Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva katolíkům USA

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Drazí katolíci USA,

v tyto historické chvíle, několik hodin po inauguraci vašeho nového prezidenta, se na vás obrací Byzantský katolický patriarchát.

Předně je třeba si uvědomit, že hlavním cílem nás, křesťanů, není vybudování ráje na této zemi. Naším hlavním cílem je skrze spasitelnou víru v našeho Pána Ježíše Krista a Jeho následování získat po skončení této životní zkoušky věčný ráj. Každého z nás čeká moment fyzické smrti, kdy zároveň proběhne osobní soud a rozhodne se, zda naše duše skončí ve věčných plamenech spolu s démony a vyvrheli lidstva, anebo zda svou věčnost budeme prožívat v Boží slávě spolu s nejvýš svatým, Trojjediným Bohem, se Svatou Bohorodičkou, svatými, anděly a archanděly.

  • vyzva-katolikum-usa

 

Biskupové katolické církve jsou povinni vést svěřené stádo na bezpečnou pastvu pravověrného učení a Božích přikázání s cílem věčné spásy. Pokud je tento směr herezemi narušen, je ohrožena věčná spása! Katolická víra je postavena na Písmu svatém, svaté Tradici apoštolů, na učení svatých Otců i svatých církevních učitelů a na příkladu hrdinných mučedníků a svatých. Po II. vatikánském koncilu hereze tzv. úcty k pohanským náboženstvím, de facto i k jejich démonům, ukončila pravdivou misii a otevřela na katolické území dveře pseudomisii hinduismu, buddhismu, islámu. Dekret Nostra aetate obsahuje herezi, že my, křesťané, máme stejného Boha s uctívači nejvyššího z 360 pohanských bůžků Mekky, krvežíznivého Alláha! Falešná tolerance po koncilu vytvořila podmínky pro islamizaci a dnes už je v Evropě více než 50 milionů muslimů, kteří dále islamizaci prosazují. Posledním hřebíkem do rakve jsou gesta a slova neplatného papeže Františka. Hlásá sebevražedný výrok, že máme do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo přijímat vyznavače Alláha a jeho falešného proroka Mohameda. František k urychlení islamizace prosazuje tzv. humanitární koridory. Architekty NWO uměle vyvolaná a programovaná migrační vlna má za cíl likvidaci křesťanství v Evropě. František Bergoglio svými gesty – líbání nohou transsexuálům – i svými výroky v letadle o vztahu k homosexuálům potvrzuje globalizační projekt sebezničení křesťanství i naší planety.

Bergoglio je neplatný papež. Z důvodu herezí na něj dopadla Boží anathema – vyloučení dle Gal 1,8-9 a dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio.

Pseudopapež František se postavil proti kandidátovi na prezidenta v USA, který se jasně vyjádřil proti nadnárodním elitám, tedy největším bankéřům a zednářským iluminátům, kteří jsou v nejvyšších stupních zasvěceni satanu. Cílem Františkova útoku bylo, aby byla zvolena osoba, která bude dále zneužívat prezidentský úřad ke škodě Ameriky a k likvidaci křesťanství.

Když prezident Trump převzal plně vládu, hned první den zrušil tzv. práva homosexuálů LGBT, dále ruší zákon Obamacare, který měl za cíl čipovat lidi na pravou ruku číslem antikrista 666 a vyhlásil boj proti islámskému terorismu. František se tvrdě postavil proti prezidentovi. Vrcholem je jeho lživé očernění, jako byste vy, občané, volili podobně jako Němci v 33. roce – tzv. charismatického vůdce, který dle Bergoglia zničí národ. František zneužívá papežskou autoritu a zločinně manipuluje celosvětovým veřejným míněním! Normálně uvažující křesťan ví, že podle Bible prokletí – oheň z nebe, před kterým Bůh varuje – přichází za homosexualismus a dnes za tzv. gender ideologii (Jud 7, 2Pt 2,6). Rovněž křesťan z Bible ví, že čipizace na ruku nebo na čelo je spojena s Božím varováním, že kdo ji přijme, bude mít účast v ohnivém jezeře (Zj 14,9-10).

Nelze zlehčovat fakt, že v Americe je pod Yellowstonským parkem silné vulkánové epicentrum. Mnozí odborníci se vyjadřují, že pokud by sopka vybuchla, Americe hrozí zánik. Nad Amerikou visí Damoklův meč. Tomuto prokletí a této katastrofě Amerika unikla volbou člověka, který zrušil politiku stahující prokletí za homosexualismus a čipizaci. Obojí je vzpourou proti Bohu a výsměchem Jeho zákonům a výzvám.

Prezidentské volby byly velkým zázrakem. Architektům NWO sloužila téměř všechna masmédia k prosazení své kandidátky. Ta se netajila programem prosazování homosexualismu, čipizace, islamizace a satanské globalizace planety! Bohu díky za všechny, kteří se v Americe modlili a prosili Boha o tento zázrak! Zloba nepřátel se projevila dokonce i výhružkami fyzického zabití.

Kdo dal peníze nezákonným imigrantům na cestu, ať nyní dá rovněž peníze na cestu zpět. A pokud chce někdo imigrovat, ať to koná zákonným způsobem, a ne podvodem. Imigrace je antimisie křesťanů. Tento podvod podporují biskupové Ameriky s cílem sebezničení křesťanství!

Vyzýváme tímto všechny katolické biskupy v Americe, aby činili pravdivé pokání a starali se o to, aby nastala pravdivá vnitřní misie Ameriky místo tzv. dialogu a falešné úcty k pohanským kultům a jejich

démonům (Nostra aetate). Amerika je povinna konat ne falešný dialog, ale spasitelnou misii rovněž na území muslimských států i na územích, kde zatím vládne buddhismus, hinduismus... Evangelium musí být hlásáno vhod i nevhod! (2Tim 4,2) Pro nás není směrodatný heretický výrok Nostra aetate o falešné úctě k pohanství a jeho démonům! Pro nás je, stejně jako 1. přikázání, směrodatný příkaz Ježíše Krista, abychom šli a hlásali evangelium všemu stvoření (srov. Mt 28,18-20). Toto jsou poslední a závazná slova Ježíšova, která tito biskupové bojkotují a svou jednotou s duchem hereze svolávají prokletí na americký národ!

Drazí katolíci USA, uvědomujete si, že dnes jde o historický zlom? Po zavraždění prezidenta Kennedyho nastoupila etapa vlády polotajných elit, architektů NWO, kteří Ameriku zneužívali k zavádění systémů sebezničení světa šířením amorálností a prosazováním antizákonů. Bůh dal volbami Americe mimořádnou šanci! Je smutné, že prezidenta Trumpa volila pouze polovina katolíků. Ti ostatní se zřejmě stali obětí lží masmédií. Dnes jde o mimořádný přelom v historii a každý upřímný občan Ameriky je zavázán ve svědomí před Bohem, aby obrodný směr, který prezident zahájil, plně podporoval, především modlitbou.

Tento rok je zároveň neblahé výročí 300 let od založení zednářské organizace, která napáchala za dobu své existence celou sérii globálních zločinů proti lidstvu. A právě tento rok začíná skrze amerického prezidenta proces obnovení Božích zákonů a morálních hodnot v americké společnosti, a tím i na celém světě.

Američtí katolíci se musí rozhodnout, zůstanou-li ve vleku pseudopapeže Františka, který všemi silami podporuje LGBT a migrační vlnu programované islamizace, anebo budou aktivně spolupracovat na obrodném procesu Ameriky i světa.

Co dělat?

1. Pokud biskup či kněz v liturgii vzpomene jméno Františka, pak se tiše oddělte od duchovní jednoty s jeho herezemi a prokletím slovem „anathema“ (viz Gal 1,8-9).

2. Ať se všichni katolíci sjednotí v modlitbě a pokání za duchovní vzkříšení USA. Ať se denně modlí a obětují čas, jinak daný televizi, od 20-21:00 hodin (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498). Bůh učiní vzkříšení církve i národa!

3. Ať katolíci vytvářejí tlak na kněze a biskupy, aby se oddělili od apostatického Vatikánu do doby, kdy bude vybrán pravověrný papež.

Realizace těchto tří bodů je konkrétní misií katolíků USA. Cílem je naše spása i spása upřímných Američanů!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Facebook komentáře