Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Petice za navrácení práv zemím Morava a Slezsko dle článku 18 Listiny práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Petice je sestavena pod záštitou členů Kruhu Rodů Moravy a Slezska.

Adresováno:

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 04 Praha 1,

Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1,

Váženému panu Ing. Miloši Zemanovi, presidentu České republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1,

Veřejnému obhájci práv, paní Anně Šabatové, Údolní 658/39, 602 00 Brno město.

  • petice-za-navraceni-prav-zemim-morava-a-slezsko-dle-clanku-18-listiny-prav-a-svobod-a-zakona-c-85-1990-sb-o-pravu-peticnim

Ústava státu České republiky zaručuje rovnoprávné postavení občanů národů Čech, Moravy a Slezska ve státě Česká republika a Listina práv a svobod zakazuje jakékoliv formy odnárodňování.

Žádáme stát Českou republiku o respektování Ústavy ČR i Listiny práv a svobod. Morava a Slezsko jsou prastaré slovanské země. Jejich dějiny sahají daleko před náš letopočet a jejich známost ve světě je nepopiratelná. Až do r. 1949 měly vždy, ať byly součástí kteréhokoliv státu, (Českého království, Rakouska, Československé republiky) na mapě státu vyznačeny hranice a národy měly vlastní samosprávu. Tak tomu bylo celých tisíc let od pádu Velké Moravy.

Národy zemí Moravy a Slezska, spolu s národy Čech, vytváří stát s (nepříhodným) názvem Česká republika. Z toho plyne, že občané národů Čech, Moravy a Slezska žijí, dle Ústavy státu i dle Listiny práv a svobod, v rovnoprávných národech a nikdo, ani stát nemá právo zpochybňovat jejich národnost, či vnucovat národnost jiného národa. Morava a Slezsko nejsou lény národa českého a Moravané a Slezané nemohou být v postavení vazalů vůči Čechům.

Přesto se tak cítí. V r. 1949, kdy se ve státě Československá republika ujala moci komunistická vláda, zrušila (bez referenda) hranice mezi národy a tím i zemskou samosprávu a zřídila kraje. Tento akt komunistické vlády odsoudilo Federální shromáždění státu Československé republiky dne 9.5.1990 slovy: "Toto shromáždění považuje zrušení země Moravskoslezské od 1.1. 1949 v rámci nového uspořádání za krok, který je v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak přispěl k deformativnímu vývoji československé společnosti." Vyslovilo pevné přesvědčení, že ústavní uspořádaní republiky tuto křivdu napraví.

Dodnes se tak nestalo. Naopak. Pokračuje protiústavní odnárodňování na úkor sbližování a přátelského soužití občanů národů ve státě. Stát vytváří atmosféru k možné národní a občanské nesnášenlivosti. Na školách se neučí dějiny Moravy a Slezska několik generací. Jsou vymazávány. Historické osobnosti a události obou národů jsou neprávem vydávány za české. Do rodných listů se občanům státu národnost neuvádí.

Jsme občany (beznárodního) státu s názvem jednoho z národů, které ho tvoří. Jsme v Evropě snad jediní občané státu bez národnosti, bez návaznosti na své dějiny, na své předky. Moravská a Slezská města, instituce, media i osobnosti jsou nazývány Českými. Zemím Morava a Slezsko je brána svoboda sebeurčení, dějiny i právo na vlast. Dovoláváme se "Práva národů na sebeurčení, " "Ústavy státu," "Listiny práv a svobod" i slibů Federální vlády ČSR a vnášíme protest proti tomuto nedůstojnému, protiprávnímu chování státu.

Žádáme nápravu křivd, způsobenou komunistickým režimem zemím Morava a Slezsko. Žádáme, aby byla navrácena zcizená práva a svoboda oběma historickým zemím. Žádáme obnovení země Moravskoslezské. Žádáme, aby na mapě státu byly vyznačeny bývalé hranice národů, tvořících stát, jak je to pravidlem ve stabilních demokraciích.

Žádáme zrušení státních krajů, zřízení zemské samosprávy a příslušných zemských institucí. Jen tak lze napravit nedůstojné a ponižující politické i ekonomické, ale především morální postavení zemí Moravy a Slezska ve státě Česká republika.

Za petiční výbor:

Milan Bačák, Potoční 135/16, Odry, PSČ 742 35

Ph.Dr. Jaroslava Grobcová, Zauličí 176, Štramberk, PSČ 742 66

Vladan Kocián, Liptáň 225, PSČ 793 96

Ing. Josef Lipowski, Jablunkov 452, PSČ 739 91

Doc. MUDr. Pavel Strnad, Csc. Preslova 89, Brno, PSČ 602 00

Nataša Urbánková, Dvořákova 24, Nový Jičín, PSČ 741 01

---------------------------------

Podpisový petiční arch – Petice za navrácení práv zemím Morava a Slezsko Petice byla sestavena pod záštitou členů Kruhu Rodů Moravy a Slezska. Plný text petice je uveden na druhé straně tohoto listu. Prosíme vyplňujte čitelně. Podepsané archy zasílejte na adresu : Milan Bačák, Potoční 135/16.Odry, PSČ 742 35 Děkujeme všem za pomoc a podporu nápravy křivdy způsobené Moravě a Slezsku. Podepisuji petici za navrácení práv zemím Morava a Slezsko ze dne 1.10.2014, s jejímž obsahem jsem se seznámil/la.

Č.     Jméno       Příjmení      Bydliště-město,      ulice,      č.pop.       podpis

Facebook komentáře