Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kard. Huzar prosadil gay pride v Kyjevě

V rádiu „Vzkříšení“ i v televizním kanálu „Živé TV“ jsme se v interview s kard. Huzarem dozvěděli, že prý on je největší morální autoritou na Ukrajině, kterou se máme řídit. Huzar svou autoritou ale v rozhodné chvíli de facto prosadil gay pride v Kyjevě. Jak? Lstivě. Několik hodin před započetím gay pride byl povinen jako církevní autorita povědět jasné „NE!“ On ale učinil pravý opak. Cílevědomě zlomil záchranný odpor vůči morální infekci a patologii. Zdůrazněním falešného soucitu vrazil nůž do zad křesťanům i patriotům. Směruje tak celý národ, aby skrze gay pride přijal proces duchovní sebevraždy.

Kdyby generál v rozhodný moment nedal jasný rozkaz k boji, a místo toho začal zdůrazňovat soucit k nepřátelům – válka je prohraná. A toto v historickém momentu učinil kard. Huzar.

  • kard-huzar-prosadil-gay-pride-v-kyjeve

Jakou psychologickou metodu Huzar použil? V 50minutovém interview mluvil jako pravověrný a horlivý pastýř o všeobecně jasných problémech, jako je ochrana rodiny, výchova dětí, zlo, kterým jsou aborty. Kdo ho poslouchal, musel získat dojem, že k němu mluví skutečně pravdivý prorok a pravdivý pastýř. Ve skutečnosti k němu mluvil falešný prorok a falešný pastýř! Proč Huzar použil tento manévr? Šlo o image s cílem prosadit to hlavní: paralyzovat odpor veřejnosti i křesťanů vůči gay pride, a tak ho lstivě prosadit! Patrioty následně zpochybnil a diskvalifikoval.

Kdyby Huzar místo toho krátce, během pěti minut, vyjádřil jasný křesťanský postoj, gay pride by byl zrušen! Kdyby uvedl otřesnou statistiku týkající se homosexualismu například už z roku 2001 z USA, a vyzval k zákazu gay pride, musel by to vzít v úvahu prezident i primátor Kyjeva i Washington i místní zednáři. Patrioti by tak dostali sílu uhájit Kyjev i ukrajinský národ!

Gay pride není jakýmsi nevinným karnevalem. Je to vyhlášení duchovní a následně psychologické i fyzické vlády démonů nad posvátným Kyjevem i nad ukrajinským národem. Gayové i Huzar dobře vědí, že skrze gay pride byl zahájen proces morální i fyzické sebevraždy národa.

Ptáme se: Komu Huzar slouží? Kristu, anebo antikristu? Bohu, anebo ďáblu? Odpověď je jasná: jde pod praporem těch, kteří ničí církev i národ. Mluví o Desateru, ale prosazuje gay pride a antidesatero.

Už v době Abrahámově padl oheň z nebe za nemorální homosexualitu na města Sodomu a Gomoru. V Novém zákoně je tento Boží trest několikrát zdůrazněn jako varování pro budoucí generace (Jud 7; 2Pt 2,6; Ř 1,25-28; 1Kor 6,9). Tato výstraha je Boží vůlí všem lidským pokolením, ale Huzar v interview tvrdí opak: být gayem je prý vůlí Boží. To je hereze a podvádění veřejnosti!

V dějinách lidstva byla vždy trestána zločinnost a nemorálnost, které ničily společnost. Prosazovat místo ochrany před amorálními násilnostmi falešný soucit k zločincům a sexuálním deviantům, je největší podlostí a klamem. Huzar zamlčuje realitu. Vláda homosexuálů, kteří odhodili svědomí a Desatero, s sebou přináší prosazení systému kradení dětí milujícím rodičům a jejich morální i psychickou devastaci v tzv. adopci homosexuály a sexuálními devianty (satanisty). Pak jsou uzákoňována narkotika a eutanazie i pro zdravé lidi. Nevinní lidé, kteří se brání proti zločinům, jsou ocejchováni jako homofobové a trestáni vězením! Vše je prosazeno pod falešnými pojmy jako „soucit“, „lidská práva“ a „lidská důstojnost“. Ve skutečnosti jde o nejtěžší zločiny proti lidstvu. Huzar se ukázal jako největší likvidátor morálních hodnot na Ukrajině. Zneužívá církevní autoritu k sebezničení církve a národa. Huzar jako profesionální lhář a církevní podvodník používá psychologické manévry, takže obyčejný člověk není schopen rozlišit a odmaskovat pozadí.

Každý člověk by si zde měl položit otázku k rozlišení duchů. Jaký duch je za Huzarem a co sleduje? Je za ním duch lži a sleduje smrt a genocidu (srov. J 8,44).

Je ale obdivuhodné, jak si Huzar umí dávat pozor, aby si náhodou nepoškodil image a lidé zůstali oklamáni. Živí v nich pocit, jako by byl proti gayům, ale ve skutečnosti je největším propagátorem amorální katastrofy. O tom svědčí jeho kniha z roku 2006 „Rozhovory s Blaženějším...“. Píše: „Homosexuálové mohou žít spolu, jestliže to chtějí, samozřejmě, mohou vést sexuální aktivitu jakéhokoliv druhu, ale je mi jich líto, protože jejich láska vždy zůstane neplodnou.“ (str.67). Když Huzar řekl: „mohou vést sexuální aktivitu jakéhokoliv druhu“, schválil tím hřích a ohavnost. V interview ale Huzar tvrdí opak, že také homosexuálové musí, jako všichni křesťané, zachovávat Boží Desatero. Zde mluví pravověrně, ale ve skutečnosti sleduje svůj cíl – prosadit homosexualismus. Používá zvláštní metodu: vyjádří určitou pravdu, ale prostředky k její realizaci nedovolí! Je to záměrná schizofrenie, která patří mezi současné americké technologie maskování se lidskými právy a jinými pozitivními pojmy. Mluví se pozitivně, ale prosazuje se pravý opak. To je duch antikrista!

Na gay pride 12. červa vystoupili tři poslanci parlamentu. Mezi nimi byl Leščenko, který byl přednášejícím na katolické univerzitě (UKU). Leščenko byl za poslance parlamentu prosazen Huzarovým teamem. Ve Lvově na UKU se už dávno propaguje homosexualismus i systém kradení dětí juvenilní justicí.

Jakou morální autoritou je Huzar?

Bez dovolení svého biskupa, Huzar, jako kněz, utíká z USA do Říma. V Římě lstivě zneužije kard. Slipého, aby ho tajně vysvětil na biskupa. Za to ho stihl trest vyloučení z církve (exkomunikace). V této exkomunikaci

Huzar zůstává 17 let. V roce 1996 je prosazen amorálním nunciem Frankem za nástupce hlavy UHKC Ljubačevského. Šlo o podvod a manipulaci, proti které protestovali tři metropolité svým memorandem (viz kniha „Jak se stal Stefan metropolitou“).

Huzarův strýc Lubomír Huzar byl zasvěcen v 33. stupni zednářských lóží „Hlas Ukrajiny“ a „Velká lóže francouzská“ v Paříži a „Tři kolony № 785“ (viz Vysoký zámek 11/2003).

Sám Huzar je rovněž členem zednářské organizace. V roce 2011 založil iniciativní skupinu „1. prosince“, do které patří dokonce i členové zednářského Římského klubu. Cílem skupiny je, jak řekl, změna pravidel hry ve státě. Cílem Římského klubu je holocaust lidstva na tzv. „zlatou miliardu“! Huzar aktivně podporoval Registrové kozáctví a podobné řády – Stanislava, Michaela, a nyní prosazuje řád Kolumba. Tyto řády, spolu s organizací Rotary a Lions klub, jsou předstupněm zednářské struktury. Centrum zednářské ideologie je na katolické univerzitě UKU ve Lvově.

Základním pravidlem života pro křesťanskou Ukrajinu bylo Boží Desatero. Huzar prosazuje změnu, prosazuje satanské antidesatero s prioritou homosexualismu. Co bude následovat dál? Huzar ve svém pásmu „Cesta do sebe“ prosazuje totální egoismus pod heslem: „Buď sebou!“ Podobnými hesly na Západě prosazují morální rozvrat. Když se Huzara ptali, jaké jsou potřebné podmínky, aby se zrealizovaly jeho vize týkající se ukrajinského národa, řekl, že nutně musí dvě generace vymřít a na jejich místo musí být postaveni nově vyškolení aktivisté. Plánovaná vize sebezničení se jinak neuskuteční. Současná i starší generace totiž neumí ještě v takové míře otupit svědomí, jak je to pro zrealizování Huzarových amorálních a autogenocidních vizí nutné.

Na otázku postavení mešity ve Lvově Huzar odpovídá: „Může být třeba i na Svatojiřské hoře! Proč ne, když to lidé chtějí?“ Kozáci bojovali, aby chránili křesťanství před krvelačným mohamedanismem, a Huzar otvírá dveře nepřátelům pod falešnou tolerancí a falešnou láskou, která vráží nůž do zad vlastním. Pokud zavládne islám, řežou se hlavy křesťanům, jak se to stalo v minulém roce v Egyptě, Etiopii, v Libyi. Proč ne?

Další Huzarův morální rys je láska k penězům. Donekonečna vybíral peníze na katedrálu v Kyjevě (různé „katedrátiky“ /daň odváděná farností biskupovi/, koncerty, „cihličky“, čestné listiny). Založil si banku pod názvem „Pokrov“, ve skutečnosti spíš „pokrav“ (pozn.: překlad z ukrajinštiny: „nakradl“). Huzar zavedl simonii, tedy za peníze se už prodává biskupské a kněžské svěcení i správa farností. To za arcib. A. Šeptického neexistovalo. Huzar ve svém pásmu otevřeně tvrdí: „Peníz je naše jediná ochrana“ – ne Bůh, ne pokání, ale peníz – podobně jako Jidáš.

Když část ukrajinských poslanců odmítla Haagskou konvenci, která uzákoňuje mezinárodní adopci dětí, ve skutečnosti kradení dětí a dávání je na Západ homosexuálům a pedofilům či na orgány, Huzar se v masmédiích vyslovil, že by vzal kyj a nabil těm poslancům, kteří zločin neschválili.

Nejsou takové morální otázky, ve kterých by Huzar psychologickým manévrem neprosazoval pod zbožnými frázemi amorálnost, zločinnost a autogenocidu Ukrajiny, a dokonce i Ruska!

1) Huzar prosazuje kradení dětí juvenilní justicí.

2) Huzar schvaluje v kritické chvíli mlčením prosazení škodlivé vakcinace dětem (2015).

3) Huzar prosazuje narkotika a eutanazii, nazývá to tzv. přístupem k zbavení bolesti a mezi prvními se snažil připravit půdu na Ukrajině k těmto masovým zločinům.

4) Huzar ve své knize jasně prosazuje homosexualismus a sexuální zvrácenosti.

5) Huzar prosazuje a praktikuje okultismus, věštění.

6) Huzar prosazuje islamizaci.

7) Huzar prosazuje jako falešného boha peníze.

8) Huzar jako občan USA prosazuje pod rouškou změny pravidel hry ve státě genocidní amerikanismus.

9) Huzar ničí základy křesťanství, zpochybňuje Božství Kristovo, panenství Bohorodičky, popírá věčnost pekla („Rozhovory...“, 2006).

10) Huzar zneužívá masmédia k masovému podvádění veřejnosti s cílem autogenocidy církve i ukrajinského národa.

Taková je ve skutečnosti ta nejvyšší morální autorita Ukrajiny – kard. Huzar, na němž je Boží prokletí – anathema (Gal 1,8-9).

Běda národu, který vede falešný a slepý prorok! Skončí v pekelné jámě spolu s ním! Co chce Bůh dnes? Ne zbožné fráze, ale pravdivé pokání. Ať národ koná pokání za gay pride. Ať koná procesí v Kyjevě i v každém městě Ukrajiny. „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

+ Timotej

biskup-sekretář Byzantského katolického patriarchátu

+ Samuel

biskup Ukrajinské katolické církve

Praha, 15.6.2016

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2016-06-17 10:35
Lidstvo degeneruje a idioti nastoupili k moci. Tak nám vládnou a vedou války stejně jako to dělali křižáci. Kdyby se tak našel "nový Žižka" a zvedl tenhle národ proti všem neřádům v Evropě.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře