Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Můj lide, vyjdi z Bergogliova Babylonu!

V Písmu svatém Bůh opakovaně vyzývá: „Vyjděte z Babylonu!“ Co je duchovní Babylon? Je to místo vzpoury proti Bohu. Později Boží lid upadl do babylonského zajetí. Současným Babylonem je apostatický Vatikán v čele s Jorgem Bergogliem! Je možné, aby apostata Bergoglio, který se před rokem v Kanadě veřejně zasvětil satanu za asistence pohanského čaroděje, byl platným papežem? Ne! Dle listu Galaťanům 1,8-9 je na něm Boží anathema – vyloučil se z Tajemného Těla Kristova, ale i ze zevnější církevní organizace.

video: https://nouveau-bapteme.wistia.com/medias/h75mporscv

 

  • bkp-muj-lide-vyjdi-z-bergogliova-babylonu

Těsně před započetím Synody Bergoglio svým typicky úskočným jezuitským způsobem schválil žehnání svazků sodomitů. Tím provokativně boří Boží přikázání i Boží zákony a znovu potvrzuje, že je arciheretik, který sám sebe už mnohonásobně vyloučil z katolické církve. Dál ale zneužívá autoritu a spěšně pokračuje v programu transformace katolické církve v anticírkev New Age – v synagogu satanovu. Jak je to možné? Proč se proti němu nikdo nepostaví? Proč se od něho všichni biskupové a katoličtí kněží neoddělí? Tato pasivita, která je zradou spasitelné víry a samotného Spasitele, je viditelným znakem duchovního prokletí. Zavládla duchovní slepota – nechtějí vidět realitu. Toto prokletí se postupně šířilo od doby II. vatikána a nyní vrcholí arciheretikem Bergogliem a jeho tzv. synodou, která ruší Boží zákony i přikázání.  

Díky Bohu za pět odvážných kardinálů, autorů pěti dubií. Biskupové bohužel i dále zůstávají v pasivitě a nejsou schopni se za dubia veřejně postavit. V situaci, kdy Kristova církev krvácí, je to ale jejich svatá povinnost! Někteří biskupové a kněží dokonce tyto odvážné kardinály odsuzují. Slepota a pasivita se projevuje hlavně v tom, že tito biskupové a kněží se nejsou schopni sjednotit a oddělit se od falešné cesty sebevražedné synodality. To je rozumem nepochopitelné a nevysvětlitelné. Je to opět ovoce duchovního prokletí staženého herezemi, otevřeností vůči pohanství, ezoterice, okultismu a světu i knížeti tohoto světa.

Jaké je řešení? Písmo svaté říká: „Vyjděte z Babylonu!“ (Iz 52,11) Prorok Izaiáš volá: „Vstaň, zajatý Jeruzaléme, sejmi pouta ze své šíje, zajatá dcero siónská.“ (Iz 52,2) Boží Jeruzalém i Kristova vinice je v zajetí bergogliánské sekty. To je krutá realita, před kterou nemůžeme zavírat oči. Církev, dcera Siónská, je spoutána pouty duchovního prokletí za hlásání falešného evangelia (Gal 1,8-9): „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet, anathema.“

Bergoglio hlásá sodomské a klimatické antievangelium. Je třeba sejmout toto prokletí, tato pouta z šíje. Jak? Radikálním oddělením se od herezí modernismu, synkretismu, amorálností a hlavně od heresiarchy.

Je třeba jednat: vstát a vyjít z Bergogliova Babylonu. Je třeba se probrat ze smrtelné pasivity. Bergoglio je superaktivní v likvidování, ničení a duchovním vraždění. Katoličtí biskupové, kněží i věřící jdou na jatka se skloněnou šíjí falešné poslušnosti, která je ve skutečnosti největší neposlušností Bohu a zároveň zradou Krista.

Tyto dny, kdy začala sebevražedná synoda, bylo EWTN odvysíláno interview s kardinálem Burke a s kardinálem Müllerem. Všechna čest, slova těchto dvou kardinálů byla zveřejněna i jasně komentována. Kardinál Müller se k otázce rušení Božího přikázání vyjádřil: „Papež ani nikdo v církvi nemá pravomoc relativizovat Boží přikázání...“ K současnému zneužívání učitelského úřadu kardinál řekl: „Učitelský úřad není nadřazený Božímu slovu, ale je pod Božím slovem...“ Co se týče systematických podvodů, které Bergoglio páchá, jako by měl mimořádné zjevení od Boha, kardinál Müller zdůraznil: „Papež ... není osobou, která dostává nové zjevení.“ Kardinál Burke se ohledně schizmatu vyjádřil: „Pokud někteří popírají pravdy víry, upadají do schizmatu.“

K tomu můžeme dodat: dnes tyto pravdy veřejně popírá Bergoglio. Je tedy ve schizmatu, v oddělení se od Petrova úřadu. Nemůže být proto platným papežem. Kdo se oddělí od tohoto schizmatika, obnovuje svůj svazek s Petrovým úřadem, který však dnes není obsazen, protože arciheretik a schizmatik Bergoglio není platným papežem. Navíc, co se týče Bergogliových herezí, samy o sobě oddělují od Ježíše Krista. Nejde pouze o církevní schizma, ale jde přímo o odseknutí se od hlavy, kterou je Kristus. Tedy jde o sektu. Bergoglio a ti, kteří s ním tvoří jednotu a podřizují se arcikacíři či jsou jeho otroky, jsou bergogliánskou sektou. Veřejně se odřekli Krista a Jeho učení! Žádný katolík se jim nemůže podřizovat a poslouchat je, protože se tím automaticky odříká Krista a své spásy.

Kardinálové i komentátor EWTN vyjádřili pravdu, bylo dáno jasné slovo, ale nebylo ukázáno na jasné východisko. My můžeme dodat: logické východisko ze současné situace je jediné: „Katolíci, kteří chcete být spaseni, vyjděte z Babylonu a oddělte se tak od člověka, zasvěceného satanu, který okupuje nejvyšší úřad v církvi!“ Toto je dnes jediné řešení. Odklad je pozvolné vykrvácení a duchovní smrt. Postavte se za Krista a pravdy evangelia! To, že to vyžaduje mobilizaci vnitřních sil u každého biskupa, kněze i věřícího, je každému jasné. Jde o spásu duší! K tomuto Bohem požadovanému pohybu k záchraně dává pokyn výzva: „Vyjděte! Vyjděte z Babylonského zajetí! Vyjděte ze zajetí Bergogliánské sekty a z prokletí, které stahuje na církev! Nebuďte pasivní!“    

Biskupové, kněží a věřící, pokud neuděláte tento krok k záchraně, Bergoglio se vašemu konstatování pravdy vysměje a svou neplatnou autoritou na vás vloží ještě daleko těžší pouta otroctví a tvrdé sankce. On prosadí největší morální zvrhlosti a nečistotu. Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte.“ (2Kor 6,17)

Tři dny před započetím vatikánské synody proběhla v Pittsburghu konference pod názvem Katolická identita. Mnozí upřímní katolíci se těšili na jasné slovo arcibiskupa C. M. Vigana k současné krizové situaci. Byl začleněn do programu, ale v poslední chvíli vedení konference jeho přednášku vyřadilo. Mnohé webové stránky okomentovaly jeho vyřazení slovy: Viganò versus Schneider. Znamená to, že vedení konference se přiklání k pokryteckému postoji biskupa z Kazachstánu. Tím dalo najevo, že jasnou pravdu, kterou hlásá bývalý americký nuncius C. M. Viganò, nechtějí slyšet. Vyhovuje jim krasořečnění pomocného biskupa Schneidera, který sugestivně poví pravdu, tím si získá u pravověrných katolíků autoritu, a pak jim dá falešné východisko. Udržuje je v bergogliánském Babylonu a nedovoluje jim vrátit se ke Kristu a k pravdivému pokání. Je to jako s pacientem, který má těžkou nemoc, ale ještě má naději na záchranu. Lékař mu pravdivě oznámí diagnózu, ale nedovolí mu, aby podstoupil záchrannou operaci. Pacient zemře. Jak Schneider, tak Jorge Bergoglio, poví částečnou pravdu, ale záchranné pokání nedovolují. Ovocem Bergogliovy heretické činnosti je masová duchovní sebevražda.

Drazí biskupové, nástupci Kristových apoštolů, dostali jste se do kritické situace. Už nemůžete být pasivní. Pasivita v dané situaci znamená podílet se na zločinném procesu sebezničení církve. Dnes na vás dopadá plná zodpovědnost za celou církev, ne pouze za diecézi, která vám byla Bohem svěřena. To si uvědomte před Bohem i před církví, nenechte si svou autoritu a zodpovědnost vzít, to by byl útěk z boje! Byla by to zrada nejvyššího pastýře – Ježíše Krista, který vám ji svěřil.

Je mimořádná situace, okupant papežského stolce se před rokem v Kanadě veřejně zasvětil satanu. Tvým úkolem, Kristův apoštole, jako nejvyššího pastýře ve své diecézi je říkat ovcím pravdu. Tvou povinností je vyjít i se svou diecézí z bergogliánského Babylonu. Toto po tobě dnes chce nejvyšší pastýř, Ježíš Kristus, a z toho budeš před ním skládat účty. Nebuď lenivým služebníkem, který zakopal hřivnu pastýřské autority. Čekal by tě hrozný výrok Nejvyššího Soudce: „Tohoto neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 25,30)

Pokud nyní, v pravý čas, kdy vrcholí apostatický zločin arcikacíře Bergoglia, se od něj neoddělíš, on tě oddělí od Boha i od spásy, a nejen tebe, ale i všechny tobě svěřené duše. Transformuje tě i s celou diecézí do synagogy satanovy. Vina za to pak už dopadne na tebe.

Po ukončení synody Bergoglio vydá tzv. směrnice k tzv. žehnání homosexuálních a queer párů. Mnozí slabí a zbabělí biskupové se poddají a zradí veřejně Krista. Ani ty pak už neobstojíš v tlaku a teroru Bergoglia a celé jeho bergogliánské sekty, která zachvátí duchovní metastází celý organismus. Vše bude maskováno vznešenými antikristovými frázemi, takže budeš vypadat jako zločinec, který je neposlušný tzv. zástupci Krista na zemi. Očerní tě a zařadí do kategorie despotických „soudců, kteří jen popírají, odmítají a vylučují“ místo toho, aby vřele vítali nekající a agresivní LGBTQ osoby v církvi.

František a jeho sekta hlásá sodomistické, modlářské a klimatické antievangelium. Navíc ruší Desatero Božích přikázání i objektivní morální normy a zavádí subjektivismus, kde si je každý sám sobě nejvyšší normou. Je to totální rozklad nejen církve, ale i lidské společnosti. Jde o satanismus v praxi, který přirozené i Boží zákony staví na hlavu.  

Vážení katoličtí kněží, zodpovědnost v této situaci dopadá nejen na biskupy ve vašich diecézích, ale dopadá na každého z vás. Spojte se aspoň dva kněží a hovořte o této krizové situaci. Proste Boha o sílu, abyste zůstali věrni Kristu a vyšli z pasivity. Jak? Scházejte se v počtu několika kněží aspoň jednou za týden, modlete se spolu. Navštivte biskupa, povzbuďte ho, aby udělal krok víry, varujte ho. Povzbuďte věřící, aby psali biskupovi dopisy, aby se za něho modlili a vyzývali ho k věrnosti Kristu. Sami přestaňte zmiňovat ve svaté liturgii jednotu s neplatným papežem. To vyžaduje odhodit falešný strach a vyjít z prokletí, které pseudopapež udržuje nad církví.

Zodpovědnost dopadá na každého katolíka. Je třeba, aby si našel čas na modlitbu, zvláště aby se katolíci sjednotili ve svaté hodině denně od 20 do 21 hodin. Bez pokání a modlitby se proces sebevraždy nezastaví. Každý katolík ať se modlí za svého kněze, aby zůstal věrný pravověrnému učení, a měl odvahu postavit se za Krista i tehdy, kdyby jeho biskup zradil jako apoštol Jidáš. Mučedníci prvních třech století, než podstoupili nejkrutější muka, si připomínali Kristovo slovo: „Kdo mě vyzná před lidmi, toho já vyznám před svým Otcem Nebeským.“

Drazí katoličtí biskupové, kněží a věřící, bergogliánská sekta způsobila nejen schizma, ale ničí všechny základy Kristovy církve. Pokud se od bergogliánské sekty neoddělíte, nebudete spaseni a křesťanství na vašem území se vypaří jako se to už děje v Německu, Belgii, Holandsku a jinde. Bůh k vám dnes volá: „Lide můj, vyjděte z Babylonu!“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                           22. 10. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Jaro Jaroslav 2023-11-06 21:14
Chazarsky rabín a pseudopapež Berg+oglio dobre vie ze všetky nábozenstvá su mytologická astronomia a teda podvod! Inak by nerpbol to čo robí! A ja mam tonu dôkazov že su to astronomie odeté do ludí( bytostí) čo nikdy nezili!!!
Citovat
#1 adamkratochvil 2023-11-06 13:54
terajsi okupant Vatikanu nam krestanom skodi a to je vsetko!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře