Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Deklarace SUVERENITY České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Prohlášení NEZÁVISLOSTI České republiky

Vzhledem k mezinárodní situaci a vzrůstajícímu konfliktu mezi globalisty, kteří usilující o zničení svrchovaných národních států, a mezi národy, které vychází z nezadatelného práva na vlastní stát s právem vykonávat neomezeně moc na vlastním území, jsme se rozhodli deklarovat SUVERÉNNÍ ČESKOU REPUBLIKU, nepodléhající nadřazenosti mezinárodního práva EU ani některých – pro ČR – zničujících smluv v rámci OSN.

  • deklarace-suverenity-ceske-republiky


Za tímto účelem ustanovujeme NÁRODNÍ RADU ČR, která bude usilovat o suverenitu státu na mezinárodním poli a bude jednat v zájmu českého národa bez ohledu na vnější či vnitřní negativní vlivy.

Národní rada ČR bude v současné době vystupovat v podobě „stínové vlády“ oproti politické reprezentaci, která (stejně jako všechny politické reprezentace po roce 1989) zapříčinila a podporuje naše nedůstojné až otrocké postavení v Evropské unii a tím i ve světě.

Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, kterou neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ se nemůže svobodně a volně vyvíjet v rámci Evropské unie, která není nic jiného, než novou formou odnárodňujícího útisku. Máme za to, že svoboda je prvním požadavkem a jsme přesvědčeni, že svobodné národy střední a východní Evropy učiní totéž, jestliže to shledají za nutné.

Je nutné formulovat novou společenskou dohodu, která bude zakotvena v základním zákonu státu – Ústavě ČR.

Národní rada bude usilovat o to, aby český stát byl republikou prezidentského typu, aby byla jasná reprezentační a odpovědná osoba, a zaručí plnou rovnoprávnost (tedy nejen právo pro „vyvolené“ a povinnosti pro ty ostatní, jako je tomu dnes) a svobodu svědomí, náboženství, vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.

Naše demokracie bude spočívat na všeobecném hlasovacím právu.

Vláda bude mít formu parlamentární a bude též uznávat a vnímat státu a národu prospěšné návrhy občanských iniciativ, spolků a referend – jako projevů přímé demokracie.

Je nutné do Ústavy zakotvit český národ (jako faktického „majitele“ České republiky) a český jazyk (jako mateřský jazyk našeho národa, ve kterém bude vedena výuka na všech typech škol a který bude jazykem úředním).

Militarismus v rámci NATO se ukázal jako zhoubný nejen pro naši zemi a Evropu, ale i pro celou planetu. Obnovíme stálou českou armádu, aby efektivně chránila naše území a zabezpečovala pomoc při mimořádných událostech. Naše bezpečnost je nedělitelná. Jsme územím, na kterém musíme hájit zájmy vlastní. Už nesmíme být základnou pro zájmy cizích mocností.

Provedeme dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný národ.

Stát musí převzít kontrolu nad strategickými odvětvími národního hospodářství a přírodního bohatství, aby byla zajištěny zdrojová základna pro suverenitu naší země.

Do Ústavy je nutné zakotvit fyzickou (nikoliv digitální) národní měnu – českou korunu. Česká národní banka musí být opět v rukou pouze českého státu a ne v rukou nadnárodních bank a globálních finančních korporací, jako je tomu nyní.

Převezme pouze tu část dluhů, kterou měl náš stát před vstupem do Evropské unie. Unijní dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli.

Ve své zahraniční politice přijme český národní stát plnou část odpovědnosti za spolureorganizaci střední a východní Evropy. Zahraniční politika bude prováděna především na základě oboustranně výhodných bilaterálních smluv. Souhlasíme s představou, že veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie a bez podřízení naší země cizím ekonomickým, vojenským a politickým zájmům.

Liberálně parazitický kapitalismus vede všechny země světa – ve finále – do zkázy. Ekonomika založená na jediném ukazateli, kterým je neoprávněný zisk (který plyne z toho, že silnější ničí slabšího – ať už člověka nebo stát – a kterým se neúměrně obohacují soukromí vlastníci, nadnárodní korporace a lichvářské banky) je pro lidstvo zničující.

Pro přežití národa je nezbytné, aby různým segmentům národního hospodářství odpovídal efektivní typ vlastnictví – tedy upřednostňujeme vlastnictví v této posloupnosti: družstevní, státní, soukromé, a veřejnoprávní.

Věříme v demokracii – věříme ve svobodu! Vyzýváme všechny, komu není lhostejný osud národního státu Česká republika, aby se připojili nebo se stali aktivní součástí Národní rady ČR.

Odvoláváme se na starobylou slavnou a hrdou historii českého národa.

Naše země je dědictví našich předků a my máme povinnost toto dědictví – naši suverénní zemi – chránit.
Svatý Václav: „Cizí nechceme a vlastní nedáme!“

Heslo naší slavné husitské historie: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme“.


 

V Praze dne: 26. 3. 2020

 Aliance národních sil

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda

 

Facebook komentáře