Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odborní lékaři kontra klerikálové o covidu-19

V měsíci květnu byla založena organizace lékařů pod názvem „Lékaři pro pravdu“. Ustanovující setkání proběhlo v Hamburku

  • bkp-odborni-lekari-kontra-klerikalove-o-covidu-19

(viz https://youtu.be/JrMVcUrbD1M). Koncem července se uskutečnilo už mezinárodní setkání těchto lékařů v Madridu (viz https://www.bitchute.com/video/nrPKdeMSux3n/https://youtu.be/JSMC‌DzAVsHQ).

Několik myšlenek z těchto dvou konferencí:

Karanténa je nejrychlejší způsob, jak snížit imunitu, a roušky znamenají kontaminaci pacientů. Neexistuje žádný vědecký dokument o tom, že by zdraví lidé měli nosit roušky, jedná se pouze o politické rozhodnutí. Dr. María José Martínez Albarracínuvádí, že PCR test, který se provádí ve Španělsku (a nejen tam), detekuje více druhů covid, tudíž i běžnou chřipku. Proto je tolik testovaných lidí pozitivních. Navíc, covid-19 není tak nebezpečný, jak propaguje každá TV.

Na 52.-55. minutě videozáznamu z Madridu zaznělo, že 90 % lidí, kteří tzv. covidu podlehli, bylo očkovaných proti chřipce. 

Vakcína na chřipku tento rok obsahovala i H1N1 a též polisorbát 80 a trioleát, které způsobují narušení buněk. To vše vyvolá bouři cytokinů a covid-19.Další vakcína vyvolá tím pádem nemoc daleko silnější. Toto zjistili tři odvážní italští lékaři, kteří dělali pitvy, přestože byly záměrně zakázány. Na severu Itálie docházelo k úmrtím převážně u lidí nad 65 let, a 90 % z nich bylo očkováno proti chřipce.

V Německu odložili během března, dubna a května 90 % operací a veškerá ošetření v nemocnicích. To zavinilo kolem 100 000 úmrtí.

V Argentině, kde žije 44 milionů obyvatel, v roce 2019 zemřelo na chřipku 35 000 lidí. Letos na covid-19 umřelo méně než 2000 lidí, procentuálně je to 0,004 %. Celý stát je ale v nesmyslné karanténě dodnes.

Vakcíny Billa Gatese na covid-19 nesplňují základní vědecký protokol na použití pro lidi. Doktor Gaston tvrdí, že jsou silně jedovaté a dokonce jsou v nich buňky z embryí, zárodků nenarozených dětí.

Lékaři podávají trestní oznámení na televizní kanály mainstreamu za informativní terorismus a veřejně žádají ministerstvo vnitra a vládu o otevřené vyšetřování.

Bohu díky za odvážné lékaře, kteří se postavili proti zločinecké organizaci WHO, která spolu s Gatesem zneužívá medicínu k masové genocidě. Proč se i katoličtí biskupové nepostaví proti zločinecké organizaci Bergoglia, který zneužívá papežství k masové duchovní genocidě? Proč biskupové nehledají pravdu a nebrání Boží stádo, ale jsou prvními propagátory organizovaného zločinu proti lidstvu? Navíc lžipapež Bergoglio v jednotě s pravoslavným lžipatriarchou Kirillem jako první odstartovali zločinecký program karantény. Hrubým způsobem nařizují zneuctívat eucharistii, zavírají chrámy, a to i na největší svátky v roce. V době, kdy lékaři bojují za pravdu a záchranu lidstva, Vatikán vydává dva dokumenty, kterými prosazuje už nejen karanténu, ale přímo škodlivou vakcinaci, která je prvním stupněm k masové čipizaci a redukci lidstva o 6 miliard.  

Odborní lékaři se odvážně postavili proti zrádnému vedení WHO. Najdou se i odvážní biskupové, kteří se postaví proti zrádnému vedení církve v čele s Bergogliem? Ejhle, 152 biskupů se drze postavilo proti brazilskému prezidentovi, který statečně čelí koronapsychóze a s ní spojené plánované genocidě. Zrádní biskupové, ti se dokázali sjednotit! Biskup v Argentině kvůli koronapsychóze zlikvidoval seminář, protože bohoslovci nechtěli přijímat na ruku. Takovou drzost poplatný biskup měl! Najde se mezi vámi, kteří jste až doposud zůstávali ve falešné poslušnosti, odvážný biskup, který přestane zmiňovat v liturgii vraha Krista a duší, arciheretika Bergoglia?

Vážení biskupové, to, že se ještě ani teď neorientujete v současné situaci, znamená, že jste buď duchovně slepí, anebo jste vědomí masoví vrazi a zločinci. Jak obstojíte před Božím soudem? Proberte se z deliria! Nepostavili jste se proti církevní legalizaci sodomského hříchu, nepostavili jste se ani proti intronizaci démona Pačamamy, a teď už s agentem NWO Bergogliem spolupracujete, ať vědomě či mlčením, na holocaustu lidstva a na jeho věčné záhubě! Prostý křesťan má aspoň strach ze smrti a z Božího soudu. Vy tento spasitelný strach ze smrti a z Božího soudu nemáte! Kdo jste? Spolek klerikálů, ateistů či krypto-satanistů? Každopádně jste duchovní slepci a cynici. Zradili jste Krista. Ztratili jste svědomí a rozum, anebo jste už posedlí amazonskými démony? Ptáme se vás, komu sloužíte? Bohu nebo satanu? Podle ovoce sloužíte satanu a jeho systému. Jste zjevní kandidáti pekla a jednou nohou už v něm jste, protože notoricky odmítáte pravdu a pokání.

Vezměte si příklad z odvahy lékařů, kteří se postavili do boje za pravdu a za život! Následujte je! Čiňte pokání! Církev dnes potřebuje hrdinné a svaté pastýře!

BKP

3.8.2020

-----------------------------------------------------------

Výzva k mobilizaci křesťanům USA – druhá část

videohttp://vkpatriarhat.org/cz/?p=44287

https://la-verdad-es-eterna.wistia.com/medias/fsj93b0r8b

Vážení američtí křesťané,

proces vnitřní apostaze v katolické církvi začal už II. vatikánským koncilem. František Bergoglio je pouze jeho vyvrcholením. Koncil se nepostavil proti herezím neomodernismu. Tím dal v pokoncilní době prostor k jejich masovému rozšíření. Bylo zpochybněno božství Kristovo, Jeho spasitelná oběť na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i božská inspirace Písma. Koncil navíc místo podpory misie otevřel dveře antimisii prosazováním tzv. úcty k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. Navíc koncil dvojznačnými pojmy zlikvidoval pravdivou apologii víry. Svým aggiornamentem otevřel církev duchu světa a vyhnal tak Ducha svatého. Bergoglio a masový vnější odpad i vnitřní apostaze k herezím je otráveným ovocem koncilu. Jestliže vy, američtí křesťané, nezačnete konat pokání, to znamená, jestliže nepřijmete pravdu a nepostavíte se proti herezím, apostazi a Gatesově vakcinační čipizaci, budete mít na svědomí duchovní i fyzickou genocidu Ameriky.

Co k této situaci dnes říká Bůh? „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, zrušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,5)

Co čeká Ameriku, na to dnes odpovídá Bůh skrze proroka: „Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.“ (Iz 24,6) Toto je dnes konkrétní slovo pro USA! Opakuji, Bůh říká: „Budou pykat – obyvatelé země zajdou v žáru.“

Je toto slovo aktuální pro dnešní dobu? Odpověď zní: velmi aktuální! A navíc je to Boží a prorocké slovo. Je to slovo, které varuje! Pokud ani toto slovo s křesťany nehne, Amerika zahyne. Opakuji: Amerika zahyne!

Ptáte se, co máte dělat? Ptáte se: Je možné, aby tento trest, který už je za dveřmi, byl zadržen či změněn? V autoritě Kristova apoštola a Božího proroka vám jménem Božím odpovídám: Bůh se chce slitovat nad Amerikou, ale má jednu podmínku. Tou podmínkou je: Metanoia – změna myšlení! Vaše myšlení je dnes postaveno na lži a sebeklamu. Musí být postaveno na pravdě, na realitě. Vy věříte sobě, hříchu, který je ve vás, věříte lži, za kterou je duch světa a která se lavinovitě šíří skrze masmédia. Sám Ježíš, náš Spasitel, se na vás dnes obrací: „Věřte evangeliu!“ Věřte radostné zvěsti o spáse! Mnozí věříte různým filosofiím, psychologiím, pohanským náboženstvím, okultním praktikám, které působí skrze různé formy věštění, magie a spiritismu. Za nimi je duch lži a smrti, duch neopohanství. Jde např. o okultní akupunkturu a homeopatii, jógu, orientální meditace, zenové meditace i meditace spojené s různými druhy bojového umění, které mají své kořeny v pohanském démonismu. Je třeba učinit pokání za zamoření křesťanských bytů. Je třeba je očistit od různých pohanských sošek a symbolů jinu a jangu, symbolů New Age, zvěrokruhu, různých talismanů, předmětů feng-šuej... Okultní předměty je třeba zlikvidovat a hodit do kontejneru. Je třeba se zbavit nahrávek ezoterické a dekadentní hudby, která vymývá mozek a která má své kořeny v satanském voodoo. Rovněž je třeba spálit okultní knihy po příkladu křesťanů v Efezu (Sk 19,19). To je konkrétní skutek pokání.

Drazí Američané, jestliže budete činit pokání, odvrátíte se od modlářství a okultismu k Bohu, Bůh zaslibuje, že „v onen den ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské vladaře na zemi“. (Iz 24,21) To znamená, že Bůh ztrestá padlé anděly, démony v ovzduší, kteří vykonávají svou vládu, i mocnosti a síly, vše, co ovládá tento věk tmy, nadzemské duchy zla (srov. Ef 6,12). Co se týče pozemských vladařů, které Bůh ztrestá, to jsou dnes elity NWO, které globalizačně ovládají celý svět, prosazují satanismus a vedou lidstvo k plánované genocidě.

Ptáte se, co bude dál, když Amerika padne na kolena – ne před satanem či antikristem, ale před svým Bohem a svým Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem? Znovu vám v autoritě proroka odpovídám: Bůh „odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody“. (Iz 25,7) Pak se naplní: Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Sijón říkával: ‚Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.‘ Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. (Iz 49,13-16) ... Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům. Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel.“ (v. 25-26)

Tato slova požehnání platí pro ty, kteří činí pravdivé pokání, odvracejí se od ducha lži, ducha neopohanství, ducha tohoto světa, a přijímají Ducha Kristova, Ducha pravdy. Jinak hrozí Boží trest v podobě BLM, vakcinace spojené s čipizací a redukcí o šest miliard, a žádná lidská síla ho nezastaví, pokud vy, Američané, nebudete konat pokání.

Křesťan z perspektivy věčnosti musí zaujmout postoj, že raději fyzická smrt než vakcinace proti covid-19, která je dnes čipizací. 

Na Ukrajině ve Lvově za poslední období v době karantény postavili, dokonce v centru, 5G antény. Zároveň zde udržují umělou karanténu jakoby z důvodu koronaviru a stavějí další sítě. Obyvatelé svědčí, že vždy nad určitým územím proletí nízko letadlo a vzápětí vypukne hromadné onemocnění. Kromě toho, syndrom 5G a příznaky covid-19, jak tvrdí odborníci, jsou stejné. Je však rozdíl, že na koronavirus téměř nikdo neumírá, ale na elektromagnetické záření z 5G lidé umírají.

Newyorský lékař, který léčil nemocné na tzv. koronavirus, zjistil, že mají úplně zdravé plíce, ale umírají na nedostatek kyslíku. Nedostatek kyslíku je způsoben pórovitostí buněk, kterou vyvolává mikrovlnné záření z 5G. Hemoglobinové buňky z toho důvodu rychleji navazují jiný prvek než kyslík, a člověk umírá na nedostatek kyslíku. Řekne se však, že to je koronavirus. Pokud člověk přijme vakcínu a je na území 5G, toxické prvky z vakcíny ještě rychleji obsazují hemoglobinové buňky a k úmrtí dochází ještě rychleji. Takže vakcína je katalyzátorem smrti. 

Karanténa s koronavirem má svůj hlavní ideologický cíl, a tím je redukce lidstva o 6 miliard, jak to jasně a veřejně vyhlašuje Gates. Církevní podvodníci a apostati František Bergoglio a Kirill Gunďajev tento zločin čipizované vakcinace, směřující k masové genocidě, aktivně prosazují! Po ovoci se pozná strom. Teď už ovoce vidíme, nemůžeme si zakrývat oči. A kdo si je zakrývá, bude za to trpět po celou věčnost, protože odmítl pravdu, která by ho zachránila.

Proto je třeba se oddělit od těchto dvou náboženských podvodníků, ale to nestačí. Je třeba se oddělit od ducha neopohanství a jeho okultních praktik. Je třeba postavit ve svém životě na první místo našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, a spásu své nesmrtelné duše! K tomu je ale v našem soukromém i náboženském životě třeba vytvořit podmínky. O těchto podmínkách si povíme v následujícím video-dopisu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

30.7.2020

-----------------------------------------------------------

Výzva k mobilizaci křesťanům USA – třetí část

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44309

https://la-verdad-es-eterna.wistia.com/medias/8lb5looxw5

Lidský život je boj proti hříchu, který je v nás, proti systému lži ve světě a proti démonským silám v ovzduší. Náš boj není proti tělu a krvi, to znamená, že ho nevedeme proti lidem, ale proti démonským silám v ovzduší.

Oč v tomto boji jde? O spásu naší duše. O získání koruny věčné slávy v nebi, o život věčný. Ježíš vzal na Golgotě na sebe naše hříchy. Naše porušená přirozenost, náš starý člověk, byl spolu s Ním ukřižován. Svou smrtí na kříži přemohl ďábla. Křtem jsme byli ponořeni do tajemství Kristovy smrti (Ř 6,3) a dostalo se nám nového, tedy Jeho života. Aby v nás Kristus žil, musíme skrze víru a pokání vnitřně umírat hříchu.

Podstata duchovního boje spočívá ve vcházení do jednoty s naším Spasitelem a Přemožitelem hříchu i ďábla. Duchovní boj se odehrává především v modlitbě. Musíme si ale na modlitbu a na vztah k Bohu každý den vyčlenit čas. To však nestačí. Musíme pak na modlitbě zvítězit nad leností a únavou a zahánět roztržitost. Podstata modlitby je být v Boží přítomnosti a být v Božím slově. Kristus je v nás a naším úkolem je dát Mu na modlitbě prostor. V pravdivé modlitbě může skrze nás Ježíš působit a Jeho milost proudí i do jiných duší, se kterými jsme křtem spojeni v jedno Tajemné Tělo Kristovo.

Náš boj není fyzický, ale duchovní. Proto používáme duchovní zbraně. Apoštol Pavel v listě Efezanům jmenuje 6 zbraní, které jsou obranné a jen meč Ducha slouží i k obraně i k útoku. Náš život je boj o spásu naší nesmrtelné duše i o spásu našich nejbližších. Základem je věrnost a jednota s Kristem. Mučedníci šli i na smrt, než by tuto jednotu s Ježíšem ztratili. 

Ďábel i hřích používají v duchovním boji profesionální lež. Proto Boží bojovník musí být zakořeněn v pravdě. Jedině tak rozliší skrytou lež, která se zevnějškově prezentuje jako pravda a dobro. Kristův bojovník musí mít nejenom dar rozlišování duchů a dar proroctví, ale musí je i používat, tedy mít s těmito dary zkušenost ve svém osobním životě, ale i v duchovním boji. Dar však nestačí. Kristův bojovník musí být prorokem. Když pozná pravdu, musí být ochoten za ni bojovat. Proroci se odvážně stavěli proti proudu světa a byli za to zabíjeni. Prorok je ve skutečnosti Kristův martyr – svědek či mučedník. S tím musíme počítat, když vcházíme do duchovního boje. Duch lži vnikl do církve. Co se stalo? Skrze hereze paralyzoval všechny základní pravdy. Duch světa paralyzoval Boží služebníky a vyhnal Ducha svatého. Rozmohla se amorálnost a vlažnost a Boží zákony i přikázání byly narušeny! Pravdiví křesťané jsou dnes na kříži. Jsou pranýřováni, zesměšňováni, izolováni a vylučováni.

Drazí křesťané Ameriky, tato mobilizace je výzvou k rozptýleným Božím dětem, ale i k těm, kteří jsou paralyzováni, aby povstali a zařadili se do duchovního boje!

V současnosti vystupuje Nový světový řád, který má za cíl totální likvidaci křesťanství a genocidu lidstva. Dostali jsme se do krizového momentu, kdy se musíme rozhodnout pro život, anebo pro smrt, a to časnou i věčnou. Na Kristových zákonech a přikázáních byla založena americká společnost. Dnes je frontální a rafinovaný útok na jedince, rodinu i společnost. Spravedlivé zákony jsou rušeny a jsou zaváděny antizákony, které vedou k degeneraci a smrti. Dnes zuří duchovní bitva, a to tak zákeřná a tak mnohostranná, že pouze lidskou silou a lidskou moudrostí v ní nezvítězíme. Vojáci Kristovi proto spoléhají na Boží sílu, na moc Ducha svatého! V modlitbě tato síla působí skrze každého Kristova vojína. Když se vytvoří jednota, Kristus je skutečně uprostřed a ďáblovy pevnosti klamu a lži jsou odmaskovávány, identifikovány a bořeny. Voják Kristův bojuje pod Kristovým praporem! Ti, kteří spolupracují na genocidě lidstva, jsou pod praporem antikrista a satana.

Základem pro boj Kristova vojína je kromě modlitby neustálé pokání. Když v běžném životě klesne, hned si musí přiznat: „Byl jsem oklamán, zhřešil jsem. V duchu se Kristův vojín postaví pod kříž a prosí Ježíše za odpuštění. Oddělí se od ducha klamu, který mu zlo podával jako dobro. Skrze pravdivé pokání je v Kristu opět svobodný.

Co je základním krokem k duchovní mobilizaci?

Je třeba založit modlitební stráž, která obsadí 24 hodin dne. Stráž tvoří pouze 23 lidí, protože jedna hodina je společná, a to od 20-21:00. Je to tzv. svatá hodina.

Rytmus pro modlitební stráž je jeden týden boje a tři týdny odpočinku. To znamená, že jeden týden se každý Kristův vojín modlí hodinu své modlitební stráže a svatou hodinu. Během dalších tří týdnů pouze svatou hodinu.

Každý, kdo se zařadí do skupiny 23 lidí, se stává Kristovým vojínem. Tato skupina má jednoho vedoucího – horlitele, který zodpovídá za to, aby se stráž nepřerušila, když někdo onemocní, aby ho měl kdo nahradit, popřípadě, kdyby někdo ze starších vojínů zemřel, aby jeho místo zaujal další Kristův vojín.

Další tři stráže obsadí další tři týdny, to je 3 × 23 Kristových vojínů = 69. Tak se vytvoří nepřetržitá modlitební stráž, tedy neustálá modlitba (Lk 18,1.7; 1Sol 5,17; Iz 62,6-7), která má 92 bojovníků (4 × 23 = 92). Týdenní stráže se střídají vždy z neděle na pondělí o půlnoci.

Jeden ze čtyř vedoucích modlitebních stráží ať je zároveň na celý rok i velitelem nad všemi čtyřmi strážemi, tedy nad celým bojovým oddílem. Velitel zodpovídá za nepřetržitost modlitby. Musí bdít nad svou skupinou a být v kontaktu s dalšími třemi vedoucími. Vždy v neděli připomene střídání stráží.

Rozdělení Kristovy armády:

Modlitební stráž – 23 lidí.

Čtyři stráže, tedy nepřetržitá modlitba, tvoří bojový oddíl – 92 lidí.

Deset oddílů, to je 920 lidí, tvoří bojový prapor.

Deset praporů tvoří pluk, to je 9 200 vojínů.

Deset pluků tvoří divizi, to je 92 000 vojínů.

Deset divizí tvoří Kristovu národní armádu, to je 920 000 Kristových vojínů. 

Najde se v Americe 920 000 Kristových vojínů, aby se postavili v boji za záchranu svého národa? 

Jaký je program boje? Je to boj na život a na smrt za prosazení Božího království proti satanizaci USA.

V neděli, na závěr modlitebního týdne, se doporučuje, aby se Kristovi vojíni sešli a mohli si předat zkušenosti a svědectví z boje.

Je velmi užitečné, když může Kristův vojín získat svou vlastní rodinu, aby se spolu s ním modlila svatou hodinu od 20-21:00. Tím má celá rodina spoluúčast na duchovním boji. Tato hodina je zároveň nejsilnějším prostředkem k zakořenění rodinných vztahů v Kristu, a to jak vztahu mezi manžely, tak i mezi rodiči a dětmi. Jinak současné destruktivní vlivy působí na rodinu tak silně, že ji vnitřně i zevnějškově rozkládají. Můžeme dát proto heslo: svatá hodina = svatá rodina.

Uvědomme si, že vojín umírá na bojišti. Tam získává věnec vítězství. Každý Kristův vojín skládá samotnému Kristu přísahu nejprve na jeden rok. Pak na dva a pak na tři roky. Potom skládá věčnou přísahu až do smrti. Uvědomme si, že modlitební stráže budou bojovat nepřetržitě až do druhého Příchodu Kristova. Ty máš být zařazen do této Kristovy armády, která je nepřemožitelná, protože konečné vítězství nad satanem a jeho démony náleží Kristu!

V románu Quo vadis autor popsal atmosféru mezi pronásledovanými křesťany. Starší muž bolestně řekl: „Měl jsem jedinou dceru, pretoriáni ji zneuctili a umučili. Bůh k tomu mlčel.“ Jiná žena se slzami pronesla: „Umučili mého manžela a syna. Bůh k tomu mlčel.“ Další se přidala: „Moje sestra byla předhozena v Koloseu dravé zvěři, která ji roztrhala, a Bůh k tomu mlčel.“ A tehdy apoštol Petr, už stařec, řekl: „Já jsem zpovzdálí viděl, jak na Golgotě ukřižovali Božího Syna, a Bůh k tomu mlčel. Ale On třetího dne vstal z mrtvých!“ A pak dodal: „Tobě, otče, kterému zneuctili a umučili jedinou dceru, říkám: uvidíš ji čistější než lilii v nebeské slávě. Ty, ženo, ano, umučili ti manžela, i ty, ženo, které dravá zvěř roztrhala sestru, vy se s nimi setkáte ve věčné slávě a radosti, která nikdy nekončí.“ Nakonec se apoštol zamyslel a jakoby se díval do budoucnosti, řekl: „Ještě potoky poteče vaše krev, ale vy jste vítězi!“

Vážení američtí křesťané, vy, kteří nyní vstupujete do Kristovy armády, i kdybyste prolili svou krev za Krista a Boží zákony, tak jste vítězi. Čeká vás koruna věčné slávy. Ale bez boje není vítězství. Proto se postavte pod bojový prapor Krista a začněte svou modlitební stráž!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

31.7.2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře