Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: František Bergoglio slouží liturgii neplatně, protože zjevný heretik není členem církve   

Svatý Bellarmin učí: „I špatní katolíci [tj. ti, kteří nejsou heretici] jsou duchovně vírou, tělesně vyznáním víry a účastí na viditelných svátostech sjednoceni (s církví), které jsou členy.

Tajní heretici jsou (s církví) sjednoceni a jsou (jejími) členy, i když pouze vnějším spojením.

Naopak dobří katechumeni náleží k církvi pouze vnitřním spojením, nikoli vnějším.

Zjevní heretici však nejsou spojeni s církví žádným způsobem (ani zevnějším ani vnitřním).

 

  • bkp-frantisek-bergoglio-slouzi-liturgii-neplatne-protoze-zjevny-heretik-neni-clenem-cirkve

Z toho vyplývá, že když zjevní heretici nejsou žádným způsobem, ani vnitřním, ani vnějším, spojeni s církví, vysluhují mši svatou neplatně.

Je František Bergoglio zjevným heretikem? Ano, je. On se provokativně zasvětil satanu a veřejně prosazuje rušení Božích zákonů a prosazování antizákonů sodomie.

Je tedy vyloučen z církve zevnějším i vnitřním způsobem? Ano.

Slouží tedy Jorge Bergoglio liturgii platně? Ne. Jeho liturgie je jen zbožným divadlem k oklamání věřících. Není už členem církve, a proto nemůže být ani její hlavou, ani nemůže sloužit platně liturgii a udělovat svátosti. To vyplývá ze základního principu, že heretik není členem církve. Není to pouze učení sv. Bellarmina, ale je to také učení svatých otců, kteří vycházejí ze samé podstaty Kristova učení. To, co platí o Bergogliovi, se plně vztahuje i na jeho bergogliánskou sektu, která dnes okupuje církev.

Vyloučený z církve nemůže být její hlavou a nemůže platně zastávat žádný církevní úřad. To, že Bergoglio a jeho sekta to nerespektují, je jiná věc. Problém je, že jejich veřejnou apostazi respektují katolíci, kteří podlehli herezi papalatrie. Kdo se sám vyloučil z církve, nemůže platně sloužit svatou liturgii, tedy nemůže konsekrovat. V pravoslavné církvi se v takové situaci vyjadřují, že od biskupa či kněze odstoupila Boží blahodať – milost.

Jsou povinni pravověrní biskupové poslouchat Bergogliovy příkazy a podřizovat se trestům, které uděluje, jako je vylučování a vyhazování? Ne, biskupové se nemají podřizovat a nemají poslouchat zjevného heretika zasvěceného satanu. Bohužel, této tragické chyby se dopustil i biskup Strickland. Kdyby sv. Petr poslechl tehdejší hierarchii, která apoštolům zakázala hlásat Boží slovo, církev by neexistovala. Apoštol Petr odpověděl na veleknězovy zákazy: „Více je třeba poslouchat Boha, než lidi.“ (Sk 5,29)

Tento postoj apoštola Petra je třeba uplatňovat i vůči Bergogliovi a jeho sektě, která okupuje nejvyšší úřad. Kdo ho poslouchá a podřizuje se mu, tím samým neposlouchá Krista a zříká se Ho, a to ať vědomě či nevědomě. A kdo poslouchá kacíře, má účast na prokletí, které on na sebe stáhl. Je absurdum, že arcikacíř Bergoglio ruší přímo Boží zákony, ale odvolává se na církevní zákony, které mu vyhovují. Jenže pokud se zboří Boží zákony, církevní zákony už nemají žádné opodstatnění, tím spíš když jsou zneužity proti samotné podstatě Kristova učení.

Heretik slouží liturgii neplatně. V žádném případě zde nelze mluvit o pravidle Ecclesia supplet. Kněz, který je v těžkém hříchu, slouží liturgii platně, protože se herezí z církve nevyloučil, ale slouží nehodně. Kněz či biskup, zjevný heretik, který se vyloučil z církve, liturgii slouží neplatně, protože heretik není členem církve, jak zdůrazňuje svatý Bellarmin a svatí otcové.

Aby bylo jasné, je třeba vědět, že kdo sdílí jednotu ducha s bergogliánskou herezí, tedy je ochoten sodomii legalizovat, a dokonce žehnat těmto hříšným aktům, tento biskup či kněz je zjevný heretik, který se vyloučil z katolické církve, a proto už nemůže platně sloužit liturgii. Toto je jasný lakmusový papírek k vyznačení zjevného heretika, biskupa či kněze, od kterého se musí věřící oddělit, pokud nechtějí mít účast na jeho cestě vzpoury proti Bohu, která vede do věčného zavržení.    

Zneužitý papežský úřad mění učení i ducha. Místo Kristova evangelia je zde sodomské antievangelium, místo Kristova Ducha je zde duch antikrista. Místo cesty ke spáse je zde synodální cesta vedoucí do zavržení.

Bergoglio systematicky, zneužitím nejvyšší autority, nutí každého biskupa a každého kněze, aby se rouhal Bohu a konvertoval na tzv. vítače LGBTQ. To je veřejný odpad, tedy apostaze od církve.

Bergoglio tvrdě prosazuje pro nekající hříšníky, sodomity a jiné LGBTQ osoby, kteří žijí ve veřejné vzpouře proti Bohu, aby přistupovali k svatému přijímání a dopouštěli se svatokrádeží.

„Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.“ (1Kor 11,29)

Jaký je smysl Kristovy kalvárské oběti a jejího zpřítomnění v liturgii? Ježíš říká: „Toto je moje krev, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.“ Ale základní podmínkou odpuštění hříchů, tedy abychom my na této oběti měli účast, je pokání. To znamená přiznat si hřích a dát ho s vírou pod moc Kristovy krve. Následně ale musíme s hříchem bojovat. Musíme ho dále nazývat hříchem, a ne tvrdit, že žádné hříchy nemáme. Kardinál Müller, když kritizoval říjnovou synodu, odhalil i prosazování zjevné hereze, která tvrdí absurdum, že teď prý Duch svatý žehná homosexuální akty! Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého je v chrámu žehnán samotný hřích!

Bergoglio prosazuje toto pošlapání Kristovy oběti na kříži i podstaty svaté liturgie. Toto rouhání se rovná zneuctívání satanisty při tzv. černých mších! Bohužel, mnozí biskupové, kněží i věřící pod fluidem hereze papalatrie toto vrcholné rouhání přijímají jako nové zjevení Ducha svatého, které prý obdržel „Svatý otec František“. Tento blázinec byl utajovaným programem celé říjnové synody.

Rovněž Bergoglio usiluje o zavádění pohanských prvků do liturgie, což má postupně rovněž vyměnit Kristova Ducha za ducha antikrista. Ptáme se: V jaké etapě této transformace už bude liturgie neplatná?

Vyvrcholením degradace liturgie má být zavedení svěcení diakonek a kněžek, potažmo biskupek. To už ale bude satanská hierarchie a nejhrubší urážení Ježíše Krista a Jeho spasitelné smrti na kříži. Liturgie smíchaná s pohanskými rity uctívajícími démony, kde u oltáře bude místo kněze takzvaně vysvěcená žena v kněžském ornátu, bude neplatná.

Protože je Jorge Bergoglio zjevným heretikem, je vyloučen z církve, a nemůže být proto ani hlavou církve a ani nemůže sloužit platně svatou liturgii. Biskupové, kněží a věřící ho nesmí poslouchat a musí se od něho jako od zjevného heretika oddělit.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

10. 12. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 Liběnský 2023-12-22 10:11
Mnohá tzv. biblická poselství se s politováním dají přijmout jen jako zcela nevěrohodné uměle vykonstruované příběhy. Třeba to o pádu prvních lidí v ráji. Dal by někdo své malé dítě do klece s nejdravější šelmou? Pro někoho je to naivní otázka s odpovědí, že by něco podobného nikdy nedopustil, protože své dítě nade vše miluje. Možná nějaký padlý smilný kněz by se tak byl chopen zbavit plodu své hříšné lásky, ne však milující rodič svého dítěte. A přesto Bůh, Kníže pokoje podle Bible, co nedolomí nalomenou třtinu, údajně umístil Adama s Evou do rajské zahrady, pomyslné zlaté klece, společně se satanem, což měla být mocná inteligentní a silná bytost, téměř jako Bůh, ovšem negativní a velmi dravá. Bůh ho prý také stvořil. Člověk samozřejmě podlehnout musel, jako by podlehlo i to dítě a zde je otázka, čí to byla minimálně spoluvina a proč má prý dobrý a laskavý Bůh zalíbení v těchto extrémních krutostech, které se v Bibli knih tak často opakují?
Citovat
#3 Liběnský 2023-12-22 09:36
To ale má Ježíš Kristus učedlníky a služebníky! Ono to není jen teď a nyní, ale prakticky téměř nepřetržitě po celých přibližně dva tisíce let: milénia zvrhlosti, podlosti, zištnosti, nechutnosti, přetvářky ve velkém. Jací sluhové, spíš otroci pro Krista nebo sůl země, jak si oni říkají, takový Pán. Nebo dost možná, že vůbec žádný Pán není. Zajímavé, že Hospodin v Bibli hned zabíjí lidi za celkem drobné a ojedinělé přestupky, ale zde ne, vše pokryje a v hnusu se pokračuje, pořád a stále. Mnohé fyzikální zákony se také nedají přímo dokázat, ale k to, že to tak nejspíš funguje se dá pozorovat nepřímo. A pozorovat tyto církevní půtky může být právě jedním z nepřímých důkazů, jak to s Bohem všemohoucím skutečně je.
Citovat
#2 Jaro Jaroslav 2023-12-20 00:52
13.3.2013= súčet číslo 13!
Citovat
#1 Jaro Jaroslav 2023-12-20 00:50
Rabínsky pseudopapež sa votrel na Petrov stolec 13.3.2013, a aj súčet je číslo 23,číslo Rebelie proti Bohu a číslo satana, píše teológ E.W.Bullinger: Number in Scripture( Číslo v Písme)! Židosatanský slobodomurari odstavili žida Ratzingera, aby tento Pačamama- satanista dokončil dielo skazy RKC! Navyse, je to Posledny " pápež"= Petrus Romanus, Čierny Peter, pod pseudonymom František= Francis I...Po patŕónovi Talianska,Frenc escovi z Assisi, ktorého občianske meno bolo: Giovanni di Pietro Bernardone, teda di Pietro ako Petrov následovnik a " potomok"- nie pokrvný...V Šaštínskej bazilike Sedembolestnej tento židák vystrojil nechutný rituál v Septembri 2021, pocas židovskej plan-démie! V bazilike kde sú 4 latinské riadky v Supraporte a 8 slov, so 48 písmenami zoradenymi ako 13x9 a 13x13, zaciatok a koniec Anno Magnus! A pri tomto napise stojí 84 cm vysoká soška Sedembolestnej, pretože tento vek začal v 8 Ahau 8 Cumku, 3113 pnl, a každa biblia má 84 kníh,ako je hviezd v súhvezdí znovuzrodenia=L abuti( Cygni), s významo čísla 4= Smrť a 8= život!!! A tento rabín-pseudopap ež z Argentiny( Strieborná zem) nosí symbolické dva KLÚČE Vatikanskej lóže, ktorá má na mape tvar KLÚČA, ktorý pasuje do hrobiek Japonska či Číny v tvare KLÚČOVÝCH DIER, k odomknutiu " tajomstva" života a smrti na Zemi, kde sa telesna schránka po smrti obracia v prach, no duša putuje v cykloch znovuzrodenia do nových telesných schránok, cez reinkarnaciu! Preto tento bezcharakterný žid z Argentíny a zidomurár bol vybraný židovským Sanhedrinom na Petrov stolec, aby naplnil ich agendu cyklov života a smrti na Zemi! Je to 266.rabín-pseudopap ež, a kto sa vyzná v židomurárskych číslach, vie že skape v Apokalypse na konci Anno Magnus cyklu!!!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře