Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Právník radí: Chcete ochránit své dítě před týráním? Jaká je aktuální legislativa pro ředitele školských zařízení?

Proč neznalost zákona neomlouvá? A proč neomlouvá ani ředitele školy? Podezření z přestupku, který neexistuje, protože neexistuje epidemie, s tím bude mít problém policie. Ale nevědět, že páchám apartheid, to je daleko větší problém. Pro pokladní v obchodě to asi nebude taková ostuda a profesní selhání, jako pro ředitele školy. Stačí, když se najde jeden jediný rodič, který nezapomene na ponižující jednání, doloží a zdokumentuje, a coby ředitel či ředitelka školy budete mít velký problém. A výmluva, že jednáte podle pokynů MŠMT, vám nepomůže.

  • pravnik-radi-chcete-ochranit-sve-dite-pred-tyranim-jaka-je-aktualni-legislativa-pro-reditele-skolskych-zarizeni

Ke stažení: Vzorový dopis rodičů ředitelům škol

Vzorový dopis rodičů ředitelům škol, DOCX
Vzorový dopis rodičů ředitelům škol, PDF

Myslíte, že vás MŠMT bude zastupovat u soudu? Pomůže vám výmluva – konali jsme podle metodiky MŠMT? Je pod pokyny MŠMT vůbec někdo podepsaný? Nese MŠMT odpovědnost? Možná podle §23 Trestního zákona, tedy jako spolupachatel. Ale pomůže vám to vůbec? To je právní pohled.

Ale morální selhání a navíc při práci s dětmi? Výchova nové generace, odpovědnost za světonázor tam, kde rodiče možná nemají časové, finanční či inteligenční možnosti? To je velká zodpovědnost, a bohužel v ČR momentálně velká katastrofa. Takže jak se rozhodnete? Budete dodržovat nesmyslná nařízení, mnohokrát zrušená Nejvyšším správním soudem, přesto, že trvale poškodíte vývoj a vzdělání celé vám svěřené mladé generace? Nemorálně budete doufat, že soudy budou podporovat systém, který už dlouho protěžuje cenzuru, manipulaci, propagandu, zájmy globálního řízení a tím pádem se postaví na stranu apartheidu? Na stejné straně stojí učitel? Bez morálky, bez kreditu, bez budoucnosti?

Je to na vás. Snaha o nápravu se bude cenit nepoměrně. Je to velká příležitost. Každý, kdo bude mít zájem, jistě najde zdroje a osoby, se kterými se dá vytvářet nový lidský systém. Současný systém končí. Není to otázka jestli, ale je to otázka, jak rychle.

Zákon 40/2009 Sb. Trestní zákoník

§ 328

Přisvojení pravomoci úřadu

Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci...bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Vyzývání k nasazení respirátoru, vyzývání k prokázání výsledku testů, vyzývání k odběru testů a jakékoliv úkony a šetření obsahující osobní zdravotní informace jsou naplněním tohoto paragrafu. Opatření k zamezení šíření infekčních chorob jsou v kompetenci Krajské hygienické stanice, není možné je vyhlásit celoplošně, a každopádně jsou možné pouze po splnění základních podmínek pro vyhlášení nebezpečí epidemie (1600 osob s klinickými příznaky a prokázáním nákazy validovanými testy za dané období na 100 000 obyvatel). Musí být náležitě odůvodněny výsledky vědeckých studií vztažených ke konkrétnímu regionu a typické jedinečné populaci. Jinak není možné vymáhat nic! Všechna ztotožnění, jednání, nátlaky, podezření z přestupku, zadržení, pokuty, donucovací prostředky atd. jsou nezákonná! Tohoto se dopouští běžně policie, pokladní, ochranka, řidiči MHD, průvodčí vlakové dopravy, učitelé ve školách, nadřízení na pracovišti i běžní vystrašení občané.

§ 329

Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu...bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

Pokud osoba např. při jednání s městskou policií (řešení nenasazeného respirátoru) upozornila na např. zdravotní komplikace, astma, psychické obtíže, fobii z dotyku či z násilného omezení, a úřední osoba na toto upozornění nedbá, a toto bude později prokázáno, je naplněn tento paragraf.

§ 15

Úmysl

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Pokud upozorníme osoby, že porušují §328, §329, konají s úmyslem.

§ 23

Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

Situace, do které se dostává např. manažer supermarketu, nadřízený na pracovišti, ředitel školy, který vydává pokyny personálu – vymáhání nasazování roušek, testy, očkování.

§ 402

Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

Pro osoby, které si jsou vědomy, že situace COVID-19, nesplňuje podmínky pandemie, je přirozeně jednání autorit, úředníků, ale i prodavačů, pokladních aj. , zejména také zaměstnavatelů, učitelů. policistů aj. velice ponižující, jednoznačně je diskriminuje a dochází také k segregaci těchto zákona znalých lidí. Např. odst. (3) naplňuje Vláda ČR v čele s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a všemi úředníky, kteří se podílejí na přípravě vyhlášek a nařízení v souvislosti s COVID-19.

Zákon 240/2000 Sb. Krizový zákon

§ 31

Fyzické osoby

(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

Odmítnutí z odst. (4) např. v situaci, kdy vynucovaná opatření jsou příčinou krize rodiny finanční nebo existenční, stresem daným omezeními. Může být uplatněn i při častém používání respirátorů, které posouvají hladinu CO2 a PH organismu jednoznačně.

Zákon 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje a informace o zdravotním stavu jsou chráněny tímto zákonem, a zaručeny také Listinou základních práv a svobod.

zdroj: https://volnyblok.cz/pravnik-radi-chcete-ochranit-sve-dite-pred-tyranim-jaka-je-aktualni-legislativa-pro-reditele-skolskych-zarizeni/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře