Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ZMĚNA JE MOŽNÁ (PROGRAMOVÉ TEZE JAK ZMĚNY DOSÁHNOUT)

Doba je „těhotná“ změnou. Nespokojenost a obavy z budoucosti jsou převládajícími kolektivními náladami.

  • zmena-je-mozna-programove-teze-jak-zmeny-dosahnout
  • 2013-07/prog1_1.png

Existují pro to pádné důvody:

Absence „štěstí“ , prohlubující se životní nesnáze, pesimismus  a obava z budoucnosti, co si počnu, co moje děti….;

Mediokracie, zprostředkovává „iluzorní svět“ , jako souhrn „negativních (!)“ obrazů na jedné a „pseudohodnot- cetek“ na straně druhé.

Reálný prožitek bezpráví, nemožnosti dovolání se, „samota v davu“.

Neexistují  však „nástroje“ změny:

Reálný cíl

Morálka

Organizační potenciál.

Situace je poměřovaná „směšnými“ ekvivalenty  a rozmělňována „horkými“ tématy – máme/nemáme  vládu; vítězíme/nevítězíme nad korupcí; boj levice/pravice; krade/nekrade/všichni kradou; povodeň, sucho, neúroda, globální oteplování, úroda/neúroda; terorismu ….

Za těmito „tématy“ se skrývá  to podstatné (je/není to záměr; pokud ano, tak čí (?)). Naše civilizace  je v ohrožení (ve smyslu „komplexní“ společnosti; ve smyslu komplexní charakteristiky toho jak žijeme, jak chceme a nechceme žít; jak se vnímáme jak „My“).

Slovy filmu Nekonečný příběh, pohlcuje nás „temnota“.

Doba je „těhotná“ změnou a ta změna se „narodí“!

Primárním východiskem a podmínkou toho, aby nastavší „změna“ nebyla jen „dalším krokem do temnoty“ je uvědomění si toho, kdo vlastně jsou „těmi základními figurami“ na šachovnici na níž se změna musí odehrát.

.

.

Hlásíme se ke komunitarismu, to však nepopírá rozhodující roli jednotlivce.

.

Změny na úrovni JEDNOTLIVEC (každého z nás)

Cíl:

Nejdůležitější pomocná ruka je na konci tvé paže. „POMOZ SI SÁM !“ je základním heslem našeho programu. To zní jako „knížecí rada“, jako cinický výsměch všem těm milionům lidí na pokraji zoufalství. Není v tom ani kousek cinismu! Očekávat, dokonce se domáhat pomoci, manifestovat, pokřikovat po hospodách…..cokoli očekávat  „odněkud shora“, „od státu“, to je základní kámen neblahého dědictví socialismu.

Základní heslo německého protetantismu „Pomoz si sám a Pán ti požehná“ se musí stát heslem nás všech.

Chce to odvahu, optimismus a zejména morálku.

Bez morálky by toto úsilí vedlo k prohloubení úpadku. Proto naše heslo doplňujeme o „POMOZ SI SÁM, ALE ČESTNĚ“.

Základem cti je POCTVIVÁ, KVALITNÍ PRÁCE, ODVEDENÁ ZA SPRAVEDLIVOU ODMĚNU.

Podmínky:

Výchova v rodině. Rodinu učinit plně odpovědnou za přípravu dětí do života. Veškeré dávky strikně podmínit tím, že děti řádně chodí do školy a plní školní povinnosti.

Školní výchova. Učňovské školství. Střední školy. Příprava na celoživotní pracovní nasazení. UČITELÉ (!). Přestat polemizovat o tom, jací jsou to chudáci. Nechceš učit, neumíš učit, jdi pracovat jinam. Kde je napsáno, že na základní škole musí pracovat vysokolsky připravený „pedagog“ (?).  Kde se ta jeho „erudice“ projevuje. Jakýkoli vysokoškolák s krátkým 6 měsíčním kurzem pedagogického minima, ale s MOTIVACÍ (!). Nejenom učit, ale vychovávat, vést zájmové kroužky… Na druhou stranu skoncovat se smlouvymi „na dobu určitou“ (10 měsíců ; přes prázdniny na „pracák“). Zkušební dobu 3 roky, pak na dobu neurčitou.

Zvážit možnost, zda by učitel po X-letech nemohl dosáhnout jakési „definitivy“ (?)

Výchova v zájmových organizacích. Zejména individuální sporty. Ukončit podporu „stádových sportů“ (!). Zejména fotbalu (zvrácená morálky hráčů, funkcionářů, diváků…)

Změna státní politiky zaměstnanosti a sociální podpory:

Stát musí začít investovat do tvorby pracovních míst. Pobídkové programy (větší důraz na dlouhodobost setrvání investora v Čechách. Skoncovat s tím, že zahraniční investor vyčerpá podporu a odejde do Asie).

Posoudit tzv. „švarc- systém“ a přestat ho kriminalizovat, jenom z toho důvodu, že z něho státu plynou menší daně (?)

Netolerovat „ztrátové živnostníky“.

Zvýšit odvod živnostníků na zdravotní a sociální zabezpečení. Zdravotní nadále do zdravotních pojišťoven. Sociální zabezpečení členit na „penzijní“ do státního fondu (!) a sociální směrovat z větší části do rozpočtu obcí.

Pripravit v tomto směru smysluplné změny zákonů, zejména:

zákona č. 94/1963 Sb. o rodině

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání

č. 563/2004 Sb.

zákona č. 159/2010 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

72/2000 Sb.

Zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení

zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

prosadit zákon o plošném majetkovém přiznání

Změny na úrovni RODINA

Cíl:

Podpora  rodin. Rodina se stává právním, hospodářským a sociálním  subjektem.Obnovení mezigenerční odpovědnosti a solidarity.

Bydlení (startovací byty s nízkým nájmem; rozvoj obecních bytů; azylové bydlení); Základní povinností rodiny je zabezpečit přípravu svých dětí pro život. Pokud tuto funkci neplni,  ztrácí nárok na jakoukoli podporu.

Vybalancovat poměr mezi „nutným státním dohledem“ (orgány sociální péče) a „ochranou před nedůvodným zásahem“.

Podmínky pro to, aby  žena mohla být v domácnosti a starat se o děti (posuzovat to jako „zaměstnání“ .Úlevy na daních celé rodině za jasně stanovených podmínek.

Obecně znovuobnovit respekt ke statutu „žena v domácnosti“; „vdovský důchod“ (částečný v případě ovdovění po 15 letém manželství; plný po dosažení důchodového věku).

Podmínky:

Pripravit v tomto směru smysluplné změny zákonů, zejména:

zákona č. 94/1963 Sb. o rodině

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení

Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Změny na úrovni OBEC

Cíl:

Posílt roli obce jako základní občanské komunity. Obnovení její hospodářské funkce.

Přímé volby do orgánů obce (každý kandiduje sám za sebe; vyloučit politické strany a různá ad hoc „seskupení“;  obec by měl vést ten, kdo je sám úspěšný a je schopen dovét k úspěchu celou komunitu).

Postoupit v profesionalizaci úředníku obce.

Posílit trestní odpovědnost za nakládání s obecním majetkem.

Posílit daňové určení ve prospěch obce.

Zvážit znovuobnovení institutu „domovské obce“ (sociální bydlení; režimové „útulny“ a fenomén „bezdomovectví“).

Změnit systém vyplácení sociálních dávek. Ne „DÁVKA“ ale“ MZDA ZA PRÁCI“, kterou poskytne obec (minimální mzda + další možné dávky např. na dočasné udržení standardu bydlení; „sociání přiměřenost“ (!); skutečné využití potenciálu člověka pro obec (NE (!) poslat člověka s několikaletou manažerskou praxí sbírat psí exkrementy….).  

V širší míře využívat činnost obecně prospěšných společností a obecních podniků.

Podmínky:

Pripravit v tomto směru smysluplné změny zákonů, zejména:

zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení)

zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

zákona č. 100/1988 Sb.  o sociálním zabezpečení

zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád

Změny na úrovni STÁT

Cíl:

Pokračovat v rozvoji evropské tradice sociálního státu;  orientaci na prohlubování vazeb v rámci EU (jednota a ochrana trhu; odstraňování bariér; ústup od rozdílů v poskytování státních dotací; posílení jednotné zahraničněpolitické a branné politiky EU; výstavba evorpských ozbrojených sil)

ČR  v rámci EU můstek k překonání psychologických bariér vůči Rusku (suroviny; technologie; vojenský obranný potenciál; bezedný trh…)

Zúžit spektrum politických stran (zvýšit prahy prokazatelného počtu členů pro registraci;

Posílit právní pojistky pro vyloučení stranicky organizovaného politického extremismu.

Přehodnotit rozsah a obsah procesů a souvisejích agend státní správy a následně „zeštíhlit“ státní aparát (spojeno s přesunem „těžiště“ na kraje a obce; nejen povinnosti, ale i tabulková místa, finance….. atd.)

Tisk „veřejné služby“.

Volební právo (přoč by měl člověk ve výkonu trestu mít stejné volební právo jako každý jiný bezúhonný občan). Zvážit, kdo vlastně je oprávněn volit a být volen.

Vyvarovat se chyb „multikulturalismu“ (zvýšit tlak na přizpůsobení se kultuře majoritního etnika; nejednáse jenom o muslimy, ale např. i o „domácí“ Romy…..)

.

Podmínky:

.

Pripravit v tomto směru smysluplné změny zákonů, zejména:

Ústava ČR.

Zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Zákona č. 247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti celostátních ústředních orgánů státní správy ve znění pozdějších předpisů.

 .

VOLEBNÍ SYSTÉM

.

Zachovat přímou volbu prezidenta. Polopřímý presidenský systém.

Do úrovně kraje – přímá volba na základě kadidátky fyzických osob.

Do PS a Senátu – osvědčení komunální politici na kandidátkách politických stran (program strany je pro kandidáta/ poslance/ senátora závazný; pokud nechce dále podporovat program strany za kterou byl zvolen, rezignace a nahrazen v pořadí dalším ve volbě se umístivším). Omezit či odstranit čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch politických stran./ zásada: každý za své/.

.

.

 

zdroj:http://www.zrcadleninovedoby.cz/?e=204

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře