Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Letnice - čas k obnově katolické církve (+ video)

BKP: Biskupové Afriky a Ameriky, prohlédněte a povstaňte!

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=50119  https://rise-up.wistia.com/medias/j7e9iv8cwk

https://rumble.com/v2q8rik-povstate.html  https://cos.tv/videos/play/44723895198585856

ugetube.com/watch/7S5FLeWt4ePLecZ  bitchute.com/video/REBd9C9jr1ot/

 

Svatodušní svátky v tomto roce připadají na neděli 28. května. Po nich následuje oktáva. V neděli 4. června bude slavit svátek seslání Ducha svatého Rusko a Ukrajina.

  • letnice-cas-k-obnove-katolicke-cirkve-video

Hospodin ukázal proroku Ezechielovi (Ez 37,1-9) stav izraelského národa na údolí plném suchých kostí. Tento obraz se dnes plně vztahuje na novozákonní Izrael, tedy na církev. Z nitra církve byl vyhnán Duch svatý a nahradil ho duch světa a dnes i synodální duch LGBTQ, tedy duch smrti, který z církve učinil duchovní hřbitov plný rozházených suchých kostí. Církevní dogmata byla rozházena, Boží přikázání rozmetána, Boží zákony převráceny, milníky vytrženy a posunuty. Aby se vše nyní vrátilo do původního stavu, to už vyžaduje boj za obnovení pravověrnosti.

Hospodin přikázal: Prorokuj synu člověka! „A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna k druhé.“ (v. 7) Duchovní probuzení je spojeno s určitým pohybem, hlukem, až duněním. To způsobovalo to, že každá kost hledala tu svou, až se z nich vytvořily kostry.

Jak dále působilo prorocké slovo? „Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl.“ (v. 8) Šlachy zobrazují duchovní sílu vnitřní modlitby, která probouzí do vztahu k Spasiteli. Důsledkem takové modlitby je hluboké osobní pokání.

Svaly, které jsou nutně spojeny se šlachami, vyjadřují sílu Božího slova a apoštolského učení. (Sk 2,42) 

Kůže pokrývá organismus a je pro něj nutnou ochranou. Kůže znázorňuje bratrské společenství, ve kterém a skrze které působí živý Kristus.

Přestože už byl organismus obnoven, duchovní síla, Boží moc, která by ho postavila na nohy, v něm ještě nebyla. Jaké bylo a je řešení? Hospodin řekl: „Prorokuj k Duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, Duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!“ (v. 9)

Co učinil prorok? Poslechl Boží slovo. Prorokoval tak, jak mu bylo řečeno, nic podle své logiky či svých citů nepřidal ani neubral. V poslušnosti víry nepochyboval o Boží všemohoucnosti a řekl: „Toto praví Panovník Hospodin: ‚Přijď, Duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!‘“ Co následovalo? „Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko.“

30. března 2023 skončila tzv. kontinentální fáze synodální LGBTQ cesty. Synodální cesta má přejít do celosvětové fáze setkáním ve Vatikánu 30. září 2023. Jde o celosvětovou sebevraždu církve. Zbytek pravověrných biskupů, pokud neprojde požadovanou konverzí na vítače LGBTQ, bude postupně vyhozen. Na jejich místa přijdou loajální či nadšení vítači nekajících sodomitů.

Předsedové biskupských konferencí, anebo jejich zástupci, se povinně účastnili kontinentálních fází synodální cesty. Jejich úkolem je teď vtělit sebevražedný program do vlastních národních biskupských konferencí. Německá i belgická synodální LGBTQ cesta se stanou precedentem pro celou synodální církev. Tím nastane transformace katolické církve na církev antikristovu.

Synodální cestu kardinál Müller označil za „věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní“. Vyjádřil se, že „je v zjevném (eklatantním) rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslání Kristovy církve“. Přesto biskup Bätzing suverénně 22. května 2023 do médií prohlásil: „Synodální cesta jde vpřed, nemám dojem, že by nás Vatikán blokoval.“

Dokument belgické biskupské konference ze dne 20. září 2022 obsahuje návod na liturgii s obřadem žehnání homosexuálních, lesbických a „queer“ párů. Němečtí a belgičtí biskupové ale nevysvětlili, jak postupovat, když nějaká osoba Q-orientace přivede do chrámu například kozu, svini, psa či osla a bude žádat o manželské požehnání.

Citace z dokumentu: „Bože Otče, ... učiň jejich vzájemný sňatek (dvou sodomitů, leseb, queerů) pevným a věrným... Ať jim společná láska přináší radost a službu našemu (církevnímu) společenství.“ 

Slova: učiň jejich vzájemný sňatek pevným a věrným znamenají, že už nikdy nemají dělat pokání ze smrtelného hříchu. Nakonec je tím biskupové posílají do pekla. Prosit Boha Otce, aby učinil tento zločin proti sobě, svému zákonu i proti spáse duší, je skutečně vrcholné rouhání, ďábelská manipulace, šílenství a stupidita.

Obyvatelé Sodomy, na které padl oheň a síra, se tohoto hříchu dopouštěli, ale současní biskupové, apoštolové sodomie, tento hřích dokonce legalizují a dělají z něj svátost. Apoštol Pavel nazývá takové falešné apoštoly služebníky anděla světla, tedy satana (srov. 2Kor 11,13-15). Apoštol Jan o nich říká: „Tvrdí o sobě, že jsou apoštolové, ale nejsou jimi, jsou lháři (Zj 2,2), sběř (synagoga) satanova“ (Zj 2,9).

Kard. Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, se o takových biskupech vyjádřil: „Mnozí biskupové v rozporu s povahou svého úřadu popírají sebeničivou moc hříchu, a to, že hřích odvádí od Boha... Církev prezentují jako změnitelnou. Takoví nepochopili tajemství vykoupení z hříchu a selhali ve svém povolání jako nástupci apoštolů."

Mons. Bonny o návštěvě belgické konference ad limina ve Vatikánu po vydání dokumentu řekl: „Pro papeže byly důležité dvě věci: abychom pokračovali s moudrostí, s moudrostí – o to se vždy snažíme (smích) –  a taky abychom zůstali spolu. Dvakrát se zeptal: ‚Jste všichni v tom zajedno? Dělejte to v jednotě!‘“

Belgičtí biskupové dostali jasnou směrnici: „Dělejte to v jednotě!“ Co mají dělat v jednotě? Takzvaně církevně žehnat sodomské, lesbické a „queer“ páry. Belgický model bude pak za půl roku či později vyhlášen už jako církevní směrnice pro celou církev. Který biskup se proti tomu postaví, nemůže pak být už dále biskupem. Postup sebevraždy pokračuje a bude dovršován jednotně zneužitou biskupskou a papežskou autoritou. Toto je největší zločin zneužití církevní autority v historii. Cílem je sebezničení církve a masová vzpoura proti Bohu. 

Co znamená směrnice „pokračovat s moudrostí“ v zavádění takzvaného žehnání sodomitů? To znamená mistrovsky, tedy ďábelsky, zneužít biskupskou autoritu ke změně myšlení katolíků. Cílem je, aby přijali synodální satanizaci církve jako nové, lepší katolické učení. Jeho závaznost garantuje autorita samotného Svatého otce, jemuž je katolík povinen absolutní poslušností. V současné situaci jde o herezi papalatrie. Je to zneužití papežské autority k největším zločinům proti Bohu a církvi. Ptáme se: Koho je třeba v této situaci více poslouchat – Boha a Jeho zákony, anebo hereze a skupinu lidí, okupujících nejvyšší úřady v církvi?

Závěrečné slovo:

Vážení biskupové Afriky a Ameriky, vezměte si příklad z cílevědomé aktivity sodomských biskupů. Oni se ničeho nebojí, riskují všechno. Aby dosáhli satanizace církve, jsou ochotni i upsat duši ďáblu.

Vy, kteří máte jít za cílem obnovy církve a získání věčného nebe, pracujte se stejnou, ne-li větší odvahou, moudrostí a jednotou. Udělejte dva kroky:

1) Vypracujte dokument s návodem duchovní obrody víry a mravů ve vaší diecézi.

2) Oddělte se od sebevražedné synodální LGBTQ cesty. Pokud se včas neoddělíte, bude vám vnucena a stanete se Jidáši a vítači LGBTQ.

Tento čas, počínaje svátky Svatodušními, je mimořádně historický! Musíte jednat! Musíte se ve svém národě sjednotit jako celá biskupská konference a radikálně a veřejně se oddělit od synodální cesty. Jako biskupové máte na to kompetenci, a navíc je to vaše pastýřská zodpovědnost před Bohem i před církví.

Jednejte moudře a v jednotě, tedy v poslušnosti Duchu svatému jako Kristovi apoštolové a proroci. Pak na vaši poslušnost víry nastane vzkříšení suchých kostí. Ve vaší diecézi, a pak i v celé církvi povstane armáda Božích bojovníků, které nikdo nespočítá.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

24. 5. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře