Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Citace z Nostra aetate

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme vám k dispozici kopii druhé části našeho dopisu, který se vztahuje k II. Vatikánskému koncilu, pod názvem „Citace z Nostra aetate“.

Video-dopis: vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31747, youtu.be/wdVmFIZLE_U

 

Děkujeme.

 

S úctou

 

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.uauogcc.org.uaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • citace-z-nostra-aetate

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovoce II. Vatikána po 50 letech

 

video: vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31747

1.část – Kryptofašismus na II. Vatikánu

2.část – Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

3.část – Největší neštěstí 20. století

2.část

Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

 

V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce. Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce“ (Mt 7,18). V souvislosti s tím zdůrazňuje: „Varujte se falešných proroků (heretických teologů). Přicházejí k vám v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou to draví vlci.“ (v.15) „Po ovoci je poznáte.“ (v.10)

Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě . Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. Například v Česku, v srdci Evropy, je už mezi univerzitní mládeží více aktivních buddhistů než aktivních křesťanů. Průzkum na vysokých školách v Polsku dokázal, že studenti jsou nad šeni pro buddhismus a vědí o buddhismu a hinduismu více než o křesťanství. Tato pseudomisie, která je založena na zradě křesťanské víry, s sebou přinesla i invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie, sexuálních zvráceností a demoralizačních a devastačních vlivů všeho druhu. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Je to vzpoura proti jedinému, pravému Bohu, kterou má na svědomí II. vatikánský koncil s tzv. aggiornamentem. Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4). Za zvěstování jiného evangelia, jiného ducha a jiného Ježíše dopadá anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9.

Koncil měl řešit aktuální potřebu obnovy víry a zahájit boj proti nebezpečným herezím, které odsoudil již svatý papež Pius X. v roce 1907. Koncil měl rovněž jasně ukázat na hrozbu invaze neopohanství, které se už od roku 1965 masově šířilo skrze hinduistickou jógu. Bylo nutné varovat před nebezpečím buddhismu, který byl zpopularizován bojovým uměním a orientálními meditacemi s pozadím lživých filosofií, za nimiž je stejný duch, jako měl Nietzsche, tibetský buddhismus, fašismus a dnes satanismus. Postoj Božího slova k pohanství je jasný, vymezený na mnoha místech Starého i Nového zák ona a koncentrovaný v 1. přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Koncil naproti tomu pod heslem aggiornamenta otevřel dveře pohanství. Armáda pseudoapoštolů – teologů prosadila hereze, které popírají podstatu církve. Všichni studenti teologie byli následně otráveni herezemi popírajícími Božství Kristovo, Jeho reálné vzkříšení, inspiraci Písma. Neustále jim byla vtloukána do hlavy úcta k pohanství, a to v každém učebním oboru, a padesát let! Boží slovo o těchto pseudoapoštolech vyhlašuje: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za a poštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla...“ (2 Kor 11,13-14). Tito andělé světla frázemi o milosrdném samaritánu prosazují současnou islamizaci Evropy, která vede k likvidaci křesťanství i evropské kultury. Sv. Bernard říká: „Služebníci Kristovi jsou, a slouží antikristu“. 

Vatikán už nemá Ducha Kristova, přijal ducha antikrista, ducha NWO.

Katolická církev dnes už není katolická a ani to už není církev. Proč? Protože opustila podstatu evangelia, vyhnala Ducha Božího a přijala ducha světa, ducha New Age. Jedinou cestou zpět je: pokání! To ale notoricky odmítá. 

Citace Nostra aetate: „Církev pozorně uvažuje o tom, jaký má vztah k nekřesťanským náboženstvím.“

Odpověď: Co má co o tom uvažovat, když Boží slovo na mnoha místech jasně ukazuje, jaký máme mít vztah k pohanům, kteří uctívají démony. Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15-16) Toto je zavazující poslání církve, a ne pozorně uvažovat o tom, jak zrealizovat zradu Kristova evangelia.

Citace: „V souvislosti se svým úkolem podporovat jednotu a lásku mezi lidmi a také mezi národy zaměřuje (církev) pozornost především na to, co mají lidé společného a co je vede k vzájemné pospolitosti.“

Odpověď: Zrádní hierarchové si vymysleli pseudoúkol, který je proti podstatě evangelia a který ničí církev v kořeni. Kristus jim tento pseudoúkol nedal. To, co je ale skutečně Kristem daný úkol, je vůbec nezajímá a notoricky ho bojkotují.

Jakou jednotu a jakou lásku mezi lidmi mají bez Krista, bez obrácení, bez hlásání pravdy podporovat? To vše je jen podvod jehož ovoce dnes, po 50 letech, žneme.

Jakou vzájemnou pospolitost může zachovávat křesťan s buddhistou či hinduistou, kteří popírají jednoho Boha a odmítají přirozenou, ale i duchovní pravdu? Boží slovo říká, že „není žádná jednota mezi světlem a tmou, mezi Kristem a Beliálem“. (srov. 2 Kor 6,15)

Citace: „Všechny národy přece tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země.“

Odpověď: Úžasný objev II. Vatikána! Zapomněli ale, že Pán Ježíš učedníky posílá ke všem národům, aby hlásali evangelium i za cenu, že za to zaplatí mučednickou smrtí. Všichni apoštolé, když konali misii, zemřeli jako mučedníci. Neměli za cíl splynout v  jedno společenství se všemi, kteří mají jeden původ a přebývají na celém povrchu země. Ďábel, démoni i ti, kteří jsou v pekle, mají rovněž původ od Boha, ale jen blázen by chtěl s nimi tvořit jedno společenství.

Citace: „… (pohané) mají také jeden poslední cíl – Boha“.

Odpověď: Tak proč jim Ho nehlásáte? Kdybyste hlásali, mohli by skrze pokání a víru v Krista dosáhnout spasení v Bohu. Pohani uctívají hady, krávy, krysy, jako bohy – démony. To ale není jeden poslední cíl člověka!

Citace: „… sjednoceni ve svatém městě, které bude osvěcovat Boží sláva a kde budou národy chodit v jeho světle“.

Odpověď: Tato řeč se vztahuje k Zj 21,24. Mluvit ale o tomto cíli bez pokání, bez obrácení, bez boje proti hříchu je podvod. V dalších verších je napsáno: „Nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže. Jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“ (v.27) „Avšak zaklínači a modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra“ (v.8).

Citace: „Lidé čekají od různých náboženství odpověď na to, co je do hloubi srdce znepokojuje: jaký je smysl a cíl lidského života,... jak se dosáhne pravého štěstí...“.

Odpověď: Je velkým podvodem navodit dojem, že od pohanských pseudo-náboženství máme očekávat vysvětlení základních otázek lidského života. Oni je vysvětlují, ale lživě! A to bohužel deklarace II. Vatikána vědomě zamlčuje.

Citace: „Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.“

Odpověď: Ježíš nás neposílá vést dialog s pohany, ale aby se obrátili z moci satanovy! „Posílám tě otevřít jim (pohanům) oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve Mne dosáhli odpuštění hříchů“ (Sk 26,17-18). „On (Otec) nás vytrhl (řec. errizato, lat. eripere) z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna“ (Kol 1,13). Heretici nás skrze dialog s pohany stahují zpět pod moc satanovu, až nakonec do pekla. První dialog s ďáblem skončil vyhnáním z ráje (Gen 3).

Jakým právem si Vatikánský koncil dovoluje postavit se proti Ježíši Kristu, Jeho evangeliu, proti apoštolské tradici? Jakým právem II. Vaticanum bojkotuje povinnost hlásání evangelia a nahrazuje ji sebevražedným dialogem? Pokud budeme uznávat a chránit jejich cestu do věčné záhuby, zradíme tím svou identitu a sami ztratíme nám Bohem daný cíl – nebe. Podporovat pohanské kulturní hodnoty znamená, zříci se svých křesťanských kořenů a přijmout pohanské zvyklosti spojené s úctou k démonům a nečistotou.

Vrcholem pokrytectví ale je požadovat, aby takto oklamaný křesťan, který už po tzv. dialogu ztratí spasitelnou víru v Ježíše Krista, pak „svědčil o křesťanské víře a životě“. To je výsměch.

Je totálním nesmyslem uznávat, chránit a podporovat uctívání satana a démonů a zároveň vyznávat víru v jediného Boha a jediného Spasitele Ježíše Krista!

Deklarace Nostra aetate by měla mít název: „Jak zradit Krista i církev a jak se dostat do pekla“.

Otázka: Jak je možné, že mohli na koncilu takové hereze schválit mnozí pravověrní biskupové i kardinálové, a tím sobě i církvi odhlasovat sebevraždu? 

Odpověď: Němečtí teologové – kryptofašisté s duchem Nietzscheho, připravovali koncilní dokumenty obsahující dvojznačné pozitivní fráze, aby tak skryli hereze. Kdyby jasně pověděli, co chtějí a jaké to přinese ovoce, otcové koncilu by to nikdy neschválili. Tedy šlo o velký a plánovaný podvod a manipulaci, a to zvláště deklarací Nostra aetate. Tuto metodu i ducha manipulace později od koncilu převzaly i současné evropské parlamenty, které odhlasovávají sebezničující zákony pro své vlastní národy rovněž pod pozitivními a dvojznačnými pojmy. Většina poslanců rovněž neví, co d aný zákon ve skutečnosti obsahuje a jaké bude mít důsledky.

V 50. roce jubilea II. Vatikána je tu katastrofální ovoce: Masový odpad řeholních povolání! Příkladem je Quebec. Mezi rokem 1962-1981 klesl počet řeholnic v důsledku vystoupení z řádu z 46 933 na 26 294. Nová povolání se snížila o dobrých 98,5 procenta.

V říjnu 2003 se o. Arul Irudayen, místní farář ve Valankanni v Indii, chlubil, že hinduisté momentálně provádějí své pohanské rituály uvnitř katolické svatyně.

Za stejným účelem vešli v únoru 2004 buddhisté do presbitáře basiliky sv. Adalberta v Gran Rapids, v Michiganu.

Pohanský hinduistický rituál ve Fatimě proběhl 5. 5. 2004 se schválením fatimského biskupa a místního faráře Guerry… Otec Guerra se odvolává na „dialog, který je programem II. Vatikána“.

Řeholníci xaveriáni přivezli do Itálie buddhistické mnichy z Tibetu. Založili osm center, kde dávají rekolekce všem věkovým kategoriím, převážně však mládeži. Díky Nostra aetate se misie z dalekého Východu přesunula do Evropy, ale už ji nedělají otci xaveriáni, ale tibetští mniši!

28. 10. 2015 si připomínáme 50. tragické jubileum vydání heretické deklarace II. Vatikána – Nostra aetate.

Vyhlášení anathemy

Byzantský katolický patriarchát v apoštolské a prorocké autoritě ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatéhotímto vyhlašuje Boží anathemu na antievangelium hlásané pod názvem Nostra aetate. „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet – anathema!“ (Gal 1,8) Kdo bude tento heretický dokument dále šířit, učit druhé nebo jiným způsobem propagovat, na toho rovněž dopadá Boží anathema!

Datum vyhlášení anathemy: 28.10.2015.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Doněck – Praha, 28.10.2015

Kopie:

Katolickým biskupským úřadům

Pravoslavným biskupům Ukrajiny a Ruska

Prezidentům a vládám členských států EU

Poslancům Evropského parlamentu

Masmédiím 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Kamjdu 2015-10-25 15:47
Vy všichni církevníci se svými krajkovanými směšnými dlouhými košilemi a klobouky a se svou ztuhlou pokryteckou formou k Bohu se lísající víry, jste podle mého přesvědčení od Boha mnohem dál než pravdu hledající skeptici. Jestliže se sem rodíme, jako do školy života, abychom se našli, objevili smysl a tedy Boha, tak vy církevní hodnostáři jste v tomto smyslu, už jen soudíc podle vašich projevů, teprve na úrovni mateřské školky nebo ještě méně.

Facebook komentáře