Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Duch svatý contra Fiducia supplicans

video: vkpatriarhat.org/cz/?p=51870

V neděli 19. května 2024 je svátek Seslání Ducha svatého. Apoštol Petr v den Letnic promluvil v moci Ducha a vybídl poutníky k obrácení a pokání. Řekl: „Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli: „Co máme dělat, bratři?“

  • bkp-duch-svaty-contra-fiducia-supplicans

Dnes pseudopapež Bergoglio svou Fiducia supplicans zradil Krista i Jeho učení. Už téměř před půl rokem tím transformoval katolickou církev na anticírkev, která má jiné učení a sodomské antievangelium. To už není katolická církev, to je nevěstka satanova.

Deklarací Fiducia supplicans Bergoglio popřel jeden z nejtěžších hříchů, kterým je sodomie, a tím popřel i ostatní hříchy. De facto odstranil Dekalog, který zahrnuje přirozené morální normy i Boží zákony. Popření reality hříchu je zároveň i popřením Kristovy výkupné oběti, která byla přinesena za naše hříchy. Bergoglio tak nezrušil jen Dekalog, on vyřadil i Credo. Tím odstranil samotnou podstatu křesťanství i podstatu katolické církve. Zevnější katolická struktura s právními mechanismy zůstala, ale použil ji jako nástroj své moci k transformaci církve.

Všechny katolíky tak nepozorovaně převedl do své anticírkve, která nevede duše ke spáse. Jeho bludné učení diametrálně protiřečí Kristovu evangeliu. Bergoglio se navíc veřejně zasvětil satanu při rituálu v Kanadě v roce 2022. Takového duchovního zločince, satanistu a vraha nesmrtelných duší nazývat v rozporu s církevním učením Svatým otcem a takzvaným zástupcem Krista na zemi je šílenství, sebevražda a rouhání! Prohlašovat v každé liturgii jednotu s tímto duchovním vrahem znamená zůstávat pod prokletím, které stahuje na každého, kdo se mu podřizuje. Toto prokletí se projevuje duchovní slepotou, takže člověk nechce přijmout pravdu a má k ní přímo odpor.

Kdy už si katolíci uvědomí, že Jidáš s papežskými insigniemi není Svatý otec! On se postavil do vzpoury proti Bohu Stvořiteli i proti Bohu Spasiteli a hřeší proti Duchu svatému!

Bergoglio dosáhl transformace církve bez odporu, protože k ní zneužil papežskou autoritu. Tento stav trvá už téměř půl roku a dodnes biskupové, kněží a katolíci jsou jako pštrosi s hlavou v písku, a nechtějí si skutečnost připustit.

Vážení věřící, kněží a biskupové, zastavte se a uvědomte si tuto hroznou realitu! Už půl roku jste pod Bergogliem v satanské anticírkvi, a vy to nechcete tuto pravdu ani vidět, ani slyšet!

Táhne vás do pekla, a vy se nebráníte!

Odděluje vás od Krista a od cesty spásy, a vy to pasivně přijímáte!

Toho, kdo vám říká pravdu, nazýváte lhářem a hrubě ho osočujete!

Toho, kdo vás chce zachránit, pokládáte za sektáře.

Když se vám jasně postaví před oči, že takzvaný Svatý otec se zasvětil satanu, nejste schopni brát tento fakt vážně.

Okradl vás o to nejcennější, o víru vašich otců, a vy tohoto zločince ctíte a bráníte!

Uvědomte si konečně, že vyhlášením Fiducia supplicans 18. prosince 2023 nastala transformace katolické církve na anticírkev satanovu. Duch svatý dnes naléhavě volá: „Vyjděte z Bergogliova Babylonu!“

Uvědomili jste si, co se tímto zneužitím papežské autority stalo? Každý, kdo chce nyní zůstat věrný Kristu a Jeho učení, dostává se do pozice rozkolníka a samozvance. Je pokládán za neposlušného buřiče, který takzvaně trhá Kristovo tělo a zaslouží si prý exkomunikaci. Ve skutečnosti si ale takový hrdina víry zaslouží beatifikaci a kanonizaci a čeká ho koruna věčné slávy!

Vy řeknete: Proč nám tedy náš biskup neřekne, jaká je pravda? Proč nám nic neřekne ani náš kněz? Proč nechali naše duše napospas tomuto Jidáši, který se zasvětil satanu a okupuje papežství?

Nikdo vás nevaruje, protože kdyby se váš biskup postavil proti deklaraci, byl by z oficiální struktury, kterou okupuje Bergogliova sekta, vyloučen. On se toho bojí. V dané situaci je ale tento strach zbabělostí. Nechce být pokládán za rozkolníka. To však, že zrazuje Krista, svou duši vrhá do pekla a hrubým zanedbáním své pastýřské povinnosti táhne do zavržení celou diecézi, to mu nevadí.

Kdyby skutečně na první místo v této situaci postavil Krista a Jeho učení, byl by Bergogliem pronásledován, ale zachránil by svou i vaše duše a dal by zářný příklad ostatním biskupům a kněžím. Skrze něho by Bůh zachránil církev.

Na každém katolíkovi dnes záleží. Musí se statečně postavit na odpor apostazi. Všichni se na něj pak vrhnou jako vosy, ale když vytrvá a zůstane Kristu věrný, obstojí proti duchu antikrista, který už nyní ovládá svedené katolíky. Postupně se k tomuto hrdinovi budou přidávat další. Nakonec přesvědčí kněze, aby se oddělil od Bergogliovy sekty. Několik Kristu věrných kněží i se svými farnostmi pak přinutí biskupa, aby se rovněž oddělil od Bergoglia a zachránil celou diecézi. Každý má v této kritické situaci velkou zodpovědnost před Bohem.

Africké biskupy podpořili k odmítnutí Fiducia supplicans věřící.

Drazí afričtí biskupové, vy jste Krista nezradili, jednotně jste odmítli Fiducia supplicans! To však nestačí. Zatím dále zůstáváte pod jurisdikcí veřejného heretika, který je zasvěcen satanu a prosazuje sodomii, za kterou přichází trest časného i věčného ohně. K záchraně musíte udělat ještě druhý krok – oddělit se od jurisdikce arcikacíře a vyhlásit v těchto mimořádných podmínkách pravověrného papeže. Jinak vás Bergoglio i celý satanský systém elit, který je za ním, postupně transformuje do své anticírkve. Pod falešnou poslušností vás bude posílat na emerituru a pak on anebo jeho nástupce, který bude pokračovat v jeho programu, podřídí antikristu celou Afriku. Boží vůle dnes pro vás je: Oddělte se od jurisdikce Bergoglia a vyhlaste pravověrného papeže! Nečekejte, že to udělá Evropa nebo Amerika! Všichni pravověrní katolíci, kteří jsou v poutech Bergoglia a jeho struktury, čekají na vás. Oni jsou bezmocní. Vy ale máte tu šanci! Neodkládejte! Čas je proti vám. Už nyní si ale dejte pozor na Bergogliova lokaje Besungua.

Apoštol Petr na Letnice promluvil v moci Ducha a vybídl poutníky k obrácení a pokání: „Ať tedy všichni s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to poutníci slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim odpověděl: „Metanoite, čiňte pokání, obraťte se ... a dostanete dar Ducha svatého...“ Pak důrazně dodal: „Oddělte se od tohoto zvráceného pokolení!“

Poutníky, kteří možná vůbec ani v Jeruzalémě, když byl Kristus ukřižován, nebyli, apoštol Petr otevřeně obvinil: „Vy jste Ježíše ukřižovali!“ Co by dnes pověděl katolíkům? Ano, vy všichni, kteří jste se nepostavili proti Fiducia supplicans a neoddělili se od zrádce Krista, jste Ježíše ve své duši ukřižovali! Ztratili jste svou katolickou identitu. Ztratili jste milost Boží posvěcující! Zabili jste ve své duši Krista! Zabili jste ho i v duších těch, za které nesete zodpovědnost. Vy jste bohovrazi! Ptáte se proč? Protože jste svou pasivitou schválili zločin transformace katolické církve na církev antikrista a půl roku v této temnotě zůstáváte a jste spokojeni. Vůbec nevnímáte, že se řítíte po šikmé ploše do ohnivého jezera. To vše pro pasivitu a duchovní slepotu zbabělých pastýřů.

Petrova slova poutníkům probodla srdce. Probodla tato slova srdce i vám? Položili jste upřímnou otázku, jako oni? „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim tehdy odpověděl: „Čiňte pokání!“ I vy čiňte pokání, nebuďte spokojeni na cestě do záhuby! Co znamená pokání pro vás? Radikálně se oddělit od apoštola Jidáše, kterým je Bergoglio, i od jeho učení, které protiřečí Kristovu učení.

Apoštol Petr vyzval: „Oddělte se od tohoto zvráceného pokolení.“ I vy se oddělte od tohoto zvráceného pokolení, které už hřích sodomie nenazývá hříchem, herezi herezí ani zradu Krista zradou. Toto zvrhlé pokolení v čele s Bergogliem okupuje katolickou církev, který ji transformoval na anticírkev satanovu, a to už před půl rokem, a vy to nevíte! To je znakem, že jste duchovně slepí, a proto musíte konat pokání, abyste prohlédli.

Tato transformace 18. prosince 2023 je daleko horší než schizma. Když Bergoglio transformoval velkou část církve a podřídil ji novým paradigmatům, antikristovskému učení, které protiřečí Kristu, přijal tím také ducha antikrista. Protože zde není pravověrný papež a došlo k transformaci církve, byla tím zároveň zrušena instituce papežství. V Bergogliově systému už jeho nástupcem nemůže být pravověrný papež, protože pseudopapež už reprezentuje jiné učení a jiného ducha. Proto musí být znovu obnovena papežská instituce tím, že bude aspoň na určité části světa zachována pravověrná Kristova církev, která přijme pravověrného papeže. Ten bude bránit pravověrné učení a bude mít Ducha Kristova, na rozdíl od Bergogliovy anticírkve s duchem antikrista a s jeho antievangeliem.

Bergoglio se svou anticírkví má stejné učení i stejné cíle, jako globalistické elity. Probíhá satanizace národů, směřující k redukci lidstva s peklem na zemi i po smrti.

Katolíci, kteří nepřijmou sodomské antievangelium a zůstanou věrni Kristovu učení, budou pronásledováni. Mnozí dosáhnou i mučednické koruny. Stále ale platí: „Brány pekelné Kristovu církev nepřemohou.“ To platí pro katakombální církev, ne pro anticírkev odpadlíků, zbabělců a zrádců. Ještě je ale možnost zachránit i celé diecéze, pokud budou biskupové a kněží konat pokání a udělají rozhodný krok víry.

Dnes Duch svatý volá: „Čiňte pokání! Oddělte se od tohoto zvráceného pokolení!“ (Sk 2,40) „Vyjděte z Bergogliova Babylonu!“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 5. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Mária 2024-05-13 23:55
Cituji Cahan:
To bránění pravé víry už tady bylo a odnesla to spousta nevinných zmučených a upálených lidí.

Drastický úpadok dne zažívajú v posledných desaťročiach hojne vyrojené kadejaké preudo- duchovné cesty a spolky. Neustále kvákajú dookola čosi. Asi zabudli, že to už bolo predvčerom. Cupitajú v kruhu.
Citovat
#1 Cahan 2024-05-12 12:45
To bránění pravé víry už tady bylo a odnesla to spousta nevinných zmučených a upálených lidí.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře