Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Co je zašifrováno za dokumenty Synody o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 má být ve Vatikánu zahájena Synoda o synodalitě. Tyto dny vyšel přípravný dokument a tzv. Vademecum. Tento dokument má stejného ducha i stejný slovník jako mainstreamová média, která prosazují ideologii NWO a New Age. Používá maskovací terminologii a fráze, které běžný křesťan těžko dokáže rozluštit.

  • bkp-co-je-zasifrovano-za-dokumenty-synody-o-synodalite

Z destruktivní činnosti pseudopapeže Bergoglia je však zřejmé, že jde o přesně připravený program, který je v plném souladu s programem mocipánů, a to převést katolickou církev do New Age Babylonu pohanských kultů. Ty uctívají ne jednoho Boha a Božího Syna, našeho Vykupitele Ježíše Krista, ale démony a satana. Gestem intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu (2019) se Bergoglio dopustil veřejného modlářství, a popřel tak první přikázání Desatera: „Nebudeš míti jiných bohů.“ 

Za toto gesto odpadu od jediného Boha Bergoglio na sebe stáhl prokletí a vyloučil se z Tajemného Těla Kristova – církve. To musí každý řadový křesťan vědět. Tedy Bergoglio není řádným papežem, jenom okupuje papežský úřad s cílem, aby ho zneužil k sebezničení církve. Skrze tzv. synodální proces zlikviduje i samotnou instituci papežství. Jeho cílem je realizovat záměr mocipánů, a to je jedna vláda, jedna měna a jedno náboženství, které ale bude uctívat démony a satana. Toto je skrytý cíl Bergogliovy synodality.

Znovu si připomeňme, že Bergoglio ruší podstatu křesťanské morálky tím, že prosazuje legalizaci sňatků sodomitů. Bůh varuje před samotnou sodomií časným i věčným trestem. V listě Římanům jsou odhaleny příčiny této anomálie. Je to nevěra, modlářství a nekajícnost (Ř 1). Musíme si uvědomit, že půdu pro duchovní zločiny, kterých se dnes Bergoglio dopouští vůči Kristu a Božímu lidu, připravil už II. vatikánský koncil. Používal rovněž dvojznačné, maskovací formulace a mlčením schválil hereze modernismu. Tím zavinil jejich následnou explozi. V deklaraci Nostra aetate otevřel dveře úctě k pohanským kultům, a tím i k jejich démonům.

Dnes už Bergoglio jen dovršuje program aggiornamenta se světem. Vehementně prosazuje experimentální mRNA vakcinaci, proti níž radikálně vystoupili špičkoví odborníci v imunologii a virologii. On ale tyto neúplatné vědce, kteří za pravdu riskují život, vůbec nebere v potaz. Bergoglio navzdory faktům o úmrtích a těžkých, nevratných následcích, stále mantruje: „Vakcína pro všechny!“ „Musí se to udělat!“

Nedávno v rámci propagandy vakcinace vyšla kniha s jeho manipulačními vyjádřeními. Krátká citace: „... aby všichni na světě měli k vakcíně proti koronaviru stejný přístup, aby neexistovaly žádné ‚rozmary‘ při výběru nejoblíbenější značky.“ Bergoglio, diletant v medicíně, suverénně vnucuje sebevražedné myšlení, že se každý musí vakcinovat, a řeší se jen otázka značky. Navozuje dojem, že mRNA vakcína je absolutně účinná a neškodná. Opak je však pravdou! Známý americký lékař židovského původu varoval Izrael, že do dvou, tří let nastanou v důsledku současné experimentální vakcinace masová úmrtí! Bergoglia ale všeobecně známá fakta nezajímají, jedná jako šílenec, který riskuje všechno. Mohl by se v této situaci bát, že se morálně zdiskredituje. Ani to ho nezastaví, dále cynicky zneužívá církevní autoritu a tzv. poslušnost a ví, že až se ukáže, co úskočným vnucením vakcinace způsobil, už bude pozdě, katastrofální následky budou nezvratitelné. Bergogliova činnost je zjevným satanismem.

A tento člověk nyní zahajuje pod baldachýnem manipulačních termínů tzv. Synodu o synodalitě a kryje tím přesně vypracovaný plán likvidace církve. Sám v textu přiznává, že prosadí to, co nemůže udělat ani OSN: Synodální církev je rovněž prorockým znamením pro společenství národů (OSN), které není schopno navrhnout společný projekt, jehož prostřednictvím by usilovalo o dobro (ve skutečnosti o zlo) všech.“ Bergoglio vystupuje jako falešný apokalyptický prorok (Zj 19,20), který přichází s konkrétním projektem redukční globalizace, a to takovým, že ho ani OSN nebyla schopna prosadit.

Citace z dokumentu„Naslouchat ‚bez předsudků‘. Ujmout se slova ‚s odvahou a parresií‘.“

Komentář: Bergoglio a jím ustanovený sekretariát nikomu po jeho vzoru naslouchat nebude, protože podle dokumentu „základem účasti na synodálním procesu“ rozhodně není „prezentace protichůdných zájmů“. Je jasné, jaké má zájmy Bergoglio, všechno je předem určeno, už se jen hraje komedie o naslouchání, transparentnosti o konzultaci s Božím lidem.

Citace„Dialog s církví, společností a ostatními křesťanskými vyznáními.“

Odpověď: Bergoglio nikdy žádný dialog nevede, z jeho strany jde jen o monolog. Dodneška neodpověděl na Dubia čtyř kardinálů (2016), na Korekci několika desítek teologů a předních osobností církve. Na veřejnou otázku arcibiskupa C. M. Vigana, týkající se krytí zločinů McCarricka (2018), neodpověděl celý rok. Když po roce odpověděl, byl usvědčen, že lhal. Toto je Bergogliův dialog, naslouchání a konzultace. Když za ním přijel čínský kardinál se závažným problémem, který se týkal církve, čekal v zimě v řadě na náměstí několik hodin, a nakonec ho Bergoglio stejně nepřijal. To je to naslouchání bez předsudků! 

Citace„Vademecum je koncipováno jako ‚příručka‘, která nabízí ‚praktickou podporu‘ diecézním referentům při přípravě Božího lidu.

Komentář: Bergoglio ve svém programu sebezničení církve zneužívá církevní autoritu na maximum, ne ale k pouhému filosofování, ale k praktickému boření a ruinaci. Příručka neobsahuje žádné teorie, jde o praktický návod, jak postupovat, aby se církev úskočně a důsledně zlikvidovala. 

Citace„Obsahuje příklady z nedávných synod, slovníček pojmů pro synodální proces.“

Komentář: Připomeňme nedávné synody. Synoda o Amazonii neprezentovala jen stupidnost, ale i apostazi k modlářství a okultismu. Synoda o mládeži úskočně zavedla do církevních dokumentů pojem LGBT atd. Všechny Bergogliovy synody měly destruktivní charakter a nyní mají vytvářet základ pro synodální proces! Proto Bergoglio potřebuje manipulační slovníček, aby mohl všechny tyto zločiny a zákeřnosti schovat pod pozitivní pojmy a v této podlosti vytrénovat i diecézní referenty.

Citace„... společná cesta, která umožňuje hlásat evangelium v souladu se svěřeným posláním.“

Komentář: Bergogliova společná cesta, to není Kristova úzká cesta vedoucí do života věčného, ale je to široká cesta vedoucí do věčné záhuby.

Bergoglio nehlásá evangelium, ale antievangelium, za které na něho dopadlo prokletí a vyloučení z církve. (Gal 1, 8-9) Evangelium, které vede ke spáse, je spojeno s pravdivým obrácením a následováním Krista. On Ježíše Krista a Jeho učení totálně odmítá a zbožnými frázemi klame katolickou veřejnost. 

Citace„Zvážit by se měly také vztahy s jinými náboženstvími, se světem politiky, kultury, financí, práce, odborů a menšin.“

Komentář: Církev v současnosti je ve vnitřní krizi, protože sloupy pravdy byly nahrazeny herezemi a morální zákony privilegováním amorálnosti. Duch pravdy byl vyměněn za ducha světa. Největší potřebou je pravdivá obroda církve skrze pokání a vrácení se k zdravým biblickým kořenům a k Tradici. Bergoglio prosazuje falešnou obrodu, bez pokání, bez obrácení se k Bohu, a místo návratu k zdravým kořenům se vrací ke kořenům modlářského pohanství.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

9. 9. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře