Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Polotajná organizace zednářů

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii 14. části našeho dopisu ruské mládeži pod názvem „Polotajná organizace zednářů“ a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouBiskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • polotajna-organizace-zednaru

-------------------------------------------------------------------------

 

Hledej pravdu!

část 14.: Polotajná organizace zednářů

 

Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Organizace je polotajná a je rozdělená na 33 stupňů podle zasvěcení. Veřejnosti se odkrývají jen počáteční stupně, vyšší se utajují. Adeptem k přijetí do této organizace může být kdokoliv – formální katolík, ateista, muslim, buddhista... musí však respektovat základní linii poslušnosti. Pokud adept ve vážných věcech přestoupí pravidla, hrozí mu těžké tresty, a dokonce smrt. Proto už v počátečním zasvěcení je mu položen meč k šíji, aby si byl vědom, že pokud se dopustí zrady organizace, čeká ho smrt. Bude-li výstražně oběšen, jako jistý vysoce postavený zednář pod jedním italským mostem, či bude otráven či jiným způsobem zlikvidován, o tom už rozhoduje tajné vedení. Tato organizace má rovněž svou členskou základnu, z níž si vybírá schopné či spíše perspektivní lidi k realizaci svých intrik a rafinovaných zločinů. Do této základny patří různé kluby, jako například Lions club, Rotary club, anebo různé řády, jako například Řád Stanislava, Řád archanděla Michaela, Řád registrového kozáctva atd. Do zednářské organizace je lobována především inteligence. Například přednášejícím na univerzitách je slibována kariéra, že se stanou děkany či rektory, lidem na politické scéně, že je organizace protlačí, aby po politickém žebříčku postupovali rychle dopředu. Podmínka je však jedna: musí prokazovat bezmeznou věrnost organizaci. Církevním osobám rovněž dají na srozuměnou, že v případě efektivní spolupráce jim zabezpečí úřad biskupa, kardinála, tedy rychlou církevní kariéru. U církevních hierarchů se mnohdy ani nevyžaduje, aby dotyčný byl oficiálním členem organizace, stačí, aby tvořil s organizací zednářů jednotu ducha. Je bolestné, že v současné době mimořádně velké procento kardinálů tuto jednotu ducha se zednáři má. Znakem je, že neplní své pastýřské povinnosti, nestaví se proti duchu, který ničí církev, ale buď pokrytecky mlčí nebo k likvidaci aktivně přispívají. Tragedií je, že duchu globalizace, prosazovanému nadnárodními organizacemi, světovými bankéři a zednáři v pozadí, dnes věrně slouží představitelé Vatikánu. Prosazují všechno to, co vede k vnitřní, a dokonce i zevnější autogenocidě církve. V oficiální struktuře katolické církve není ani jeden kardinál ani jeden biskup, který by se radikálně postavil proti tomuto systému smrti.

Pokud člověk, který je určitou autoritou ve vědě, v kultuře, v politice, odmítne spolupráci s touto tajnou organizací, je systematicky očerňován a cesta pracovní kariéry je mu zastavena. Pokud vůči organizaci zaujme loajální postavení, je trpěn, aby dělal univerzitě dobré jméno, ale hlavou univerzity zůstává ten, koho zednářská organizace vybrala jako věrného člena, i když se po odborné stránce nemůže s vědeckou autoritou srovnat.

Zednáři získávají členy podobnou nabídkou, jakou ďábel pokoušel Krista na poušti: „Jestliže padneš a budeš se mi klanět,dostaneš vládu, všechno ti dám“ (srov. Mt 4,9). Ale už neřekne, že všechna kariéra a sláva je polní tráva a člověk ji může vzápětí ztratit, a už vůbec nepoví, že za tuto slávu zaplatí svou duší.

Organizace zednářů vznikla roku 1717. Jejím zakladatelem byl protestantský pastor. Dostal inspiraci, jak zneužít vojenskou poslušnost a kázeň, kterou viděl na řeholi jezuitů. Jezuiti se stali významnou církevní organizací a brzy získali klíčovou roli ve vedení katolické církve. Zakladatel zednářů se rovněž napojil na kořeny předcházejících tajných organizací, kterými byly některékatolické rytířské řády, především vojenské řády, jako například řád templářů, který chránil svatý hrob. Údajně se v tomto řáduprovozovala magie a různá tajná zasvěcení vůdčích rytířů. Proto byl tento řád církví zrušen. K zrušení pomohlo i to, že francouzský král žárlil na mimořádně velké bohatství a majetky, které tento řád získal a ovlivňoval proto i světskou politiku. Podobně to bylo i s řádem německých rytířů. V současné době zednáři úzce spolupracují s maltézskými rytíři a mnozí z nich jsou přímo jejich členy.

Tajemství spočívá v tom, že jednotlivým členům není odmaskována podstata ani strategieKonají jen dílčí služby, které jsou jim představeny jako dobré. Ve vyšším zasvěcení se už dotyční dozvídají, že nejde o dobro, ale že dobro je zde jen maskou k prosazování zla. A ti v nejvyšších stupních už ví o hrubých zločinech, intrikách, a dokonce i lidských obětech. V nejvyšším stupni jsou zasvěcováni přímo satanu. Tedy tato organizace je organizací skrytého satanismu. Působí jako anděl světla k oklamání mnohých. Zhoubné ovoce je mnohdy jasně viditelné až po desetiletích, takže je v určitých etapách velmi snadné stále udržovat image a logickými argumenty klamat jednotlivé členy, jakoby se konalo dobro pro jedince i společnost. Systém lži je silně maskován a duch lži a smrti má zde své centrum k soustavnému klamání lidstva.

Je třeba odmaskovat kořeny této organizace a ukázat na zločiny, které má na svědomí. Nebyly to jen dvě světové války, na nichž měla tato organizace klíčový podíl, ale zednáři v rouše církevním či politickém se dostávali na nejvyšší místa, aby ovlivňovali další vývoj událostí. Manžel císařovny Marie Terezie byl členem zednářské organizace. Zednáři měli rovněž své lidi ve funkcích rádců ruských carů i evropských panovníků. Zednáři se postarali, že polovojenská řehole jezuitů byla v 2. polovině 18. století zrušena. Proč? Protože jezuité svou systematičností ovlivňovali církevní i světskou politiku v Evropě. Byli zpovědníky a duchovními rádci mnohých evropských panovníků a ovlivňovali i jejich manželky a jejich okolí. To se nelíbilo zednářům. Proto je potřebovali očernit, aby sami zaujali strategickou roli v psychologickém a duchovním působení na ty, kteří mají vládu.

V současné době vidíme ovoce této polotajné organizace v Americe. Už první americký prezident vstoupil do zednářské lóže a nejen on; spíše ti, kteří nevstoupili, byli čestnou výjimkou. Je zřejmé, že zednáři nebyli bratři Kennedyové, proto oba tito prezidenti byli atentáty odstraněni. Nepodřídili se zednářské linii, která už tehdy vládla a určovala politiku. Změnit politický systém v Americe tak, jak se to děje nyní v Evropě, je nemožné. Tam je pevná linie zabezpečena zákulisním programem zednářů a demokracie je pouze divadlem k oklamání veřejnosti. Prezident, ať je z jedné či druhé politické strany, má šanci jedině tehdy, pokud spolupracuje se zednáři a plní jejich program. Pokud tak nečiní, tvrdě narazí. Postarají se o vyvolání skandálu, odmaskují nějakou kompromitující věc a shodí jeho autoritu. V dalším kole už nemá šanci být prezidentem. Tedy v Americe není demokracie, ale diktatura. Stojí za ní světoví bankéři a nadnárodní organizace, které ale tvoří jednotu s celosvětovými zednáři. Mají předem vypracovaný plán redukce lidstva a zničení pravověrného křesťanství. Ke svým cílům používají především profesionální lež, politické intriky, zákulisní vraždy, vyvolání válek, a to podle zásady dva rozeštvat, aby jako třetí vzali kořist. Tři nejsilnější monarchie v Evropě si před 100 lety v boji proti sobě způsobily vlastní sebevraždu a v zákulisí byly u všech tří „moudré“ rady zednářů. Rovněž i Hitlerovi připravili zednáři podmínky, aby mohl započat a realizovat 2. světovou válku.

Tato organizace po 300 letech skrytých intrik a zločinů dnes plánuje autogenocidu lidstva. Prosazuje v různých etapách zničení církve a mnohé sebevražedné kroky jak na poli církve, tak celosvětové politiky, už byly vykonány. Nyní prosazují svůj program skrze dekadentní kulturu a skrze falešné křesťanství s idejí ekumenismu a internáboženského dialogu. Tato psychologická válka má za cíl sebezničení Ruska. Chce tím dosáhnout i zničení křesťanství a demokracie a nastolit jednu světovládu neboli jednu diktaturu s programem satanizace. S tímto cílem satanizace jsou zaváděny sebevražedné zákony ve všech zemích, které se dostaly pod vládu mezinárodních a nadnárodních organizací, jako jsou EU, OSN, UNICEF, WHO, které jsou řízeny zednáři a sledují plán redukce lidstva. Příkladem je vyhlášení závadného očkování na Ukrajině pod mezinárodním tlakem, s cílem sterilizace Ukrajinců. A postupují dále a dále zaváděním nových a nových zákonů, takže už není možná cesta zpět. Všechno je ďábelsky promyšleno a nejen Ukrajina, ale i národy EU si v současné době samy kopou hrob. Jedním z prostředků sebezničení je i islamizace maskovaná za pomoc „ubohým imigrantům“. Nejprve potřebují v Evropě definitivně zničit skrze islamizaci křesťanství, pak psychologicky rozeštvou muslimy proti sobě, jako se jim to podařilo v dlouholeté válce mezi Irákem a Iránem, a pak pod pozitivními pojmy nastolí vládu antikrista.

Ještě před 20 lety by tato slova zněla jako očerňování a fantazírování, nyní se už ale odmaskovává strategie a je vidět zhoubné ovoce smrti. Proto je dnes možno bezpečně prohlásit, že organizace zednářů je zločineckou organizací plánující morální, duchovní i fyzické zničení jedince, rodiny i národů. Stačí se jen dívat na statistiky a sledovat plody. Bohužel, mnozí nechtějí slyšet pravdu, a tím méně ji hledat. Ale tragedie, připravena lidstvu, je už za dveřmi. Je vůbec otázka, jestli je možné tento plán i tento promyšlený proces zastavit. Můžeme dnes povědět, že jedině mimořádným Božím zásahem může být tato plánovaná autogenocida lidstva zastavena! Proto jako celý tento sytém je postaven na inspiraci z pekla a na moci, kterou dávají démonské síly, tak i záchrana může přijít jedině skrze inspiraci z nebe a zásah Božích andělů a samotného Boha. Jinak vítězství dosaženo nebude. Nakonec u člověka, jako jedince, záleží jen na jednom: aby se v době, v níž žije, osvědčil jako milovník pravdy, postavil se proti systému zla a v hodině smrti spasil svou duši. Tento život je jen zkouškovým obdobím a v této zkoušce působí nejen Boží milost, skrytě a jemně pro každého člověka, ale působí i skryté síly temna, které klamou a svádějí člověka, aby uvěřil lži a dostal se do područí zla. Polotajné organizace, především svobodní zednáři, směřují k tomu, aby člověk upsal svou duši ďáblu, v hodině smrti přijal účast s pekelnými bytostmi a byl mučen a trápen věčně tak, jak ti kteří se postavili proti pravdě a proti Bohu. Fyzická smrt není největším neštěstím. Největším neštěstím je ztratit věčný život.

Proto v Rusku by měla být tato nadnárodní organizace, která sleduje sebezničení ruského národa, zakázána a konkrétní osoby, které se dopustily těžkých zločinů, by měly být řádně a spravedlivě potrestány. Organizace by měla být zakázána podobně, jako byl při norimberském procesu zakázán fašismus a nazván systémem dopouštějícím se zločinů proti lidskosti. Lidstvo musí být před zednářstvím varováno!

Studenti, pomozte v duchovní mobilizaci celého Ruska! Oslovte zvláště své babičky a ženy důchodkyně, ať činí pokání za sebe i za celý národ, ať se odřeknou všech forem věštění, magie a okultismu! Ať se organizují v modlitebních strážích a volají k Bohu v nepřetržité modlitbě za ducha pokání a vzkříšení Ruska! Kéž se k nim připojíte i vy, studenti, a také střední ruská generace. Bůh dá Rusku vítězství! Záleží to ale i na Tobě! Začni alespoň čtvrt hodinou modlitby denně!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Doněck – Praha, 25. 12. 2015

Kopie:

Prezidentu a vládě Ruské federace

Pravoslavným biskupům

Masmédiím

 

Facebook komentáře