Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Slovanské národy spojme se - Славянские народы

Hodnocení uživatelů:  / 40
NejhoršíNejlepší 

Why this is important

Prohlášení ke Slovanským národům. Západ s USA rozeštvává slovanské národy. Jediným východiskem je, aby se slovanské národy spojily proti rozpínavosti a nenažranosti západu, představitelé západu mají plnou hubu demokracie, jde mu však o zotročení slovanů a vykrádání jejich bohatství.

Призыв к славянским народам! Запад и США пытаются поссорить славянские народы. Единственным выходом является необходимость объединения славянских народов против расширения идеологии запада. Представители Запада, под прикрытием разговоров о демократии, пытаются закабалить славян и разворовать их природные ресурсы.

  • slovanske-narody-spojme-se

14 Slovanských národů, to už je pořádná síla, která stojí proti chamtivosti germánských národů. Po staletí se nás snaží podrobit, jenže i když jsme každý národ žil svým životem, přesto do dnešní doby existujeme. Jediné co se jim povedlo, ovlivnit naši kulturu a tradice. Máme své státy a vlády. Když sledujete tisk a dění, tak státy se neustále slučují v nějaké spolky. Ať už tomu bylo za socialismu RVHP a vojenský pakt Varšavská smlouva, tak v současné době je to EU a NATO. Jenže ty spolky však řídí germánské státy, které je vytvořili, aby měli všechny národy pohromadě a mohli je snadno ovládat. My Slovanské národy jsme ty o jejichž zájmy nikdo nestojí a které jsou jen zdrojem levné pracovní síly - otroků. Roztahují se nepřímo na našich územích a diktují nám, co smíme a co ne. Jejich zbraní jsou peníze. Drží nás pomocí našich vlastních lidí v chudobě, aby se mohli na náš úkor obohacovat. Germánským národům nikdy na nás nezáleželo. Buď budeme pro ně pracovat a nebo nás zlikvidují. Jsme pro ně méněcennou a zbytečnou rasou.
Slované popřemýšlejme a sjednoťme se v jeden celek. Vytvořme organizaci, kterou by germánské národy musely brát jako rovnocenného partnera. Ať už konečně skončí toto ponižování našich národů a my jsme mohli žít důstojným životem a vše bylo pro nás jen zdrojem poučení a vzpomínek. Ať naši potomci na nás vzpomínají v dobrém a mohli říci. Ano naši předkové nám vytýčili novou cestu vlastni integrity a my jsme součástí spolku (organizace) Slovanských národů. Aby jsme to byly my, kdo určuje podmínky spolupráce s jinými státy. My jsme tady doma a vy jen návštěvníci, tak se podle toho chovejte. My máme svá pravidla a ty buď budete respektovat, nebo žádná spolupráce nebude. A ne aby germánské národy i nadále pod rouškou demokracie si z nás dělali otroky a my žily jen v chudobě, protože investice z naši práce jdou do kapes někoho jiného.

Заявление для славянских народов Почему это так важно !!!
14 славянских народов, это вполне под силу, что выступает против жадности германских народов. После столетий нас пытается представить, но даже при том, что мы каждый народ жил своей жизнью, пока до сих пор не существует. Единственное, что они смогли влиять на нашу культуру и традиции. У нас есть наши государства и правительства. При просмотре нажмите и события и состояния постоянно слияния в некоторых обществах. Было ли это для социализма СЭВ и военной контракта Варшавского договора, так себе это ЕС и НАТО. Но эти ассоциации регулируются германские государства, который создается, чтобы все народы вместе и легко работать. Мои славянские народы, чьи интересы никто заботится и что они просто источник дешевой рабочей силы - рабов. Расширяет косвенно на территории наших государств и диктуют нам, что мы имеем право, а что нет. Их оружие деньги. Он держит нас с нашими собственными людьми в бедности, чтобы иметь возможность обогатить наш счет. Германские народы никогда не имело значение для нас. Мы либо работать на них или убить нас. Мы низшей расой и ненужным. Подумайте славян и объединиться в единый блок. Создать организацию, которая бы германские народы должны были взять в качестве равноправного партнера. Если вы, наконец, закончится это унижение нашего народа, и мы могли бы жить достойной жизни, и все было для нас источником обучения и памяти. Будут ли наши потомки помнить нас в хорошее сказать. Да, наши предки, мы наметили новый путь собственную целостность и мы являемся частью ассоциации (организации) Славянские народы. Поэтому мы должны мы, кто определяет условия сотрудничества с другими странами. Мы здесь, дома, и вы просто посетители, так действовать соответственно. У нас есть правила, и вы будете либо уважение или нет сотрудничество будет. А не так германские народы продолжают под видом демократии сделали из нас рабов, и мы только жили в нищете, потому что инвестиции нашей работы идет в карманы кого-то еще.

Žiadosť slovanských národov Prečo je to tak dôležité !!!

14 slovanských národov, to je celkom sila, ktorá pôsobí proti chamtivosti germánskych národov. Po storočiach sa nás snažia reprezentovať, ale aj keď sme sa ľudia žili svoje životy, a napriek tomu neexistuje.Jediné, čo sa im podarilo ovplyvniť našu kultúru a tradície. Máme vlastný štát a vládu. Pri zobrazení stlačte a udalosti a stavy sú stále zlúčenie v niektorých spoločnostiach. Či už to bolo za socializmu RVHP a Varšavskej zmluvy vojenskú zmluvu, tak to je v súčasnej dobe v EÚ a NATO. Ale tieto združenia sa riadi nemeckým štátom, ktorý je vytvorený tak, aby všetky národy dohromady a ľahké ovládanie. My Slovania, ktorých záujmy sa nikto nestará a že sú len zdrojom lacnej pracovnej sily - otrokov. Rozširuje nepriamo na naše územie, a diktovať nám, že máme právo a čo nie. Ich zbrane sú peniaze. On nás drží u našich ľudí žijúcich v chudobe, aby mohli obohatiť náš účet. Germánske národy nikdy nezáležalo na nás. Buď budeme pracovať pre nich, alebo nás zabiť. Sme nižšej rasy a zbytočné. Myslite na Slovanov a zjednotiť do jedného celku. Vytvoriť organizáciu, ktorá by germánske národy museli vziať ako rovnocenný partner. Ak konečne ukončiť toto poníženie nášho národa, a my sme mohli žiť dôstojný život, a všetko bolo pre nás zdrojom učenia a pamäti. Budú naši potomkovia pamätať nás dobrý na to povedať. Áno, naši predkovia, sme identifikovali nový spôsob, ako vlastnej integrity a my sme súčasťou združenia (organizácia) Slovania. Preto sa musíme my, ktorí vymedzuje podmienky spolupráce s ostatnými krajinami. Sme tu doma, a vy len návštevníci, tak sa podľa toho správať. Máme pravidlá, a budete sa buď rešpektovať, alebo žiadna spolupráca byť. A nie tak germánske národy aj naďalej pod pláštikom demokracie otrokmi z nás a my sme žili len v chudobe, pretože investície do našej práce ide do vreciek niekoho iného.

Dlaczego jest to ważne !!!
14 narodów słowiańskich, które dość siły, która stoi przed chciwością ludów germańskich. Po wiekach nas stara się przedstawić, ale mimo, że każdy naród żył jego życie, jednak do tej pory istnieje.Jedyne co udało im się wpłynąć na naszą kulturę i tradycje. Mamy naszych państw i rządów. Podczas oglądania naciśnij i zdarzenia i stany są stale połączenie w niektórych społeczeństwach. Czy to dla socjalizmu RWPG i Układu Warszawskiego umowy wojskowej, więc obecnie jest UE i NATO. Ale te stowarzyszenia są regulowane Germańskie członkowskim, który jest tworzony, aby wszystkie narody i jest łatwy w obsłudze. Moje słowiańskie narody to te, których interesy nikt nie dba i że są one po prostu źródłem taniej siły roboczej - niewolników. Rozszerza pośrednio na nasze terytorium i dyktować nam, co nam wolno, a co nie jest. Ich bronią są pieniądze. To trzyma nas z naszych ludzi w ubóstwie, aby móc wzbogacić nasze wydatki. Germanie nie miało znaczenia dla nas. Albo pracować dla nich i nas zabić. Jesteśmy gorsi wyścig i niepotrzebne. Pomyśl Słowian i łączą się w jedną całość. Stworzenia organizacji, która ludów germańskich musiała podjąć jako równorzędnego partnera. Czy wreszcie zakończyć tę upokorzenie naszych ludzi, a my mogliśmy na godne życie i wszystko było dla nas źródłem uczenia się i pamięci. Czy nasi potomkowie pamiętać nas w dobry powiedzieć. Tak, nasi przodkowie mamy określone nowe ścieżki własnej integralności i jesteśmy częścią Association (organizacji) narody słowiańskie. Musimy więc my, którzy określa warunki współpracy z innymi krajami. My tu w domu i po prostu goście, więc podjąć odpowiednie działania. Mamy swoje zasady i szacunek albo będzie albo nie współpraca będzie. A nie tak Germanie nadal pod przykrywką demokracji uczyniły niewolników nas, a my tylko żył w biedzie, bo inwestycja naszej pracy idzie do kieszeni kogoś innego.


https://www.youtube.com/watch?v=EYwDZvsmEFE

https://www.youtube.com/watch?v=1QdjXGzmVR0

zdroj:https://secure.avaaz.org/en/petition/Jana_Havlova_Slovanske_narody_spojme_se_Slavyanskie_narody_ovedintya/share/?new

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře   

#2 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-27 22:40
A preto(CITAJ DOLU),sa NEGATIVNY POL,byvale ZSSR(Gulag narodov)posunul do Bruselu a EU !!
#1 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-27 22:37
Pekny plan,no este k tomu nedozrela doba...Po OSVITENI Ciny zacne aj osvietenie Ruska,ktoreho 'maly zlaty vek' bude trvat dlho,kvoli rozlohe Ruska...No plnohodnotne osvietenie Ruska nastane az ked Precesia Zemskej osi zasiahne Volgu a Europsku zast Ruska...Tym sa zacne NOVY CYKLUS OSVIETENIA SLOVANSKYCH NARODOV,kedy pride k ich zjednocovaniu alebo aspon zblizovaniu sa...A to je este peknych par storoci v buducnosti,kedz e konci osvietenie Ameriky a zacina osvietenie Ciny a dalekeho Vychodu...1 oblukovy stupen Precesie trva cca 71.6 rokov,takze si mozeme vyrata kedy nastane novy 'maly zlaty vek' v Strednej Europe...K donedavna 'nenavidenemu'R usku(kvoli ZSSR kde lezal NEGATIVNY PROTIPOL donedavna "pozitivnych "USA)sa potom,v buducnosti budu Slovanske narody pridruzovat ci zblizovat sa s nim DOBROVOLNE!

Facebook komentáře