Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Společné prohlášení Ruské federace a Spojených států amerických jako spolupředsedů Mezinárodní skupiny pro podporu Sýrie o ukončení bojů v Sýrii

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

22. února 2016

Ruská federace a Spojené státy americké jako spolupředsedové Mezinárodní skupiny pro podporu Sýrie (MSPS) ve snaze zajistit mírové urovnání syrské krize, při plném respektování základní role Organizace spojených národů, jsou odhodlány všemožně přispět k ukončení konfliktu v Sýrii a vytvoření podmínek pro úspěšný proces politické transformace pod vedením samotných Syřanů s podporou OSN, s cílem zajistit plnohodnotné plnění Mnichovského prohlášení MSPS ze dne 11. února 2016, Rezoluce č. 2254 Rady bezpečnosti OSN, Vídeňských prohlášení z roku 2015 a Ženevského komuniké z roku 2012.

  • spolecne-prohlaseni-ruske-federace-a-spojenych-statu-americkych-jako-spolupredsedu-mezinarodni-skupiny-pro-podporu-syrie-o-ukonceni-boju-v-syrii

V této souvislosti a v návaznosti na usnesení MSPS přijatá 11. února, Rusko a USA jako spolupředsedové MSPS a Cílové skupiny MSPS pro zastavení palby, vyhlašují dne 22. února 2016 přijetí Podmínek ukončení bojových akcí v Sýrii, uvedených v příloze k tomuto prohlášení, a předkládají návrh na zastavení bojů počínaje 00:00 (damašského času) dne 27. února 2016. Ukončení bojových akcí se vztahuje na ty strany syrského konfliktu, které vyjádřily svůj souhlas s plněním tohoto rozhodnutí a přijetím jeho podmínek. V souladu s Rezolucí č. 2254 Rady bezpečnosti OSN a prohlášeními MSPS ukončení bojů se nevztahuje na ISIL, Frontu an-Nusra nebo jiné organizace, uznané Radou bezpečnosti OSN za teroristické.

Všechny strany, které se účastní bojů v Sýrii ve složení ozbrojených sil nebo ozbrojených skupin, s výjimkou ISIL, Fronty an-Nusra a dalších organizací, uznaných Radou bezpečnosti OSN za teroristické, sdělí Ruské federaci a Spojeným státům americkým jako spolupředsedům MSPS , svůj souhlas s plněním a přijetím podmínek ukončení bojových akcí nejpozději do 12:00 (damašského času) dne 26. února 2016. V zájmu zajištění ukončení bojových akcí tak, aby to přispělo k posílení stability a zajištění ochrany těch stran, které se podílejí na tomto procesu, Ruská federace a Spojené státy jsou připraveny přistoupit ke společnému postupu v oblasti výměny relevantních informací (například, souhrnnými údaji k určení hranic území, na nichž působí skupiny, které vyjádřily svůj souhlas s plněním a přijetím podmínek ukončení bojových akcí, a o jmenování koordinátora pro každou stranu v zájmu zajištění efektivní komunikace) a na vytvoření mechanismů nezbytných pro zabránění útoků ruských ozbrojených sil, koalice proti ISIL vedené USA, ozbrojených sil syrské vlády a dalších sil, které je podporují, ale také ostatních účastníků příměří na strany, které se účastní ukončení bojových akcí. Vojenské akce, včetně leteckých úderů ozbrojených sil Syrské arabské republiky, ruských ozbrojených sil a koalice proti ISIL v čele s USA, budou pokračovat proti ISIL, Frontě an-Nusra a jiným organizacím, uznaným Radou bezpečnosti OSN za teroristické. Kromě toho, Ruská federace a Spojené státy budou pracovat společně a také s ostatními členy Cílové skupiny pro zastavení palby s tím, aby byly řádným způsobem a v souladu s rozhodnutím MSPS ze dne 11. února 2016 stanoveny hranice území, obsazeného ISIL, Frontou an-Nusra a dalšími organizacemi, uznanými Radou bezpečnosti OSN jako teroristické, které nejsou účastníky příměří.

Pro efektivní zajištění režimu ukončení bojových akcí je pod záštitou Organizace spojených národů založena Cílová skupina MSPS pro zastavení palby, v jejímž čele jsou spolupředsedové Rusko a Spojené státy, která zahrnuje politické a vojenské úřední osoby reprezentující spolupředsedy a ostatní členy Cílové skupiny; jako sekretariát této skupiny bude sloužit úřad zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Sýrii.

Hlavní funkce Cílové skupiny, jak je stanoveno v prohlášení MSPS ze dne 11. února, jsou tyto:

a) vymezení území, obsazeného ISIL, Frontou an-Nusra a dalšími organizacemi, uznanými Radou bezpečnosti OSN jako teroristické;

b) zajištění spojení mezi všemi stranami s cílem napomáhat dodržování příměří režimu a co nejrychlejšímu snižování napětí;

c) řešení sporů vzniklých na základě obvinění z porušení příměří;

d) informování ministrů nebo jejich zmocněnců o systematickém porušování příměří kteroukoli stranou s cílem přijetí rozhodnutí o patřičných opatřeních, včetně vyloučení takových stran z účasti na dohodách o ukončení bojových akcí a zrušení vůči nim platnosti příslušné ochrany.

Rusko a Spojené státy jako spolupředsedové Cílové skupiny pro zastavení palby v koordinaci s ostatními členy Cílové skupiny MSPS jsou připraveny vyvinout účinný mechanismus na podporu dodržování a sledování režimu zastavení palby jak vládními vojsky Syrské arabské republiky a silami, které je podporují, tak i ozbrojenými opozičními skupinami. K dosažení tohoto cíle a k podpoře efektivního a stabilního ukončení bojových akcí, Rusko a Spojené státy vytvoří „horkou“ komunikační linku a, v případě potřeby, – pracovní skupinu pro výměnu příslušných informací poté co vstoupí v platnost režim zastavení palby. Při urovnání sporů týkajících se porušení dohod musí být vyvinuto veškeré úsilí k zajištění navázání spojení mezi všemi stranami, s cílem obnovit režim ukončení bojových akcí a k co nejrychlejší deeskalaci napětí; je třeba použít všech možných mírových prostředků před tím, než se uchýlit k použití síly. Rusko a Spojené státy jako spolupředsedové Cílové skupiny MSPS pro zastavení palby vypracují takové další podmínky a standardní postupy, které mohou být potřebné pro výkon těchto funkcí.

Rusko a Spojené státy spolu vyzývají všechny strany syrského konfliktu, země v regionu a další zástupce mezinárodního společenství k podpoře úsilí směřujícího k okamžitému zastavení násilí a krveprolití v Sýrii, a přispět k rychlému, opravdovému a úspěšnému napomáhání přechodnému politickému procesu při zachování koordinační role OSN v souladu s rezolucí č. 2254 Rady bezpečnosti OSN, prohlášením MSPS ze dne 11. února, Vídeňskými prohlášeními MSPS z roku 2015 rok a Ženevským komuniké z roku 2012.

Příloha

Podmínky ukončení bojových akcí v Sýrii

Ukončení bojových akcí na území celé země musí zahrnovat všechny strany, které se v současnosti účastní bojů v Sýrii v ozbrojených silách nebo polovojenských jednotkách, s výjimkou ISIL, Fronty an-Nusra a dalších teroristických organizací, uznaných Radou bezpečnosti OSN jako teroristické.

Povinnosti ozbrojených skupin syrské opozice a všech sil je podporujících nebo s nimi spojených, jsou uvedeny níže v odstavci 1.

Povinnosti ozbrojených sil Syrské arabské republiky a všech sil je podporujících nebo s nimi spojených, jsou uvedeny v odstavci 2.

1. Pro připojení k režimu ukončení bojových akcí, musí ozbrojené opoziční skupiny nejpozději do 12:00 (damašského času) dne 26. února 2016 , potvrdit Ruské federaci nebo Spojeným státům americkým, které se vzájemně o tom informují jako spolupředsedové MSPS, svou připravenost akceptovat a dodržovat následující podmínky:

• plné dodržování rezoluce č. 2254 Rady bezpečnosti OSN, jednomyslně přijaté dne18. prosince 2015, včetně připravenosti podílet se na politickém procesu jednání pod záštitou OSN;

• zastavení útoků všemi druhy zbraní, včetně raket, minometů a protitankových střel na ozbrojené síly Syrské arabské republiky a na síly, které jim poskytují podporu;

• vzdání se obsazení území a snah o obsazení území drženého ostatními stranami, zapojenými do příměří;

• poskytování humanitárním organizacím rychlého, bezpečného, nerušeného a stálého přístupu k území, které je pod jejich operativní kontrolou, jakož i vytvoření podmínek k tomu, aby okamžitá humanitární pomoc byla doručena všem osobám trpícím nouzí;

• přiměřené použití síly (to znamená, že bude použita pouze v rozsahu nezbytném pro obranu před bezprostřední hrozbou) jako odpověď při napadení s cílem sebeobrany.

2. Výše uvedené závazky ozbrojené opoziční skupiny budou dodržovat za předpokladu, že ozbrojené síly Syrské arabské republiky a všechny síly, které je podporují nebo jsou s nimi spojeny, potvrdí Ruské federaci jako spolupředsedovi MSPS nejpozději do12:00 (damašského času) dne 26. února 2016 svůj souhlas s následujícími podmínkami a jejich přijetí:

• plné dodržování rezoluce č. 2254 Rady bezpečnosti OSN, jednomyslně přijaté dne18. prosince 2015, včetně připravenosti podílet se na politickém procesu jednání pod záštitou OSN;

• zastavení útoků všemi druhy zbraní, včetně bombardování vojenského letectva Syrské arabské republiky a vojenských kosmických sil Ruské federace ozbrojených opozičních skupin (v souladu s potvrzeními od účastníků ukončení bojových akcí, které obdržely Rusko nebo USA);

• vzdání se obsazení území a snah o obsazení území drženého ostatními stranami, zapojenými do příměří;

• poskytování humanitárním organizacím rychlého, bezpečného, nerušeného a stálého přístupu k území, které je pod jejich operativní kontrolou, jakož i vytvoření podmínek k tomu, aby okamžitá humanitární pomoc byla doručena všem osobám trpícím nouzí;

• přiměřené použití síly (to znamená, že bude použita pouze v rozsahu nezbytném pro obranu před bezprostřední hrozbou) jako odpověď při napadení s cílem sebeobrany.

Ruská federace a Spojené státy americké jako spolupředsedové MSPS a Cílové skupiny MSPS pro zastavení palby jsou připraveny spolupracovat za účelem zajištění efektivní komunikace a vypracování nezbytných postupů sledujících zabránění útoků na strany, které dodržují ukončení bojových akcí, ze strany ozbrojených sil Ruské federace, koalice proti ISIL vedené Spojenými státy, ozbrojených sil syrské vlády a dalších sil, které je podporují, stejně jako ostatních stran dodržujících podmínky ukončení bojových akcí.

Všechny strany potvrzují svoji snahu vyvíjet další úsilí o co nejrychlejší propuštění zadržovaných osob, především žen a dětí.

Každá ze stran může informovat Cílovou skupinu o porušení nebo možném porušení režimu ukončení bojových akcí přes úřad zvláštního zástupce generálního

tajemníka OSN pro Sýrii nebo přes spolupředsedy. Úřad zvláštního zástupce a spolupředsedové naváží mezi sebou a se stranami neustálý kontakt a budou informovat veřejnost o tom, jak každá ze stran může sdělit Cílové skupině informaci o porušování.

Ruská federace a Spojené státy jako spolupředsedové potvrzují, že proces ukončení bojových akcí se bude sledovat nestranně a transparentně s širokým informováním v médiích.

Facebook komentáře