Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: ČBK dělá z Čechů, Moravanů  a Slezanů blbečky

video: bcp-video.org/cz/cbk-dela/

Pod hlavičkou ČBK vyšlo 24. ledna 2024 prohlášení, které schvaluje tzv. žehnání neregulérních partnerských vztahů, tedy partnerských vztahů LGBTQ. Ptáme se, co to znamená. Jde jednak o žehnání sodomie, a jednak o tzv. queer páry. Sem patří i „neregulérní partnerské vztahy“ se zvířaty, tedy například sňatek muže s kozou nebo ženy s pejskem, a spadají sem ještě i mnohem absurdnější páry.

Belgičtí biskupové k tomu už zavedli dokonce nový liturgický obřad. Takže tomuto blázinci, který protiřečí lidskému rozumu i lidské důstojnosti, už bude možno takzvaně žehnat i v Česku, a to pod poslušností Františku Bergogliovi a jeho lokajovi stojícímu v čele ČBK, Janu Graubnerovi.

  • bkp-cbk-dela-z-cechu-moravanu-a-slezanu-blbecky

Pokud některý biskup nebude chtít tyto neregulární partnerské vztahy žehnat, dopadnou na něj tvrdé sankce, včetně vyhazovu. Je ale třeba uprostřed tohoto blázince vědět, že v církvi nastalo rozdělení. Na jedné straně jsou ti, kteří zůstávají věrni katolickému učení, jako jsou například všichni biskupové států Afriky, biskupové Maďarska, Polska, Běloruska, Kazachstánu a jiní. A na druhé straně jsou to stoupenci Bergogliovy homolobby. Sem patří i Česko s předsedou ČBK Janem Graubnerem.

Graubner zneužil církevní úřad a proti svědomí většiny pravověrných českých biskupů je globalizoval a transformoval na stoupence heretické a rouhačské Fiducia supplicans. Ta je staví do vzpoury proti Bohu i proti přirozené morálce. Šéf ČBK vzbudil dojem, jako by všichni biskupové do jednoho souhlasili s touto skandální herezí lžipapeže Bergoglia, která protiřečí učení Písma svatého i celé církevní Tradici. Za Fiducia supplicans dopadla na pseudopapeže Františka Bergoglia ipso facto exkomunikace, tedy vyloučení z církve, a Boží anathema – prokletí – dle Gal 1,8-9.

Učení církve je, že papež, zjevný heretik, se vyloučil z církve, a proto nemůže být její hlavou. To potvrzuje nejen svatý Bellarmin, ale i Otcové církve jako sv. Jeroným, sv. Cyprián, sv. Augustin, a rovněž věroučná bula Cum ex apostolatus officio. Navíc, Písmo svaté stanoví, že i kdyby anděl z nebe hlásal jiné evangelium, dopadá na něj výrok: „Budiž proklet!“ To, že Bergoglio dále okupuje nejvyšší úřad, je jiná věc.

Faktem je, že je neplatným papežem a žádný biskup, kněz a katolík ho nesmí poslouchat a podřizovat se mu, jinak na sebe rovněž stahuje Boží anathemu. Pokud by v tomto stavu zemřel, bude věčně zavržen. Navíc tato Boží anathema dopadla na pseudopapeže nejen za sodomské antievangelium, ale také za to, že se veřejně zasvětil satanu v Kanadě při rituálu vedenému čarodějem. Člověk, který se zasvětil satanu, nemůže být přece zástupcem Krista na zemi, tedy hlavou církve, to je nonsens!

Biskupové Česka jsou nyní povinni vyjít ze své pasivity a radikálně se od Graubnerovy manipulace oddělit. Graubner se snaží katolíkům nakukat, že za jistých okolností Bůh prý žehná donebevolající hřích sodomie. Pak je ale otázka: Kdo vůbec je ten Graubnerův bůh? Asi ten samý, kterému se Bergoglio zasvětil v Kanadě. Mlčení se zde rovná zločinu. Je třeba, aby každý biskup za sebe jasně pověděl, jestli sodomii žehná, anebo jestli žehnání sodomie zakazuje. Věřící všech diecézí musí vědět, zda je jejich biskup stoupenec Bergogliovy homolobby, anebo zůstal věrný Kristu. Nemůže tvrdit, že je současně věrný Kristu i homolobby!

Dnes je třeba, aby katolíci doslova bombardovali svými požadavky diecézního biskupa a žádali jasné vyjádření, zda zakazuje žehnání sodomie, anebo ho prosazuje. Zde platí Ježíšovo slovo: „Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne, co nadto je, od zlého jest.“ Jde o podstatnou věc, která se týká spásy či zavržení každého biskupa, a navíc o dání pohoršení maličkým. Ježíš varuje: „Běda tomu, kdo by pohoršil jednoho z mých maličkých. Lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do mořské hlubiny.“ (Mt 18,6)

Nejen katolíci, ale i mnozí občané Čech a Moravy, kteří se nehlásí k církvi, jsou velmi pohoršeni nad tím, že katolická církev už takzvaně žehná, jak uvádí v prohlášení, partnerské vztahy sodomitů. Na toto vyjádření ČBK se bude odvolávat i homolobby v parlamentu při rozhodování o schválení či zamítnutí zákona „manželství pro všechny“, které s sebou nese už i automatické odnímání rodičovských práv, jak vidíme v Německu. Je absurdum, že právě ČBK žehná sodomii a stahuje tím prokletí na národ!

Kdo upřímně chce být spasen, nemůže se sjednocovat s tzv. papežem, který se veřejně postavil proti Bohu Stvořiteli i proti morálním zákonům a vyhlásil změnu paradigmat ve svém motu proprio Ad theologiam promovendam z 1. listopadu 2023. Tím prakticky zrušil základ církve, kterým je Krédo a Dekalog. Pod vedením Bergoglia to už není katolická církev, která by zabezpečovala spásu, ale naopak, je to anticírkev New Age, která pod lživými frázemi, zneužívajícími Písmo svaté, vede katolíky do věčné záhuby.

Proto se každý katolík Čech, Moravy a Slezska musí rozhodnout: buď se postaví na stranu pseudopapeže Bergoglia a jeho českého lokaje Jana Graubnera, anebo zůstane věrný katolickému učení a cestě spásy. Důsledně pak ale musí odmítnout heretickou Fiducia supplicans a oddělit se od vnitřní jednoty s neplatným papežem, jinak je velmi vážně ohrožena jeho spása.    

Citace z Graubnerova dokumentu, schvalujícího neregulární partnerské vztahy: „Dikasterium pro nauku víry vydalo 18. prosince 2023 dokument Fiducia supplicans (FS), který za jistých okolností umožňuje udělovat pastorační požehnání, nikoli tedy svátostné nebo liturgické, osobám, které žijí v neregulérních partnerských vztazích.“
Tímto vyjádřením je jasně řečeno, že jde o partnerské vztahy, tedy o život v těžkém hříchu, kterému je prý za jistých okolností žehnáno. To je ale skandální hereze! Pokrytecký dokument se snaží alibisticky navodit dojem, jako by šlo o žehnání osobám. Je to ale jen psychologický manévr, protože dokument uvádí, že tyto osoby žijí v trvalém neregulérním partnerském vztahu. Přicházejí právě proto, aby jim k tomuto pseudomanželství bylo církví požehnáno. Kardinál Müller, emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry, otevřeně vyjádřil, že se jedná o žehnání homosexuálním aktům. Takové žehnání je trestuhodné rouhání a otevřená vzpoura proti Bohu! Hovořit zde o různých druzích požehnání je jenom kamufláž, která má zakrýt podstatu zločinu.

Citace ČBK: „Smyslem pastoračních požehnání je snaha o spásu každého člověka, což je posláním a cílem církve.“
Dva homosexuálové, kteří žijí v těžkém hříchu, který Písmo svaté nazývá atímia neboli ohavnost (Ř 1,26), jsou takzvaným požehnáním utvrzeni na cestě ne ke spáse, ale na cestě do věčného zavržení. Katolická církev je naopak povinna vybídnout je k pokání, které je bezpodmínečnou podmínkou spásy, a ne jim s vědomím, že žijí v neregulárním partnerském vztahu, žehnat. To je proti podstatě evangelia. Copak by Pán Ježíš nebo Jeho apoštolové, Petr či Pavel, žehnali vztahu sodomitů? To je absurdum! Při setkání se sodomity by z nich vyhnali nečisté démony a pak by je vyzvali k pokání slovy: „Byl jsi osvobozen – uzdraven –, jdi a více nehřeš.“

Citace ČBK: „Požehnání se uděluje osobám, a to tak, aby se předešlo i zdání, že jde o schvalování, legalizaci nebo postavení tohoto požehnání na úroveň svátostného manželství. Toto požehnání není liturgickým požehnáním...“
Biskupové Kamerunu ve svém prohlášení uvádějí: Rozlišování mezi liturgickým a neliturgickým kontextem s cílem uplatnit požehnání na ‚páry‘ stejného pohlaví je pokrytecké. Akt požehnání, ať už se provádí v liturgickém shromáždění nebo v soukromí, vždy zůstává požehnáním. Proto prohlašujeme za nepřípustnou jakoukoliv formu požehnání, ať už veřejnou nebo soukromou, která směřuje k uznání ‚párů stejného pohlaví‘ jako životního stavu.“

Citace ČBK: „Požehnání má být stručné, krátké, jednoduché, tedy formou jednoduché modlitby a může být zakončené znamením kříže nad každou z osob.“

Toto si každý Čech, Moravan a Slezan vysvětlí taky stručně, krátce a jednoduše, že církev žehná sodomii a nepotřebuje k tomu žádné krkolomné vysvětlování, které se snaží zakrýt realitu zločinu. Když někdo potom takový pár sodomitů upozorní, že by se měli rozejít s hříchem a konat pokání, protože jsou ve vzpouře proti Bohu, dostane odpověď: Vy tomu nerozumíte, my jsme dostali požehnání od církve. S tímto tzv. požehnáním jdou ale ne do nebe, ale do pekla.

Činit znamení kříže nikoliv k vyhánění démonů, ale k jejich zakořenění, je hrubé zneužití Kristova kříže i Božího jména.

Citace ČBK: „Máme naději, že tento otevřený a laskavý přístup církve pomůže mnoha lidem k tomu, aby hlouběji přemýšleli nad svou situací a dospěli k rozhodnutí nově vykročit do života po cestách, které jsou v souladu se zásadami evangelia.“

My máme rovněž naději, že čeští a moravští biskupové přijdou k rozumu, začnou hlouběji přemýšlet nad svou situací, oddělí se od podřízenosti Graubnerovi, který ovládá ČBK, a dospějí k rozhodnutí nově vykročit do života po cestách, které jsou v souladu se zásadami evangelia, a nebudou už podporovat vzpouru proti Bohu, kterou ČBK pokrytecky nazývá laskavým přístupem církve. Češi, Moravané a Slezané čekají na záchranné pokání svých biskupů. Drazí biskupové, oddělte se proto od Graubnerovy ČBK a Bergogliovy sekty, která stahuje pod prokletí a do věčné záhuby.  

Pro české, moravské a slezské katolíky k správné katolické orientaci v této problematice uvádíme výňatek z vyhlášení kamerunských biskupů:

„Tváří v tvář sémantickým zneužitím, jejichž cílem je zkreslit hodnotu skutečností a skutečný význam pojmů rodina, pár, manželé, sexualita a manželství... jednomyslně vyhlašujeme:
1. Lidská osoba je stvořena jako muž a žena: „Stvořil je jako muže a ženu“ (Gn 1, 26). Tato neměnná odlišnost, která je základem jejich vztahu a jejich vzájemného doplňování se, se naplňuje v manželských svazcích.

2. Homosexualita falšuje a kazí lidskou antropologii a banalizuje sexualitu, manželství a rodinu, základy společnosti... V historii národů praktikování homosexuality nikdy nevedlo k rozvoji společnosti, ale je jasným znakem úpadku civilizací. Ve skutečnosti homosexualita staví lidstvo proti sobě samému a ničí ho.

4. ... Homosexuální svazky nejsou manželstvím. Zkreslují význam manželství tím, že jej redukují na neplodný, rozkoš hledající a zvrácený svazek: ‚hanebnou vášeň‘ (Ř 1,26).

5. ... (homosexualita) je odlidštění lásky, ‚ohavnost‘ (Lv 18,22). Její odmítnutí není v žádném případě diskriminací; je to legitimní ochrana stálých hodnot lidskosti tváří v tvář neřesti, která se stala předmětem nároku na právní uznání a dnes už i předmětem požehnání.“

8. V důsledku toho oficiálně zakazujeme jakékoli žehnání ‚homosexuálním párům‘ v církvi v Kamerunu.

9. Bůh nechce smrti hříšníka, ale jeho obrácení k věčnému životu, vyzýváme proto ty, kteří inklinují k homosexualitě... aby se radikálně obrátili.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 2. 2024

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Pavlas 2024-02-13 10:05
To je smutné, že píšete, že kněží dělají z lidí "blbečky". Ale nepotvrzuje to to, že dělá více "blbečky" z nevědomých lidí Bůh zástupů, nebo lépe řečeno ten, kdo tuto prý nenásilnou víru vychytrale vymyslil? Potvrzení toho se těžko najde z úst pana faráře, ale poctivým studiem Bible jako údajně plně zjeveného psaného slova Boha k člověku. Krátce příklad: Bůh jasně uzákonil, že člověk bez výhrady nesmí zabíjet a hned nato izraelští k obsazení tzv. Svaté země provádí z popudu stejného Boha masové zabíjení a obecně hrůzná zvěrstva srovnatelná s tzv. holocaustem. Bůh přitom o sobě tvrdí, že je stále stejný, pravda s láskou, jeho milosrdenství je navěky a jeho zákony jsou neměnné. Z jeho popudu předtím zabíjí i praotec Abraham, kterého Bůh divně zkušuje, když v poslední chvíli od požadavku zabití syna ustupuje, ale praotec by to zřejmě dokonal. Přitom Bůh, pokud přistoupíme na to, že je, existuje i mimo čas a ví předem, jak dopadne veškeré dění, proto takové zkoušky on ke svému poznání vůbec nepotřebuje. Studiem toho, co se odehrálo po smrti Ježíše se zase dá poznat, že ho jeho učedníci chtěli znovu rozbalovat, i když byl předtím Židy obřadně pohřben a jistě o tom věděli. Studiem tragédie dvou z prvních křesťanů lze vysledovat, že je za údajnou lež zabil sám Ježíš Kristus, který pak dopustil, že církev lže lidem po dlouhá tisíciletí, jak je vidět z historie církve i z vaší zprávy, a to beztrestně.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře