Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Biskupové USA, neposlouchejte  už antikrista! Buďte poslušní Kristu! 

video: bcp-video.org/cz/budte-poslusni-kristu/

Podstatou papežství je posilovat bratry ve víře, v zachovávání Božích zákonů a Kristových přikázání. Základní otázkou je: Může být veřejný heretik, který se navíc veřejně zasvětil satanu v Kanadě a prosazuje jeho program – konkrétně legalizaci sodomie a žehnání tomuto hříchu – řádným papežem?

Co řekl bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò (foto)? „Petrův stolec okupuje člověk, který zneužívá svou moc a používá ji k opačnému účelu, než ke kterému náš Pán tento úřad ustanovil.“ Viganò pak vyjádřil skutečnost, že Bergoglio je neplatným papežem.

 

  • bkp-biskupove-usa-neposlouchejte-uz-antikrista-budte-poslusni-kristu
  • bkp-biskupove-usa-neposlouchejte-uz-antikrista-budte-poslusni-kristu
  • bkp-biskupove-usa-neposlouchejte-uz-antikrista-budte-poslusni-kristu

Arcibiskup Lenga si je rovněž vědom skutečnosti, že Bergoglio není platný papež. Jasně se od tohoto arcikacíře a jeho sekty oddělil a jeho jméno v liturgii nezmiňuje. Naproti tomu biskup Schneider, zastánce hereze papalatrie, lživě tvrdí: „Papež dostává autoritu přímo od Boha, nikoli od církve, proto ho církev nemůže sesadit, ať z jakéhokoli důvodu.“

Na to odpovídáme: Lžipapež heretik Bergoglio dostává Boží anathemu, tedy vyloučení z církve, přímo od Boha. Proto církev, poslušná Bohu, ho nemůže pokládat za papeže.

Citace Schneidera: „Situaci heretického ... papeže je v konečném důsledku nutno přečkat a snášet...“
Věroučná bula Pavla IV. nikde nestanoví, že by lžipapeže heretika bylo nutno přečkat a snášet. Naopak stanoví: „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem, pokud by se byl před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem odchýlil od katolické víry a upadl do hereze, tak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl jednomyslně zvolen všemi kardinály.“  

Pavel IV. v závěru věroučné buly vyhlašuje: Není nikomu dovoleno, tento spis ... komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil, nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.“ (1559)

Sv. Robert Bellarmin se k otázce papeže heretika vyjádřil: „Papež, který je zjevným heretikem, automaticky přestává být papežem a hlavou církve, stejně jako přestává být křesťanem a údem těla církve, a proto ho církev může soudit a trestat.“ (De Romano Pontifice, kniha II, kapitola 30)

Z těchto autoritativních výroků jasně vyplývá, že Bergoglio je uzurpátor papežského stolce. Tuto pravdu však nechtěli slyšet organizátoři konference o katolické identitě, která proběhla v Pittsburghu koncem září 2023. Proto také vyřadili ze seznamu řečníků bývalého nuncia USA, Carla Maria Vigana. Tím, ke škodě mnoha duší, zabránili zveřejnění jeho přednášky na nejaktuálnější téma v církvi. Naproti tomu hvězdou setkání byl opět biskup Schneider s jeho herezí papalatrie, která vede k sebezničení katolicismu v USA.  

Skončila říjnová synoda, která skrytě používala psychologické metody destruktivních sekt, včetně utajovanosti a zavazování účastníků mlčením. Mlčení se vyžaduje i po členech zednářských lóží s cílem, aby se zdařila realizace zlých plánů. Když jsou zrealizovány, pak už je slovní kritika neúčinná. Stejnou metodu k ničení církve má i Bergoglio. Utajuje zločinný plán likvidace a zároveň dělá konkrétní kroky k vybudování diverzní struktury. Ta pak pronikne každou diecézi i každou farnost.

Podsekretářka Synody asi nedopatřením prozradila, že je nutno nečekat a už nyní začít se změnami. Jde o zakládání synodálních, tzv. pastoračních rad podle vzoru německé synodální cesty. V Německu proběhlo už 10. listopadu první zasedání laicko-biskupské rady. Média tuto zprávu publikovala pod názvem: „Biskupové byli zbaveni moci“, tedy své pastýřské zodpovědnosti i autority. Němci plánují i národní církevní sněm. Církevní dokumenty pokládají za cáry papíru. Na druhý den, 11. listopadu, byl násilně Bergogliem vyhozen biskup Strickland. Naproti tomu biskup Bätzing a jiní aktivisté církevní sebevraždy nemají od Bergoglia žádné výzvy k rezignaci, a kdyby je i měli, tak se mu vysmějí. Stejně radikálně by měli postupovat i Američané, ale k záchraně církve. To by byla adekvátní odpověď na destruktivní tlak pseudopapeže a jeho sekty.

Celý problém, proč nemůže nastat v Americe záchrana před bergogliánskou sektou, je hereze papalatrie, která zaslepuje rozum i svědomí. Člověk podlehne falešné ctnosti – jakoby poslušnosti – a přestane být poslušný Božímu slovu. Pak už nevnímá ani objektivní realitu. Tím zradí Krista a napomáhá heretikovi ke zničení instituce papežství.

Ve dnech 13. až 16. listopadu bylo zasedání biskupské konference Spojených států, kde se rozebírala reflexe z říjnové synody. Účastníky této říjnové synody byli za USA biskupové Flores, Broglio, Barron, Rhoades, Etienne a kardinálové Dolan, Cupich, Gregory, McElroy, O’Malley, Tobin. Opakovaly se zde fráze o naslouchání, o synodalitě, rozlišování, vítání, doprovázení..., ale o podstatě, že Synoda je puč v církvi, se mlčelo.

Ještě před Synodou vydalo pět kardinálů svá dubia. Bergogliova odpověď ho usvědčila, že žehnání svazkům sodomitů schvaluje! Strategicky ale o tom zatím nevydal žádný dekret. To je jeho metoda. On totiž nejprve hereze vtěluje a teprve potom, až už jsou vtěleny, k nim vydá patřičné dokumenty.

Co se týče synody i kardinál Zen kriticky upozornil, že „synodální sekretariát je velmi zručný v umění manipulace, počínaje prohlášením, že každému je třeba naslouchat“. K tomu dodává, že se naslouchá jen osobám LGBTQ.  

Kardinál Müller, jako přímý účastník synody, řekl, že celou synodu možno shrnout pouze do dvou bodů: 1) církevní legalizace LGBTQ s žehnáním jejich svazků a 2) svěcení žen. Dodal: „Ducha svatého není možné zneužívat heretiky k tomu, aby se v jeho jménu propagovaly homosexuální činy či žehnání osob stejného pohlaví.“ „Nemohou popřít, že sv. Pavel ostře vystupuje proti homosexualitě a hříchu sodomie. Oni však tvrdí, že dnes máme nové poznatky, zjevené Duchem svatým, a proto jsou od nynějška homosexuální skutky anebo žehnání homosexuálních aktů dobrá věc. Samozřejmě je to zneužívání Ducha svatého na zavádění doktrín, které jsou otevřeně proti Písmu svatému.“ A kardinál dodal: „Není možné spojit učení Krista a antikrista. Tato homosexuální ‚LGBT‘ ideologie je otevřeně antikřesťanskou ideologií. Je to duch antikrista, který mluví skrze LGBTQ agendu. Je to absolutně proti Bohu.
„Nemohou otevřeně říct: ‚Chceme protiřečit Božímu slovu,‘ ale zavádějí novou hermeneutiku, s níž chtějí sladit Boží slovo s těmito protikatolickými ideologiemi.“ Také řekl: „Celkově papež František symbolizuje směřování církve v souladu s globalistickou, pro-LGBTQ Agendou 2030.“

Všechna čest kardinálu Müllerovi za jeho jasné zhodnocení ducha i programu synody. Kardinál ale připouští, že František, i když se dopouští mnoha materiálních herezí, prý neučí formální herezi, a proto ještě neztratil úřad. K tomu musíme konstatovat, že tímto tvrzením se Müller dopustil existenciálního omylu, neboť opomíjí objektivní realitu a to nese tragické následky. Jaké? Biskupové si budou pod vlivem Müllerova výroku, který je v rozporu s Písmem i Tradicí, lživě namlouvat, že přes to všechno, co Bergoglio páchá, neztratil úřad, a nikdo se proto od něj neoddělí. On pak bez odporu celou církev, nejen v USA, globálně transformuje na anticírkev New Age. Tato sebevražda je postavena na lživém tvrzení, že Bergoglio je platným papežem. Připomeňme, že Bergoglio se dokonce veřejně zasvětil satanovi, a to v Kanadě pod vedením čaroděje.

Jaké je řešení pro Spojené státy?

Od uzurpátora papežství se musí každý biskup USA i se svou diecézí oddělit, nezávisle na mínění biskupské konference USA.

Co se týče této konference, pokud bude překážet, aby se diecéze ve Spojených státech oddělily od podřízenosti arcikacíři Bergogliovi, musí se od ní každý upřímný biskup oddělit. Každý ve své diecézi zodpovídá za svěřené duše, zvláště v této krizové situaci. Pokud se neoddělí, zrazuje Krista, zrazuje své stádo, a věřící by měli takového zrádce vyhnat z úřadu, protože je nevede ke spáse, ale do věčného zavržení.

V roce 1984 kardinál Ratzinger řekl: „V biskupské konferenci se role biskupa ztrácí a je ohrožena udušením... Nesmíme zapomínat, že tyto konference nemají teologický podklad, že nepatří k nezrušitelným strukturám Kristovy církve... nemohou jednat jménem všech biskupů... Církev je založena na episkopální struktuře, a ne na federaci národních církví.“

Před biskupy v USA nyní stojí tři úkoly s cílem záchrany církve, a to: 1) oddělit se od uzurpátora papežství, 2) oddělit se od biskupské konference, pokud bude tomuto kroku překážet, 3) vypovědět nuncia, který na daném území prosazuje program Bergoglia a jeho sekty.

Vážení biskupové USA, pokud neuděláte tyto záchranné kroky a budete se řídit herezí papalatrie, skončíte jako biskup Strickland. On se zřekl na základě falešné poslušnosti zodpovědnosti za svěřené stádo a předal ho dravým vlkům bergogliánské sekty. To je odstrašující případ falešné poslušnosti. To není ctnost, to je zbabělost a útěk z boje.

Zednáři ve své Permanentní instrukci Alta Vendita již mnohem dříve napsali: „Katolíci se budou pod falešnou poslušností domnívat, že jdou pod praporem Petrových klíčů, a dávno už půjdou pod naším praporem.“

Poslušnost arcikacíři je zradou Krista. Jestliže papežský úřad okupuje heretik, největší hrdinnou ctností je svatá neposlušnost tomuto zrádnému Jidáši. Pokud se mezi biskupy ve Spojených státech nenajdou takoví hrdinové, tak pro církev už zůstává jen jediná záchrana, a to katakombální církev. Předpokládáme, že arcibiskup Lenga bude ochoten vysvětit pro všechny diecéze Spojených států katakombální biskupy, kolem nich se pak vytvoří centrum pro zbytek pravověrných. V situaci, kdy papežský úřad okupuje arciheretik, nemůže být podmínkou biskupských svěcení jeho dovolení či zákaz.

Tato biskupská svěcení v této mimořádné situaci budou platná a dovolená. Biskupové Spojených států, pokud se vy zavčas oddělíte od heretika, zachráníte katolickou církev v USA. Pak katakombální církev nebude potřebná. Neodkládejte! Nepromarněte tuto šanci! Ještě dnes ji máte. Zítra už vás pravověrné Bergoglio vyhodí jako biskupa Stricklanda. Pro pravověrné katolíky pak vaší vinou zůstanou už jen katakomby. Nečekejte a vyjděte z Bergogliova Babylonu!  

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

19. 11. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře