Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Biskupové emerité, sjednoťte se s věrností Kristu a církvi, kterou představuje Kristův pastýř C. M. Viganò


video: https://vkpatriarhat.org/…893  https://kristuv-
vyznavac.wistia.com/…9d9
https://rumble.com/…tml
cos.tv/…976
ugetube.com/…7aX  bitchute.com/…BS/

Vážení emeritní biskupové,

nejmladší z vás překročili hranici 75 let, nejstarší 90 let. Neznáte dne ani hodiny, čeká vás smrt, Boží soud a pak nebe či peklo. Dnes, kdy pseudopapež Bergoglio ruší základní pravdy víry a morálky, Bůh od vás očekává, že se jasně a vyhraněně postavíte za Kristovo učení jako praví vyznavači, anebo i mučedníci. Vy v této těžké době nemáte co ztratit. Bergoglio vás nemůže nijak potrestat na rozdíl od těch, kteří ještě zastávají církevní úřad.

  • biskupove-emerite-sjednotte-se-s-vernosti-kristu-a-cirkvi-kterou-predstavuje-kristuv-pastyr-c-m-vigan

Ti si snad mohou falešně namlouvat: „Musím být zticha, musím mlčet k hrozným zločinům, protože Bergoglio a jeho sekta by mě okamžitě zbavila mé hodnosti a očernila v masmédiích, jak se to už stalo s mnoha jinými.“ Zaujmout tento postoj v čase, kdy je třeba vydat svědectví za Krista, je ale zradou. Mnohým biskupům dnes neleží na srdci spása duší a věrnost Kristu, ale vlastní kariéra. Ježíš jasně řekl: „Kdo mě zapře před lidmi, toho zapřu i já před svým Otcem nebeským.“ (Mt 10,33)

Životopisy mučedníků prvních třech století jsou svědectvím, že toto slovo brali vážně a podstoupili nejen smrt, ale i hrozná mučení. Vás, vážení emerité, za vyznání víry v Krista nikdo mučit nebude. Pokud se ale vymlouváte, že chcete dožít svůj život takzvaně v klidu, takzvaně v katolické církvi, pak si uvědomte, že v jednotě s pseudopapežem Bergogliem už nejde o katolickou církev, a není to už ani křesťanství.

Boží přikázání jsou rušena a prosazuje se homosexualismus, dokonce sňatky sodomitů! Pseudopapež intronizuje démona Pačamamu v hlavním chrámu církve a pak se v Kanadě zasvěcuje démonům pod vedením šamana,
který píská na kost z divokého krocana.

Toto je veřejná apostaze! Vy jste povinni ho veřejně napomenout a jasně povědět, že apostatické kroky, které dělá, jsou v naprostém rozporu s Kristovým učením i s celou katolickou a křesťanskou tradicí. Vy ale mlčíte, tedy nesete za to zodpovědnost. Jak obstojíte na Božím soudu?

Na vás se plně vztahuje Kristovo podobenství o neplodném fíkovníku, v němž Ježíš říká: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkový strom. Přišel pak na něm hledat ovoce, ale nenašel. Řekl tedy vinaři: ‚Hle, tři roky přicházím a hledám na tomto fíkovníku ovoce, ale nenalézám. Poraz ho. Proč má kazit i tu zem?‘ Ale on mu odpověděl: ‚Pane, nech ho ještě tento rok, až ho okopám a pohnojím, ponese-li snad ovoce. A pokud ne, porazíš ho potom.‘“ (Lk 13,6-9)

Vážený emerito, Ty neneseš ovoce pokání ani za tři desetiletí po svém biskupském svěcení. Naopak, Ty neseš ovoce zrady, zbabělosti a pohoršení. Možná právě Tobě patří to slovo: „ještě tento rok“. To ale nemusí být ani rok. Písmo varuje: „Uslyšíte-li dnes Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ A Ježíš Ti znovu připomíná: „Buď připraven, neboť neznáš dne ani hodiny.“ Stav zbabělého mlčení, ve kterém se dnes nacházíš, je stav nekajícnosti. Ty jsi ten neplodný fíkovník. A Ježíš jasně říká: „Nebudeš-li činit pokání, i Ty zahyneš.“ Bůh Ti tímto listem dává poslední šanci, aby ses veřejně postavil za Pána Ježíše Krista a Jeho učení, které hlásá a pro které trpí věrný Kristův pastýř С. M. Viganò, bývalý nuncius USA.

Pokud i tentokrát svým mlčením zapřeš našeho Pána a Spasitele, dáš tím najevo, že schvaluješ cestu masové apostaze. Tím na Tebe dopadá plná zodpovědnost za všechny zločiny, které páchá Bergoglio a jeho sekta okupující vedení církve. Pro Tebe brzy přijde smrt a budeš vyťat z Boží vinice, kterou je církev, nejen bojující, ale i církev oslavená. To znamená, že budeš věčně zavržen v pekle. Uvědomuješ si to, vážený biskupe emerito?

Ty máš biskupskou autoritu, i když nejsi v úřadu. Bůhbude z Tvé ruky požadovat krev těch, kteří podlehli Bergogliovu sodomistickému a modlářskému antievangeliu a Tys je nevaroval! Oni proto jdou širokou cestou do věčné záhuby. Tys byl povinen je varovat. Tys byl povinen se veřejně postavit za Kristovo učení proti antievangeliu Bergoglia, které stahuje na církev anathemu.

Ty, biskupe emerito, máš větší vinu než současní biskupové v úřadě. Proč? Protože ty jsi ještě zažil pravověrnou formaci a dobře jsi věděl, co je a co není katolické učení. Otrávená generace kněží po II. vatikánu, která už nebyla zakořeněna v pravém učení, má do určité míry polehčující okolnost.Vážený biskupe emerito, ptáš se, co musíš konkrétně dělat, abys obstál u Božího soudu? Odpovědí je Ti příklad věrného pastýře С. M. Vigana. Onvydal a zveřejnil před celým světem svědectví víry!

On vyzval heretika v papežském úřadě k rezignaci! Tobě stačí zveřejnit: „Vyznávám spasitelnéKristovo učení a tímto se přidávám k postoji Kristova pastýře С. M.Vigana. Zároveň se po jeho příkladu odděluji od současné hlubinnéapostaze, která vede k sebezničení církve.“Alternativní masmédia rozšíří tvé vyznání do celého světa a budeš zapsánv knize života jako Kristův vyznavač. Budeš mít úctu věřících a tvůjhrob jimi bude vděčně navštěvován. Hlavně Tě pak ale čeká věčná odměna vnebi.

3. 10. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře