Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Hrozí třetí světová válka. Lék proti smrti

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=50200  https://poner-tu-confianza.wistia.com/medias/fo24smp6nd

https://rumble.com/v2totve-lek.html

https://cos.tv/videos/play/45096768272110592

Masmédia zveřejnila, že od 12. června do 23. června 2023 má proběhnout největší vojenské cvičení NATO v blízkosti ukrajinských hranic. Prognózy politologů mluví velmi vážně o nebezpečí vypuknutí třetí světové války, spojené s jadernými zbraněmi.

Nastala vážná situace, která se týká především obyvatel Evropy a Spojených států amerických. Plány NWO i WHO, programované z téhož centra jako NATO, sledují tzv. redukci lidstva, dnes už ne na zlatou miliardu, ale jen na půl miliardy.

  • bkp-hrozi-treti-svetova-valka-lek-proti-smrti

Napjatá situace se vyhrotila do momentu, že každý Evropan i každý Američan musí počítat s realitou náhlé masové smrti v následku použití jaderných zbraní. Přitom nejde pouze o realitu fyzické smrti, ale jde i o hrozbu věčné smrti, tedy věčného zavržení těch, kteří zemřou v těžkém hříchu, a tím i ve vzpouře proti Bohu. 

1) Co se stane s nesmrtelnými dušemi těch, kteří zahynou? Budou spaseni, anebo věčně zavrženi? Toto je nejpodstatnější otázka! Ježíš říká: „Co pomůže člověku, i kdyby celý svět získal, ale na své duši utrpěl škodu?“ Cílem tohoto krátkého pozemského života je zachránit svou duši pro šťastnou věčnost! Všechno ostatní je marnost nad marnost, vše pomine. Buď budeš spasen, anebo věčně zavržen. Tato blízká budoucnost se týká i tebe, a to osobně.

Člověk v současné atmosféře lži a temnoty si ale neuvědomuje a nechce uvědomit nejzákladnější realitu, kterou je smrt, Boží soud a věčnost. Copak ty nechceš zachránit svou duši před peklem? Pokud chceš, tak nač ještě čekáš? Dnes se připrav na přechod do věčnosti! Písmo vybízí: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ Bůh slíbil hříšníkovi odpuštění, ale neslíbil mu zítřejší den. Ještě dnes můžeš zemřít, a kde bude tvá duše? V nebi, nebo v pekle? Co kdybys dnes dostal infarkt nebo mozkovou mrtvici nebo měl smrtelnou havárii? Co když WHO vyhlásí povinnou vakcinaci, jejímž následkem bude smrt? Co když se strhne jaderná či jiná světová katastrofa? Po smrti už pokání nikdo konat nemůže. Odklad pokání je zloděj, a tento zloděj odkladu tě okrade o věčné štěstí a uvrhne tě do věčného pekla.   

2) Co konkrétně dělat k vlastní záchraně? Vypnout média a ve shonu se zastavit. Uvědomit si nejzákladnější pravdy, které se bezprostředně týkají tvého života a tvé smrti. Je třeba změnit myšlení, to je pravá metanoia. To je spasitelné pokání, spojené s vírou v Krista a Jeho evangelium. (Mk 1,15)

3) Jak konkrétně konat pokání? Dokud je čas, vezmi si tužku a papír, projdi si celý svůj život a zaznamenej si momenty, kde jsi ve vážné věci přestoupil Desatero Božích přikázání. K osmému přikázání, které zní: „nepromluvíš křivého svědectví“ patří i mediální kampaně proti pravdě a obhájcům pravdy. Páté přikázání „nezabiješ“ zakazuje i mrzačení při operacích změny pohlaví, dále zakazuje experimentální mRNA vakcíny a potraty, tedy vraždy nenarozených dětí. Když nyní zpytuješ svědomí, nevyhýbej se bolestné pravdě o sobě. Právě když si ji přiznáš, můžeš uniknout spravedlivému soudu a věčnému trestu. Víš jak? Tak, že si nyní sám před sebou i před Bohem přiznáš své hříchy a dáš je s vírou pod moc Kristovy krve. Platí: „Jestliže chodíte ve světle, krev Kristova vás očisťuje od každého hříchu.“ (srov. 1J 1,7) Pokud v duchovní slepotě, tedy v pýše, budeš tvrdit, že žádné hříchy nemáš, pak tragicky klameš sám sebe. Ovocem tvého sebeklamu bude věčné zavržení. Apoštol varuje: „Neklamte sami sebe! Ani smilníci ani modláři – tedy esoterici – ani cizoložníci, ani nemravní – tedy otroci pornografie – ani homosexuálové a nekající LGBTQ, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani svárliví, ani pachatelé bezpráví neobdrží Boží království za dědictví. A takoví jste někteří byli.“ (1Kor 6,9-11) V současnosti jsou pachateli bezpráví hlavně juvenilní a pseudosociální služby, které kradou děti podle zločinných antizákonů a mrzačí je sexuálně, psychicky i fyzicky. Tito, a také ti, kteří uzákoňují tyto strašné zločiny, budou věčně zavrženi, pokud nebudou konat pokání.

4) K přijetí odpuštění je ale ještě jedna velmi vážná podmínka, a to, že ty musíš odpustit těm, kteří tobě ublížili. Bez tvého odpuštění ti ani Bůh neodpustí. K prosbě z Otčenáše: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,“ Ježíš dodává: „Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí.“ (Mt 6,15)

5) Jak vzbudit dokonalou lítost?

Uvědom si aspoň jeden svůj těžký hřích a s touto bolestí jdi v duchu pod Kristův kříž a vzývej jméno Boží – Ježíš, hebrejsky Jehošua. Písmo říká: „Kdo by vzýval jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13) Konkrétně pětkrát, s duchovním pohledem do pěti ran Kristových, opakuj: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným.“ Toto je také tvá příprava na šťastnou smrt, protože je důležité, abys věděl, co máš v této nejvážnější chvíli dělat, abys byl spasen.

6) Jak zůstávat v pohotovosti a dále se připravovat? Modlitbu dokonalé lítosti do pěti ran Kristových začni praktikovat v krátkých modlitebních zastaveních sedmkrát za den, a to při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a před spánkem.

7) Co dělat, aby ses nevrátil do starých kolejí lhostejnosti vůči své spáse? Katolíci ať se modlí růženec, nejlépe v čase svaté hodiny od 20:00 do 21:00, horliví ať se modlí více růženců denně. Uprostřed modlitby „Zdrávas Maria“ je jméno Ježíš. V růženci ho tedy vzýváme 50krát. Pravoslavní se modlí čotky, kde se neustále opakuje modlitba: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ Jsou i jiné modlitby, ale podstatou je vnitřní, tedy osobní vztah k Bohu.

Modlitba Otčenáš se mnohdy stává neosobní. Proto je třeba si uvědomit ze sedmi proseb Otčenáše každou konkrétně. Například když proneseš prosbu: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ znovu ji pozvolna zopakuj jednou či vícekrát a uvědom si její obsah. Tím se modlitba Otčenáš stane tvou osobní modlitbou.

Situace dnes je mimořádně vážná. Do určité míry je to ale pro tebe možná poslední šance, aby ses probral z duchovní slepoty a zastavil se na falešné cestě, která vede do věčné záhuby. Dnes hrozí jaderná katastrofa, masové vakcinace, uměle vyvolané rakoviny či jiné smrtelné nebezpečí. Ty nevíš, jakým způsobem nastane tvá smrt, ale jistota je, že smrt ani tebe nemine. A pak budeš stát před Božím soudem a čeká tě věčnost. Dokonalá lítost, spojená se vzýváním Božího jména, je lékem proti věčné smrti. Tento lék ti Spasitel nyní nabízí a dává zdarma. Kdo ale pokání odmítne, bude zavržen. Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

7. 6. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 P.A.Semi 2023-06-15 10:48
Cituji Jarda K.:
Blbosť, celý článek. Ponukam Dvojčlánok, kam putuje dusa po smrti, so spustou " tajomstiev" sveta vyriesenych: jaro.jaroslav57@gmail.com

Jardo, už s tím otravuješ trochu přes míru... (zatím 31x ponuka na článok, pak na dvoj-článok, postupně se mění to, co ten článek má obsahovat...)
Takhle to nefunguje...!
(a ovšem - jestli se ti odsud zatím nikdo neozval, tak bys měl zkusit jinou taktiku)
πα½
Citovat
#1 Jarda K. 2023-06-14 20:15
Blbosť, celý článek. Ponukam Dvojčlánok, kam putuje dusa po smrti, so spustou " tajomstiev" sveta vyriesenych: jaro.jaroslav57@gmail.com
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře