Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Každý biskup se musí rozhodnout, zda půjde cestou spásy, anebo synodální cestou do záhuby

Vážený biskupe katolické církve,

proč jsi přijal biskupské svěcení? Před ním jsi byl jasně poučen, že na sebe bereš zodpovědnost Božího pastýře, který má chránit ovce před dravými a lstivými vlky. K čemu nosíš v ruce hůl?

Abys zaháněl krvelačné vlky? Ne, ty dnes tou holí naháníš ovce na širokou synodální cestu. To je ale cesta do věčné záhuby. Je to cesta likvidace Božích zákonů a přikázání. Je to cesta legalizace hříchu. Zneužíváš tím svěřený Boží úřad! Skrýváš se za Boží autoritu, a přitom se vyhýbáš cestě pravdy. Ty jsi ale povinen pravdu hlásat slovem i příkladem. Místo toho však oklamáváš Kristovo stádo. Zatajuješ mu, že synodální cesta šlape po Božích přikázáních.

Ty jsi neřekl kněžím ani lidem, že synodální cesta úskočně odstraňuje a likviduje Boží přikázání. Bojíš se prozradit, že je nahrazuje amorálními sodomskými antizákony LGBTQ. Přitom dobře víš, že Bůh skrze apoštola Petra varuje za homosexualitu trestem časného ohně (2Pt 2,6).

  • bkp-kazdy-biskup-se-musi-rozhodnout-zda-pujde-cestou-spasy-anebo-synodalni-cestou-do-zahuby
  • bkp-kazdy-biskup-se-musi-rozhodnout-zda-pujde-cestou-spasy-anebo-synodalni-cestou-do-zahuby

Skrze apoštola Judu varuje dokonce trestem věčného ohně (Juda 7). Navíc, skrze apoštola Pavla Bůh opakovaně hrozí, že nekající sodomité nebudou mít účast v Božím království (1Kor 6,9; 1Tim 1,10). V listě Římanům je jasně tento hřích nazván řecky atimia – ohavnost, hanebnost (Ř 1,26). Bergoglio ale tuto ohavnost absurdně nazývá důstojností.

Duch svatý ukazuje na kořen homosexuality. Je jím odmítnutí živého Boha a přijetí pohanského modlářství. Bůh dštil na Sodomu oheň a síru právě za tyto hříchy proti přirozenosti (Gen 19). Dodnes zůstává toto území varovným svědectvím pro celé lidstvo. Stejná vzpoura proti Bohu, jako byla v Sodomě, je vzpoura synodální cesty. Ty, vážený biskupe, jsi nástupce apoštolů a proroků. Na požadavek Bergoglia ale musíš projít tzv. konverzí. Co to znamená?

Musíš odhodit svědomí, Boží přikázání i morální principy. Musíš začít ohavnost nazývat důstojností. Ale to nestačí, ty se musíš postarat, aby nekající LGBTQ lidé byli přivítáni v církvi. Ostatní věřící pak musí pod tvou autoritou jejich nemorálnost akceptovat a vytvořit vnitřní i zevnější jednotu s osobami LGBTQ. To je duchovní mor, jehož ďáblovým apoštolem je falešný prorok Bergoglio. Touto bergogliánskou konverzí se dopustíš největšího zločinu proti Bohu, proti sobě i proti Kristovu stádu.

Za toto Bergogliovo antievangelium dopadá Boží prokletí a vyloučení z Kristovy církve (srov. Gal 1,8-9). Z tebe, který jsi nástupce Kristových apoštolů, se tak stane zrádce Krista, jakým byl apoštol Jidáš. Ten se nakonec oběsil a skončil v pekle. Podobný konec čeká i tebe, pokud se od synodální cesty radikálně neoddělíš. Je to cesta zrady a vzpoury proti Bohu a Jeho zákonům.Pravdivá biskupská kariéra je spojena s následováním Krista, s Jeho křížem a s bojem proti herezím. Biskup – Kristův apoštol – je povinen chránit Boží zákony a přikázání. Falešná církevní kariéra je upsání své duše čertu.

Takový kariérista vyžene Ducha svatého ze svého nitra a sjednotí se s duchem tohoto světa. Duch lži a smrti – ďábel – pak obsadí duši církevního kariéristy. Přitom se takový biskup s duchem apoštola Jidáše pokrytecky dožaduje, aby byl ctěn jako Boží autorita. Sám ale Boha neuctívá. Veřejně a pohoršlivě šlape po Jeho přikázáních. Duše táhne na širokou cestu do záhuby. Jak takový biskup obstojí v hodině smrti a pak před Božím soudem?

Byl povinen znát pravdu, hlásat pravdu, bránit pravdu. On ale pravdu odhodil a zamiloval si lež. Pak klamal i svěřené duše.Kristovi apoštolové hlásali evangelium spásy. Současní pseudoapoštolové, převlečení za Kristovy apoštoly, hlásají sodomské antievangelium. Oni slouží ne Bohu, ale satanu – andělu světla. Falešným prorokem, náčelníkem těchto služebníků satana, je František Bergoglio. A ty, vážený biskupe, Kristův apoštole, ses od něho ještě radikálně neoddělil? Dodnes s ním tvoříš duchovní jednotu a zmiňuješ jeho jméno v každé liturgii?

Pro svou zbabělost táhneš celou diecézi do věčné záhuby. Uvědomuješ si to, Kristův pastýři lidských duší? Teď jsi ale povinen udělat radikální krok, protože zítra může být už pozdě. Už nemusíš dostat milost, kterou dnes odmítáš. Potom ale zůstaneš v duchovní temnotě. Smrtí se nečekaně ocitneš před Božím soudem a pak tě čeká věčný trest. To není maličkost. To je ta nejpodstatnější věc, která se i tebe bytostně týká, a ty s tím prakticky nepočítáš.Ježíš v tuto chvíli mluví k Tobě, a to možná už naposled: „Vím o tvých skutcích, nejsi ani studený, ani horký... Protože nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst... Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Čiň pokání...

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření...“ (Zj 3)Apoštolové položili za Krista svůj život. Oni se nezasvěcovali démonům, jak to udělal Bergoglio pod vedením šamana v Kanadě. Apoštolové neintronizovali démony, jako Bergoglio démona Pačamamu. Tomuto démonu se přinášely lidské oběti a mnohde se přinášejí dodnes. Ty k Františkově transformaci církve na synagogu satanovu stále ještě mlčíš. On ale tvé mlčení využívá jako souhlas k dovršení sebevraždy církve.

Ty ses přesto doposud neoddělil od falešného papeže. Ty se podřizuješ jeho zločinnému programu vzpoury proti Bohu a lidstvu! V této situaci budeš buď hrdinou víry, anebo zrádcem Krista. Střední cesta zde neexistuje. Bergoglio nastolil synodální cestou takový systém v církvi, že k zavržení stačí už jen být pasivní. Ty ale pasivní zůstat nesmíš! Musíš být aktivní! Musíš udělat radikální záchranné kroky pro sebe i pro svou diecézi! Jaké to jsou kroky?

1) Radikálně odmítni synodální cestu, která je spojena s vítáním LGBTQ a s požadavkem tvé sodomské konverze.

2) Odděl se od neplatného papeže, protože realitou je dnes stav sede vacante.

3) Pokud se od synodální cesty neoddělí tvá biskupská konference, pak se od takové konference odděl i se svou diecézí. Zveřejni ve své diecézi stav sede vacante, vysvětli kněžím a lidu, že v tomto stavu je církev, dokud nebude zvolen pravověrný papež. Vyzvi Boží lid k pravdivému pokání.

Vytvoř podmínky, aby evangelium bylo hlásáno v plnosti a tak nastala duchovní obnova celé tvé diecéze. Povzbuzuj lidi k vytrvalé modlitbě na tento úmysl. Zvláště ať se modlí jednotnou hodinu od 20 do 21 hodin.Pokud by svět zasáhla světová katastrofa, ty i tvoje diecéze budete připraveni. Duše budou zachráněny a ty splníš své poslání Kristova pastýře. BKP – hlas volajícího na poušti

7.2.2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Našaumal 2023-02-18 11:32
Ale stejně jsem rád za tato jejich prohlášení. Dobře se shodují s tím, co bylo k historii i současnosti této církve již dříve nezávisle popsáno a co tam upřímně hledající může osobně zažít. Že je to církev veskrze prohnilá, prašpatná, bídácká, zkažená a kazící. Kdo touží po pravdě, materiály a svědectví jsou veřejně dostupné. V takové církvi lepší nebýt.
Citovat
#1 Přemysl Javornický 2023-02-17 19:56
My, vědomí slyšíme ten hlas. Slyšíme jej již dlouho od dob, kdy do našich duší pronikly divné hlasy prelátů, kteří hovoříce o Bohu, hovořili o Temném pánu. Prodejní preláti, prodejné církve, prodejné ovce. Gnose je vysvobození ze Satanových pout a jeho úkladů. Mnozí z BKP vědí, že gnostici jsou jejich spojenci. My víme a Ten jež k nám naším svědomím promlouvá, je náš Učitel, žádný Pán. On nás učí, jak zůstat člověkem a neprodat či nenechat si ukrást lidskou duši. To on nás dokáže vyvést z šera opět na světlo boží. To on nás obdařuje energií kráčet po cestě plné kamení, ale zaplavené světlem. To on nám dává naději lerpšího příštího. A my víme, že to je ne naděje, ale jeho záměr. A vnímáme brzký konec satanského panování nad lidmi. My známe pravdu, která je nás všech, jen ji mnozí z nás ještě nepoznali. Všeho do času. Vlci již nebudou hrozbou tam, kde nebude ovcí, ale lidí s lidskou duší. Důvěřujme svému svedomí...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře