťanství nemají kněžky žádné opodstatnění. Ježíš ustanovil za kněze muže, a ne ženy. Církev to vždy měla za nepsaný zákon.

V dnešní době snaha o svěcení žen bezprostředně souvisí s Bergogliovou propagací pohanství a s rozkladnou feminizací ve světě. Pseudopapež dělá diakonky z amazonských čarodějnic, které pálí kadidlo ne Bohu, ale pohanským démonům. Ty také plánuje světit na kněžky.

Naproti tomu počátek pravdivé obrody je nazvat hřích hříchem, herezi herezí a nemorálnost nemorálností. Znovu musí být ukázáno na smrtící ovoce hříchu, a tím je neštěstí na zemi a věčné zavržení. Současní církevní saduceové se ale pravdivému pokání a následování Krista vyhýbají jako čert kříži. Modelem jejich tzv. obrody církve synodální LGBTQ cestou je legalizace donebevolajících hříchů, které stahují prokletí na církev i na národy. Vrážejí tím hřebíky do rakve církve, které už vykopali hrob.

Co povědět k modelu mayské liturgie s tzv. principálem a okuřovatelem, kterými mají být zvláště ženy? Jejich okuřování a křepčení má být Synodou schváleno jako oficiální součást mše. Je to cílevědomé vnášení ducha pohanství a vyhnání Ducha svatého ze svaté liturgie. Touto mší už nebude uctíván pravý Bůh a nepůjde o zpřítomnění Kristovy oběti, ale o rouhání.

Uvědomme si podstatu svaté liturgie. Zde nejde o symbol, ale o reálné zpřítomnění Kristovy kalvárské oběti. Jde vždy znovu o obětování Bohu ne krve býčků a beránků, ale krve Božího Syna na odpuštění našich hříchů. Krvavé oběti zvířat ve Starém zákoně měly zároveň zamezit inklinaci k pohanským krvavým obětem, a to dokonce lidským. Pohanské oběti znamenají podřízení se démonům a jsou spojeny s nemorálností a zvrhlostí.

Uprostřed současné duchovní a morální špíny si znovu uvědomme, že Bohu má být přinášena oběť čistá, a tou je jedině Kristova oběť kříže.

Už skrze proroka Malachiáše Hospodin předpověděl: „Na všelikém místě bude přinášena mému jménu oběť čistá.“ (Mal 1,11)

Dva z prvních čtyř starozákonních kněží, Áronových synů, zaplatili životem za to, že v jejich kadidelnicích byl jiný oheň než ten, který měl být k uctění Hospodina. Je napsáno: „Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.“ (Lv 10,1-2)

Když se vzbouřili proti Mojžíšovi Kórach, Abiron a Dátan, řekl Mojžíš Kórachovi: „Je vám to málo, že vám Bůh… dovolil, abyste k němu přistupovali?… A vy se domáháte i kněžského úřadu. To znamená, že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu.“ (Nm 16,8-11)

Současní liberálové pod vedením Bergoglia se jako Kórach a jeho skupina srocují proti Hospodinu. Prosazují sodomitské antievangelium, a tím na sebe svolávají Boží anathemu – vyloučení z církve (Gal 1,8-9). Navíc, prosazují i likvidaci svátosti kněžství domáháním se svěcení žen, de facto čarodějnic a leseb. V případě Kóracha šlo jen o starozákonní kněžství. Přinášeli Bohu v oběť krev beranů a býků anebo něco z úrody. Novozákonní kněžství je ale přinášením Nejsvětější oběti. Jde o zpřítomnění Kristovy krvavé oběti nekrvavým způsobem na oltáři na odpuštění hříchů. Kristovým kněžstvím zaniklo Árónovo kněžství i oběti zvířat. Ježíš ustanovil svátost kněžství při poslední večeři. Vybral k tomu apoštoly, tedy muže. Oni pak při seslání Ducha svatého dostali pomazání na novozákonní kněze. Toto pomazání přechází skrze apoštolskou sukcesi na nástupce apoštolů, tedy na biskupy a jejich pomocníky, kněze.

Co je podstata novozákonní oběti? Je to zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. Jakým způsobem se to děje? Skrze kněze, který má na sobě pomazání Ducha svatého. Kněz pronáší Ježíšova slova, kterými Pán ustanovil svou nekrvavou oběť. V tomto čase dochází k zásahu Boží všemohoucnosti. Ten Bůh, který z ničeho stvořil svět viditelný i neviditelný, bezpočet galaxií, nyní svou všemohoucností mění podstatu chleba a podstatu vína v reálné Kristovo Tělo a v Jeho reálnou Krev. Duch svatý to činí skrze kněžské pomazání.

Může se kněžského úřadu domáhat osoba, kterou k tomu Bůh svým pomazáním neurčil? Nemůže. Může se domáhat kněžství osoba, která je ve vzpouře proti Duchu svatému a ruší Boží zákony a nařízení a prosazuje sexuální zvrhlosti a sodomitské antievangelium? Nemůže. Může být pomazána Duchem svatým ke kněžství žena? Nemůže. V Božím řádu to není.  

Písmo svaté vysvětluje, že přinášení obětí na usmíření Boha za hříchy lidu bylo spojeno s Áronovým kněžstvím, které bylo dočasné. O Ježíši ale Písmo říká: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“ Je to jiný řád než dědičné kněžství podle řádu Áronova. „Mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona.“ (Žid 7,12)

Místo Starého zákona nastupuje s Ježíšem Kristem Nový zákon.

K čemu vede úsilí o současnou změnu kněžství svěcením žen? Nutně ke zrušení Nového zákona našeho Spasitele a zavedení antikristovského pseudozákona.

Pokud nyní Bergogliova sekta mění kněžství tím, že prosazuje svěcení žen na diakonky a kněžky, zanikne i apoštolská posloupnost. Dle Daniela tak bude odňata ustavičná oběť (Mt 24,15, Dan 9,27) a místo Ducha svatého zde bude pomazání od ducha nečistého, démonského. Jaký duch v současné době prosazuje toto pseudokněžství žen současně s církevní legalizací sodomie a modlářství? Není to Duch Kristův, ale antikristův.

Proto jsou také dnes do liturgie prosazovány pohanské prvky mayské kultury a jiných pohanských kultů, zakořeněných v uctívání démonů a satana. Za nimi je pekelný oheň (Juda 7), a ne oheň Ducha svatého (Lk 3,16). Áronovi dva synové přinesli Bohu jiný oheň a jiné kadidlo, a byli usmrceni. Jak bolestná duchovní smrt zavládne v katolické církvi skrze tuto antisvátost!

Bergogliova sekta kromě toho zavádí i antisvátost manželství žehnáním sodomitů, leseb a queer párů. Takzvaná synodální cesta vede k časnému sebezničení a věčnému zavržení. Opakem je úzká cesta následování Krista. On sám je ta Cesta, Pravda a Život.

Na křižovatce, na kterou křesťanství postavil arcikacíř Bergoglio okupující papežství, je dnes třeba učinit rozhodnutí. Buď se vrátit k zdravému učení Kristova evangelia, které přináší požehnání a život věčný, anebo přijmout antievangelium Bergoglia a jeho sekty, která vede k sebezničení časnému i věčnému. Jako v minulosti Izraelity, tak i dnes Bůh staví katolíky před volbu: „Kladu před tebe život nebo smrt, požehnání nebo prokletí, vyber si život“ (Dt 30,19).

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

4. 10. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 Jaro Jaroslav 2023-10-10 02:14
No a prečo žid nevyznáva Krista ako Spasiteľa? Preto,lebo Synagoga je Grécke meno, a po Hebrejsky je to Minha,teda Mindža! A chodia do nej len " nebo-ženský" a veriaci židia= chlapi, ktorý vyznavajú všetko ženské a Aleph-lhm, yonicku kozmicku branu,Alhim= ženu, a popieraju všetkých mužských Bohov! Ved oni sú Matrialcharna spolocnost " pičúzov"! A do " cibulovych" ityfalickych kostolov chodia zvačša " nebo-ženske" a veriace ženy, vyznavajúce mužských Bohov, Otca a Syna....No a tam kde je zima, su 3 solarne denominacie kresťanstva, Ortodoxny,Katol ícky a Protestantski " slniečkari" Krista narodeneho na Zimný slnovrat! Preco asi, ked Jan Krstiteľ je o 6 mesiacov starší ako Letný slnovrat, a v lete Krsti v Jordane, lokálnej kópii kozmickej rieky...A tam kde je horúco, sú chladne, lunarne náboženstvá, islam a judaizmus, operujúce v noci a v tme...Takže aj takto treba vidieť tie prekrútené astronómie v náboženstvá, kde prírodne sily a planety či hviezdy boli odeté do neexistujúcich bytostí!!!
Citovat
#2 Jaro Jaroslav 2023-10-10 02:03
A biblický Raj/ Eden a Paradise je v LONE/ GROTTE/ ČIERNEJ ROKLINE,atď. Mliečnej dráhy, ako Nebeskej bohyne a kráľovnej( Isis a Mária z Meri-yam), v medziriečí a medzinoží riek Píšon a Gíchon, na VÝCHODNEJ STRANE! A tento Raj ma mnoho kópií na Zemi! Sinaj, Manhattan, či sútoky dvoch riek, potom záhyby riek v tvare ženského lona...Nebudem ich vsetky menovať, ale každy pozna Mezopotámiu medzi Tigrisom a Eufratom, teda Lev/ slnko na Vychode a Drak na Západe...So slavnym Babylonom v Mezopotamii, so Slovanským vyznamom: Babí lono= Babylon, ženská kozmická brána...Aj v mene Avalon= Jablčný ostrov v Anglicku, kopia Raja kde Eva dala svoje " jablko" Adamovi,aby počala...Ava= Eva's lono= Avalon...No a kedže aj Manhattan je touto kopiou Raja a Evinho " jablka", tak lokalny židia nazvali Jew Yoke City ako " Big Apple= Veľké Jablko"...No a nakoniec, Eva odpočíva na Mt.Eve+rest, ityfalickej hore sveta, 10,848 m nad morom...
Citovat
#1 Jaro Jaroslav 2023-10-10 01:53
Študujem antické archdo-astronóm ie cez 40 rokov, a môžem poukázať na mnohé state biblie napísané v Hadích kultúrach Mezoameriky( Nod, kam odišiel vrah Kain). Mezoamerika poznala " 13 vrstiev vesmíru a 9 bohov Podsvetia", čo je v preklade 13 domov zodiaku a 9 bohov Podsvetia je Ennead( 5+4)"... V židovskej biblii je to Jakub ako zodiak( viď Santiago/ Jakub de Campo/ tábor stella/ hviezd= zodiak), a Jakub ma 12 synov/ domov zodiaku + 1 dcéru Dinah, teda 13 detí/ domov zodiaku, so 4 ženami( 2 su manželky a 2 konkubíny), čo vytvára Mayský 52 ročný cyklus( 13x4) zakladania nových ohňov( Fire Drills) na pocesť slnka! A znalejší vieme, že všetci Indiáni Ameriky su SEMITI, a ich jazyky sú semitské! A prapôvod židov je práve tu, v Ama-ruke= ich " Materskej krajine"...Dôka zov o tom je viac ako dosť!
Potom v Copane, Honduras,su známe " Prorocké" schody Balám Jaguára, s 1260 kockami a vyše 2,500 hieroglyfmi Mayov( Chanes ludia= Hadí ľud). V Knihe Daniela a Apokalypse Jána čítame o 1,260 dňoch ako o " Case+ Dva Časy+Polčasu" ako 360+720+180 dní, čo je 42 mesiacov x 30 dní, alebo 3.5 rokov zla a chaosu a vojen vo svete v súdny den...Alebo meno Jeruzalem je falošne prekladané ako mesto " mieru" ( shalom)...Nie! Ieru/ Jeru/ Yeru je Hebrejský prefix, teda predpona vzťahujúca sa k menu Draka, a Yeru' shalaim je doslovne toto: Dračie Západy, ako keď zapada slnko! Preto, lebo suhvezdie Draka a Orión( svetlo) su jediné Hviezdne Hodiny pre meranie Veľkeho Precesneho roku= Anno Magnus, meraneho židovskym kalendárom ako A.M....12,960 rokov Orion stúpa na oblohe a Drak klesá.Potom 12,960 rokov Drak stupa a Orion klesá...A Kristus-Slnko, bol " ukrižovaný" a ukrižovane prave v 13.dome zodiaku Mayov, ktorým je LONO/ GROTTO Mliečnej drahy, a v ňom Čierna diera( Cygnus X1= Labuť alebo Yama- bohyňa mŕtvych)! A to naznačuje čo je meno Jeremiáš, ale aj Jericho( Dračia sila/ energia) či Jerevan( Dračie jazero Van)...Samozrej me, v Hadích kultúrach Mezoameriky, Drak a Had sú všade...A pozna ho aj Apokalypsa Jana 12:9, kde ich starý had a drak je známy aj ako SATAN! A takychto prikladov je veľa, kde časti biblie poukazujú na svoj pôvod v Hadich kultúrach Mezoameriky!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře