Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pod lampou: kritika Halíka (2. část)

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

2. část

Druhá část interview doplněná komentářem sekretářů Byzantského katolického patriarchátu:

Halík: „Papež František jasně řekl: nemluvme o islámském terorismu a násilí, to bychom museli také poctivě mluvit o katolickém násilí. Ano, to je forma a obě ty skupiny se vždycky legitimizovaly svými svatými výroky. Ano, oni se legitimizují některými vytrženými výroky z koránu, ale ti lidé, kteří páchali ty strašné zločiny ve jménu křesťanství, se také zaštiťovali výroky z Písma.“

Odpověď: Halík se dopouští hrubé manipulace! V koránu z Medíny je 24 % výroků, které jsou džihádistické, to znamená, že přikazují zabíjet. Ptáme se, kolik jich je v Novém zákoně, který shrnuje Kristovo učení o spáse; výroků, které by přikazovaly křesťanům zabíjet nevěřící? Ani jeden!!! Právě naopak! Křesťané jsou evangeliem vybízeni, aby pohanům zvěstovali spasení, které je v Ježíši Kristu i za cenu vlastního života, tedy mučednické smrti.

Pod lampou: kritika Halíka (12. částí)

  • pod-lampou-kritika-halika-2-cast

 

Výrok papeže Františka: „Nemluvme o islámském terorismu a násilí, to bychom museli také poctivě mluvit o katolickém násilí“, je stejně demagogický a heretický jako výroky Halíka. Ať František uvede jeden citát z evangelia, který křesťanům přikazuje terorismus a násilí – takový výrok v Písmu svatém neexistuje! Ať František uvede konkrétní katolické násilí vůči islámu a poví jasně, kdo byl okupant a kdo se bránil.

Připomínáme, že islamisté zabili za svou existenci 270 milionů káfirů, to znamená nemuslimů, především křesťanů. Co je ale důležité – muslimové jsou k zločinnosti motivováni koránem, zatímco křesťané jsou evangeliem motivováni k dobrým skutkům! Kdo se dopouští zločinu a je křesťanem, je špatným křesťanem, ale kdo se dopouští zločinů jako muslim, je svatým muslimem. Mezi zločiny křesťanů a islamistů nelze dávat rovnítko, tu je podstatný rozdíl!

Halík: „A nejenom v koránu, ale i v Bibli, ve všech svatých písmech židovství, křesťanství, islámu jsou strašlivá místa, která se mohou použít, spíše zneužít, jako ospravedlňování násilí, protože odrážejí situaci doby, ve které vznikaly a mentalitu doby, ve které vznikaly. A strašně záleží na interpretaci těch svatých písem, protože to jsou složité světy a tady je právě ten největší problém.“

Odpověď: Křesťanské učení není postaveno jenom na Písmu, které by mohli heretici vysvětlovat v jiném duchu, např. v duchu herezí modernismu či současné historicko-kritické metody. Křesťanské učení je postaveno na Bibli a Tradici.

Halík mluví o tzv. hrůzostrašných místech ve Starém Zákoně a vzbuzuje dojem, že křesťany zavazují. Halík Bibli srovnává s koránem a vnucuje myšlení, že hrůzostrašná místa v koránu, kterými se muslimové dnes řídí, jsou na stejné rovině jako takzvaná hrůzostrašná místa v Bibli, která s křesťanstvím nemají nic společného. Bible popisuje války Izraelitů s okolními pohanskými národy. Ve Starém zákoně je dále např. ustanoveno, která zvířata mají být přinášena v oběť, zákaz jezení vepřového masa, příkaz svěcení soboty atd. Starý zákon byl naplněn v Kristu. Křesťané nepřinášejí v oběť zvířata, ale obětují Bohu svatou liturgii. Obřízka rovněž ztratila význam, protože byla naplněna ve svátosti křtu. Halíkovo vzbuzování dojmu o hrůzostrašných místech v Bibli je hrubá manipulace!

Halík demagogicky staví Korán a Písmo svaté na stejnou úroveň. Nazývá obojí „svatá písma“. Tímto tvrzením dokazuje, že už není křesťan, ale pionýr New Age. Halík navodí dojem, jakoby v Písmu svatém byly zabijácké, strašné výroky, které jsou podstatou křesťanství a podle kterých se křesťané řídí, a to je velký podvod! Ptáme se Halíka: Co je podstatou křesťanství? Odpovídáme: Středem křesťanství je Kristus ukřižovaný! To ale Halíka vůbec nezajímá a nikdy tuto podstatu nezdůraznil. Naopak, Halík ji heretickými výroky zpochybňuje.

Ví Halík, jaké je největší přikázání v křesťanství? Milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe samého. Pán Ježíš nám dal příklad lásky, abychom i život za druhého obětovali (J 15,12-13). Halík se tím neřídí, ale křesťanskou mentalitu cílevědomě zneužívá k falešnému dobráctví s cílem islamizace Česka. Halíkovy výroky o hrůzostrašných místech v Bibli mají odvést pozornost od Koránu, který výslovně přikazuje zabíjet křesťany (káfiry).

Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh. Alláh nenávidí káfira. „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (Korán 33:60)

Halík sleduje jeden cíl: změnit myšlení české společnosti, aby přijala islamizaci. A k tomu používá manipulace, lži, intriky, zastrašování a zesměšňování.

Halík: „V písmech židovství, křesťanství, islámu jsou strašlivá místa, která se mohou použít, spíše zneužít, jako ospravedlňování násilí“

Odpověď: Vybízíme pana Halíka, aby uvedl to konkrétní strašlivé místo v Bibli, a ukázal, kde toto dnes křesťané dělají a přitom se na toto místo v Bibli odvolávají. Nikde! Navíc, v Novém zákoně, který je čistě křesťanský, se žádné takové místo nenachází. Křesťané chápou v duchu evangelia i Starý zákon, který převzali od židů. Pokud se dopustili nějakých zločinů, tak to bylo kvalifikováno ne jako ctnost, ale jako zločin, a to hned anebo s odstupem času (např. upálení a pak svatořečení Johanky z Arku...).

Můžeme ale ukázat na konkrétní místa v Koránu a na faktech dokázat, že těchto zločinů se dnes islamisté dopouštějí a při řezání krků recitují korán! Připomeňme si: jenom v současné době v Sýrii 250 křesťanských dětí ve věku 4-10 let sadisticky umučených v hnětacích strojích na těsto. Teroristické útoky v Paříži, Bruselu atd. To je realita. Násilí je přímo podstatou islámu! Kde se něčeho takového dopouštějí křesťané? A pokud se nějaký zločinec, který je křesťanem, dopustí zločinu, neodvolává se na Boha, ale je křesťany a evropskými zákony řádně odsouzen za spáchaný zločin. Kdežto islamisté, když páchají zločiny, pokládají se za hrdiny a za vzor, který důsledně naplňuje požadavky a ducha koránu.

Když mordovali v Nigérii mačetami malé děti, křičeli Alláh akbar a navíc i na videa zaznamenávají tato zvěrstva. Halík ale potřebuje vzbudit lživý dojem, že křesťanství je úplně stejně násilné jako islám a že islám de facto násilný není, a touto absurdní demagogií popírá realitu a deformuje veřejné mínění. Jeho cílem je oslabit obranný systém v myšlení normálních lidí a prosadit islamizaci. Tak je to v programu Rady „moudrých“ (nadnárodních elit) mezi které se počítá.

Halík: „Islám neprošel osvícenectvím, na které mnozí křesťané nadávají, spílají mu. Nám strašně pomohlo právě v tomhletom, že jsme dokázali rozlišit v té kritické práci s Biblí to, co reflektuje minulost, a to, co bereme jako závazné.“

Odpověď: Je hrubá lež, že osvícenectví nám strašně pomohlo k výkladu Písma svatého. Osvícenectví naopak začalo zpochybňovat Boží slovo jako Boží slovo a začalo se na něj dívat pouze z lidské roviny. Z toho vznikly velké hereze modernismu, které začaly popírat základní pravdy křesťanství. Tyto hereze odsoudil sv. papež Pius X. Byly ale znovu transplantovány a po II. vatikánském koncilu nastoupily dokonce jako nové učení církve!

Vlivem liberálních teologů, které podporovaly především nadnárodní elity, a vlivem toho, že na klíčová místa v církvi byli dosazeni především biskupové mlčící k herezím, anebo je aktivně prosazující, nastal totální vnitřní a pak i vnější odpad. Ten přinesl morální rozklad celého křesťanství, jak v Evropě, tak i v Americe a jinde. Vyvrcholením je František Bergoglio ve Vatikánu s líbáním nohou transsexuálům, jeho antimorálkou, islamizací Evropy a likvidací křesťanství. Proto Halík tak opěvuje tohoto pseudopapeže, kterého prostý český kritik nazval řezníkem katolické církve a morálních hodnot. Tento titul právem náleží i panu Halíkovi.

Redaktor: „...to je teraz dôležitá otázka v tomto celom spore u nás v Európe, že ako si zadefinujeme ten problém: či si to zadefinujeme tak, že islam z povahy je násilnícky, tak potom naozaj prijatím moslimov si tu prijímame násilie. Ak si to zadefinujeme, že nie, ak to budeme rozlišovať, tak neprijímame násilie nevyhnutne. Ako to má zadefinované Tomáš Halík?“

Odpověď: Pan Hríb položil otázku a vlastně v ní vysvětlil i podstatu, proč to Halík všechno dělá, všechny ty relace v masmédiích atd., totiž, že jde o změnu ve vědomí lidí, aby přijali lež, že islám není násilný, ale mírový, a této lži uvěřili a otevřeli se mu. Jak tuto podstatnou věc překroutí profesionální demagog Halík?

Halík: „Zcela jasně. Skutečně, islám není ze své podstaty násilnický, stejně tak jako křesťanství není ze své podstaty násilnické.“

Odpověď: Je to podobné, jako bychom řekli: Skutečně, jed není ze své podstaty otravný, stejně tak, jako čistá voda není ze své podstaty otravná. A toto spojení je manipulací a lží. Halík paradoxně sjednotí protiklady a s úplnou samozřejmostí tvrdí, že je to totéž. Tak vypadá ovoce Halíkova kóanu, kde to, „co se nechvěje, není pevné“ a kde jsou „vzdálení nablízku“, kde Halík je zároveň tím i oním, buddhistou i křesťanem a Nietzsche je prý svatým Pavlem. Až k takové schizofrenii se dá pomocí Halíkova filosofického kóanu dojít.

Dnes už pokračuje tím, že uprchlíci jsou mírumilovní, lidé jsou rádi, že jim odřezávají hlavy, jsou nadšeni teroristickými útoky, jak to krásně vybuchuje a jaká nádherná záře se line z hořících aut a domů. Uprchlíci si staví barikády, aby regulovali provoz v Paříži, a zvláště v Dánsku, kde se dopouštějí rabování, jim za to lidé jistě i vděčně zaplatí, aspoň to nebudou muset za pár let vyvážet na smetiště. Tedy už se těšíme, že nám islámští migranti pomohou odhmotnit se po všech stránkách a už nás nebudou zatěžovat ani naše domy ani naše hlavy.

Halík: „Já bych se zastal papeže Benedikta, ten jeho projev byl někdy takto vykládán a byl takto pochopen některými islámskými autoritami, ale pak to nedorozumění sám objasnil.“

Odpověď: Halík jakože vybíjí argumenty, ale zase lživým způsobem. Realita byla, že Benediktu XVI. islamisté vyhrožovali a byl nucen se nějak omluvit. I tato vynucená omluva je ale důkazem násilí. Nikdo nesmí o islámu povědět pravdu. Papež přitom jen citoval cařihradského císaře, který byl svědkem zvěrstev, kterých se muslimové dopouštěli, když vyvražďovali křesťanské území. Když se papež musel omluvit a nazvat nedorozuměním to, že výrok císaře byl pochopen tak, jak byl myšlen, je to důkazem tvrdého nátlaku ze strany islamistů. Jakýkoliv dialog je nemožný.

Facebook komentáře