Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Biskupové Slovenska, čiňte pokání,  dokud je čas!

Vážení biskupové Slovenska, 

kontroverzní církevní organizace zvaná KBS se svým předsedou arcib. Boberem vámi svými rozhodnutími manipulovala, až vás nakonec přijetím Fiducia supplicans dovedla do nejtěžšího zločinu, a to do veřejné vzpoury proti Bohu! Veřejně jste se tím odřekli Kristova evangelia a přijali sodomské antievangelium, za které na vás dle Božího slova dopadl nejtěžší trest, a to anathema – prokletí a vyloučení z Kristovy církve. Kristovo evangelium je nutnou podmínkou věčné spásy, a na druhé straně jeho odmítnutí je příčinou věčného zavržení. Zločinem, kterého jste se dopustili a kterým jste stáhli Boží prokletí na sebe i na celý slovenský národ, je právě tato vaše duhová synodální cesta, která vyvrcholila záměrně skrytou, ale reálnou transformací katolické církve na satanskou anticírkev New Age.

  • bkp-biskupove-slovenska-cinte-pokani-dokud-je-cas

Ta je nadále pod vedením tzv. Svatého otce, který se veřejně zasvětil satanu v Kanadě za asistence čaroděje. Věřící katolíci na Slovensku o této zločinné transformaci církve ani neví. Došlo ke zradě a odřeknutí se našeho Pána Ježíše Krista i Božího Ducha a přijetí ducha antikrista. Věřící mají ale dále stejné kněze, stejnou mši svatou, stejné křty, stejné obřady, všechno je stejné, takže nikdo netuší, co se stalo. Vy to ale víte! Do samé podstaty spasitelné víry se dostala hluboká vnitřní otrava. Tím byly změněny i morální normy, dané nám Bohem. Dle sodomského antievangelia Fiducia supplicans, ke kterému jste se vy biskupové skrze KBS veřejně přihlásili, jste provedli tuto sebevražednou transformaci katolické církve i na Slovensku.

Nepozorovaně jste katolíky pod vedením lžipapeže Bergoglia převedli do satanské anticírkve New Age. Ta je ve vzpouře proti Bohu a zlikvidovala podstatu Desatera tím, že jeden z nejtěžších hříchů, kterým je sodomie, už nenazývá hříchem. Navíc veřejně dává požehnání homosexuálním aktům, jak se o tom kriticky vyjádřil kardinál Müller. Svým přijetím Fiducia supplicans jste vyřadili i podstatu samotného Creda. Nic na tom nemění, že ho formálně dále recitujete v liturgii. Jak ale můžete nyní své liturgie pokládat za platné, když popíráte nejtěžší hřích a tím prakticky i Kristovu výkupnou smrt za hříchy? Tím, že jste přijali skrze KBS prokletí Fiducia supplicans, nepřímo jste popřeli Desatero i Credo, a tím jste se vyloučili z Kristovy církve. Vaše nová anticírkev se sodomským antievangeliem Fiducia supplicans se podřizuje lžipapeži, který v žádném případě nebyl ani není zástupcem Krista na zemi. Řádný papež hájí Kristovo evangelium, kdežto falešný papež 1. 11. 2023 v motu proprio Ad theologiam promovendam vyhlásil změnu paradigmat, základních pravd víry.

Za nový základ vyhlásil 18. 12. 2023 sodomské antievangelium s názvem Fiducia supplicans. Tím došlo k sebevražednému zločinu transformace církve. Bergogliova sekta v žádném případě není katolickou církví, i když se zaštiťuje jejím názvem. Katolická církev má katolické učení, ale Fiducia supplicans, kterou jste vy vyhlášením KBS přijali, v kořenu protiřečí katolickému učení. Je jasné, že kdo přijal antievangelium Fiducia supplicans, veřejně se zřekl Krista a Jeho evangelia a dopadá na něj Boží prokletí dle Písma svatého: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema.“ (Gal 1,8-9)

Prakticky nyní vedete duše skrze tuto skrytou transformaci už ne do nebe, ale do pekla. Všechno se děje pod tzv. svatou poslušností tzv. Svatému otci. Jenže si nechcete přiznat, že arcikacíř, který zrušil Boží zákony a Boží přikázání a který se veřejně zasvětil satanu, není a nemůže být řádným papežem. Jak Písmo svaté, tak celá katolická tradice ukazují, že papež, který se dopustil hereze, sám sebe vyloučil z církve a už není papežem. Vy ale tuto realitu bojkotujete, držíte se hereze papalatrie a tvrdíte, že nechcete trhat jednotu svaté církve. Jenže už není co trhat, odtržení od Krista a Jeho evangelia se už stalo 18. 12. 2023 Bergogliovým vyhlášením Fiducia supplicans. Vy jste se přijetím FS rovněž odtrli od Krista a transformovali jste tím katolickou církev na Slovensku na satanovu anticírkev New Age. Toto je stav mnohem horší, než kdybyste byli ve schizmatu. Pravoslavní věrní Kristu budou spaseni, ale katoličtí biskupové, kteří přijali Fiducia supplicans a odřekli se tím Krista, spaseni nebudou. Vy jako pastýři jste nesplnili svou povinnost a neinformovali katolíky, ale vtáhli jste je na cestu zrady Krista, která vede do věčného zavržení.

Na rozdíl od vás všichni biskupové Afriky jednotně odmítli zločin FS. Vy jste ale nechtěli vidět ani dobrý příklad polských, maďarských, běloruských, ba dokonce i ukrajinských biskupů, kteří Fiducia supplicans odmítli, protože vede k sebezničení podstaty církve. Vás předseda KBS, Bergogliův lokaj Bober, zmanipuloval, a vy jste tuto hroznou zradu Krista i katolické církve odkývali.

Předseda kompromitované KBS nikdy nedělal pokání ani z propagace experimentální vakcinace, kvůli které došlo u mnoha lidí k vážnému poškození na zdraví, a dokonce k úmrtím. Je hanba a do nebe volající zločin, že při návštěvě tzv. Svatého otce podmínkou účasti bylo přijetí této experimentální vakcinace. Šlo o hrubé zneužití církevní autority, za které dopadl automatický trest latae sententiae na arcib. Bobera, arcib. Zvolenského a podobné církevní aktéry. Navíc na ně dopadá i Boží trest anathemy, tedy prokletí a vyloučení z tajemného těla Kristova – církve. V čele slovenské KBS nyní stojí apoštol Jidáš a rozhoduje za vás za všechny.

Spravedlivě dnes odsuzujeme těžký zločin atentátníka v útoku na premiéra!

Kdo vyčíslí, kolik životů má na svědomí arcib. Bober propagací fatálně nebezpečné experimentální vakcinace? Nikdy se za svou zločinnou lež před slovenským národem neomluvil a nekonal pokání. Dodnes vakcinační duch, kterého Jidáš Bober pustil, drží košickou diecézi. Ani těžce nemocní pacienti se tam ještě dnes nemohou dostat do nemocnice bez covidových testů!

Vážení biskupové, veřejně vám před Bohem i před celým slovenským národem připomínáme vaše zrady Krista jak s covidovou aférou, tak nyní s přijetím FS, skrze kterou jste už odtrhli církev od Krista a Jeho učení. Voláme vás před Boží soud za váš do nebe volající zločin, kterým je převedení, tedy transformace katolické církve Slovenska skrze FS na satanovu anticírkev New Age. Prokletí, které dopadlo za váš zločin, už nese tragické důsledky. Tím, jestli budete konat pokání, anebo zůstanete v zatvrzelosti, rozhodnete o osudu celého slovenského národa. V této kritické chvíli, kdy Slovensko má ještě naději na morální i fyzickou záchranu, Bůh čeká na radikální krok pokání od vás.

Prokletí z Fiducia supplicans má duchovní dopad, který se zevnějškově projevil i na současné tragédii, kterou byl atentát na premiéra. On jasně odmítl amorální ideologii, na rozdíl od vás, kteří jste tuto ideologii skrze FS přijali. Tím jste otevřeli dveře bezbřehé nemorálnosti a démonu hrubé lži a smrti.

Ptáte se, jaké máte konat pokání? 

Vážení biskupové, v této situaci, kdy už jste se sjednotili se zradou FS, nestačí ji jen odmítnout. Bůh po vás chce, abyste učinili nutný krok k záchraně katolické církve na Slovensku. Tím krokem je nazvat neplatného papeže neplatným papežem a oddělit se od podřízenosti jemu. Zároveň podejte a zveřejněte vaši žádost vládě SR, aby vypověděla vatikánského nuncia ze Slovenska, protože jeho přítomnost ztratila význam. Nuncius už nereprezentuje katolickou církev, ale Bergogliovu sektu.

Poláci a Maďaři hned odmítli FS. Vy jim ale nyní dejte příklad právě v tom, že z důvodu záchrany katolicity, tedy pravověrného učení a morálky, vyjdete z jurisdikce lžipapeže. Pokud zůstanete v pasivitě, zůstáváte v herezi FS. Tím držíte církev na Slovensku pod prokletím transformované Bergogliovy anticírkve. Důsledek této vaší pasivity je katastrofální. Proč jste nebyli pasivní, ale mimořádně aktivní, když šlo o přijetí zločinné FS?! Boží anathema i církevní exkomunikace latae sententiae na vás doposud zůstává za vaši mimořádnou aktivitu ve zradě a za neochotu konat ze zrady pokání. Prokletí, které jste stáhli, ale nese zhoubné důsledky pro celou církev na Slovensku!    

Krokem pravdivého pokání máte šanci vynahradit svou zbabělost a zradu, odejmout prokletí od Slovenska a dát příklad všem upřímným biskupům na celém světě, aby vás v tomto kroku pokání následovali. Takové pokání po vás Bůh dnes žádá. Před Božím soudem budete z tohoto slova skládat účty. Na vašem pokání závisí vaše spása, nebo věčné zavržení, a také požehnání nebo prokletí pro slovenský národ.  

V Kristu

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři

20. 5. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jaromír Jaroslav 2024-05-22 20:53
Do farárov sa nemiešam, ale znovu svedčím, že všetky náboženstvá sú ASTRONÓMIA, a astronomické cykle motajuce sa v číslach okolo Velkeho Precesného roku a Jedneho veku slnka z piatich, takze 5,184 rokov x 5= 25,920 rokov ako 1 Veľký Precesný rok, plus- minus pár desaťročí...Náš terajší má mať cca len 25,800 rokov...Biblia je Jeden, teda náš terajší, 5.vek slnka! Koniec citacie.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře