Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

STANOVISKO REPUBLIKOVÉHO VELITELE ZEMSKÉ DOMOBRANY K ČLÁNKU MF DNES ZE DNE 1.9.2018

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

V sobotu 1.9.2018 vydala redakce MF Dnes článek reportéra Václava Janouše s názvem „Domobrana se sbližuje s policií, varuje BIS“.

Článek se z velké části týká projektu Zemská domobrana a pan Janouš v něm uvedl několik, méně čí více závažných, nepřesností. Vydávám proto toto stanovisko, jako čelní představitel, předseda spolku ZEM-DOM z.s., jehož projektem Zemská domobrana je.

CO JE VE SKUTEČNOSTI ZEMSKÁ DOMOBRANA?

  • stanovisko-republikoveho-velitele-zemske-domobrany-k-clanku-mf-dnes-ze-dne-1-9-2018

 

Jak je uvedeno na veřejně dostupné webové prezentaci (https://zemskadomobrana.org), Zemská domobrana je projektové označení pro hlavní činnosti spolku ZEM-DOM z.s. (IČ 06827039). Spolek ZEM-DOM z.s. byl založen 25.11.2017 a jeho hlavním účelem, dle veřejně dostupných stanov, je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.

Naplnění hlavního účelu dosahuje spolek prostřednictvím projektu Zemská domobrana a to především těmito činnostmi:

 informační, publikační a osvětová činnost v oblastech civilní ochrany, první pomoci, zajištění individuálních prostředků pro nouzové přežití, osobní ochranu a přípravu na mimořádné události resp. krizové situace v rámci obce či kraje  sdružování osob v obcích a krajích za účelem aktivního zdokonalování individuálních dovedností při svépomocném zajištění bezpečnosti obce, preventivních i následných opatření při mimořádných událostech včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS a orgány samosprávy  navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady) a složkami IZS za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace krizových opatření v obci resp. kraji  součinnost a propagace opatření Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či Armády ČR zaměřených na ochranu území ČR, integrity ČR a ochranu občanů ČR včetně nabídky materiálních a personálních kapacit spolku při zajištění těchto opatření  navazování spolupráce s podobně zaměřenými zájmovými sdruženími a spolky  podpora a organizování sportovních, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů v domácím i mezinárodním měřítku  v rámci možností spolku koordinuje a realizuje následnou pomoc při mimořádných či krizových událostech, pomáhá lidem v tísni, provádí charitativní a humanitární pomoc na území ČR i v zahraničí. 

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, občanským zákoníkem, trestním zákoníkem, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), zákonem o zbraních a střelivu, vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Při praktické realizaci cílů se zaměřujeme na školení a výcvik v pěti hlavních oblastech (střelba a manipulace se zbraněmi, taktika přežití při mimořádných situacích, první pomoc, spojení a komunikace, civilní obrana a ochrana), které každému domobranci (členu spolku) poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí. V rámci spolkové činnosti sdružujeme občany, kteří si uvědomují, že integrovaný záchranný systém ČR má i své slabiny (i při nejlepší vůli nemohou být hasiči či policie všude a hned) a do příjezdu jednotek IZS je každý odkázán především sám na sebe a svoje dovednosti. Nemusí jít nutně o setkání se s nějakým útočníkem ohrožujícím zdraví či majetek, pro řadu lidí bude zcela jistě krizovou situací např. i „pouhé“ vypuknutí požáru v jejich domě.

CÍLEM VLASTNÍ ARMÁDA?

Asi jako každá větší organizace i Zemská domobrana má svoji organizační strukturu kopírující hierarchii domobranec-skupina-okresní rada-krajská rada-republiková rada dle územních částí ČR. Jedná se tedy o typickou liniově-štábní organizační strukturu (zájemcům doporučuji jakoukoliv odbornou publikaci o managementu), nikoliv vojenskou a to i přesto, že místo označení „ředitel“ či „manažer“ je použito označení „velitel“, resp. místo „vedoucí odboru“ označení „náčelník štábu“. 

Tvrzení pana Janouše o cíli vybudovat vlastní armádu je tak pouze jeho fantazií s evidentní snahou kriminalizovat činnost domobranců (o čemž leccos nasvědčuje i velikost písma použitá v nadpisu článku) i za cenu uvádění citací textů (např. z Minipříručky domobrance – kompletní znění všech částí je k dispozici na webu Zemské domobrany) účelově vytržených z kontextu nebo nepodložených nepravdivých spekulací, které hraničí až se šířením poplašné zprávy.

Všem, kdo se děsí toho, že by snad v ulicích potkali ozbrojeného domobrance (držitele zbrojního průkazu), doporučuji prostudovat podmínky získání zbrojního průkazu (§18 - §23 zákona o zbraních a střelivu). Zbrojní průkaz lze, dle uvedeného zákona, chápat jako doklad o tom, že jeho držitel splnil jak zdravotní a odborné předpoklady, tak i podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti(!).
BIS VARUJE?

Pan Janouš ve svém článku tvrdí, že Bezpečnostní informační služba (BIS) varuje, že domobrana je pro bezpečnost země hrozbou. U tohoto tvrzení si dovolím malou odbočku na web BIS (https://www.bis.cz). Na tomto webu se lze dočíst o tom, že veškerá činnost BIS probíhá v souladu se zákonem o zpravodajských službách. Z tohoto zákona i vyplývá, kdo smí úkolovat BIS a komu BIS poskytuje jaké informace. Z výročních zpráv (zveřejněných na témže webu) vyplývá, že převážná část informací BIS je poskytována minimálně v režimu důvěrné či vyšším utajení a adresáty jsou státní orgány (např. prezident, vláda) a orgány Policie ČR. Informace určené pro veřejnost, včetně médií, jsou publikovány ve formě výročních zpráv. 

Poslední zveřejněnou výroční zprávou je Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016 ze dne 24.10.2017, ve které je jediná zmínka o domobraně na straně 14, cituji „Svým působením se (domobranecké skupiny) snažily vyvolat dojem, že české bezpečnostní složky nejsou schopné zvládnout situaci a ochránit území ČR a její občany. Jejich aktivity však nepředstavovaly konkrétní hrozbu pro bezpečnost a demokratické základy ČR. Z jejich strany rovněž nedocházelo k užívání násilí.“  

Slova uvedená ve výroční zprávě jsou poněkud v rozporu s tvrzením pana Janouše. To lze vysvětlit, dle mého názoru, dvojím způsobem. Je možné, že má pan Janouš přístup k jiným, neveřejným, informacím BIS – oprávněnost takového přístupu a následné zveřejnění informací by pak možná mohla být zajímavým podnětem pro zkoumání orgány Policie ČR či samotné BIS. Nebo zmínkou o tajné službě chtěl pan Janouš jen přidat na pikantnosti svému článku a zajistit si vyšší odměnu od svého zaměstnavatele. 

ZÁVĚREM

Závěrem mohu konstatovat, že článek pana Janouše je jen dalším z produktů rádoby novinářů a expertů na extrémismus, jejichž hlavním cílem je nálepkovat různými …ismy, dehonestovat a zastrašováním odrazovat občany od aktivit, které by zvyšovaly jejich znalosti a dovednosti pro zajištění vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých blízkých i svého domova, potažmo státu. I přesto věřím, že je v ČR stále dost lidí, kteří se nebojí používat zdravý rozum a jsou schopní sami posoudit původní (účelově nezkrácené či pozměněné) zdroje. V budoucnu se řady domobranců budou jistě nadále rozšiřovat, ať už v rámci Zemské domobrany či jiných branných spolků, s podporou státu a za spolupráce se složkami IZS. I v takových státech jako Švýcarsko nebo Izrael, kde má domobrana dlouholetou tradici a není považována za hrozbu pro stát, jednou začínali.
 

Ing. David Buchtela, Ph.D.

předseda spolku ZEM-DOM z.s., republikový velitel Zemské domobrany a více jak 20 let (nepřetržitě) držitel zbrojního průkazu

Facebook komentáře