Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Doc. Otakar Jelínek: Otevřený dopis Halíkovi

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Praha 15.listopadu 2017

Pane profesore,

několik okolností z poslední doby mne přiměly k tomu, abych Vám napsal tento otevřený dopis:

Jak je Vám známo, patřím ke kritikům Vašich filosoficko-teologických názorů. Své hlavní námitky jsem formuloval v „Kritickém zamyšlení nad působením Mons. prof. PhDr Tomáše Halíka,Th.D.“ V době, kdy jsem pracoval nad tímto textem, jsem ještě neměl ani potuchy o tom, jak se to má ve skutečnosti s Vaším doktorátem teologie. Teprve posléze jsem se postupně dopátral, jak jste k němu přišel. Vy sám si jistě musíte být vědom toho, že tento titul jste získal jen velmi svérázným atypickým způsobem, a to s porušením mnohých akademických zvyklostí i našich zákonů.

  • doc-otakar-jelinek-otevreny-dopis-halikovi

Podstatnou věcí celé kauzy je to, že až do dnešního dne jste nepředložil řádně obhájenou disertační práci, která je nejen dle našeho vysokoškolského zákona, ale i v celosvětovém měřítku, nutnou podmínkou pro získání takového titulu. Na tuto základní skutečnost jsem upozornil nejen vedení Karlovy university, ale i její Etickou komisi. Protože universita na mé oprávněné námitky k Vašemu doktorátu nereagovala, rozhodl jsem se prostřednictvím veřejného ochránce práv postoupit tuto záležitost ke správnímu soudu.

Z Úřadu ombudsmana mi bylo doporučeno, jak bych mohl v té věci dále postupovat:

Na závěr poznamenám, že úmyslné neoprávněné užívání vědecké hodnosti nebo titulu absolventa vysoké školy je přestupkem. A dále, úřední osoba se dopustí trestného činu, pokud v úmyslu opatřit jinému prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročí svou pravomoc.6 V takových případech se můžete obrátit na policii.

Vědom si toho, že jde o poměrně vážnou věc, informoval jsem o tom mailem dne 6.března senátora prof.Hampla, který Vám inkriminované nostrifikační osvědčení titulu jako tehdejší úřadující rektor vydal, a požádal jsem jej o krátkou schůzku. Prof.Hampl na mou žádost nereagoval ani mi neodpověděl, proto jsem se obrátil 16.května na jeho asistenta a poradce PhDr. Karla Höfera se stejnou žádostí. Ten mi posléze doporučil, abych kontaktoval příslušné orgány UK, které mají pravomoci k vyhodnocení či řešení záležitosti. Ještě jednou jsem se, avšak opět marně, pokusil k senátorovi Hamplovi v jeho úředních hodinách dostat a záležitost s ním nějak projednat. Až 6.června 2017 jsem se konečně odhodlal k tomu, abych odeslal „Podnět k šetření České policii“. Jeho kopie je uvedena v příloze tohoto dopisu. Můj podnět byl okamžitě přijat a dne 27.června jsem byl Policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla dle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha1, ul.Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1, kde celá věc je nyní v řízení.

Pane profesore, Vy jste se v otevřeném dopise Parlamentním listům o mně vyjádřil, že „pan Jelínek se podepisuje svou funkcí na UK a tím zároveň škodí pověsti naší univerzity v zahraničí“, a nerozpakoval jste se dokonce proto podat na mne stížnost u děkana Lékařské fakulty. K tomu Vám sděluji, že já až dosud v mých téměř 77 letech jsem řádným členem akademické obce university. Funkce, které byly uváděny v mých dopisech zde však skutečně zastávám.

Vy sám ovšem v zahraničí vystupujete často v roli falešného profesora! Já pracuji na Lékařské fakultě, ale nikdy by mne nenapadlo s ohledem na mé fyzikální vzdělání vystupovat v zahraničí jako docent mediciny, jako to děláte vy, když v USA vystupujete jako „professor of philosophy at the Charles university“. To je dle mého soudu pravé zneužívání jména naší university! Vy jste zde byl jmenován docentem a poté i profesorem sociologie, a proto byste tento obor měl uvádět důsledně i v zahraničí. Jestliže se tam vydáváte za profesora filosofie, nedivte se, že v mých očích se jevíte jako typický hochštapler.

V dopise panu Josefu Provazníkovi, radaktorovi e-portálu jste nedávno napsal: „snažím se vědeckou prací a přednáškami na prestižních amerických universitách zjednávat čest jménu naší země, pošramocenému vstupováním našich „představitelů“ ..“ Vy, pane profesore, si opravdu myslíte, že Vaše přednáška typu „Afernoon of Christianity“, která je přístupná na Webu, by mohla být vůbec považována za vědeckou? To jste snad ztratil veškerou soudnost! Já si osobně myslím, že takovými naprostými banalitami, a navíc vyjadřovanými zoufalou angličtinou můžete dobré jméno naší university v zahraničí jen poškodit. Naši občané by měli též vědět, co je možné o Notre Dame universitě získat na Wikipedii. Např. i to, že František kardinál George, blahé paměti, spolu s dalšími 68 biskupy a peticí s 345 tisíci podpisy se postavili proti pozvání presidenta Obamy, propagujícího potraty, a proti doktorátu, který mu zde chtěli udělit. Kardinál George tehdy napsal, že tato universita zjevně nechápe, co znamená být katolickou universitou. Vy sám ovšem s oblibou na podobných místech působíte, což je v příkrém kontrastu s Vaším titulem preláta jeho Svatosti.

Podobně i místo Vašeho působení v Anglii, unitářská Harris Manchester College na Oxfordské universitě je podobným ústavem, a to velmi kontroversním z hlediska katolického pravověří. I to by měli znát naši katoličtí občané, že to je poslední 39. kolej, která byla do Oxfordské university zahrnuta až v roce 1996. Původně toto zařízení bylo určeno pro náboženské nekonformisty, anglické presbyteriány, kteří by jinak nemohli na universitě z náboženských důvodů studovat, a vyučována zde byla radikální teologie. Takové místo ovšem Vám při Vašem teologickém zaměření očividně vyhovuje. Není divu, že návrh na Váš čestný doktorát vyšel právě z této koleje, kde působí i Váš podporovatel dr.Sekyra.

Mnohokrát jste se velmi arogantně vyjadřoval nejen o presidentovi Ruské federace, ale i o patriarchovi moskevském Kyrilovi a kritisoval jste spojení pravoslavné církve se státní mocí. Vy ovšem sám u nás konáte daleko horší věci, když se opovažujete zneužívat dokonce i bohoslužby pro politické účely. Vám totiž také zcela uniklo, že v současném Rusku došlo k nebývalé obnově spirituality, a to v takové míře, že sám patriarcha Kyril to označuje za zázrak, zatímco Vámi údajně iniciované Desetiletí duchovní obnovy u nás skončilo totálním fiaskem, což smutně demonstruje současný fatální odliv věřících.

Pane profesore, připomínám, že ještě dříve, než jste se Vy narodil, jsem já už konal službu při oltáři. To mne opravňuje k tomu, abych Vás jako starší vyzval, abyste se nad body tohoto dopisu zamyslel, vyvodil z toho pro sebe důsledky a neoddaloval takové posouzení až k nebeské bráně.

Doc.RNDr Otakar Jelínek, CSc., člen akademické obce Karlovy university

Příloha: Podnět k šetření policii ČR

Facebook komentáře