Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Kardinál Kasper prosazuje sebevražednou transformaci církve

V nedávném rozhovoru pro média kardinál Walter Kasper uvedl: „Takového procesu transformace nelze dosáhnout přes noc, vyžaduje to čas, trochu jako dlouhý nádech. To se nedá udělat během jednoho pontifikátu, bude to trvat dva nebo tři.“Na co chce kard. Kasper a jemu podobní transformovat církev? Současná církevní legalizace modlářství a LGBTQ signalizuje už viditelnou transformaci církve na satanskou anticírkev New Age. Jakým způsobem?

video: bcp-video.org/cz/kardinal-kasper/ 

  • bkp-kardinal-kasper-prosazuje-sebevrazednou-transformaci-cirkve

Prostřednictvím tzv. synodálního procesu. Bergoglio demonstruje konkrétní kroky transformace, když veřejně uctívá démony. Intronizoval démona Pačamamu a v Kanadě se veřejně nechal šamanem zasvětit i jiným démonům.Tím likviduje první přikázání Desatera a následně i ostatní, především šesté a deváté, a to církevní legalizací sexuálních zvráceností. Zároveň likviduje i Kristova morální přikázání obsažená v evangeliu a celém Novém zákoně.

Toto je šokující a sebevražedná transformace katolické církve. Vnitřní život církve je transformován na duchovní smrt. Cesta spásy je zaměněna za cestu do věčného zavržení. Tato transformovaná anticírkev zaměňuje Boha za satana a démony!Citace kard. Kaspera: „Úspěchu současného pontifikátu bude dosaženo prostřednictvím nástupců papeže Františka.“Totální likvidaci katolické církve kardinál Kasper pokládá za úspěch současného pontifikátu, ale dodává, že dovršení této duchovní sebevraždy bude dosaženo prostřednictvím dalších dvou nebo tří nástupců Františka.

Vyjádřil se, že takového procesu transformace nelze dosáhnout přes noc, prý to vyžaduje čas, trochu jako dlouhý nádech. K čemu ten dlouhý nádech? K spáchání duchovní sebevraždy.Citace kard. Kaspera: „Už nekážeme Boha, který hrozí, odsuzuje a trestá, ale Boha, který v lásce přijímá, odpouští a smiřuje. Je to nový tón, který je pro církev dobrý, i když ne každému se líbí.“Jenže tento nový tón není pro církev dobrý, protože není ve shodě s pravdou, s Biblí ani Tradicí.

Církev je povinna hlásat celé evangelium, protože jedině to vede ke spáse. Ukazuje na odpuštění hříchů těm, kdo konají pokání. Hrozí ale i věčným trestem těm, kteří pohrdli Boží láskou a zatvrzele zůstávají v nekajícnosti a na cestě hříchu. Bůh ve svém Synu, našem Spasiteli, přijímá, odpouští a smiřuje, ale člověk musí chtít dát Mu svůj hřích. Kdo Boha a Jeho přikázání kategoricky odmítá a přitom pokrytecky mluví o Jeho lásce, a dokonce tvrdí, že ho Bůh s touto nekajícností přijímá, takový klame sám sebe a druhé svádí na cestu do věčné záhuby.Citace kard. Kaspera: „Současný pontifikát není náhodou, ale je začátkem nové éry.“Kardinál Kasper řekl pravdu. Současný pontifikát skutečně není náhodou, má své hluboké kořeny už v II. vatikánském koncilu a pokoncilním duchu. Volba Bergoglia také nebyla náhodou a rovněž nebyla náhodou ani abdikace papeže Benedikta XVI.Co se týče nové éry, pak skutečně jde o program New Age, jehož hlavním bodem je likvidace křesťanství a vytvoření jednoho pseudonáboženství uctívajícího démony.

Jde pak také o vytvoření jedné měny a jedné vlády.Jak se bránit proti této ďábelské transformaci, která má svou sílu ve lži? Jedině pravdou! V tomto duchovním boji nás apoštol vyzývá, abychom byli přepásáni pravdou. Potřebujeme také štít víry a meč Ducha. Apoštol upozorňuje, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti démonským silám (kosmokratores), kteří vykonávají svou vládu v ovzduší.V tomto boji je nutný modlitební týl. Zvláště pro dnešní apokalyptickou dobu platí: „V každém čase se modlete v Duchu“ [en panti kairó en pneumati] (srov. Ef 6,18).

Tedy jde o nepřetržitou modlitbu (viz Lk 18,1-7, 1 Sol 5,17).V církevní historii už v 5. století mnich Alexandr a svatý Marcel zavedli v klášterech nepřetržitou modlitbu k obsazení dvaceti čtyř hodin dne. Tuto starou církevní praxi dnes zavádějí i horliví křesťané. Sestavují modlitební stráže z dvaceti tří členů. Rozdělí si den po hodinách a jedna hodina denně je společná pro všechny, a to od 20 do 21 hodin. Pokud se vytvoří čtyři takové stráže, které se po týdnu střídají, je dosaženo nepřetržité modlitby. Mají rytmus – týden modlitební stráž a tři týdny volno. Jen svatou hodinu od 20 do 21 hodin se modlí všichni každý den.

Pokud v každé farnosti bude zabezpečena nepřetržitá modlitba, Bůh tuto lidsky neřešitelnou situaci, ve které je dnes církev, v pravý čas vyřeší.Někdo namítne: „Ale modlitba nestačí. Církevní tradice říká: modli se a pracuj!“ Ano, je třeba i pracovat na vytvoření zevnější církevní paralelní struktury, která může, bude-li vytvořena včas, zachránit před sebevražednou bergogliánskou transformací celé farnosti i diecéze. Tato práce ale vyžaduje moudrost a určitou diskrétnost. Bez zázemí modlitebních bojovníků to nejde.Tato paralelní struktura vlastně dělá pravý synodální krok, a to oddělení se od heretického Vatikánu, od ducha lži i od ducha světa.

Připraví tím půdu i k přijetí pravověrného papeže. Současná Bergogliova synodální cesta je ve vzpouře proti Bohu. Ti, kteří ji prosazují, odpadli od Krista a jdou cestou do záhuby, ať jsou to laici nebo kněží či biskupové.Především je třeba vědět, že hlavním posláním církve je vést každého člověka skrze pokání k přijetí Krista a Jeho evangelia. Pseudoevangelium s herezemi, s ekologií, s LGBTQ a modlářstvím vede do záhuby. Každý upřímný katolík se proto musí začít vážně starat o svou spásu, a to už dnes. Odklad je zloděj.Je nutné se oddělit od falešného učení a falešné Bergogliovy synodální cesty i s jeho zhoubnou transformací církve. Každý Boží bojovník se musí opásat pravdou, postavit se proti lži a zařadit se do duchovního boje – do nepřetržité modlitby volání k Bohu.

Pokud zatím není ve tvém městě či vesnici vytvořena modlitební stráž, vezmi si kromě svaté hodiny ještě svou modlitební hodinu a nečekej, až se přidají další, začni se ji modlit a časem se vytvoří celá modlitební stráž. Bůh dá v modlitbě světlo a sílu, co má konkrétně každý ke své duchovní obrodě i k obrodě církve dělat. Vytrvalá modlitba muže nebo ženy, kněze či biskupa obnoví jeho živou komunikaci s Bohem. Neúměrná komunikace se světem člověka izoluje od Boha i od pravdy.Kéž Matka Boží, která šlape na hlavu pekelnému hadu, nás v tomto historickém boji vede k vítězství!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

3. 1. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Pavel 2023-01-30 09:35
Trochu jsem tenhle patriarchát blíže vnímal a studoval. Mám z nich takový závěr, jestli oni a jejich církev jsou obrazem Božím a solí tady na zemi, raději bych do oné arény nevstoupil a nenechal se za jejich učení trhat šelmami.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře