Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Robin de Ruiter: Průkopníci Antikrista

  • Bilderberg-300x266
Již bylo popsáno hodně papíru o internacionální vládnoucí třídě v pozadí globalizace a Nového světového řádu, která operuje skryta za vůdčími kruhy obrovských podniků, médií a finančních institucí i za vrcholky politiky.

 

Schází se v nevládních organizacích (NGOs) a v tajných společnostech, kde se připravují plány k odstranění současného světového řádu a zřízení diktátorsky vedeného a celosvětově kontrolovaného státu. Podle nositele Nobelovy ceny George Walda nemají v naprosté většině států sku-tečnou moc vlády a slouží pouze jako přisluhovači sil v pozadí velkých finančních a průmyslových mocností. Existují tucty multinacionálních resp. nadnárodních obřích koncernů, které představují největší soustředění moci a bohatství, jaké kdy dějiny lidstva poznaly. Je samozřejmé, že nejde o nějaké obchodní podniky, nýbrž o skutečné světové mocnosti, říká židovský biochemik George Wald. Ve své knize "Třináct krvavých satanských pokolení" (Durach 1999) jsem ukázal, že tyto světové mocnosti jsou kontrolovány relativně neznámými rodinami, které spolupracují s asi pěti sty dalších velmi vlivných rodin, rozptýlených po celém světě.

Z fóra setkání 21. října 2001:

"Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem."

David Rockefeller

Vlivné rodiny se během let rozšířily po celém světě, rozprostřely svou síť do všech končin a svými chapadly zasahují do všech oblastí lidského života. Tak například rozhodují o tom, kdo má práci, co se vyrábí, kam plyne bohatství i kdo žije v chudobě.

Světové spiknutí se dotýká všech oblastí lidského života a všude uplatňuje svůj vliv, např. ve vědě, politice, ve vzdělávání, financích i v masmédiích. A ať si nikdo nemyslí, že se z vlivu těchto mocností vymyká třeba náboženství. Mocné rodiny působí prostřednictvím nejrůznějších struktur; každý den udělují své příkazy tisícům rozmanitých skupin i osob jako jsou např. politici, tajné služby, náboženské sekty, církve, zabijáci, mafie, čínské triády, jihoamerické drogové kartely a mnoho dalších.

Vzhledem k velkému podílu Židů na jednosvětovém spiknutí se často označuje za židovské, což je ovšem nepřesné, protože je zde skrytý řád. Jednosvětové spiknutí je religiózním spiknutím a ve svém srdci má satanismus! Je důležité vědět, že zmíněné vůdčí rodiny patří k předním satanistům, a že za svého pravého boha považují ďábla.[1]

Základem satanského spiknutí i jeho dogmatem od počátku lidských dějin až do naší doby je přesvědčení, že Satan bude jednoho dne zcela otevřeně vládnout našemu světu. Pokud toto dogma nepoznáme a nepochopíme, nikdy také neporozumíme, proč se mocní satanisté snaží vnutit celé lidstvo do Nového světového řádu. Tato elitní skupina mezi satanisty patří k předním průkopníkům Antikrista![2]

Přestože by mnozí rádi věřili, že právě uvedená tvrzení jsou pouhým výplodem fantazie, musím zde upozornit, že my všichni jsme těmito věcmi zasaženi a budeme jimi postihováni tak dlouho, dokud tomu budou skutečně rozhodující síly věřit.

K upevnění chystaného světového řádu nezbytně patří kontrola nad světovými zásobami ropy. Moc nad ropou znamená i moc nad celým světem! V současné době se pracuje na zásadně novém uspořádání energetického scénáře pro Nový světový řád.

Ve své knize "Třináct krvavých satanských pokolení" (Durach, 1999) jsem ukázal, že mocní našeho světa jsou rozděleni do deseti různých oblastí (Zj 17,12).[3] Každá z nejvlivnějších rodin vládne zpravidla nad určitou oblastí Země. Koluje obrovské množství dezinformací a zpochybňuje se tvrzení, že satanské rodiny bojují  o kontrolu nad světem. Problém badatelů na dané téma je okolnost, že často neznají satansko-spirituální dimenzi mocných rodin, a proto k ní nepřihlížejí. To je ovšem zásadní chyba, protože satanisté věří jedině a výhradně moci; etika jim nic neříká! Sami můžeme vidět, že stále znovu propukají mocenské boje mezi nejvyššími satanisty. Tak např. oblast Kaspického moře je již dávno ohniskem intrik mezi různými satanskými rodinami. To ovšem naprosto neznamená, že by jejich příslušníci nebyli pokrevními bratry a že by nespolupracovali na nadcházejícím celosvětovém a ústředně kontrolovaném státu! Jakkoli si mocné rodiny mnohde konkurují, v daném okamžiku se vzájemně potřebují, protože svou tajnou vírou jsou všichni těsně spojeni. A společný mají jen jediný cíl - diktaturu Nového světového řádu!

Teď už snad bude pochopitelnější proč vůdčí rodiny, například během poslední-ho desetiletí, stále znovu usilovaly o vliv a kontrolu nad nepřebernými zásobami ropy a zemního plynu v nově vzniklých středoasijských republikách Turkmenistanu, Kazachstánu, Tadžikistánu a Kirgizii.[4] Jistě není náhodou, že všechny existující i teprve chystané ropné projekty provázejí zuřivé občanské války jako např. v Čečně, Kurdistánu, Dagestánu, Náhorním Karabachu a v Gruzii.

Magické a satanské rodiny považují celý svět za své dějiště a jsou připraveny od-straňovat jednoho po druhém každého, kdo by jim stál v cestě. Všechny překážející státy, ideologie, náboženství i národy jsou již dávno na černé listině a mají být zlikvidovány. Všechny více či méně nezávislé země, které se vzpírají Novému světovému řádu, jsou určeny k vyhlazení a převzetí pod přímou kontrolu.

Moje kniha "Průkopníci Antikrista"[5] se opírá o tucty interview a osobních rozhovorů s různými osobnostmi ze Spojených států, kteří se buď přímo podíleli nebo svými osobními styky alespoň nahlédli do machinací mocných za kulisami Nového světového řádu! Díky jejich pomoci jsem mohl poměrně přesně předpovědět různé události, které tvoří drobné kamínky dlažby na cestě k chystanému diktátorskému jednosvětovému státu. Prakticky všechno, co jsem v uvedené knize předjímal, se před nedávnem stalo skutečností! Sotva lze považovat za náhodu, když moji infor-mátoři tehdy (1989) signalizovali válku v jižní Evropě (balkánská válka)![6] Stejně tak mé zdroje "prorokovaly" před zhruba 12 lety vyvolání války v Jižní Americe prostřednictvím drogových baronů. Např. v Kolumbii stojí doslova za dveřmi druhý Vietnam! Skutečné zájmy světové elity o tuto zemi spočívají v přístupu k obrovským rezervám zlata, ropy a černého uhlí.

Tytéž zdroje tehdy rovněž varovaly před neslýchanými převraty - k nimž nedávno ve světě opravdu došlo - že se totiž od roku 2000 staneme svědky řady nesmírně významných změn včetně důsledků, které budou znamenat hluboký zásah do životů nás všech. Jsou snad teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001 začátkem dalekosáhlých změn pro celé lidstvo, jak je předpovídali moji informátoři?

K zavedení satanského Nového světového řádu bylo vypracováno mnoho plánů a k nejvýznamnějších z nich patří odbourání demokratických práv. Od 11. září 2001 pracuje vládnoucí elita v USA i v Evropě na odstranění základních demokratických práv s dalekosáhlými důsledky a prováděcí plány k tomu leží již dlouho v trezorech našich vlád, totálně kontrolovaných elitou. Dříve než to klamané lidstvo správně postřehne, budou mu všechna práva odebrána. Společnost, kterou jsme na Západě dosud znali, tedy velice rychle zmizí a poté vkročíme do temného sadistického věku, v němž většina lidstva bude sloužit za pouhé otroky.

Od 11. září 2001 se tudíž urychleně pracuje na definitivním zavedení Nového světového řádu. Od útoků v USA je svět plný žvanění o tzv. boji proti terorismu. Zatímco tisíce rodin truchlily nad smrtí a zmrzačením svých členů, skutečně vládnoucí síly našeho světa již byly dávno připraveny využít tragédie jako odrazového můstku k nové válce!

A byl to právě americko-židovský náměstek ministra obrany USA Paul Wolfowitz, který jako první oznámil, že nezůstane jen při odvetných úderech: "Bude to válečné tažení a nikoli pouhá ojedinělá akce." Wolfowitz řekl výslovně: "Jde o eliminování států, které podporují terorismus." Tím byly samozřejmě myšleny všechny nepoddajné režimy a všichni odpůrci vládnoucí elity v zákulisí.

Připravuje se rovněž sjednocení všech náboženství a jejich splynutí do jednoho jediného protikřesťanského. Vezměme si za příklad islám. Protože nepřistupuje dost ochotně na nabídku ekumeny velkých náboženství, má být celosvětově potlačován vojenskou silou.

Budou pod heslem "Boj proti terorismu" definitivně zlikvidovány všechny nezávislé státy i všichni odpůrci Nového světového řádu? Nebyl snad atentát nakonec vůbec spáchán teroristy? Jako roli při něm sehrály tajné služby? Co opravdu stojí za úderem na Ameriku, který poskytl záminku k zahájení obrovské ofenzívy? Jaké zájmy se zde národu skrývají?

V této studii se pokusím čtenáře informovat a přimět k zamyšlení nad tím, kdo je opravdu odpovědný za útoky na vojenské i ekonomické srdce USA. Celé dílo je zaměřeno výhradně na temné síly v pozadí globalizace a zavádění Nového světového řádu. To znamená, že bude často kriticky posuzována jak politika západního, tak také islámského světa a samozřejmě i Izraele.

Výslovně upozorňuji, že podle logiky věci jsou příslušná odhalení uváděna  v materiálu postupně. Kdo má tedy opravdu zájem dozvědět se o skutečném pozadí atentátu z 11. září 2001, které je světovými médii ze všech sil utajováno a zkreslováno, měl by mít dostatek trpělivosti k pročtení celého tohoto spisu.

- pokračování -

Prameny:

[1] Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 138

[2] Robin de Ruiter, Preaparando el Camino al Anticristo, Chihuahua 1989, nové vydání Ediciones Paulinas (Mexiko 2001).

[3] "Deset rohů [šelmy], které jsi viděl, je deset králů, kteří se vlády ještě neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou" (Zjevení sv. Jana)

[4] International Press Services z 22. srpna 1995.

[5] V originále Preparando al Camino el Anticristo, Chihuahua (Mexiko) 1989, nové vydání v Editi-ones Paulinas 2001.

[6] Robin de Ruiter, El Poder detrás de los Testigos de Jehová, Chihuahua 1994, str. 67; v české verzi Skrytá moc za Svědky Jehovovými (tiskem nevyšlo).

(c)2007 Robin de Ruiter

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře