Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Je kardinál Besungu z Konga  apoštol Krista, anebo antikrista?

  • bkp-je-kardinal-besungu-z-konga-apostol-krista-anebo-antikrista
video: bcp-video.org/cz/kardinal-besungu/

Kardinál Besungu z Demokratické republiky Kongo (DRK) je v Radě dvanácti kardinálů, nejbližších spolupracovníků Bergoglia v prosazování globalistických programů. Patří sem agenda LGBTQ, spojená s genderovou ideologií a sexualizací dětí, konstruování pseudopandemií, agitace k experimentální vakcinaci, tzv. klimatické změny s cílem redukce lidstva atd. Bergoglio se svými nejbližšími spolupracovníky skrytě zneužívají vedení církve i k prosazení barevných revolucí v jednotlivých národech. Besungu se v Kongu takto angažoval v roce 2016 s takovou vehemencí, že mu bylo za jeho vlastizrádnou činnost vyhrožováno smrtí. Tento kardinál Besungu byl 7. října 2023 rovněž účastníkem synodální tiskové konference ve Vatikánu.

 

Citace Besungua: „Sám Pán nám prostřednictvím kolektivního rozlišování řekne, jakým směrem se má Církev ubírat ve vztahu ke komunitě LGBTQ“.

Je šokující, že Besungu, který učil morální teologii a pak získal titul v Římě, takto odpovídá. Prozrazuje, že nezná ani základní pravdy katechismu. Neví, co nám Bůh v Bibli jasně pověděl k morální zvrhlosti zvané sodomie. Sodomie je hřích donebevolající. Písmo ho nazývá ohavností (atimia).

Afričané s úctou hledí na absolventy římských teologických škol a jsou mylně přesvědčeni, že odtud, jako v minulosti, vycházejí pilíře pravověrnosti. Dnes už je ale opak krutou pravdou. Odstrašujícím případem je arcikacíř Besungu, který jako heretik už nezákonně okupuje arcidiecézi v Kinshase. Věřící z Afriky ať už neposílají žádné studenty do Říma, protože dnes je Řím, díky Bergogliovi, centrem hereze a morální deviace. Je Babylonem vzpoury proti Bohu.

Citace médií: Mezi otázkami položenými Besunguovi bylo i to, jak je možné považovat výsledky synody za autoritativní vyjádření Boží vůle, když nemá zvláštní statut ekumenického koncilu.

Tutéž otázku v současnosti předložilo pět kardinálů ve svých dubiích. To proto, že takovou autoritu synoda nemá. Navíc synoda je heretická, a i kdyby byla pravověrná, může být kvalifikována pouze jako poradní orgán, ale ne jako autorita, která závazně mluví jménem církve. Tato loupežnická synoda může věřícím nanejvýš předkládat své manipulace, ale ne vůli Boží.

Besungu na položenou otázku odpověděl rovněž manipulačně, řekl, citujeme: „Máme metodu rozlišování.

Pod manipulačním termínem „metoda rozlišování“ se skrývá, že Besungu ani celá tzv. synoda vůbec nemíní brát v úvahu objektivní církevní normy, které jsou zakotveny v Božím zákoně. Jeho argumentace záhadnou metodou rozlišování signalizuje, že vždy takzvaně rozliší jako údajnou Boží vůli pravý opak toho, co určují Boží přikázání. Besungu předem ví o již dávno hotovém výsledku synody. Ve skutečnosti jde o vzpouru proti Bohu a církvi a proti evangeliu našeho Spasitele.  

Hrstka upřímných biskupů, která je na synodě přítomna, dělá heretikům jen image objektivismu. Bylo by proto na místě, aby se tito biskupové odřekli ducha synody, odsoudili ji jako heretickou a vyzvali ostatní účastníky k pokání. Pak ať synodu demonstrativně opustí a všechny ostatní katolíky varují před sebevražedným synodálním procesem. Pokud včas neodejdou, ovládne je nečistý duch, který vládne na synodě a protiví se Duchu pravdy, Duchu Božímu.

Citace médií: Poprvé na synodě biskupů budou nebiskupové tvořit 27 % hlasujících členů.

Je veřejně známo, že těch 27 % jsou homoaktivisté. Byli speciálně vybráni, aby spolu s Bergogliovou sektou provedli puč v církvi. Vůbec hlasovat o zrušení Božích přikázáních je nonsens a veřejná vzpoura proti Bohu!

Citace Besungua: „Diskuze bude vedena metodou rozhovorů v duchu, tedy vyprávěním, nasloucháním a rozlišováním.“

Ptáme se: Co to je metoda rozhovoru v duchu? „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho.“ (Ř 8,9) Jakého ducha má arcikacíř Bergoglio a ti, kteří patří do jeho „magického kruhu“? Mají ducha antikrista a zároveň jsou posedlí nečistým duchem sodomie. Pán Ježíš vyháněl nečisté démony, ale bergogliánská sekta nečistými démony zamořuje církev.  

Jaká může být diskuze s lidmi s nečistým duchem? Jaké naslouchání a čemu? Co tyto nečistým démonem posedlé osoby chtějí rozlišovat? Mantrují a přežvykují jen Bergogliovy fráze o naslouchání, doprovázení, vítání...

Metoda rozhovorů v duchu, tedy vyprávění, naslouchání a rozlišování, vypadá takto: vyprávět může jen ten, kdo je posedlý nečistým duchem sodomie. Naslouchat musí zase jen ten, kdo ještě není plně pod vládou tohoto ducha. A rozlišuje se, jak dlouho je třeba vyprávět, aby ten, co naslouchá, byl už totálně posedlý tímto nečistým démonem.

Citace Besungua: „Na základě křtu máme stejnou zodpovědnost vůči církvi a myslím si, že každý z přítomných má právo mluvit ve jménu církve.“

Žádný z přítomných na této synodě, která je vzpourou proti Bohu, nemá právo mluvit ve jménu církve! Na Besungua a všechny tam přítomné dopadlo Boží prokletí a vyloučení z církve za hlásání sodomitského antievangelia. Boží slovo říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9) Katolíci Konga nesmí dovolit, aby nad nimi dále vládl tento Jidáš, který prosazuje donebevolající hřích sodomie, a navíc i církevní homosňatky. Pokud ho nevyženou, prokletí z něho přejde na celé Kongo. Projeví se trestem i ve volbách a politické situaci za to, že se podřizují tomuto člověku, který se veřejně postavil do vzpoury proti Bohu, ruší Boží zákony a přikázání a zavádí satanizaci a antizákony, které vedou do věčného zavržení.

Katolíky Konga nesmí mást, že Besungu je v jednotě s tzv. Svatým otcem. Jorge Bergoglio se v Kanadě 2022 veřejně za účasti čaroděje zasvětil satanu a prosazuje jeho program nemorálnosti a satanizace církve. Je jasné, že člověk zasvěcený satanu nemůže být zástupcem Krista na zemi! V katolické církvi je stav sede vacante – církev nemá právoplatného papeže. Církev ale čeká na pravověrného papeže, který musí být v této mimořádné situaci zvolen mimořádným způsobem. Přijmou pak mezi prvními takového pravověrného papeže katolíci Konga?  

Gesto postavení se proti arcikacíři Besunguovi i neplatnému papeži a jejich programu prosazování sodomie bude záchranným precedentem pro celou katolickou církev.

Besungu tvrdí, že laici mají na základě křtu stejnou autoritu a zodpovědnost za církev. Ať ji tedy použijí a vyženou heretika a skrytého propagátora sodomie z Konga, dokud je čas. Tím zastaví infekci a prokletí, které Besungu vnáší.

Citace z médií: Na otázku, zda by Besungu přijal výsledek synody – žehnání svazkům osob stejného pohlaví jako Boží vůli – Besungu vysvětlil, že nechce vyjadřovat vlastní názor na otázky LGBTQ, protože, jak uvedl: „Sám Pán nám prostřednictvím kolektivního rozlišování řekne, jakým směrem by se měla církev ubírat ve vztahu ke komunitě LGBTQ.“

Besungu tím, že se vyhnul jasně zamítavé odpovědi, ve skutečnosti už odpověděl. I tím vyjevil svou vnitřní apostazi. Do médií se výrazně nepřiznal, že je propagátorem sodomie, aby se to nedozvěděli věřící v Kongu. Jako had kroutí, že Pán prý to teprve poví. Ptáme se: Jaký pán to poví? Náš Pán Ježíš Kristus nečisté duchy vyháněl, a ne je prosazoval a jim žehnal, jak to činí Bergoglio a jeho sekta. Bergogliovým i Besungovým pánem je satan, kterému se Bergoglio veřejně zasvětil v Kanadě. Ten jim poví, co je jeho vůle k likvidaci církve skrze tzv. žehnání nekajícím sodomitům. Pravdivá vůle Boží je zachovávat Boží přikázání, a ne je rušit a zavádět satanovy antizákony.

Pokládat popření Božího přikázání za Boží vůli je nonsens. Přece každý katolík ví, že trestem za sodomii je časný, a dokonce i věčný oheň (2Pt 2,6, Juda 7). A dávat církevní požehnání k životu ve hříchu a k cestě do pekla, je donebevolající zločin a sebevražda církve. Toto se ale dnes děje díky klerikálům Bergogliovy sekty posedlým tímto nečistým démonem. Patří k nim i Besungu, který se na tiskové konferenci před celým světem odmaskoval.

Kněží Konga jsou teď už povinni přestat ve svaté liturgii zmiňovat jméno arcikacíře Besungua, který na sebe uvrhl Boží anathemu – prokletí. Rovněž ať nezmiňují ani jméno neplatného papeže Františka, který se veřejně zasvětil satanu a prosazuje pseudosňatky sodomitů.

Rušit Boží přikázání, vytyčit program satanizace církve a nazývat to Boží vůlí, je vrchol drzosti, stupidity a ďábelské posedlosti. Tuto drzost má i církevní podvodník a Jidáš jménem Besungu z Konga.

V dané situaci je před Bohem povinností biskupů Konga co nejdříve vybrat ze svého středu odvážného a Kristu oddaného biskupa do Kinshasy za arcipastýře místo arcikacíře Besunga. Toho už vůbec nevpouštějte do církevních budov. Kdo z biskupů a kněží se mu bude dále podřizovat a respektovat ho, na toho z Besunga přejde Boží prokletí za zradu Krista.

+Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

13. 10. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jakub Baševi 2023-10-21 16:42
Ale uznejte: stejně je to hezké slovo, to české "kacíř". Je takové dosti znělé. Tam úplně slyším ten skřípot církevního skřipce. Nebo takové to syčení církevní ohnivé hranice se škvířícím se lidským tukem. Také to tak vnímáte, milí preláti?
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře