Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Poděkování Maďarsku

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,
dáváme Vám k dispozici kopii našeho dopisu pod názvem „Poděkování Maďarsku“ a prosíme o jeho zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
---------------------------------------------------------------

  • podekovani-madarsku
 
 
Poděkování Maďarsku
 
Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesťanů za to:
1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesťanské Evropě vždy bylo,
2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.
3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.
Buďte i nadále v odporu proti globalizaci stateční. Antizákony jsou programovaně vnucovány každému národu. Jejich cílem je prosazení morální, duchovní i fyzické autogenocidy. V následku antidesatera tzv. Lisabonské smlouvy s prioritou homosexualismu a sexuálních deviací LGBTQ progresuje prokletí. Toto prokletí i s islamizací Evropy má na svědomí především Vatikán. Odpadl od Boha schvalováním a hlásáním herezí neomodernismu, které popírají Kristovu spasitelnou oběť na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i Božskou inspiraci Písma. Navíc Vatikán prosazuje synkretismus s pohanstvím (Nostra aetate 1965, Assisi 1986). Pseudo-papež František de facto schvaluje homosexualismus, zvláště gestem líbání nohou transsexuálovi. Na něj, ještě jako na kard. Bergoglio, byla 15. 9. 2009 zveřejněna anathema – prokletí dle Gal 1,8-9, za jednotu s herezemi a za synkretismus. Úřad už okupuje nezákonně. Dogmatická bula sv. Pavla IV. promulgovala: „I kdyby papež byl jednohlasně zvolen, pokud v minulosti hájil hereze, jeho vybrání za papeže je neplatné a rovněž je neplatné i vše, co nařizuje.“ Proto jeho nařízení všem katolíkům Evropy, že musí do každé farnosti a do každého kláštera přijmout alespoň jednu rodinu muslimů, nikoho nezavazuje, a navíc je zradou Krista, evangelia i celé křesťanské tradice. Celoplošnou islamizaci, kterou chce prostřednictvím každé farnosti zabezpečit, si nedovolili navrhnout ani globalizátoři z USA. V žádném případě žádný biskup a žádný kněz nesmí kvůli svědomí realizovat tento sebevražedný projekt národa a křesťanství, a navíc jako občan Maďarska na to ani nemá právo.
Tímto vybízíme katolické biskupy, aby dali příklad pokání a odřekli se herezí a synkretismu s pohanstvím. Pokud na některých biskupech spočívá anathema, tímto gestem odřeknutí se a vyznáním víry budou anathemy zproštěni (viz příloha).
Maďarsko se ocitlo v epicentru boje proti satanské globalizaci. Proto potřebuje Boží pomoc. Kéž v Maďarsku nastane zdravá misie a duchovní vzkříšení skrze obrácení a pravdivé pokání. Svatý Pavel nás vybízí, abychom usilovali o dar proroctví, který je dán k „povzbuzování, kárání a budování“ (srov. 1Kor 14,3). Kéž by takoví proroci, kteří by dokázali kárat systém demagogie, lži a globalizace NWO, vystoupili v masmédiích. Kéž by veřejně odmaskovali metody a zločiny globalistů. Kéž by odkryli statistiky zločinů juvenilní justice, která psychicky i fyzicky tyranizuje děti. V Norsku ročně 59 z těchto dětí ukradených rodičům páchá sebevraždu. Matky končí v alkoholu, narkotikách či sebevraždami. Zhoubné ovoce tento systém nese i v Anglii, Francii, Finsku... V některých evropských státech už byla legalizována narkotika a uzákoněna eutanazie, dokonce i pro děti! Je třeba, aby v maďarských masmédiích vystoupili praví bojovníci a ochránci pravdy! Je potřeba správně formovat mladou generaci využitím masmédií, kultury a školství. Připravovat ji na zodpovědný rodinný život a varovat před sebevražednými pastmi, které vnucují globalizátoři především zneužitím internetové techniky. Je třeba, aby se muži, kteří přijali Krista za svého Pána a Spasitele, setkávali v malých skupinkách a učili se být skutečně hlavou rodiny i společnosti, a to především zodpovědným řešením problémů. Pak budou mít sílu prosazovat pravdu a spravedlnost a chránit národ před systémy autogenocidy a zrady.
V dnešní době je prorockým programem k duchovnímu vzkříšení jedince, rodiny i národa
1) věnovat desátek času (2:25 hod.) Bohu i své duši v modlitbě. Svatou hodinu od 20:00-21:00 ať se rodina modlí společně (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31455). Jednu hodinu ať se každý křesťan modlí jako svou modlitební stráž k vytvoření nepřetržité modlitby za záchranu Maďarska (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31458). Důchodci a důchodkyně ať obsadí noční hodiny. Je vhodné, aby se během týdne scházeli na společné modlitby a plně využili důchodového věku k užitku svému, své rodiny i národa (viz zvedání hory dle Mk 11,23: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28700 a prorocká modlitba dle Ez 37 http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498). Rovněž přes den ať se na 3-5 minut křesťané zastavují ke krátké modlitbě (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15625). Kromě krátkého zastavení při vstávání a na závěr svaté hodiny ve 21:00, jde v podstatě jen o čas v 9:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a před spánkem.
2) Svěcení neděle – (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31289)
V rámci svěcení neděle je čas i pro bratrské společenství. Zde se mají muži jednak modlit a věnovat Božímu slovu, ale také hledat pravdu při řešení konkrétních problémů v duchovním, rodinném i politickém boji proti systému lži a duchu smrti.
Kéž Maďarsko prostřednictvím upřímných křesťanů vezme ke své záchraně živý duchovní program a pro ostatní národy ať se stane modelem duchovního vzkříšení!
Za Maďarsko se modlí
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
 
+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
 
Doněck – Praha, 28.9.2015
 
Příloha: Formulář vyznání víry:
 
1)       Věříš v jediného Pána Ježíše Krista, ve Světlo ze Světla, v pravého Boha z Boha pravého, jedné podstaty s Otcem, který se pro nás a pro naši spásu stal člověkem a vtělil se z Ducha svatého a Marie Panny?
2)       Věříš, že za tebe a tvé hříchy náš Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a třetího dnes vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?
3)       Přijímáš Pána Ježíše Krista za svého Spasitele a vydáváš Mu svůj život?
4)       Přijímáš Přesvatou Bohorodičku za svou duchovní matku tak, jako učedník pod křížem? (J 19,25-27)
5)       Přijímáš v plnosti Ducha svatého, Ducha pravdy a ducha pokání, aby ses stal Kristovým svědkem, martyrem, jako apoštolé?
6)       Odříkáš se ducha New Age – ducha synkretismu s pohanskými religiemi a herezí neomodernismu?
7)       Odříkáš se ducha gender ideologie, která prosazuje všechny formy sexuálních zvráceností LGBTQ?
8)       Odříkáš se ducha zločinného systému juvenilní justice, která krutě krade rodičům děti a morálně, psychicky i fyzicky je tyranizuje? 
9)       Odříkáš se satana a jeho démonů, především těch, kteří v tomto čase působí skrze různé, skryté formy magie, spiritismu a věštění (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem....)?
10)   Odříkáš se ducha zednářství a Nového světového řádu (NWO) – ducha globalizace, který programuje morální, duchovní i fyzickou autogenocidu křesťanství a lidstva?
 
...............................................    .........................................
(podpis)                                  (datum)
 
 

Facebook komentáře