Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Před dvěma lety česká vláda uznala tzv. Republiku Kosovo: Mnichov po česku

  • A české vlajky tehdy v Kosovu beztak nezavlály...
Před dvěma lety, ve středu 21. května 2008, uznala česká vláda tzv. Republiku Kosovo. Stalo se tak na výjezdním zasedání vlády v Teplicích (bývalé Sudety) na návrh ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Program jednání vlády, který byl umístěn na vládních webové stránkách v pondělí 19. května večer, tento bod neobsahoval. O plánovaném návrhu ministra Schwarzenberga se ministři dozvěděli až v úterý 20. května. Minimálně pro některé z nich to údajně bylo velkým překvapením. Dalším mimořádným bodem této schůze vlády bylo jednání o umístění americké radarové stanice na našem území, taktéž na návrh ministra Schwarzenberga.

 

Celý text „Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. května 2008, č. 635, k návrhu na uznání Republiky Kosovo a o navázání diplomatických styků s Republikou Kosovo" zní takto:

„Vláda

I. bere na vědomí Deklaraci nezávislosti Kosova, přijatou dne 17. února 2008 Shromážděním Kosova, uvedenou v části IV materiálu č.j. 724/08, a zavazující ho k principům demokracie, rovnosti všech svých občanů a k plnému přijetí povinností obsažených v Souhrnném návrhu řešení statusu Kosova včetně zajištění a ochrany práv všech společenství a náboženského a kulturního dědictví menšin;

II. souhlasí s navázáním diplomatických styků s Republikou Kosovo, čímž Česká republika uznává Republiku Kosovo;

III. ukládá ministru zahraničních věcí

1. zaslat nejvyšším představitelům Republiky Kosovo odpovědní dopis,  uvedený v příloze tohoto usnesení,

2. zabezpečit provedení úkonů souvisejících s navázáním diplomatických styků podle bodu II tohoto usnesení,

3. nadále aktivní zahraniční politikou podporovat všestranný rozvoj přátelských styků s Republikou Srbsko a napomáhat při naplňování její evropské perspektivy s cílem dosáhnout plného členství v Evropské unii,

4. vyhodnocovat stav dodržování lidských práv v Kosovu, zejména posta-vení kosovských Srbů a ostatních menšinových společenství."

 

Tehdejší koaliční vláda Mirka Topolánka měla 18 ministrů. Podle koaliční smlovy byly jednotlivé strany: ODS, KDU-ČSL a SZ zastoupeny v poměru 9: 5: 4. Výjezdního zasedání se zúčastnili všichni členové vlády: Mirek Topolánek (ODS) - předseda vlády České republiky, Jiří Čunek (KDU-ČSL) - 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, Martin Bursík (SZ) - místopředseda vlády a ministr životního prostředí, Petr Nečas (ODS) - místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, Alexandr Vondra (ODS) - místopředseda vlády pro evropské záležitosti, Ivan Langer  (ODS) - ministr vnitra a ministr informatiky, Karel Schwarzenberg (SZ) - ministr zahraničních věcí, Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) -  ministryně obrany, Martin Říman (ODS) - ministr průmyslu a obchodu, Tomáš Julínek (ODS) - ministr zdravotnictví, Jiří Pospíšil (ODS) - ministr spravedlnosti, Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) - ministr financí, Ondřej Liška (SZ) - ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Aleš Řebíček (ODS) - ministr dopravy, Petr Gandalovič (ODS) - ministr zemědělství, Václav Jehlička (KDU-ČSL) - ministr kultury, Cyril Svoboda (KDU-ČSL) - ministr vlády ČR, předseda Legislativní rady vlády ČR, Džamila Stehlíková (SZ) - ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny.

 

Podle jednacího řádu vlády je vláda schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády. Podle záznamu z jednání „z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo." To znamená, že 7 ministrů se zdrželo hlasování. Poměrně záhy vyšlo najevo, kdo uznání Kosova nepodpořil. Hlasování se zdrželi Petr Nečas, Aleš Řebíček a všech 5 ministrů za KDU-ČSL. Je zajímavé si porovnat, jak se postoje jednotlivých ministrů k otázce Kosova vyvíjely. Ministr Schwarzenberg původně navrhoval, aby se o uznání Kosova jednalo již na zasedání vlády dne 2. dubna. Hlasování však bylo odloženo, protože by tehdy uznání neprošlo. Zpravodajský server IHNED.CZ přinesl 26. března 2008 informaci o tehdejších postojích členů vlády k této otázce. Jak se lámaly charaktery, je uvedeno v následující tabulce. Přehled je doplněn o informaci, jak členové vlády, kteří byli zároveň poslanci, hlasovali o usnesení Poslanecké sněmovny č. 643 z 6. února 2008. Tehdy se čekávalo, že kosovští Albánci chtějí vyhlásit nezávislost Kosova v nejbližší době.

 

Celý text usnesení PSP ČR č. 643:

„Poslanecká sněmovna

I. vyjadřuje přesvědčení, že řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo je mimořádně důležité pro mírový vývoj v oblasti západního Balkánu a pro evropskou a světovou bezpečnost, spolehlivou cestou k zajištění mírového vývoje, bezpečnosti a prosperity západního Balkánu je začlenění států této oblasti do Evropské unie, při jednáních o budoucím statutu Kosova nebyly zatím vyčerpány všechny možnosti, řešení statutu Kosova přispívající ke stabilitě na Balkánu a k posílení evropské a světové bezpečnosti musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z 10. června 1999 a z její případné úpravy založené na konsensu zúčastněných stran a rovněž ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky1975), významná role při nalézání řešení přijatelného pro všechny zúčastněné strany připadá Evropské unii a zvláště Vysokému představiteli EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku;

 

II. žádá vládu, aby využila všech svých možností, aby Česká republika, jako členský stát Evropské unie a Organizace spojených národů, přispěla k řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo ve smyslu tohoto usnesení."

 

 

Vývoj postojů  členů české vlády k otázce Kosova

Členové vlády

 

Hlasování 6. února 2008 o usnesení PSP ČR  č. 643 (o dalším jednání o statutu Kosova)

Postoj k uznání Kosova na konci března 2008 (zdroj IHNED.CZ)

Hlasování 21. května 2008 o vládním usnesení č. 635 v Teplicích (o uznání Kosova)

Mirek Topolánek (ODS)

 

ZDRŽEL SE

PRO

PRO

Jiří Čunek (KDU-ČSL)

 

nebyl členem PSP ČR

PROTI

ZDRŽEL SE

Martin Bursík (SZ)

 

ZDRŽEL SE

PRO

PRO

Petr Nečas (ODS)

 

ZDRŽEL SE

PROTI

ZDRŽEL SE

Alexandr Vondra (ODS)

 

nebyl členem PSP ČR

PRO

PRO

Ivan Langer  (ODS)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PROTI

PRO

Karel Schwarzenberg (SZ)

 

nebyl členem PSP ČR

PRO

PRO

Vlasta Parkanová (KDU-ČSL)

 

OMLUVENA

PROTI

ZDRŽELA SE

Martin Říman (ODS)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PROTI

PRO

Tomáš Julínek (ODS)

 

nebyl členem PSP ČR

PROTI

PRO

Jiří Pospíšil (ODS)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PRO

PRO

Miroslav Kalousek (KDU-ČSL)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PROTI

ZDRŽEL SE

Ondřej Liška (SZ)

 

PRO

-

PRO

Aleš Řebíček (ODS)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PROTI

ZDRŽEL SE

Petr Gandalovič (ODS)

 

NEPŘIHLÁŠEN

PRO

PRO

Václav Jehlička (KDU-ČSL)

 

nebyl členem PSP ČR

NEVÍ

ZDRŽEL SE

Cyril Svoboda (KDU-ČSL)

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Džamila Stehlíková (SZ)

 

nebyla členkou PSP ČR

NEVÍ

PRO

 

 

21. května 2008 česká vláda svým rozhodnutím přispěla k tomu, aby Srbsko bylo oloupeno o své území.

I přes naši neblahou historickou zkušenost s Mnichovskou dohodou z roku 1938 vláda přistoupila k této zradě bratrského národa. Mocnosti, které byly v roce 1938 aktéry Mnichova, uznaly Kosovo mezi prvními.

O tři dny později, 24. května, oslavil kosovský premiér a bývalý vůdce albánské teroristické organizace UČK Hašim Thači významné životní jubileum, bylo mu tehdy 40 let. Hezčí dárek od ministra Schwarzenberga dostat nemohl.

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře