Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Diskuze na téma konspirace díl II.

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

Díl II.

PROPAGANDA a KONSPIRAČNÍ TEORIE


If any question why we died. Tell them, because our fathers lied.

(A kdo se optá, proč jsme padli. Rci jim že otcové nám lhali)

Rudyard Kipling, Common Form (1918)

 

Původ výrazu propaganda nalezneme v názvu katolického sdružení založeného papežem Řehořem XV. Propaganda Fide, tj. šíření víry. Šířila se víra v nejvyšší autoritu, kterou v té době, kolem roku 1622, symbolizoval Bůh a vykonával ji prostřednictvím svých služebníků, kléru.

V dnešní době je nejvyšší autoritou mamon, tedy touha po hmotném zisku a jeho veleknězi jsou vlivné korporace, které prostřednictvím svých agentů uchvátili státní aparát, včele s bankéři, zejména těmi, kteří vlastní Federální Rezervu, která není v ničem jiném federální, než ve svém honosném názvu, ale jinak je od roku 1913 s posvěcením prezidenta SSA, Woodrowa Wilsona, čistě soukromým monopolem na vydávání unijního dolaru.

Zmínkou o těchto kruzích se dostáváme do samého jádra konspirací. Při pozornějším pohledu na tyto kruhy přijdeme na to, co tyto kruhy vědí již dlouhá století, totiž že nejlepší cestou k ždímání peněz z ubohé populace je válka. Války jsou v moderním společenském uspořádání možné jen díky důmyslné a účinné propagandě. Jak jinak by byli lidé ochotní dobrovolně věnovat své prostředky a své životy na zničení prostředků a životů jiných lidí?

Propaganda moderní, nebo lépe, postmoderní doby slouží tedy výhradně šíření vlivu primárně těch kruhů, které se zmocnili kontroly nad penězi států, tudíž i státní moci a pod rouškou líbivých slov jako „demokracie“ redistribuují majetek směrem od společnosti skrze státní aparát a jeho elementy k soukromým entitám paradoxně označovaným jako elity.

Historický koncept patricijů, neboli optimů a plebejců, je touto cestou od pradávna pokračován dále a propaganda slouží k udržení moci jedněch nad druhými a nad to i k mobilizaci mas, které se díky přesvědčení nechají dobrovolně nahecovat do snad největšího šílenství moderní doby – 1. Světové války, která byla jen pouhou předzvěstí toho, co mělo nastat a býti nastoleno po ní… kam nedosáhne propaganda, tam nastoupí represe a koerce. O aktivitách britského úřadu pro válečnou propagandu (War Propaganda Bureau), tzv. Wellington House, založeném v září roku 1914, se veřejnost dozvěděla až v roce 1935. Tajná operace válečné propagandy byla velice úspěšná - v lednu roku 1916 se celkem 2.6 milionu mužů dobrovolně přihlásilo do Britské armády. Z toho 662 tisíc mužů padlo a dalších 140 tisíc bylo na konci války vedeno jako stracených v boji. Dva z předních britských autorů, kteří byli v přísném utajení naverbováni do WPB, Conan Doyle a Rudyard Kipling v první světové válce přišli o své syny. Kipling napsal několik básní, ve kterých vyjádřil své zklamání nad svoji zradou lidské morálky:

Rudyard Kipling: A Dead Statesman (1924)
I could not dig; I dare not rob; Therefore I lied to please the mob. Now all my lies are proved untrue
And I must face the men I slew. What tale shall serve me here among Mine young and defrauded young.

(Mrtvý státník - Nemohl jsem kopat, netroufl si loupit, proto jsem lhal, abych potěšil dav. Nyní se všechny lži mé prokázali nepravdivé a musím čelit mužům, které jsem zabil. Co nyní řeknu svému synu a podvedeným mladým?)

Více k počtu obětí této války zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties

http://europeanhistory.about.com/cs/worldwar1/a/blww1casualties.htm

Propaganda byla definována jako záměrný, systematický pokus vytvářet dojmy, manipulovat vědomí a přímé chování za účelem dosáhnutí  odezvy, která napomáhá dosáhnout kýženého úmyslu propagandisty.

(Garth Jowett and Victoria O'Donnell, Propaganda and Persuasion, 4th ed. Sage Publications)

"Propaganda je neutrálně definována jako systematická forma účelového přesvědčování, které se snaží ovlivnit emoce, postoje, názory a činy specifického cílového publika pro ideologické, politické, nebo obchodní záměry skrze kontrolovaný přenos jednostranných sdělení (které mohou, ale nemusí být skutečná) prostřednictvím masových a přímých mediálních kanálů. Propagandistická organizace zaměstnává propagandisty, kteří se zabývají propagandou – užitým vytvářením a šířením takových forem přesvědčování.

(Richard Alan Nelson, A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States (1996).

Hrozné a deprimující je, že takové slovo pseudovědecké propagandy jakým je slovo“ terorizmus“ získalo hypnotický efekt na veřejnou debatu – slovo, které konstantně figurovalo v protipartizánských dikci Hitlerovy Třetí říše. Neměli bychom být obezřetní vůči výrazu, kterým vládci oblbují sami sebe a díky kterému jsou dějiny zrušeny a jazyk odcizen? Neoblbujeme a nevymlouváme se už i tak víc než dost?

- Christopher Hitchens,Harper's, září 1986

Tak nějak by bylo možné hovořit právě i o sousloví „konspirační teorie“

Aby propagandistický „mem předsudku dobře fungoval, musí být pravidelně a vydatně dokrmován, neboli používán v kontextu co možná nejvíce absurdních konstrukcí, které lze lehce zavrhnout i bez větších znalostí nebo vědomostí.

Uveďme pár příkladů absurdních konspiračních teorií, které živý pejorativní výraz „teorie spiknutí“:

Země je ovládána reptiloidy – ještěrovitými mimozemskými bytostmi, které na sebe berou podobu lidí – zejména politiků a ovládají chod světa.

Vlády světových velmocí dlouhodobě utajeně spolupracují s mimozemšťany na technologických projektech. V Dulce, Nové Mexiko došlo dokonce ke krvavé konfrontaci v r. 1979.

Roswell crash – mimozemšťané měli nehodu a spadli s lítajícím talířem. Vláda SSA toto zatajovala, zatím co získávala z trosek důležité technologie.

Útok islámských mudžáhidů na civilní cíle v SSA pomocí moderních velkokapacitních dopravních letadel, zosnovaný saúdským velmožem, ukrývajícím se v afghánské jeskyni (podle plánu operace Northwoods, která byla krátce před tím odtajněna).

Ta poslední teorie je mimochodem oficiální verze událostí 11. září 2001.

Konspirační teorie se, nicméně, z pravidla věnují vesměs naléhavým společenským tématům, jako jsou fakta, že preventivní očkovací séra obsahují rtuť, hliník a formaldehyd – že se sterilizují ženy v rozvojových zemích, bez jejich vědomí a souhlasu prostřednictvím očkování proti tetanu obohaceného hormonem HGT – že umělá sladidla obsahují karcinogenní látky – že se do vzduchu a vody vypouští toxické prostředky sloužící/vedoucí k modifikaci počasí – že elektrosmog vyprodukovaný nejrůznějšími mikrovlnnými zářiči může mít negativní vliv na lidské zdraví – že fluorizace pitné vody má psychofarmaceutický efekt na konzumenty a je to přinejmenším způsob, jak se zbavit nebezpečného odpadu z průmyslové výroby hliníku a jaderného paliva.

Dále se konspirační teorie zabývají neobvyklými úmrtími, nebo sebevraždami politiků, aktivistů, novinářů či jinak veřejně činných osobností a uvádí je do souvislosti s aktuálními událostmi. Zabývají se tajnými zbraněmi, tak jako utajováním vynálezů nových forem výroby energie. Odposlouchávání, čipování a nastolování Orwellského společenského pořádku totální kontroly…  Nového světového řádu.

Patrně nejrozsáhlejší konspirační teorie patří jedenáctému září 2001. Počínaje osobou Bin Ládina, který nejen že popřel podíl na útocích, ale kategoricky je odsoudil, konče množstvím důkazů o téměř fyzikální nepravděpodobnosti oficiální verze, - přes desetiletí válek, započatých již dlouho před 11. zářím 2001 plánovanou invazí do Afghánistánu, která byla nicméně událostmi onoho dne naprosto hladce ospravedlněna a trvá až do dnes...

„Velký průmyslový národ je kontrolován svým úvěrovým systémem. Náš úvěrový systém je soustředěn do soukromých rukou. Růst národa a všechny naše aktivity jsou v rukou hrstky mužů. Stali jsme se jednou z nejhůře spravovaných a jednou z nejdokonaleji kontrolovaných a ovládaných vlád v civilizovaném světě. Již ne vláda svobodné vůle, vláda z přesvědčení a hlasování většiny, ale vláda názoru a rozmaru malých skupinek dominantních mužů.“

(Woodrow Wilson's The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People, New York and Garden City: Doubleday, Page & Company, 1913).

Vznik a fungování systému Federální rezervy patří k jedné z největších - pokud to není ta největší konspirační teorie vůbec. Když se nejbohatší muži světa, reprezentující ¼ světového jmění společně s nejvlivnějšími politiky Spojených států v roce 1910 tajně sešli na ostrově vlastněném Rockefellerovci, Jeckyll Island, aby se tam na vzniku tohoto molocha dohodli, jednalo se o čistý komplot. Vznikla tak velice kontroverzní struktura soukromého kartelu s monopolem na vydávání peněz největší velmoci světa, která velmi úspěšně funguje i dnes, kdy z celkového dluhu 14,5 bilionů dolarů stát dluží FEDu 11.3%, jak odhaluje Vincent Trivett v článku "The TRUTH About Who Really Owns All Of America's Debt"

Těmito muži, kteří se před 100 lety tajně setkali na Jeckyll Island, byli republikánský senátor Nelson Aldrich, předseda národní měnové komise, dědeček viceprezidenta Nelsona Rockefellera, prominentní společník J.P. Morgana. Dále Abraham Andrew ze státní pokladnice (ministerstva financí), později poslanec a vlivný bankéř. Dále Frank Vanderlip, prezident National City Bank of New York (s vazbami na Williama Rockefellera a investiční firmu Kuhn, Loeb & Company). Dále Henry Davison, společník J. P. Morgan Company. Dále Charles Norton, Prezident gigantické First National Bank of New York. Dále Benjamin Strong ředitel J. P. Morgan's Banker's Trust Company, muž, který se o tři roky později stal šéfem Federální Reservy. Konečně také Paul Warburg, nejdůležitější člen tajného setkání, díky svým znalostem bankovních praktik v Evropě. Paul Warburg se narodil v Německu, ale nabyl občanství Spojených států Amerických. Byl partnerem v Kuhn, Loeb & Company a reprezentoval bankovní dynastii Rothschildů z Anglie a Francie napojením na svého bratra, Maxe Warburga,  šéfa bankovního konsorcia Warburgů v Německu a Holandsku.

Griffin, G. Edward. The Creature From Jekyll Island: A Second Look At the Federal Reserve: An Address. Westlake Village, Calif.: American Media, 1998.

Dodnes patří systém Federální rezervy stejným rodinným klanům, jako před 100 lety. Přesné majetkové poměry jsou státním tajemstvím a záležitostí národní bezpečnosti Spojených států amerických. Dostupné zdroje uvádí, že 80% akcií The New York Federal Reserve Bank patří 8 rodinám.

(Mullins, Eustace; SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE, online: http://www.whale.to/b/mullins5.html)

Prominentní místo mezi těmito rodinami zaujímá klan Rockefellerů. Zajímavé je poukázat, že s touto rodinou byli prostřednictvím sňatku spřízněni i s bratry Allenem a Johnem Fosterem Dullesem, kteří stáli u zrodu CIA.

(James Perloff, The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline, Wisconsin: Western Islands Publishers, 1988.) a (James Srodes, Allen Dulles: Master of Spies, Washington: Regnery Publishing, Inc., 1999.)

Ref. http://www.answers.com/topic/david-rockefeller

Ústava SSA přitom hovoří celkem jasně: Článek 1, odstavec 8 prvaví, že Kongres má mít moc razit peníze a regulovat jejich hodnotu. K delegaci ústavní moci Kongresu na soukromé subjekty se ústavní soud vyjádřil kategoricky záporně. Dodnes trvá marná snaha některých vzpupných politiků FED zrušit a vráti jeho pravomoci státu. Aktivně se o to zasazuje například prezidentský kandidát Republikánů, senátor Ron Paul.

(viz DELEGATION OF LEGISLATIVE POWER: The History of the Doctrine of Nondelegability. http://law.onecle.com/constitution/article-1/03-delegation-of-legislative-power.html)

Více o propagandistické mašinérii popisuje Dr. John Coleman, ve své knize "The Tavistock Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Cultural, Political, and Economic Decline of the United States of America", kterou lze jako e-book stáhnout zde:

 

http://www.uloz.to/2110386/coleman-the-tavistock-institute-of-human-relations-shaping-the-moral-spiritual-cultural-political-and-economic-decline-of-the-united-states-of-america-2005-pdf

Různe techniky propagandy jsou popsány zde: http://www.serendipity.li/more/propagan.html

 

Zdroje:

“Military Propaganda for Arms Sales.” Global Issues. 21 Jun. 2003. Web. 04 Sep. 2011. http://www.globalissues.org/article/77/military-propaganda-for-arms-sales

 

Art, Propaganda and Resistance in the Great War

http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=8670

 

War Propaganda Bureau

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWwpb.htm

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře