Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Svět pravdivé vědy varuje před sebezničením

Video: bcp-video.org/cz/svet-pravdive-vedy/

Po ukončení celosvětové kampaně za experimentální očkování proti covidu-19 se mnoho vědců, více než 26 týmů, zabývalo vyhodnocením vakcín. V krvi vakcinovaných nacházeli kovy jako gadolinium, hliník, cesium, stroncium, wolfram. Stroncium působí obzvlášť rakovinotvorně.

Dr. Mihalcea z USA ukázala na souvislost covid-19 s geoinženýrstvím. Vědec Carnicom více než 20 let zkoumal jev zvaný morgellony a jeho souvislost s rozprašováním polymerních vláken z komerčních i vojenských letadel. Odborníci v poslední době našli chemickou shodu mezi vlákny, které byly enviromentálně rozprašovány, a lipidovými nanočásticemi v covidových vakcínách. Důvodem rozprašování je vytvořit propojení mezi syntetickou biologií a biologií člověka s cílem transformovat ho na transhumánního kyborga.

 

  • bkp-koncept-pastyrskeho-listu-pro-biskupy-peti-kontinentu
  • bkp-koncept-pastyrskeho-listu-pro-biskupy-peti-kontinentu

Doktor David Nixon zjistil, že očkovaní proti covidu vysílají MAC adresu a v krvi našel vlákna, která laboratoř La Quinta Columna popsala jako oxid grafenu. V poslední době to vědec Matt Taylor nachází i v dešťové vodě a půdě.

V roce 2020 proběhla v Evropě konference „Euro Science – Open Forum“. Zde se zmínili i o tom, že tyto transhumanistické technologie je možno aplikovat i skrze hmyz v zemědělství.

Zlá věda mění naši DNA, naše proteiny, moderními technologiemi. Dá se říct, že tento zlý plán má za cíl udělat ze země reálné peklo. Pak lidstvo vyhubit a poslat ho i do věčného pekla. Dr. Mihalcea zkoumá následky vakcín a koronavirus, o němž se již ví, že byl uměle vyroben. Při pokusech zjistila, že snižuje až o 47 % elektrickou vodivost krve. Vyjádřila se o tom, že se tak lidem cílevědomě odebírá síla k životu. To se vztahuje i na případy po vakcinaci a na tzv. chronický covid.

Dr. Mihalcea se vyjádřila, že lidé s tímto tzv. chronickým covidem mají tyto symptomy: zažívají neustálou únavu, mají problémy s pamětí, a to už ve věku 20 let, někteří mají příznaky demence s obtížemi při hledání slov, mozkovou mlhu, extrémní úzkosti a deprese, o nichž se ví, že zkracují délku života. Co se týče chronické únavy, lidé nemohou ani vyjít po schodech, aniž by se zadýchali nebo se jim nerozbušilo srdce, protože krev se shlukuje do tzv. ruliček. Dalšími symptomy jsou infarkty a krevní sraženiny.

Dr. Pjotr Garjajev z Ruska, který byl v roce 2021 nominován na Nobelovu cenu, řekl, že pomocí 5G lze rozvinout patogenní geny v koronaviru a učinit ho nakažlivějším. Dva týdny po tomto výroku zemřel.

Globální elitáři, kteří si hrají na Boha, se snaží měnit řád věcí a měnit i nás, hlavně měnit naše myšlení z pravdivého na lživé, z morálního na nemorální. Co obsahuje pojem myšlení, mysl? Není to pouze rozum a logika, jde o širší pojem. Naše myšlení je ovlivňováno výchovou, pravdivými či lživými informacemi, osobními zkušenostmi, morálním či nemorálním životem, různými závislostmi. Závislí lidé nejsou svobodní, nepřijímají objektivní pravdu. Proto musíme rozlišovat, co je pravdivé, a co nepravdivé myšlení. Za myšlením je také duch, a to duch pravdy, anebo duch lži. Jsou pravdivé a lživé inspirace. Dobrý člověk hledá objektivní pravdu a dobro, zlý člověk ale sleduje, jak určitou pravdu zneužít k oklamání a prosazení zla. V pozadí za tímto člověkem je duch lži a smrti – ďábel. Je proto důležité, kde je člověk zakořeněn. Je-li zakořeněn ve fluidu svého ega, je tím zakořeněn i v duchu lži a sebeklamu. Tento duch pak proniká celé jeho myšlení a sugestivně působí i na okolí. Zevnějškově takový profesionální lhář vystupuje jako anděl světla (srov. 2Kor 11,14n).  

Přísloví praví: „Řekni mi, co čteš, eventuálně, co posloucháš, a já ti povím, kdo jsi.“ Dnes lidé většinu času poslouchají profesionální lháře v mainstreamu. Sytí se lží a marností a pak nejsou schopni přijmout a milovat pravdu, ne tak se pro ni obětovat. Lež ale berou za svou a jsou pro ni schopni se nejen obětovat, ale dokonce ztratit i svůj život. Lež se stala nejsilnější zbraní v procesu sebelikvidace lidstva. Za lží stojí duch lži – ďábel.

Ježíš řekl lidem majícím ducha lži: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku... je lhář a otec lži.“ (J 8,44)

Je třeba vědět, že v každém člověku je dědičný hřích – ložisko zla, semeno ďáblovo, které má svůj program, a to postupné sebezničení člověka, nejen časné, ale i věčné.

Nyní prožíváme systematické odkřesťanštění. Nejúčinněji ho realizují heretičtí teologové a odpadlí církevní hodnostáři v čele s lžipapežem Františkem. Zavádějí modlářství a legalizaci sexuálních zvráceností tzv. synodální LGBTQ cestou.

Příkladem modlářství je intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu a zásvětný rituál v Kanadě. Zde se lžipapež i s přítomnými církevními preláty zasvětil satanu za pískání čaroděje na kost z divokého krocana.

Odstrašujícím případem zločinné lži je gesto lžipapeže Bergoglia, který nechal dvakrát povinně naočkovat celý Vatikán. Tím dal nejzhoubnější precedent celému lidstvu. Bergoglio znal pravdu, a přesto se cynicky postavil proti pravdě a sugestivně lhal celému lidstvu do očí. Kdyby v papežské pozici, kterou nezákonně zastává, varoval před experimentální vakcinací, celý systém této fatálně nebezpečné vakcinace by zkrachoval.

Pravdivé myšlení, které bylo ovocem křesťanství, chránilo jedince i společnost před invazí lži a zla. Křesťanství vytvářelo veřejné mínění na spravedlivém základě a přirozených morálních principech. Bylo integrováno Božími přikázáními. Vedlo proto i k hluboké úctě k člověku. Jenže šířící se neopohanství, které je postaveno na lži, je spojeno s nespravedlností, zlem a nemorálností.

Ďáblova politika je rozvinout zlo, které má své ložisko v nitru člověka. Snaží se proto odstranit zábrany, kterými jsou svědomí, rozum, morální zákony a pravdy, které připomínají smrt, soud a věčnost. Dnes se popírá realita hříchu a tím i Kristova výkupná smrt na kříži. Spasitelné pokání se už nehlásá. Proto může progresovat zlo, zvrhlost, lež i satanismus.

Je prosazováno nové veřejné mínění, které akceptuje všechny zvrhlosti a zločiny. Slouží k tomu mainstreamová média neboli továrny na lež, které cílevědomě vedou svět k sebevražedné depopulaci. Dr. Fuellmich dokonce mluví o tom, že zločinná manipulace médií dosáhla zhypnotizování veřejnosti. Byl zaveden mediální terorismus. Příkladem je vyvolání masové psychózy v čase falešné pandemie.

Kdo má na prvním místě usilovat o obnovu společnosti a záchranu lidstva? Na prvním místě ti, kteří se nazývají křesťané. Skrze pokání, tedy pravdivou změnu myšlení – metanoiu – se mají vlažní biskupové, kněží a věřící stát Kristovými učedníky a Jeho svědky – martyrés. Tím otevřou dveře Bohu a Jeho záchranné moci. Duchovní reforma nemůže začít bez napojení na transcendentno. Jde v podstatě o vnitřní modlitbu, o spojení našeho ducha s Bohem, s Pravdou. Bez tohoto duchovního základu modlitby a pokání, tedy změny myšlení od lživého k pravdivému, k žádné pozitivní změně nedojde. Pravé a věčné štěstí je nám dáno jen a jen v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném.  

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři
   

--------------------------------------------

BKP: Konají současní jezuité pokání z Boží anathemy, kterou na sebe stáhli? 

Současní jezuité na sebe stáhli Boží prokletí dle Gal 1,8-9, a toto prokletí vnášejí i do katolické církve. Byzantský katolický patriarchát (BKP) zveřejnil tuto realitu Boží anathemy na jezuitech už 2. 12. 2019. Okamžitou odpovědí bylo zničení internetových stránek patriarchátu.

Dnes jezuité místo pokání cedí komáry a polykají velbloudy. Tragikomickým příkladem je vyloučení jezuity Rupnika.

Citace z médií: „Řím, 15. června (CNA): Kněz a umělec Marko Rupnik (69) byl vyloučen z jezuitské společnosti. Rupnik byl obviněn ze zneužívání několika jezuitek. Jezuité ve svém vyhlášení uvedli, že Rupnik byl vyloučen kvůli tvrdohlavému odmítání poslušnosti.“

Komentář: Nepopíráme ani neobhajujeme medializovanou informaci, že jmenovaný přestoupil 6. přikázání, jak na něho žalovaly některé jezuitky. Podle masmédií to ale vypadá, že tyto přestupky z minulosti jezuitům ani tak nevadí. Dnes ho vylučují za tvrdohlavé odmítání poslušnosti.

Je zde esenciální otázka: Kdo chce být spasen, může dnes u jezuitů zachovávat poslušnost? Jezuité prosazují legalizaci zvrhlostí LGBTQ jako například známý propagátor sodomie jezuita Martin z USA a mnozí další. Jiní jezuité prosazují modlářství, hřích proti prvnímu přikázání, a celá jezuitská společnost už pravdivou misii vyměnila za synkretismus s pohanstvím.

Citace z médií: „Rupnik byl požádán, aby změnil komunitu a přijal novou misii, uvádí se ve vyhlášení.“

Komentář: Jakou novou misii? Schvalovat či propagovat homosexualitu a LGBTQ? Za tuto propagaci se jezuita Czerny stal kardinálem. Rovněž takto byl povýšen na kardinála i jezuita Hollerich, který stál v čele evropské kontinentální fáze LGBTQ synodální cesty. Navíc už zmíněný jezuita Martin, známý svou veřejnou propagací zvrhlostí LGBTQ, byl povýšen na papežského poradce.

Číst dál...

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Bohouš Čajánek 2023-07-01 08:58
Katoličtí hodnostáři se nyní odvolávají na poznatky moderní doby, před ne dávnou dobou tento papežský systém za stejné projevy krutě trestal a zastrašoval. Někdo sdílení poznatků odvolal, jiný byl v souladu s textem Bible upálen. Musí být asi dost těžké vnímat pach škvařícího se lidského masa, sledovat, jak se ohněm otevírá a vyvrhuje lidské tělo daného pravdivě se sdílejícího člověka a být nic než láskou.
Citovat
#1 miroslav petr 2023-06-30 12:01
není možné, aby tito takzvaní "věřící" skutečně věřili v boha. Týká se i našich lidovců a drtivé většiny "věřících" politiků. všichni tito "věřící" dělají ostudu církvi!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře