Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Halík – osoba zcela nevěrohodná

V dobře informovaných kruzích se stále více polemizuje o věrohodnosti společensky i mravně závadnému fenoménu Halík. Tato osoba zdá se býti jakési nereálné, až přízračné simulacrum.

Odborná veřejnost s vzrůstajícím zhoubným vlivem jedu, který kolem sebe šíří za vydatné podpory veřejnoprávních i jiných, zjevně svobodnými zednáři a jim podobnými společenksky-rozkladně zaměřenými zájmovými lóžemi ovládaných medií, svými nabubřelými, velikášskými a veskrze hloupými, kvazi-intelektuálními výroky které jsou pronášeny bez jakékoliv sebereflexe, které jsou povětšinou pronášeny nadutým, egomanickým, sebestředným, až mesianistickým způsobem (viz poznámka). Přitom je Halík pro mnohé v narůstajícím počtu silně nevěrohodný. Tento článek má ukázat proč tomu tak je.

„Co je na tomto politrukovi zvrácených morálních hodnot vlastně autentického ?“

 
  • halik-osoba-zcela-neverohodna
  1. Nevěrohodné kněžství

  Zpochybňováno je jeho kněžství, tedy jeho vysvěcení na kněze, které je opředeno rozpory a pochybnostmi. Nikdo se tohoto tématu nicméně nehodlá ujmout, protože za dobu svého pravděpodobně neoprávněného duchovního působení se Halíkovi podařilo oddat, pokřtít a pomazat mnoho vlivných a prominentních osob. Žádná z nich nechce zpochybnit platnost přijatých svátostí.

  1. Nevěrohodné akademické tituly

  Doc.RNDr Otakar Jelínek, CSc. podrobně vysvětluje Halíkův rafinovaný podvod s akademickými tituly. V osobním rozhovoru Jelínek upřesňuje nesrovnalosti s akademickými tituly takto:

  Vysokoškolské studium v ČR je nyní třístupňové:

  1. bakalářské, končící obhajobou bakalářské práce, titul Bc.;
  2. magisterské, končící obhajobou magisterské práce, titul Mgr, nebo MUDr v případě lékařů;
  3. doktorské, neboli postgraduální, končící obhajobou doktorské disertační práce před příslušnou oborovou radou tvořenou schválenými odborníky v oboru, titul Ph.D. za jménem (neboli vědecký doktorát).

  Z toho vyplývá, že vědecký doktorský titul  Ph.D. nebo Th.D. uváděný za jménem je možné získat pouze v takovém doktorském postgraduálním  studiu, které trvá minimálně 3 roky. Tato praxe platí téměř na celém světě. Novějšímu titulu Ph.D. odpovídá  náš starší titul CSc.

  Kromě toho existovala za minulého režimu i  nejvyšší vědecká doktorská hodnost DrSc., která byla u nás po sametové revoluci zrušena. Na Slovensku se nadále uděluje.

  Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou navíc vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

  • v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),
  • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),
  • v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),
  • v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),
  • v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem)

  Akademický problém Halíka  spočívá v tom, že on sám nikde žádné doktorské studium neabsolvoval.

  Oprávněně Halík používá před jménem pouze svůj akademický titul doktora filosofie PhDr., který mu byl udělen v roce 1972  na základě obhajoby jeho rigorózní  práce  “Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení.“ (Rigorózní práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.

  Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské Lateránské universitě v Římě, kde mu byla (po obhajobě práce v češtině!) v roce 1992 udělena  akademická, nikoliv doktorská  hodnost licenciáta teologie Thlic.

  Halíkovo doktorské studium, které započal na této universitě, mu bylo přerušeno. Aniž by absolvoval doktorské studium  teologie zakončené řádným doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992  na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi  vyšší docentskou hodnost ThDr hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný vědecký doktorát v oboru.

  K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclavi :

  1. uvedl svůj akademický titul doktora filosofie PhDr namísto  požadovaného doktora vědeckého a
  2. uplatnil zde podruhé svou habilitační práci „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“, za níž mu byl již předtím  Karlovou universitou 21.5.1992 udělen diplom docenta v oboru sociologie.

  Papežská teologická fakulta Halíkovi posléze udělila 13. října 1992 na základě  této habilitační práce titul habilitovaného doktora teologických věd (!), směru praktické teologie  Tomuto polskému titulu Th.D.hab. odpovídá u nás  docent teologie.  Diplom s číslem 3 byl Halíkovi  vystaven až dva roky poté dne 29.9.1994.

  Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu. Není možné, aby někdo mohl získat za tutéž habilitační práci vědecko-pedagogické tituly v různých oborech, jednou sociologie u nás a  teologie v Polsku!  Je také naprosto zřejmé, že Prof. Halík  používá svůj titul Th.D.  za jménem neoprávněně, neboť řádné doktorské studium teologie a dokonce ani filosofie nikde neabsolvoval.

  1. Nevěrohodná vědecká práce na hraně dotačního podvodu

  Halík se systematicky dopouštěl dotačního podvodu. Na svém blogu na to upozorňuje akademik Jiří Stodola v článku Halíkovy vánoční knížky a RIV.

  Okradl tím prý český stát minimálně o 600.000 kč. Bylo by tedy nasnadě, zjistit, do jaké míry je tento dotační podvod společensky závadný a do jaké míry naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle§ 209 zákona 40/2009 Sb.

  Na základě zveřejněného zjištění již uvedeného akademika PhDr. Jiřího Stodoly, PhD. byla předsedovi Rady vlády pro výzkum vývoj a inovaci, dne 5. 8. 2013 zaslána žádost o vysvětlení a nápravu problému chybné klasifikace populárních publikací autora Tomáše Halíka jako vědeckých prací.

  Rada vlády následně vydala zjištění provedeného šetření Odborné komise pro společenská a humanitní vědy, že Halíkovy knihy vydávané za odborné, ve skutečnosti „nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 a 2015)“.

  Tato Metodika je v akademických kruzích všeobecně dobře známa a je veřejně dostupná na portáluministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, takže prakticky nelze tvrdit, že by o ní Halík nic nevěděl, a že by snad netušil, že jeho soukromé komerční beletristické dílo, trefně označované akademikem Stodolou jako „vánoční knihy“, nesplňuje kritéria stanovená naším státem pro výstup vědecké práce.

  Odpověď předsedy rady vlády pro výzkum, vývoj a inovaci zde: Odpověď RIV

  Bylo by jistě zajímavé zjistit, zdali došlo k nápravě, a zdali tato Halíkova podezřelá činnost již ustala, nebo zdali nadále pokračuje.

  Každopádně je zde opět zřejmý Halíkův „dvojí metr“. Patrně se tento člověk, kterému celý život udavačství, pomluva a podvod beztrestně prochází, s až patologickou sobě vlastní povýšeneckou arogancí, domnívá, že je povznesen nad veškerý zákon.

  Halík se totiž na veřejnosti staví do role mravokárce a soudce nad dobrým a zlým. Je nechvalně znám svými nactiutrhačskými výroky adresovanými zejména na autority a vysoce postavené politiky, nejraději prezidenty republiky, na jejichž společenskou roli se tím v jeho choromyslném vnitřním světě, zkresleném zjevně zcela nezvládnutou megalomanií, mentálně a samozvaně povyšuje. Prohlašuje se za znalce etiky, přesto, že zcela neeticky kolem sebe šíří rozkol, nenávist a nemravnost. Někdejší normalizační kádrovák se v něm prostě nezapře.

  Halíkova belligerentní (válkychtivá) orientace, která es  projevila zejména během bombardování Jugoslávie tzv. spojeneckým letectvem. Společně s mluvčím Biskupské konference, nynějším ministrem kultury (sic), Hermanem obcházeli církevní hodnostáře s peticí na podporu bombardování, smutně proslulého jako „humanitární“. Během 78 dní trvající operace NATO zahynulo, podle odhadů Srbské vlády, 2,500 lidí a 12,500 lidí bylo zraněno. Jak paradoxní, že propagátor válek a šiřitel společenské nenávisti nyní zakládá Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství. Na mysl přichází rčení „kozel zahradníkem“

  Příznačné nicméně je, že toto Centrum sponzoruje Luděk Sekyra, proslulý protagonista policejních odposlechů v kauze „kmotr Mrázek“ z prostředí tuzemského organizovaného zločinu. Je ale s podivem, že těmto dubiózním osobám sekunduje současný rektor univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Má to skutečně zapotřebí, znečišťovat své renomé takovýmto podnikem? Patrně jej spojuje se Sekyrou a Halíkem předlistopadová kariéristická minulost v lůně, či na klíně Komunistické strany Československa. Jak Sekyra, tak i Halík si naivně myslí, že vlísáním se do oxfordské univerzitní komunity dojdou jakési rehabilitace, či odpouštění jejích mravního poklesu. Má to snad být nějaká novodobá forma odpustek, koupených za podivně získané peníze? Tato představa je silně naivní a jen reflektuje ubohý a omezený myšlenkový svět těchto jeho aktérů.

  Každopádně lze doufat ve staletou zkušenost, že lež má krátké nohy. Halík své neblahé minulosti prostě neuteče. A nezachrání jej ani útěk do fantazmagorie „prezidentské volby“ v jeho šílené, manické posedlosti tak zvanou „nedoplivnutelností“, během které by totiž mohly vplout na hladinu další a daleko horší věci z Halíkovy minulosti.

  Proslýchá se totiž, že se jeho kurzy „sociální psychologie v NDR“ (východním Německu) konaly v kontextu výuky operativní psychologie, Vysoké školy ministerstva pro státní bezpečnost (Stasi).

  Halík své působení v DDR raději sveřepě zamlžuje. Nebylo by s podivem, kdyby s Halíkovými kurzy sociální psychologie úzce souviselo i jeho údajné vysvěcení na kněze právě ve východoněmeckém Erfurtu. Studium archivů Stasi v Gauckově Instituci, může šikovnému badateli totiž odhalit mnohé.

  Poznámky :

  Neuvěřitelné výroky Halíka (aneb našli si Češi novodobého Cimrmana ?)

  poslední z podařených Halíkových výroků je tento :

  „na mne zbude nevděčná kriticko-prorocká role“

  Z nadpisů vybraných článků je zřejmé, že se myšlenkový svět Halíka nenávratně ocitl mimo jakoukoliv realitu. V parafrázi na Halíkova vlastní slova by bylo lze říci, že je s podivem, že fakulta filozofie  UK, člověka této úrovně myšlení a komunikace  považuje za vhodného pedagoga na univerzitní úrovni !

  Je s podivem, že osoba natolik nedůvěryhodná a s tak kontroverzní minulostí se těší tak vysoké oblibě redakcí propagandistických medií středního proudu, jak veřejnoprávních, tak i soukromých. Je taktéž s podivem, že v této zemi lze nalézt ještě stále tolik lidí, kteří se tímto cirkusovým hypnotizérem, nechá tahat za nos… Národ nicméně vděčí tomuto pochybnému fenoménu mnohou příležitost k upřímné zábavě nad texty od něj i o něm… Zde několik takových článků :

  Extremisté začali bujet jako rakovina. Je alarmující, že to prezident povzbuzuje

  Halík jede přesvědčovat Brity, aby zůstali v EU 

  Tomáš Halík zostra: Duka dělá církvi ostudu, je směšný. Zeman je největší nebezpečí, co tu bylo, a on mu ještě bude nadbíhat?

  Halík si podal Klause: Má arogantně a namyšleně vystrčenou bradu!

  více článků s Halíkem zde

  PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

  Komentáře

  Přidat komentář

  Bezpečnostní kód Obnovit

  Facebook komentáře