Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Psychologický profil vůdce Kremlu

Je známo, že americká armáda pro obranu USA angažovala do svých služeb špičkové psychology již za druhé světové války. Tak vznikl „Psychologický profil Adolfa Hitlera“, který na základě tehdy dostupných nahrávacích technik, zejména filmových dokumentů a rozhlasových záznamů, zmapoval psychiku německého Vůdce a načrtl pravděpodobný vývoj jeho „státnických aktivit“.

 Budoucí praktická zkušenost pak ukázala, že Vůdcův „duch“ i jeho záměry američtí odborníci odhadli velmi dobře. Po 50. letech byl v USA tento důvěrný materiál odtajněn a následně vydán i u nás, kdy jsem si ho zakoupil. 

  • psychologicky-profil-vudce-kremlu

 

Za války k držitelům tajné zprávy o psychologii Adolfa Hitlera patřili úřadující prezident Franklin Delano Roosevelt /1882 – 1945/ a nejvyšší američtí armádní stratégové. Do jaké míry byl v praxi vojensky využit, bych já mohl samozřejmě pouze diletantsky spekulovat, proto zmínku o Hitlerově psychologickém profilu tímto končím. Není překvapivé, že nejvyšší velení americké armády, od roku 1943 sídlící v proslulém Pentagonu, služeb špičkových psychologů používá pro své potřeby i po druhé světové válce. Americký deník USA Today vloni zveřejnil informace, které se záhy objevily i na internetu, o odtajněném psychologickém profilu nejvyššího současného představitele Ruské federace, Vladimíra Putina /1952/, vypracovaný americkými psychology pro Pentagon. Na základě vizuálních a zvukových záznamů, jejichž dnešní technická kvalita a množství přirozeně vysoko překračují materiály, kterými disponovali autoři psychologického profilu Adolfa Hitlera, podle současných amerických psychologů současný ruský prezident vykazuje symptomy takzvaného „Aspergerova syndromu“. Jde o formu autismu, která postiženého nutí k potřebě "maximální kontroly" nad situacemi, které jej zneklidňují.

To se pak odráží na jeho chování a rozhodování. Zpráva, kterou Pentagon obdržel již v roce 2008, k uvedené diagnóze realisticky dodává, že  hypotézu o Putinově postižení nelze 100% potvrdit bez tomografického vyšetření jeho mozku. Nicméně armádní experti na základě Putinových výrazů, mimiky a řeči těla dospěli k závěru, že vývoj Putinova nervového systému byl v dětství velmi pravděpodobně nevratně narušen. Proto současný nejvyšší ruský státník má nepřehlédnutelné projevy jisté fyzické nevyváženosti a nejistoty ve vztazích s lidmi ve svém okolí. Podle zprávy také Putinův charakteristický upřený pohled může být symptomem neurologické vady a neschopnosti adekvátně čelit vnějším podnětům. Ruský vůdce rovněž vykazuje jistou "přecitlivělost", "silnou závislost na boji", "chladné reakce" a působí "vystrašeným dojmem", namísto adekvátnějšího sociálního chování. Snad i zavilí odpůrci USA a amerických státních představitelů, kteří sympatizují s bývalým komunistou a vysokým důstojníkem sovětské tajné policie, který dnes stojí v čele opět imperiálního Ruska, uznají, že se zmíněnými charakteristikami Putinových vnějších projevů výrazně kontrastuje nenucená elegance, uvolněné pohyby a přátelský způsob komunikace jeho nejautoritativnějšího protějšku – amerického prezidenta Baracka Obamy /1961/.

Poznámka autora: K Obamově přirozené nenucenosti možná také přispívá jeho nesporně hodnotnější právnické vzdělání získané absolvováním respektovaných amerických univerzit oproti Putinově odborné kvalifikaci nabyté na sovětské akademii tajné policie. Spoluautorka zprávy - příslušnice vojenské školy americké námořní pěchoty tvrdí, že vážné problémy v chování přirozeně také ovlivňují veškeré rozhodování ruského prezidenta. Samotný Pentagon však význam zveřejněného materiálu o ruském prezidentovi bagatelizuje. Tvrdí, že dokument se nikdy nedostal na stůl ministra obrany ani jiných vysoce postavených činitelů. Toto tvrzení je však jistě na místě brát s rezervou, protože tvrdit opak, by bylo nejen nediplomatické, ale kontraproduktivní ze všech ostatních politických i vojenských hledisek. Ještě několik poznámek k Putinově pravděpodobné psychické poruše, potřebných z hlediska objektivity. Aspergerův syndrom patří mezi poruchy autistického spektra.

Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálního chování, které jsou v rozporu s jinak celkově dobrým až někdy nadprůměrným intelektem a dobrými řečovými schopnostmi. Pasivní slovní zásoba postižených bývá bohatá, vývoj řeči není opožděn. Postižení Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Mají problémy v porozumění základním pravidlům sociální interakce. Jinými slovy, mají potíže v tom, jak mohou druhým lidem dát vhodným způsobem najevo, že je konverzace s nimi zajímá či naopak, kdy mohou vstoupit do konverzace druhých lidí, jak naslouchat druhým lidem a jak vhodně reagovat v různých situacích s využitím řeči těla. Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakci s druhými lidmi vyhýbají nebo se chovají neadekvátním způsobem. Mají problémy s porozuměním humoru a ironii. Obtížně chápou mimoslovní komunikaci. Mimika i gesta bývají u postižených omezené. Někdy mohou negativně reagovat na změny, mohou lpět na rituálech či nutkavě vykonávat určité činnosti.

Cítí se bezpečněji a jistěji pokud má vše stereotypní denní režim a řád. Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje schopnost postižených reagovat flexibilně v nečekaných situacích. Mezi odborníky probíhá diskuze, jestli existuje rozdíl mezi Aspergerovým syndromem a plně rozvinutým autismem. Shodují se v tom, že  nejde o mírnější formu autismu. Asperger má svá specifika i problémy, které mohou být stejně závažné jako při autismu i když kvalitativně odlišné od ostatních poruch autistického spektra. Porucha přisuzovaná ruskému prezidentovi je pojmenována podle rakouského psychiatra Hanse Aspergera /1906 – 1980/. Asperger si u svých dětských pacientů všiml problémů v sociálním kontaktu, zvláštností v řeči, omezených zájmů a motorické neobratnosti. Domníval se, že se jedná o poruchu osobnosti a nazval ji „autistická psychopatie“. Tento termín byl v roce 1984 nahrazen termínem „Aspergerův syndrom“. O jeho používání se zasloužila britská lékařka Lorna Wing, která zpopularizovala práce Hanse Aspergera. Mezi odborníky dosud neskončila diskuze o Aspergerově syndromu a schizoidní poruchou v dětství.

Schizoidní porucha se projevuje přecitlivělostí, nedostatkem empatie, někdy se vyskytují i paranoidní myšlenky a zvláštní zájmy. Pro schizoidní poruchu je typické magické a bizarní myšlení, zvláštní zájmy, paranoidní představy, sociální stažení, obřadní řeč, somatosenzorické iluze a psychotické epizody s halucinacemi a bludy. Stejné symptomy se mohou objevit i při Aspergerově syndromu, hranice mezi těmito poruchami je nejasná. Někteří autoři se domnívají, že jde ve skutečnosti o jednu poruchu. Aspergerův syndrom je často v dospělém věku nesprávně diagnostikován jako schizotypní porucha, schizoidní porucha osobnosti, paranoidní porucha osobnosti, atypická deprese, hraniční porucha a dokonce někdy jako schizofrenie. Při Aspergerově syndromu se běžně objevují všechny příznaky typické pro schizofrenii kromě nevědomé manipulace a strachu z opuštění. K záměně se schizofrenií dochází kvůli shodné sociální uzavřenosti, zvláštnímu, zabíhavému nebo hyperrealistickému myšlení, neobvyklým zálibám a paranoidním myšlenkách, se kterými se u lidí s Aspergerovým syndromem setkáváme.

Shrnutí: Když pomineme, že současný ruský prezident rozpoutal válečný konflikt v Evropě, na sousední Ukrajině a že pro nás rozhodně nejde o „legraci“ i když jsme před ruskou vojenskou agresí bezpečně zaštítěni obrannou aliancí NATO, bude z hlediska nezúčastněných pozorovatelů – zájemců o patopsychologii, jistě zajímavé, jak se budou vyvíjet právě zahájená jednání představitelů Západu – Angely Merkelové, francouzského prezidenta a ministra zahraničí USA se současným vůdcem Kremlu

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 hamza.2052@seznam.cz 2015-02-08 12:06
Pane Viktorine. Autorkou zprávy, že „…vážné problémy v chování (Putina) neurologové označili za Aspergerův syndrom, což je forma autismu, která postihuje veškeré (jeho) rozhodování," je Brenda Connorsová z vojenské školy námořní pěchoty. Zpráva vyla vypracována v r. 2008. Publikoval ji americký deník USA Today dne 4.2.2015. Informaci převzala řada českých serverů a zveřejnila 5.2.2015 s tím, že ji Pentagon bagatelizuje a nikdy nebyla nejvyšším americkým představitelům předložena. V článku z 6. února, k jehož autorství se hlásíte, jsou překopírovány celé dlouhé pasáže z toho, co bylo zveřejněno o den dříve, včetně úvodu o Adolfu Hitlerovi.
Karel Hamza
Citovat
#1 hamza.2052@seznam.cz 2015-02-08 00:34
Totožný text byl před několika dny publikován na Novinky.cz. S výjimkou duchaplné "Poznámky autora“ se jedná o plagiát.
Karel Hamza
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře