Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Biskupové ČR, zakažte ve své diecézi heretickou a skandální Fiducia supplicans a oddělte se od papeže apostaty

Drazí čeští a moravští biskupové,
nedávné prohlášení ČBK ohledně Fiducia supplicans vyvolalo dojem, že vy všichni do jednoho už vyznáváte novou doktrínu. Ta ale protiřečí celému Písmu svatému a Tradici. Patriarchát se na vás nyní obrací spolu s mezinárodní výzvou Synovská výzva všem kardinálům a biskupům katolické církve (Filial Appeal to all Cardinals and Bishops of the Catholic Church). Tato výzva katolických kněží a intelektuálů ze dne 2. února 2024 obsahuje tyto dva konkrétní požadavky: 

  • bkp-biskupove-cr-zakazte-ve-sve-diecezi-heretickou-a-skandalni-fiducia-supplicans-a-oddelte-se-od-papeze-apostaty


„1) Následujte statečný příklad tolika bratří biskupů po celém světě: prosíme, okamžitě zakažte uplatňování dokumentu Fiducia supplicans ve své diecézi.
2) Požádejte, prosíme, přímo papeže, aby urychleně stáhl tento nešťastný dokument, který je v rozporu jak s Písmem, tak s všeobecnou a nepřetržitou tradicí církve a který zjevně vyvolává závažný skandál.“

Je však nutné zdůraznit, že v současnosti okupuje Vatikán neplatný papež apostata.
Drazí čeští a moravští biskupové, v dané situaci je třeba se radikálně postavit za Krista a Jeho evangelium i za cenu perzekucí, ba dokonce mučednické smrti. Pokud v pastýřském listu jasně oslovíte kněze a věřící a vysvětlíte jim i nebezpečí, kterému se vystavujete svým úsilím o záchranu jejich duší, rozhodně vás podpoří ve vaší věrnosti Kristu a postaví se za vás. Vy pak, zaštítěni Boží pravdou i Božím lidem, bojkotujte neplatného papeže a jeho neplatné sankce.  

Kéž je vám vzorem věrnosti Kristu svatý biskup Ambrož. Když heretičtí ariáni ovlivnili císařovnu a vojáci přišli, aby zabrali velký chrám v Miláně, sv. Ambrož zůstal uvnitř s věřícími nepřetržitě tři dny. Na hrozby odpovídal: „Chrám Boží vlkům nevydám. Nezradím Kristovo stádo. Pokud Pán dopustí, aby mě zabili, tak potom zde, na stupních oltáře.“  

Výzva z 2. února odhaluje i manipulaci s uváděním různých druhů požehnání: „Požehnání páru (ať už ‚liturgické‘ nebo ‚pastorační‘) je takříkajíc přirozeným znamením. Konkrétní gesto něco přirozeně říká, a má tedy přirozený, bezprostřední sdělovací účinek, který nelze uměle měnit slovními výhradami dokumentu. Požehnání jako takové, v univerzálním jazyce lidstva, vždy znamená souhlas s tím, co je žehnáno. Proto konkrétní znamení, které takové požehnání dává celému světu, je, jako by ‚neregulérní páry‘ – homosexuální páry – byly nyní podle katolické církve pro Boha přijatelné, právě v tom typu svazku, který je specificky konfiguruje jako páry.“

Signatáři ukazují i na další manipulaci ve Fiducia supplicans, která navozuje dojem, jako by různá vnější omezení měnila podstatu požehnání.

Citujeme z výzvy: „Skutečnost, že jsou z aktu vyloučeny… květiny, svatební šaty, (stání před oltářem atd.), nemění povahu aktu, protože ústřední a podstatné gesto zůstává. Navíc všichni ze zkušenosti víme, jakou hodnotu taková ‚omezení‘ mají a jak dlouho trvají.“
Výzva také upozorňuje, že Fiducia supplicans cílevědomě lživě interpretuje samotnou podstatu kněžského požehnání.

Citujeme z výzvy: „Faktem je, že kněz uděluje požehnání dvěma lidem, kteří se prezentují jako pár v sexuálním smyslu, a to právě jako pár definovaný svým objektivně hříšným vztahem. Proto – bez ohledu na záměry a interpretace dokumentu nebo vysvětlení, která se kněz může pokusit podat – bude tento úkon viditelným a hmatatelným znamením odlišné doktríny, která je v rozporu s tradiční doktrínou. Připomeňme si, že tradiční nauku na toto téma je třeba považovat za neomylnou, protože ji jednoznačně potvrzuje Písmo a Tradice, univerzální a nepřerušená tradice, ubique et semper. A nutno připomenout, že jde o nauku přirozeného práva, která nepřipouští žádnou změnu.“
Výzva také už předem ukazuje na katastrofální dopad Bergogliovy heretické deklarace.

Citujeme z výzvy: „V praxi si věřící ani neuvědomí důvtipná teoretická zdůvodnění, která deklarace zavádí, natož těch, která byla k deklaraci přidána v nedávném upřesnění. Poselství, které je účinně spuštěno a které Boží lid a celý svět nevyhnutelně zaregistruje a již registruje, je toto: Katolická církev se konečně vyvinula a nyní akceptuje homosexuální svazky.“  
Výzva nakonec zdůrazňuje, že biskupské konference a také jednotliví biskupové, kteří Fiducia supplicans odmítli, jednali správně.

Citujeme z výzvy: „Tato situace plně ospravedlňuje rozhodné odmítnutí Fiducia supplicans tolika biskupskými konferencemi, tolika preláty, tolika vědci a tolika obyčejnými laiky. V této souvislosti rozhodně není ospravedlnitelné, zvláště pro kardinála nebo biskupa, mlčet, neboť již vzniklý skandál je vážný a veřejný, a pokud nebude zastaven, bude se zákonitě stále více a více umocňovat.“

Kardinál Müller se k postoji afrických biskupských konferencí, které odmítly Fiducia supplicans, vyjádřil takto: „Nyní Afričané přebírají vedení v katolické církvi, a to je velmi dobrá věc.“  

Drazí čeští a moravští biskupové, zakažte deklaraci Fiducia supplicans! Pokud vás neplatný papež, který se jako zjevný heretik exkomunikoval, bude chtít zbavit úřadu, v žádném případě neodcházejte. Naopak, vy sami se oddělte od zjevného heretika i se svou diecézí! Tím připravíte podmínky pro přijetí právoplatného papeže a zachráníte ne pouze chrám, jako svatý Ambrož, ale celou diecézi.

Bergoglio změnil učení i morálku církve, to už není katolická církev. Heretická Fiducia supplicans znamená duchovní zlom. Likviduje základ morálky i věrouky a zavádí nová paradigmata, jak to ustanovilo motu proprio Ad theologiam promovendam. Deklarace Fiducia supplicans tím, že ruší hřích, ruší nejen Dekalog a Boží zákony a přikázání, ale ruší i Krédo, jehož centrem je Bůh Spasitel, který nás zachránil od hříchu a věčné smrti. Deklarace Fiducia supplicans ruší těžký hřích sodomie, a navíc tomuto hříchu žehná! Bůh ale za něj trestá ohněm časným (2Pt 2,6) a ohněm věčným! (Juda 7).  

Fiducia supplicans na základě lži a zneužité papežské autority, zrušením nejtěžšího hříchu sodomie, odstraňuje Kristovu výkupnou oběť kříže za naše hříchy! Je to vzpoura proti Bohu a církvi. Je to přechod na satanskou anticírkev New Age. Je to cesta do věčné záhuby! Na lžipapeže Františka Bergoglia se plně vztahuje výrok Písma: „Člověk nepravosti – syn zatracení zasedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,4)

Biskupové nemohou už déle mlčet. Každý pravověrný biskup musí udělat rozhodný krok k záchraně! Musí zakázat heretickou Fiducia supplicans a oddělit se i s diecézí od apostaty Bergoglia. Toto oddělení není schizma ani rozkol, ale záchrana! František Bergoglio se oddělil od pravověrného učení, tedy oddělil se od katolické církve. Vyloučil se z ní a stáhl na sebe Boží prokletí (Gal 1,8-9). To je realita, o které se už nedá pochybovat! Nyní musí někdo z biskupů – nástupců apoštolů a ochránců pravověrného učení – začít proces záchranného oddělování se od zjevného kacíře okupujícího papežský stolec. Vy, biskupové České republiky, udělejte tento krok i za cenu hrubého očerňování a perzekucí. Tím odčiníte zločin homo-lobby ve vedení ČBK, spáchaný na vás. Byli jste manipulačně zařazeni mezi stoupence heretické Fiducia supplicans a tím i do procesu satanizace církve. Nyní dozrál čas, abyste se i se svými diecézemi oddělili od Bergogliovy homo-sekty.  

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

10. 2. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 Janouška 2024-03-10 18:28
Peter se přece v žádném hrobě neobrací. Pokud k dvojsmyslnému vyjádření pravím ti dnes budeš se mnou v ráji účetní kteří v nebi volají na Boha ať už je pomstí, tak je už taky v nebi.
Citovat
#2 Mária 2024-02-19 19:04
Cituji Jánošík :
Eliáš, Metodej, Timotej... BOJUJTE !!
Česko-Slovensko Vám drží palce a želá zdravie, silu, odvahu a Božiu
podporu. Vatikánska cirkev umiera, spreneverila sa svojmu poslaniu.
Nie je ani slaná ani sladká, ani horúca ani studená, ....je taká mierne teplá.
Peter, odvážny bojovník za vieru, priamy a tvrdý ako skala, zásadový a neuhýbajúci,
zodpovedný, zapálený, nekompromisný a preto vyvolený Kristom sa musí v “hrobe obracať” od toho čo vidí tam na apokalyptických siedmich pahorkoch.

Peter je inkarnovaný v Kanade. Kristus chcel by to pozoroval na živo, a nie z Neba.
Citovat
#1 Jánošík 2024-02-17 08:44
Eliáš, Metodej, Timotej... BOJUJTE !!
Česko-Slovensko Vám drží palce a želá zdravie, silu, odvahu a Božiu
podporu. Vatikánska cirkev umiera, spreneverila sa svojmu poslaniu.
Nie je ani slaná ani sladká, ani horúca ani studená, ....je taká mierne teplá.
Peter, odvážny bojovník za vieru, priamy a tvrdý ako skala, zásadový a neuhýbajúci,
zodpovedný, zapálený, nekompromisný a preto vyvolený Kristom sa musí v “hrobe obracať” od toho čo vidí tam na apokalyptických siedmich pahorkoch.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře