Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nová strana v Německu: Kontrarevoluci vedou významní vědci, ekonomové a právníci. Naše elity činí většinou opak.

Na děje za naší západní hranicí se obvykle díváme s pochopitelnou obezřetností. To, co se tam však objevilo nyní, vypadá jako zázrak! Už i v rozhodující zemi EU začíná občanům docházet, co jim od sociálních inženýrů hrozí.

  • nova-strana-v-nemecku-kontrarevoluci-vedou-vyznamni-vedci-ekonomove-a-pravnici-nase-elity-cini-vetsinou-opak

 

V Německu byla před čtyřmi týdny ustavena nová volební strana, která se v září bude ucházet o přízeň německých voličů. Není sporu o tom, že Německo je pro nás nejdůležitější evropskou zemí. Vše, co se v této zemi děje, má pro naši politiku i ekonomiku velký význam. Je proto pozoruhodné, jak malou pozornost věnovaly této velké události naše média. Pojďme tuto chybu napravit.

Alternativa pro Německo

Programový manifest této nové strany se jmenuje „Alternativa pro Německo“ a je zřejmé, že nejde o alternativu jen pro Německo. Po tomto úvodu si budete moci přečíst překlad celého dokumentu. Nejprve tedy několik poznámek.

U 55 jmen signatářů najdete titul doktorský, z toho u 41 titul profesora.

Ti z mála českých novinářů, kteří se o „Alternativě“ zmínili, nejenže nerefovali byť jen o základních bodech programu, ale při svém popisu použili věcně zcela nepřiměřené výrazy. Zejména označení „pravicový populismus“ je směšné – již vzhledem k seznamu signatářů tohoto manifestu.

Strana profesorů

Český čtenář s překvapením zjistí, že mezi 82 jmény nenajde jediné jméno nějakého zpěváka, herce, umělce, ba ani zbohatlíka, jak to bývá u nás, když se objeví opravdu populistická „iniciativa“. U 55 jmen signatářů najdete titul doktorský, z toho u 41 titul profesora. Nejsilnější je tedy zastoupení akademické obce. Na druhém místě jsou podnikatelé včetně bývalého předsedy německého svazu průmyslu. Další významnou skupinu tvoří právníci. Následují - často již penzionovaní - vysocí státní úředníci. Mezi ně počítám i generála, policejního důstojníka a soudce. Je tam i skupina publicistů, kteří dříve pracovali na špičkových pozicích v nejznámějších německých novinách. Mezi nimi jsou Konrad Adam a Alexander Gauland, pravděpodobně autoři manifestu, a spolu s ekonomem prof. Luckem z Hamburgu hlavní reprezentanti strany.

Změnit instituce EU

Z vysokoškolských učitelů je nejvíce ekonomů (19!), ale najdeme zastoupeny i jiné významné obory. Právo, medicínu, historii, filosofii, literaturu, matematiku, ba i teologii. Tito muži i ženy jsou ze všech oblastí Německa a původně patřili k různým politickým stranám. Spojuje je nechuť k dosavadnímu fungování politických stran a zjevná touha po svobodné a přátelské Evropě. Chtějí změnit instituce EU, zejména odbourat byrokracii.

Jediné, co by manifestu šlo vytknout, je důraz na přímou demokracii. To pokládám za poněkud naivní. Je to zřejmě tím, že součástí nové strany je i skupina levicových aktivistů, která je na přímou demokracii orientována.

Pojďme se tedy podívat, co Alternativa pro Německo nabízí, o co se zasazuje:

O respekt vůči právu a danému slovu,

O demokratickou kontrolu, transparentnost a přiblížení politiky občanům,

O sebeurčení, suverénní odpovědnost a spolehlivé finance pro všechny státy.

V dnešní eurokrizi se tyto hodnoty neustále opomíjejí. Jak v tomto případě, tak i v ostatních důležitých oblastech politiky chceme znovu prosadit jejich platnost.

Měnová politika

Požadujeme spořádané rozpuštění eorozóny. Německo euro nepotřebuje. Jiným zemím euro škodí.

Požadujeme opětovné zavedení národních měn, nebo vytvoření menších a stabilnějších měnových unií.

Znovuzavedení německé marky nesmí být tabu.

Požadujeme změnu evropských smluv, aby se každému státu umožnilo odstoupit od eura.

Každý národ musí mít možnost demokraticky rozhodnout o měně ve svém státě.

Požadujeme, aby si Německo vynutilo právo vystoupit z eurozóny tím, že svým vetem zablokuje poskytování dalších podpůrných úvěrů v rámci evropského stabilizačního mechanismu.

Požadujeme, aby náklady takzvané záchranné politiky nenesli daňoví poplatníci. Tím, kdo má prospěch z této politiky, jsou banky, hedgeové investiční fondy a velcí soukromí investoři. Ti především za ni musejí nést zodpovědnost.

Požadujeme, aby beznadějně zadlužené státy byly jednorázově oddluženy.

V dluhové krizi musejí banky samy nést své ztráty nebo být stabilizovány na úkor svých velkých soukromých věřitelů.

Požadujeme okamžitý zákaz nákupu odpadkových papírků Evropskou centrální bankou. Inflace nesmí spolykat veškeré úspory občanů.

Evropská politika

Přitakáváme Evropě suverénních států se společným vnitřním trhem.

Chceme společně žít v přátelství a dobrém sousedství.

Trváme na neomezeném právu národních parlamentů na tvorbu národních rozpočtů.

Rozhodně odmítáme přerozdělovací unii, natož centralizovaný evropský stát.

Postaráme se o to, aby se zákonodárné kompetence přesunuly zpět na národní parlamenty.

Budeme usilovat o takovou reformu Evropské unie, která odbourá bruselskou byrokracii a přispěje k transparentnosti a přiblížení politiky občanům.

Evropský parlament při kontrole Bruselu selhal.

Důrazně podporujeme postoje Davida Camerona k Evropské unii, podle nichž se musí stát flexibilnější na základě větší soutěživosti a odpovědnosti jednotlivých států.

Právní stát a demokracie

Požadujeme, aby byl bezvýhradně respektován právní stát.

Státní orgány nesmějí samy v jednotlivých případech opomíjet zákony a smlouvy. Naopak, musejí je dodržovat co do litery i co do jejich ducha.

Jednání každé německé vlády je omezeno mezinárodním právem, ústavou a evropskými smlouvami. Tyto právní dokumenty mají pro naši společnost zásadní význam a je třeba je striktně dodržovat.

Požadujeme posílení demokracie a demokratických občanských práv. Chceme zavést lidová hlasování a lidové iniciativy podle švýcarského vzoru. To zejména platí pro případ postoupení důležitých pravomocí Evropské unii.

Politické strany mají v rámci politického systému působit, ale nikoli jej ovládat.

Požadujeme více přímé demokracie i uvnitř stran. Vůli politických stran má určovat lid, nikoli naopak.

Požadujeme, aby poslanci Spolkového sněmu věnovali veškeré pracovní úsilí práci v parlamentu. Placené vedlejší činnosti nesmějí působit újmu poslaneckému mandátu.

Zasazujeme se o to, aby ve veřejné diskusi otevřeně zaznívaly i nekonvenční názory, pokud nejsou v rozporu s ústavními hodnotami.

Státní finance a daně

Požadujeme, aby se dbalo na dluhovou brzdu a aby se snižovalo dluhové zatížení. I Německo má větší státní dluh, než je zdrávo.

Požadujeme, aby se ve finančním plánování konečně bral ohled na rizika ručení za závazky plynoucí z evropské záchranné politiky. V současné době se občanům vědomě hází písek do očí.

Požadujeme drastické zjednodušení daňových zákonů opřené o progresivně působící daňový model Paula Kirchofa. Občan musí rozumět tomu, proč platí daně v takové a takové výši.

Důchodové pojištění a rodina

Eurokrize ohrožuje předlužením a minimálními úroky všechny formy zajištění na stáří. Dluhy z eurokrize nesmějí vést k tomu, aby se důchody řídily jen stavem státní pokladny.

Požadujeme, aby se při výpočtu důchodu braly více v úvahu děti.

Německo má příliš málo dětí. Důchodové a zdravotní pojištění proto stojí na hliněných nohou. Německo musí být přívětivější k dětem a k rodině.

Zastáváme se ochrany rodiny jakožto zárodečné buňky společnosti. Solidární podpora rodin je investicí do naší společné budoucnosti a podstatnou součástí mezigenerační úmluvy.

Výchova a vzdělání

Požadujeme jednotné spolkové standardy vzdělání založené na těch nejlepších systémech v Německu.

Požadujeme podporu vzdělání, v němž klíčovou roli hraje rodina. Školky a školy přitom musejí fungovat jako smysluplný doplněk. Nic není pro naši budoucnost důležitější než výchova a vzdělání našich dětí.

Za výchovu a vzdělání svých dětí jsou v první řadě odpovědní rodiče. Stát jim musí pomáhat při plnění tohoto úkolu. Možnosti vzdělávání malých dětí mají být přístupné nezávisle na rodinných poměrech.

Požadujeme vysoce kvalitní vysokoškolský systém, který by studentům poskytl přiměřené možnosti péče a podpory. Je také nutno umožnit návrat k osvědčeným formám státních zkoušek a udělování diplomů.

Energetická politika

Požadujeme stabilní koncepci energetické politiky zaměřenou na finančně únosnou energii. Je nepřijatelné, aby za bezhlavou a bezkoncepční politiku spolkové vlády museli pykat lidé drasticky stoupajícími cenami.

Požadujeme změnu zákona o energii z obnovitelných zdrojů. Je asociální financovat dotace na sluneční a větrnou energii prostřednictvím cen za elektřinu.

Požadujeme, aby se místo toho dotace na energii z obnovitelných zdrojů financovaly z daňových příjmů státu. Musí se stát zřejmým, jak silně je ten který druh energie dotován.

Integrační politika

Požadujeme novelizaci imigrační legislativy. Německo potřebuje přistěhovalce kvalifikované a ochotné se integrovat

Požadujeme imigrační legislativu podle kanadského vzoru. Je bezpodmínečně nutno zastavit neuspořádaný vpád přistěhovalců do našich sociálních systémů.

Osoby, které jsou opravdu politicky pronásledovány, musejí mít možnost najít v Německu azyl. K lidsky důstojnému zacházení také patří, aby zde žadatelé o azyl mohli pracovat.

Alternativa pro Německo

zdroj:http://protiproud.parlamentnilisty.cz/autor/jiri-hejlek.htm

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře