Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ESEJ - Pohled na rusko-ukrajinský konflikt a prognóza vývoje lidské společnosti po něm

Abychom mohli správně hodnotit důsledky vojenské operace Ruska na Ukrajině, je potřeba se pozvednout nad materialistický světonázor.

Populární historikové, geopolitici či politici ve svých analýzách obvykle vycházejí z toho, že konflikty vznikají kvůli územním sporům, v důsledku snah o posílení vlivu na určitém území či z důvodů hospodářských (kvůli surovinám). Část pravdy v tom bezesporu je. Jestliže by však v konfliktech hrály dominantní roli pouze materiální zájmy, byla by už dávno obhájena vědecká teorie, která by umožnila předvídat globální události s vysokou mírou pravděpodobnosti.

  • esej-pohled-na-rusko-ukrajinsky-konflikt-a-prognoza-vyvoje-lidske-spolecnosti-po-nem
  • esej-pohled-na-rusko-ukrajinsky-konflikt-a-prognoza-vyvoje-lidske-spolecnosti-po-nem

Ovšem realita je jiná – a určitě pro mnohé zcela překvapující. Spočívá v tom, že události v našem světě ovlivňují nadpozemské síly. Právě ony určují, k jakým událostem v našem světě dojde.

Tradiční světová náboženství bohužel nebyla schopna poskytnout více relevantních informací o jinomateriálních světech, o jejich vlivu na historické procesy a velkou politiku.

Přesto přese všechno mělo lidstvo štěstí, že se v Rusku začátkem 20. stol. zrodil velký duchovní myslitel, jenž nám zanechal unikátní dílo Růže světa, v němž podrobně popsal jinomateriální světy, ovlivňující náš pozemský svět. V oněch světech probíhá už od dob stvoření našeho světa bitva sil světla s protibožskými silami. Události v našem pozemském světě jsou pak pouhým odrazem této bitvy.

Pro věřícího člověka existence těchto světů není ničím, co by bylo zcela odtržené od reality.

Opíraje se o světonázorovou koncepci Daniila Andrejeva – dnes jedinou, která má prognostickou sílu z hlediska rozvoje lidstva a neprotiřečí dokázaným vědeckým faktům –, se pokusíme rozebrat, co stojí v pozadí současného rusko-ukrajinského konfliktu a jaké síly jím hýbou (metahistorické příčiny počátku vojenské rusko-ukrajinské operace jsou analyzovány zde: https://www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/soucasny-rusko-ukrajinsky-konflikt-z-hlediska-ruze-sveta-9361).

Budeme vycházet z toho, že hlavní geopolitické síly dnes představují Spojené státy americké a jejich satelity, převážně v Evropě, a proti nim stojí Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci.

Zdravému selskému rozumu je zcela nepochopitelné, proč se základem současné světonázorové koncepce Západu stala ideologie LGBT a radikální feminismus. Vždyť není tajemstvím, že nositelé těchto úchylných lidských vztahů představují menšinu (s přimhouřením oka 3–5 %). Proč tedy kvůli deviacím mikroskopické menšiny vytvořili na Západě dominantní ideologii LGBT? Proč ustanovili režim, při němž jsou ti, kteří otevřeně oponují této ideologii, označováni za fašisty, rasisty, homofoby, tmáře, fanatiky?

Proč jsou vystavováni sociálnímu ostrakizmu a jejich kariéra ve státních službách, v politice, v mainstreamu, velkých  korporacích, vzdělávacím systému bude v troskách? Objasnit pozemskou logikou odstoupení od tisíciletých křesťanských mravních hodnot, díky nimž naše civilizace dosáhla ohromného pokroku, nelze.

Obrátíme-li se na Andrejevovu koncepci, vše se stane pochopitelné. V Růži světa naznačuje, že koncem 50. let minulého století si temné síly zvolily USA jako hlavní sílu realizace démonických plánů v lidstvu. V reálném světě se tento proces začal zřetelně projevovat začátkem 60. let formou degradace a primitivizace kultury, převážně masové, počátkem naplňování masmediálního obsahu násilím, skandály, pornografií, nízkým humorem, propagandou bezuzdného stylu života. Nastartoval se tak proces sekularizace, tj. postupného vypuzování křesťanství a křesťanských hodnot ze všech mechanismů moci a veřejného života.

Když na Západě ideologie LGBT zcela obsadila dominující pozice, začala expandovat i do jiných zemí. Nadvláda ideologie LGBT není jediným příznakem démonizace státnosti USA a podrobení jim větší části západních zemí. Patří k ní i jiné příznaky, např. legalizace vražd lidí z rukou lékařů (eutanazie), uzákonění prostituce, hazardních her, drog. V 60. letech byly legalizovány satanské církve a počal bouřlivý růst jejich fanoušků. Dnes už proces démonizace společnosti došel k ospravedlnění incestu, pedofilie, až do úplného bláznovství ve formě přiznání normou desítky pohlaví, menstruujících a těhotných mužů…

V politice lze temné projevy spatřovat ve dvojím metru a nemilosrdném „humanitárním“ bombardování celých států s miliony obětí.

V současné situaci na Ukrajině se rojí v hlavě přemýšlivého člověka řada otázek:

Proč Západ učinil z Ukrajiny předpolí útoku na Rusko?

Proč raději nepodepsal s Ruskem smlouvu o zárukách vzájemné bezpečnosti?

Proč budoval v blízkosti jeho hranic vojenské biolaboratoře?

Proč Západ napomáhal Ukrajině s vývojem jaderné zbraně?

Proč obkličoval po celém obvodu Rusko svými vojenskými základnami?

Proč tolik let strašil západní mainstream Ruskem jako impériem zla?

Rozumné odpovědi na tyto otázky najdeme jen stěží. Vše se vyjasní, pokusíme-li se odpovědět na tyto otázky z metahistorického aspektu.

Rusko je dnes hlavní překážkou, která stojí na cestě démonických plánům. V Rusku jsou v současné době zakázané průvody sodomské hrdosti, sňatky homosexuálů, prostituce, drogy, byla uzavřena kasina a herní kluby, perspektivy uzákonění eutanazie se rovnají nule, tj. podstatně jsou ztíženy podmínky démonizace lidí. Těmito kroky rovněž dává Rusko příklad ostatním zemím, dokonce inspiruje některé členské země EU, např. Maďarsko.

Západ se už po mnohá desetiletí snaží podrývat zevnitř politickou situaci v Rusku, rozvracet kulturu, využívat sociální sítě k výchově mládeže, sympatizovat LGBT a západním „hodnotám“.  Je třeba si přiznat, že v tomto konání byl Západ úspěšný. Natolik úspěšný, že už západní politikové uvěřili v masovou nespokojenost ruského národa, když mu odejmou západního zboží, kinematografii či McDonald a Coca-Colu. Přepočítali se.

Procesy rozdělení světa se staly očividnými už v roce 2014. Ve světle současných událostí získaly radikální charakter. Zásadní roztržka vztahů probíhá na poli ideologie, v politice, ekonomice, kultuře i na úrovni meziosobní.

Formování dvojpolárního světa přešlo do ostré fáze.

Jak vypadá odhad následného vývoje?

Z koncepce D. Andrejeva víme, že démonizovaná společnost může existovat a rozvíjet se pouze v podmínkách tyranie. Tudíž na Západě, jenž se přidržoval demokratického systému, démonizace světonázoru a ideologie nepřivedla k rozvoji, nýbrž k úpadku ve všech klíčových sférách – ve vědě, průmyslu, vzdělání, kultuře, ve společenských vztazích. A hlavně k té nejhorší katastrofě, tj. depopulaci původních obyvatel. Dokonce u lídra západního světa USA jsou již dnes běloši mezi dětmi a dospívajícími v menšině. Evropské národy jsou úspěšně zaměňovány migranty z Asie a Afriky.

Dnes má západní svět jen dvě varianty vývoje: buď pokračovat v degradačních procesech, které ho přivedou k rozpadu, anebo transformace v tyranii. Pravděpodobnější se zdá druhá varianta. Ovšem je třeba si uvědomit, že tyranie může být mnohem strašnější v duchovních aspektech nežli za Hitlera v Evropě.

Co se týče situace na protilehlé ose, tj. v Rusku, Číně, Indii a u jejich spojenců. Zde bude docházet ke zpřísňování zákazů na propagaci ideologie LGBT, genderového šílenství a dalších západních „hodnot“. Bude zformován nezávislý finanční systém, posilován vliv na vnitřní a vnější politiku náboženských konfesí. Také se budou přijímat míry na posílení nezávislosti průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, vzdělání.

Šance, že ruské hospodářství utrpí seriózní ránu, se rovnají nule. To by bylo možné jen v případě, nebylo-li by spojeneckých vztahů s Indií, Činou a dalšími asijskými a arabskými zeměmi. Minimálně polovina lidstva však bude spolupráci s Ruskem nakloněna.

V období transformace k novým podmínkám existence mohou nastat ekonomické problémy ve všech zemích celého světa. S tím může být spojen všeobecný úpadek životní úrovně.

Obecně existují šance na duchovně-mravní obrození v zemích, které stojí v protikladu Západu. Možná to ale bude inspirující i pro křesťanské síly Západu, což by bylo velkým blahem pro západní národy, možná i jejich spásu. Objevila by se reálná možnost zastavit procesy úpadku a začít procesy obrození, aniž by byly odmítnuty demokratické instrumenty v řízení společnosti.

Nicméně, neméně pravděpodobný může být i rozvoj situace podle scénáře popsaném zde, což by znamenalo ohromnou duchovní katastrofu celého lidstva:

https://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-hrozba-elektronickeho-koncentraku-6283

https://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-ctenarky-prulomove-technologie-jako-zaklad-nadchazejici-svetove-tyranie-7796

Zdroj: https://www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/esej-pohled-na-rusko-ukrajinsky-konflikt-a-prognoza-vyvoje-lidske-spolecnosti-po-nem-9383

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře