Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Bergogliova modlitba a půst k společnému bůžku (Pačamamě?)

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

za satanizaci a čipizaci

Citace: „Výbor za mezilidské bratrství, který se zaměřuje na naplňování cílů abúdhábské deklarace, svou výzvu adresoval ‚bratrům, kteří věří v Boha Stvořitele, a bratrům ve společném lidství po celém světě‘.“

  • bergogliova-modlitba-a-pust-k-spolecnemu-buzku-pacamame

 

Odpověď: Co to je to mezilidské bratrství? A co to je Abúdhábská deklarace? Kdo jsou to ti bratři ve společném lidství po celém světě? Věří v Boha Stvořitele nebo ve Velkého Stavitele? To jsou ti Bergogliovi bratři se zástěrou a kružidlem?

Víra Bergoglia je jasná: uctívá démona Pačamamu, ruší Boží přikázání, prosazuje sodomii... S takovou vírou bude ale ve věčném bratrství s démony v pekle!

Citace: „V jejím úvodu upozorňuje na rychlé šíření koronaviru, které ohrožuje miliony lidí na celé planetě a stává se tak vážným nebezpečím pro celý svět.“

Odpověď: Odborní lékaři oznamují, že celá aféra s koronavirem je umělá a opatření, která byla dána ze zkompromitované WHO, jsou neadekvátní a cílevědomé. Cílem koronapsychózy je vakcinace a čipizace. Ví o tom Bergoglio? On to dobře ví, a navíc to usilovně propaguje! Má proto spoluúčast na masovém zločinu!

Citace: „Vyzýváme proto všechny lidi po celém světě, aby se obraceli k Bohu... podle svého náboženství, víry či nauky...“

Odpověď: Pokud se všichni lidé po celém světě, budou obracet k svému bohu... podle svého náboženství, víry či nauky, tak to není pravý Trojjediný Bůh, Bůh Otec, Syn i Duch svatý, ale jsou to bůžci – démoni pohanů. Například hinduisté uctívají krávy nebo krysy a pokládají je za bohy. Domorodé pohanské kulty a animisté rovněž uctívají duchy, démony, a neuctívají pravého Boha. Pokud je papež vyzývá, ne aby se obrátili, ale aby dále modlařili, tedy aby se modlili ke svým démonům, pak to nepřinese žádné požehnání, ale prokletí. Výzva znovu prozrazuje, že pseudopapež nezná základní pravdy křesťanské víry a je heretik.

Citace: Výbor za mezilidské bratrství v souladu s cíli Prohlášení o lidském bratrství navrhuje, aby se ve čtvrtek 14. května konal den modliteb, postu a proseb za lidstvo.“

Odpověď: Co to je Výbor za mezilidské bratrství? Je to orgán se vznešeným termínem v názvu, za kterým je ale schován program zednářské organizace s plánem globalizace lidstva, s jeho čipizací, redukcí lidstva na 1 zlatou miliardu a satanizací. Podle Bergoglia má křesťanství splynout s pohanstvím, které uctívá démony, v jedno celosvětové náboženství New Age.

Toto je organizovaná zrada Krista a cesta do záhuby. Povinnost křesťana je hlásat pohanům cestu spásy, aby se obrátili a byli spaseni. Toto hlásala církev po 2000 let. Bergoglio však dělá pravý opak, a to je zločin proti církvi i lidstvu!

Citace: „... čtvrtek 14. květen – den modliteb, postu a proseb za lidstvo...“

Odpověď: Bergoglio určil 14. květen k modlářské akci. Copak neví, že 13. května je výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě? Před třemi lety bylo dokonce 100. jubileum, ale Bergoglio to cynicky bojkotoval. Matka Boží ve Fatimě v 3. tajemství zjevila, že nastane odpad nejvyšší církevní hierarchie k modlářství. Tento krok už učinil Bergoglio s démonem Pačamamou před půl rokem.

Citace: „Vyzývá náboženské představitele po celém světě, aby se... obrátili k Bohu jediným hlasem.“

Odpověď: Náboženské představitele, kteří nejsou ochotni přijmout pravdu o Bohu Spasiteli ani o Bohu Stvořiteli, vyzývat, aby se obrátili jedním hlasem k Bohu, je utopie, protože oni to udělat nechtějí. Reprezentují své pohanské kulty, které uctívají démony, a ne pravého Boha. Bergoglio to ví, a když se s nimi vědomě v tomto sjednocuje, dokazuje, že jeho otcem je ďábel (J 8,44). Touto výzvou mnozí katolíci, slabí ve víře, nabydou dojmu, že máme s pohany společného boha a že všechny cesty vedou ke spáse. A to je základní hereze, kterou zde Bergoglio prosazuje. Bergoglio je buď náboženský analfabet, anebo to dělá vědomě, a tím degraduje Kristovo učení, které vede ke spáse, na stejnou rovinu s úctou k démonům, kterou realizují pohanská náboženství.

Citace: Papežská rada pro mezináboženský dialog podpořila výzvu papeže Františka, aby se všichni věřící sjednotili v modlitbě, půstu ... pro lidstvo...“

Odpověď: Co to je ta papežská rada pro mezináboženský dialog? Jakého má ducha? A komu ve skutečnosti slouží? Má Ducha Kristova, anebo ducha antikrista? Hlásá evangelium, anebo antievangelium? Ducha Kristova nemá a hlásá hereze! Katolíkům je tato papežská rada překážkou spásy. Konkrétní skutek jednoty v postu a modlitbě s lidmi, kteří uctívají démony, je gestem apostaze. Je to podobné, jako by hodili zrnko kadidla pohanským modlám. První křesťané šli raději na smrt, než by toto gesto apostaze učinili. A dnes k němu tzv. papežská rada vybízí! To je zločin proti víře a proti pravému Bohu. Bergoglio sám pokrytecky zneužil koronavirus, když jako první uzavřel chrámy, aby vyvolal umělou paniku či koronapsychózu. A nyní Bergoglio a jeho rada dává katolíkům úmysl k tzv. modlitbám: nalezení účinného léku, de facto čipizované vakcíny. Démoni, ne Bůh, mají dát inspiraci a pomoci k tomuto sebevražednému úspěchu!

Citace: „Papežská rada podpořila Bergogliovu iniciativu na čtvrtek 14. května.“

Odpověď: V papežské radě hrají vedoucí roli odpadlí jezuité, kteří zradili svého svatého zakladatele i samotného Ježíše Krista. Dnes už nejsou společností (societas) Ježíšovou (SJ), ale jsou, dle apoštola Jana (Zj 2,9.13), sběř či stolice (societas) satanova (SS). Proto na současné jezuity dopadla Boží anathema, vyloučení z církve (Gal 1,8-9).

Citace: „Výbor za mezilidské bratrství, který se zaměřuje na naplňování cílů abúdhábské deklarace...

Odpověď: Připomeňme, co to je deklarace z Abú Dhábí. Obsahuje Bergogliovo heretické vyhlášení, že všechny pohanské kulty, které se klaní démonům, jsou prý vůlí Boží. To je hrubá lež a hereze. Ač byl Bergoglio z této hereze veřejně usvědčen, místo pokání udělal další kroky – inicioval synodu o Amazonii a prosadil dokumenty o zavádění pohanských prvků, ritů a gest do liturgie. Uvedl démona Pačamamu do Vatikánu a nyní činí další krok – vyzývá katolíky, aby si spolu s pohany u démonů „vymodlili“ a vypostili čipizaci. Je tragédie, že biskupové a katoličtí kněží dodnes v liturgii vyhlašují jednotu s tímto největším rouhačem, heretikem a odpadlíkem. Pokud věřící uslyší jeho jméno v liturgii, ať potichu poví anathema (srov. Gal 1,8-9). Tím se od něj i od prokletí, které je na něm, oddělí.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Facebook komentáře