Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pod lampou: kritika Halíka (4. část)

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

4. část

Čtvrtá část interview doplněná komentářem sekretářů Byzantského katolického patriarchátu:

Halík: „Dokonce jsme slyšeli několikrát: ‚islám a křesťané nemají stejného Boha‘. Já jsem slyšel jedno kázání v pražské katedrále, naštěstí ne od pana kardinála, ale od člověka, který je mu blízký, kde bylo tohleto řečeno, že křesťané mají Boha lásky a muslimové boha nenávisti. No to je nejenom hloupost, a je to nejenom nebezpečná hloupost, ale je to hluboká hereze.“

Odpověď: To není hloupost, a už vůbec to není hereze, to je realita! Křesťané mají Boha lásky a muslimové bůžka nenávisti. Halík, superheretik, na kterého dopadla Boží anathema za hereze, kterými se rozchází s učením Božího slova i svaté Tradice, nazývá pravověrné učení herezemi! To, že nemáme stejného Boha s muslimy, je neměnnou pravdou vyplývající z učení Písma, z celé křesťanské Tradice, z historické i současné reality. Muslimové za vyznání víry v Ježíše Krista odřezávají křesťanům hlavy! To, že je vinou liberalismu likvidována podstata křesťanství, a dokonce bylo vytvořeno veřejné mínění, že křesťané a muslimové mají stejného boha, to je hluboká hereze!

  • pod-lampou-kritika-halika-4-cast

Halík: „Jak to, že je nějaký jiný bůh?“

Odpověď: Jak to, že Halík neví, co říká Písmo svaté v 1 Kor 10,20, že to, čemu se pohané klanějí, není jiný bůh, ale démoni!

Halík: „Jestliže vyznáváme Boha Stvořitele nebe a země, tak máme společného Boha nejenom s židy a muslimy, ale i s ateisty a s motýly a hvězdami, pak je to Bůh všech.“

Odpověď: Je třeba rozlišovat, že je jeden Bůh, On skutečně všechny a všechno stvořil. Ale to nic nemění na tom, že existuje satan – padlý anděl – a různé pohanské kulty, které se Bohu vzepřely, a tohoto jediného a nejvyššího Boha nectí. Takže Bůh, přestože je stvořil, není jimi uctíván, a to platí i o islámu! Kdo přijímá pravého Boha Stvořitele tak, jak uvádí Credo, vyznává i Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, ale o Ježíši Halík mlčí. „Kdo ale nemá Syna, nemá ani Otce.“ (1J 2,23)

A tu Halík znovu manipuluje jako pravý heretik a podvodník. Jednostranně tvrdí to, co ví každé malé dítě, že Bůh stvořil všechno, ale vyvozuje z toho falešný závěr, jako by všichni pohané uctívali pravého Boha. To je lež a hereze maxima! Právě proto, že ne všichni lidé mají poznání pravého Boha a úctu k Němu, mají křesťané povinnost konat misie a získávat učedníky. Hlásat, že pravý Bůh je nejen Stvořitel, ale ve své lásce dal svého Syna za spásu všech, kteří Ho přijmou. Tedy pravý Bůh je Bůh Trojjediný: Otec, Syn a Duch svatý, ale islámský bůh, který přikazuje řezat křesťanům krky, je falešným bohem a Halík je heretikem!

Halík: „Lidé otevřené mysli a uzavřené mysli jsou jak v křesťanství, tak v islámu.“

Odpověď: Halík záměrně neustále mantruje své lži: křesťanství a islám konají stejná zla, křesťanství a islám mají stejná svatá písma, křesťanství a islám jsou obojí nenásilné, v křesťanství i v islámu jsou lidé otevřené mysli a uzavřené mysli. Musíme dodat, že jsou ještě lidé zatemněné mysli, typu pana Halíka, kteří nerozlišují nejprimitivnější reality, jako je pravda a lež, dobro a zlo, Bůh a ďábel, a tvoří z toho jakýsi smrtonosný koktejl, který pak dávají lidem pít.

Proč Halík uměle staví křesťanství s islámem na jednu rovinu, když jsou neslučitelné? Chce dostat do vědomí lidí lež, jako by křesťanství a islám byla tzv. rovnocenná náboženství, jak to hlásá ideologie New Age a bohužel i mnozí heretičtí katoličtí teologové.

Redaktor: „Možno aj ten citát z tej katedrály je myslený tak, že sú to nie spoloční bohovia, ale že to, čo sa nazýva boh islamu, tí ľudia si myslia, že to nemá s Bohom nič spoločné a že je iba boh kresťanský, možno v tomto zmysle. Je boh islamu ten istý, ako Boh kresťanstva?“

Odpověď: Pan Hríb spolu s Halíkem mají přesně zmapované bariéry v myšlení lidí, které je ještě udržují v pravdě. Oni dva mají za cíl tyto bariéry prolomit. Proto pan Hríb otvírá problémy, které jsou ožehavé, a Halík veřejnosti vsugerovává falešné východisko.

Halík: „Obecně je jeden Bůh. V koránu se několikrát výslovně říká, že s křesťany a s židy, lidmi Písma, nás spojuje víra v jednoho boha, i když muslimové si myslí, že my křesťané jsme tuto víru pokazili pojetím Trojice.“

Odpověď: Proč Halík používá jako autoritu korán? Představme si nějakého muslima, který by veřejně, v nějakém muslimském státě, měl televizní relaci, ve které by zpochybňoval Alláha a argumentoval by Biblí. Nebyl by to už muslim. Z toho vyplývá, že Halík není křesťanem, ale manažerem New Age a NWO.

Halík: „...tam byla tzv. koláčová hereze, kde někteří křesťané chápali také Trojici jako nějakou rodinu bohů – Bůh Otec, matka a syn. A takhle i o křesťanství smýšlel Mohamed, tak je to zaneseno v koránu, a tak si to myslí i řada křesťanů.“

Odpověď: Halík se dělá moudrým jako brouk Pytlík, a tvrdí, že prý Mohamed smýšlel o křesťanství tak, jako jakási koláčová sekta. Ale to podstatné, jaký postoj měl Mohamed ke křesťanství, o tom raději Halík mlčí.

Mohamed napsal do koránu: „A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101) – Každý kdo není muslim, je podle islámu „nevěřící“ a zároveň „zjevný nepřítel“, ať je koláčový nebo nekoláčový. Křesťané jsou rovněž hodnoceni jako nevěřící: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (korán 5:72) „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete ... zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

Halík: „Třeba ve středověku proti sobě bojovali muslimové a křesťané, jedni ani druzí neměli ponětí o tom, co vyznávají ti druzí, ale domnívali se, že potěší Pána Boha, když jim uřežou hlavy. Ale dneska taková ignorance na obou stranách také je. Proto je třeba také vzdělání, dialog a tak dále.“

Odpověď: Co Halíkovi odpovídá korán na jeho dialog? „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52) – Zde vidíme, jakým nesmyslem je mezináboženský dialog. Muslim má příkaz: „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ Co se týče válek, Halík zase manipulačně navozuje dojem, jako by křesťané byli stejní útočníci a okupanti jako muslimové a jako by to měli i v programu evangelia, a to je lež, a jako by i křesťané řezali hlavy muslimům, a to je kolosální lež.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů. „Každý kdo zabije nebo zneškodní káfira si může vzít cokoli, čeho je schopen.“ (Korán 10:2) Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh. Alláh nenávidí káfira. „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (Korán 33:60)

Halík: „...to je ten rozdíl mezi intrenzivním a extrenzivním náboženstvím. Samozřejmě, je třeba dát větší váhu tomu prvnímu, protože to je skutečně podstata islámu a těch velkých náboženství, která jsou všechna určitým způsobem školami toho, aby člověk zvládl svůj egoismus, aby kultivoval své pudy, aby se naučil spravedlivě a pokorně žít s druhými. To je skutečně společný základ těch velkých náboženství.“

Odpověď: Halík míchá do kupy křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus a satanské kulty voodoo a říká tomu velká náboženství. To jsou pohanské kulty, které jsou neslučitelné s křesťanstvím. Pokud je v nich nějaké zrníčko pravdy, je jen k zamaskování cynismu spojeného s úctou k démonům, a ne k Bohu! Písmo říká: „Čemu se pohané klanějí, klanějí se démonům, ne Bohu.“ (1Kor 10,20)

Halík zase demagogicky mluví o tom, že prý podstata islámu a těch takzvaných velkých náboženství je v tom, že prý jsou všechna určitým způsobem školami toho, aby člověk zvládl svůj egoismus, a kultivoval své pudy. Pravdou ale je, že všechny tyto pohanské kulty, kterým Halík říká velká náboženství, bojují proti pravdě i proti Vtělené Pravdě Ježíši Kristu. Vedou k falešné dokonalosti, založené na lidské pýše, i k falešné moudrosti s různými hlavolamy a kóanem a klamnou nirvánou. Uctívají bůžky v různých zvířatech, hadech, dracích a různých nestvůrách. Ale pravého Boha a jediného Spasitele Ježíše Krista odmítají. A to se Halíkovi líbí. Podstatu, že pohanské kulty neuctívají pravého Boha a vedou do záhuby, Halík zamlčuje, aby oklamal zvláště mladou generaci.

Halík: „No a potom jsou ty deviantní formy. To, co jste viděl v tom Istanbulu, to je něco, co viděl i sv. František z Assisi a strašně se mu to líbilo. Když vždycky mi někteří křesťané říkají: nedovolíme, aby tady vystavěli mešity, aby se tady prozpěvovaly ty modlitby, tak si vždycky vzpomínám: tohleto viděl sv. František v Palestině a strašně se mu to líbilo a říkal: tohleto musíme zavést také.“

Odpověď: Halík zde lže a zneužívá jméno sv. Františka, který šel v horlivosti zvěstovat evangelium i samotnému sultánovi. On s ním nevedl dialog, on mu svědčil o Ježíši Kristu, aby se obrátil, stal se křesťanem a spasil svou duši. Řeholní bratři ještě za života sv. Františka šli na misie do Maroka a mnozí zde byli zabiti muslimy a stali se mučedníky. Dělat ze svatého Františka agenta islámu je podlost! Tvrdit, že sv. František prosazoval islamizaci, je totální nesmysl! Pseudopapež František naproti tomu zneužil jeho jméno a prosazuje islamizaci do každé farnosti, kláštera a na každé poutní místo. Pyšný Halík by dnes svatého Františka nazval primitivem a nevzdělancem s infantilní zbožností a jeho pokoru by nazval paranoiou. Teď ho používá v systému své demagogie, aby zase oklamal neinformované katolíky.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Bedrich Pavelka 2016-12-17 08:33
Máte pravdu poslat ho k muslimům ale hlavně mu zabavit majetek, aby tam šel s holím zadkem!!!
#1 damirr@volny.cz 2016-12-14 07:09
Halíka by měl někdo pořádně praštit po palici, aby ho ty žvásty přešly. Nejlepší by ovšem bylo, poslat ho aláhovi do jeho ráje.

Facebook komentáře