Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

BKP: Bergogliovu autoritu respektují jedině klerikální trulové

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Dnes, ve svátek Svatého kříže, byla přítomností heretika a ctitele Pačamamy vrcholně znesvěcena východní svatá liturgie a s ní i svatý kříž, a to v Prešově. Zbožní východniari pod silným vlivem vakcinačních arcitrulů, Bobera a Babjaka, byli nahnáni jako ovakcinované němé tváře na tato jatka. Jak jinak nazvat to, že experimentální vakcinace byla stanovena jako podmínka účasti na Božské liturgii s Bergogliem? Tím byla Božská liturgie jednak neplatná a jednak degradovaná.

  • bkp-bergogliovu-autoritu-respektuji-jedine-klerikalni-trulove
  • bkp-bergogliovu-autoritu-respektuji-jedine-klerikalni-trulove
  • bkp-bergogliovu-autoritu-respektuji-jedine-klerikalni-trulove
  • bkp-bergogliovu-autoritu-respektuji-jedine-klerikalni-trulove

Dnes má také Bergoglio navštívit v Košicích na Luníku na svou počest ovakcinované příslušníky rómského etnika. Samozřejmě nebude chybět srdečnost a úsměvy na tváři Bergoglia, a pokud by se tam objevil transsexuální Rom, jistě by mu s nadšením políbil nohy, jako to učinil na Zelený čtvrtek před několika lety.

Znovu si připomeňme dvě základní otázky, o nichž klerikální tmáři nemluví, neboť je třeba držet lidi v temnotě, v herezi a na široké cestě do pekla. Do pekla půjde ten, kdo zatvrzele odmítá pokání. Odstrašujícím případem zatvrzelosti v odmítání pokání jsou církevní vakcinační trulové.

Dvě základní otázky zní: Kdo je Bergoglio? – Odpovídáme: arciheretik pod anathemou (Gal 1,8-9), který se vyloučil z církve a nyní na Slovensko vnáší prokletí. Druhá otázka je: Proč přišel? Aby dorazil poslední zbytky Slováků, kteří z posledních sil statečně odporují experimentální vakcinaci. Církevní trulové v pravý čas začnou mantrovat: „Svatý otec řekl: ‚Vakcinace pro všechny‘, ‚Musí se to udělat!‘ ‚Očkování mRNA vakcínami je aktem lásky.‘“ To není akt lásky, to je zločin proti lidskosti!

Vakcinace, kterou Bergoglio vehementně prosazuje, je už spojena s procesem postupné čipizace, čili programované likvidace lidské přirozenosti. Lidé mají být po etapách přetvářeni na jakési bioroboty neboli média démonů. Cílem antikristovského systému je likvidace života na zemi a ohnivé jezero po smrti. Toto je program, který prosazuje falešný papež Bergoglio, jemuž dnes na Slovensku v nejvyšších superlativech vytvářejí církevní média pompu a mainstreamová média slávu. 

Duch antikrista za Bergogliem prosazuje satanizaci církve a její přechod do satanovy synagogy New Age. Už 9. 10. v Římě začíná Synoda o synodalitě, jejímž zamaskovaným cílem je likvidace instituce papežství. Hned 17. 10. už mají biskupové ve svých diecézích masírovat veřejnost, aby ji během dvou roků připravili na nové – bergogliánské myšlení, za kterým však není Duch Boží, ale duch lži a smrti. Vše se mistrovsky maskuje dvojznačnou terminologií, charismatickými frázemi, a hlavně autoritou „Svatého otce“ Františka.

Slovenští biskupové se v Dómu sv. Martina zjevně sjednotili s heretikem, a tím se veřejně zřekli Krista – zřekli se dědictví víry našich otců! Pokud nebudou konat pokání, žádný věřící je nesmí poslouchat, jinak ho sešrotuje jimi propagovaný vakcinační systém. Bergoglio na Slovensku už nemusí otevřeně říct ani slovo o vakcíně, a přesto se na něj budou všichni její propagátoři právem odvolávat. On je největší agitátor tohoto zločinu proti lidskosti! Profesionálně předvádí antikristovskou metodu účinné likvidace s úsměvem a s plnou hubou náboženských frází. 

Bergoglio je největší klerikál všech dob, protože nejenže zneužívá církevní moc k organizovaným zločinům, ale on tuto moc zneužívá i k vlastní likvidaci církve, a to je hřích proti Duchu svatému. Nejvyšší Boží autoritu v církvi zneužívá k satanizaci církve! Ti, kteří s ním tvoří jednotu, jsou klerikální církevní trulové. Takovými se tyto dny ukázali slovenští biskupové. Kéž by našli odvahu a jako chlapi čestně konali pokání a odřekli se jednoty s falešným papežem, nazvali pravdu pravdou a lež lží, a to každý biskup veřejným dopisem. Zároveň je jejich povinností vyzvat Bergoglia k abdikaci tak, jak to učinil arcibiskup C. M. Viganò. To je projev pravdivého, spasitelného pokání a dobrý příklad ovcím, které svedli na širokou cestu do záhuby.

-----------------------------------------------------------------------------

BKP: V čem spočívá církevní autorita a její zneužití Bergogliem

(SR 12.-15. 9.)

V čem spočívá církevní a Boží autorita? Církev je postavena na dvou základech: na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). Prorokem může být každý věřící. Kéž by i mezi pravověrnými biskupy byli skutečně zároveň i proroci, kteří budou hájit pravověrné učení a spasitelnou víru třeba i za cenu mučednické smrti!

Podmínkou církevní autority je podřízení se Boží autoritě, což je spojeno s přijetím pravověrného učení.

Je autorita úřadu a je autorita svatosti. Autoritu úřadu může zastávat biskup, který nemusí dosáhnout osobní svatosti, ale musí zachovávat pravověrné učení a bojovat proti herezím. Ideálem by bylo, kdyby mohl tak jako svatý Pavel říct: „Buďte takoví, jaký jsem já,“ „následujte mě, jako já Krista.“ Lidé si myslí, že kdo je biskupem, je jako svatý Mikuláš s mitrou, ale zapomínají, že Mikuláš bránil víru před herezemi i před heretikem Ariem, kterému dal veřejně poliček na Nicejském koncilu (325).

Autorita světců

Církev má mezi svatými mnoho kněží, ale i prostých mužů a žen. Bez pravověrnosti je církev bez základu. Zvláště dnes jsou pro církev znovu nejpotřebnější ti světci, kteří bojují za její očistu a za pravověrné učení. Ti jsou však falešnou církevní autoritou ponižováni, zesměšňováni, očerňováni. Bůh tyto hrdiny víry, kteří jsou ochotni dennodenně pro Krista obětovat život jako mučedníci, oslavuje četnými zázraky za jejich života i po jejich smrti. Jsou nám světlem, které máme následovat. Oni mají právo napomínat a usvědčovat i církevní preláty, kteří je však nejenže nepřijímají, ale dokonce se jim tvrdě mstí. Příkladem světice s prorockým duchem je sv. Kateřina Sienská, která kardinály nazvala vtělenými ďábly a také přikazovala papeži, co má a nemá dělat. Podobnou autoritu měli i světci jako otec Pio, který byl také církevními osobami pronásledován, a Lucie z Fatimy. Autorita světců je často spojena s pronásledováním, většinou od vlastních.

Pravověrný papež reprezentuje církevní autoritu. Církevní autorita jeho i všech, kteří na ní participují – biskupů a kněží – je podmíněna zachováváním pravověrného učení, za nímž je Duch Boží. Tito mají Boží autoritu a její mocí mohou svazovat a rozvazovat. Pokud kdokoliv z nositelů církevní autority padne do herezí, které popírají podstatu víry, automaticky je vyloučen z církve. Podle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio všechno, co heretik – ať je to kněz, biskup či papež – dělá, je neplatné a nikdo ho už nesmí poslouchat. Církevní úřad okupuje nezákonně. To dnes platí o pseudopapeži Bergogliovi, který je tyto dny na návštěvě Slovenska. Svatý Basil se vyjádřil o biskupech, kteří se otevřeli herezi takto: „Kupčí s Kristem a já nepokládám za biskupa nikoho, kdo přijal svěcení z těchto nečestných rukou... Utíkáme od nich a vrháme na ně anathemu.“

Církevní kodex a jiné dokumenty mají v katolické církvi rovněž církevní autoritu, ale pokud papež a konkrétní biskupové jsou v herezi, všechny dokumenty, které vydali, jsou neplatné. Nemohou se manipulačně odvolávat ani na oficiální církevní kodexy a církevní zákony k trestání pravověrných, protože všechny jimi stanovené tresty jsou neplatné.

Stručně vyjádřeno: Jestliže nositelé církevní autority zachovávají pravověrné učení, mají Ducha Kristova a bojují proti herezím, právem vystupují v církevní, tedy i v Boží autoritě, a věřící jsou zavázáni je poslouchat. Pokud však papež či biskup hlásá hereze a církevní úřad zneužívá ke klamání věřících, aby hereze pokládali za pravé církevní učení, je podvodníkem, úřad okupuje nezákonně a nikdo ho jako heretika nesmí poslouchat. Bergoglio dokázal, že je heretik. On odhodil základní pilíře víry, kterými jsou Bible a apoštolská Tradice. Propagací sodomie přijal jiné učení a jiného ducha. Bergoglio a homosexuální vatikánská síť je dnes odstrašujícím příkladem zneužití církevní autority. Jsou největší škodnou pro církev, protože zastávají církevní úřad a odvolávají se na Boží autoritu, a přitom normalizují hereze a jejich vinou je lidé přijímají jako pravověrné učení. Toto zneužití církevní autority je horším zlem než zevnější nepřítel. O těchto platí, že nikdo z nich do pekla nejde sám, ale táhne za sebou velké zástupy oklamaných duší. Proto každý věřící musí mít jasno, kdo je jeho pastýř, kterého má poslouchat a od kterého musí utíkat (J 10). Je jeho biskup v jednotě s Bergogliovou herezí, anebo je Boží služebník? Po ovoci se pozná, kdo je pravý a kdo nepravý pastýř. Ovoce Bergoglia je prosazování a normalizace modlářství s démonem Pačamamou, legalizace sňatků sodomitů a prosazování experimentální vakcinace, dokonce i pro děti, přestože jde o zločin proti lidskosti.

Za falešné Bergogliovo evangelium i těch, kteří se mu podřizují, Boží slovo zdůrazňuje prokletí a vyloučení z církve (Gal 1,8-9).

--------------------------------------------------------------

BKP: Vědí slovenští biskupové, kdo je František Bergoglio a proč přišel na Slovensko?

Z životopisu svatého biskupa Zenobia,kterýzemřel za Krista v r. 290: Licius uslyšel o křesťanském biskupovi Zenobiovi a poslal vojáky, aby ho zajali. Když Zenobia přivedli, bezbožný soudce mu řekl: „Nechci s tebou vést dlouhý rozhovor. Řeknu ti proto jen krátce: nabízím ti dvě věci – život nebo smrt. Život – když se pokloníš římským bohům, smrt – když se jim nepokloníš.“ Svatý Zinovius s jistotou a odvážně odpověděl: „Dočasný život bez Krista není život, ale smrt. Smrt pro Krista není smrt, ale nesmrtelný život. Raději chci kvůli mému Spasiteli zemřít časnou smrtí a věčně s Ním žít, než od Něj odpadnout kvůli časnému životu a navěky umírat v pekle.“ Když to Licius uslyšel, přikázal hodit ho na rozžhavené železné mříže, pod nimiž hořel oheň. Posměšně řekl: „Ať sem přijde Kristus a pomůže ti!“ Svatý Zenobius odpověděl: Můj Spasitel Ježíš je tu se mnou, posiluje mě svou milostí, neboť snáším muka, která se protiví lidské přirozenosti.“ Nakonec mučitel rozkázal vyvést ho za město a useknout mu hlavu. 

Vážení biskupové Slovenska, uvědomujete si, že tento biskup a tisíce jiných mučedníků umírali jen proto, že odmítli veřejné modlářství? Bergoglio přímo pozval modláře a čarodějníky do vatikánských zahrad, kde se postavil do čela modlářského rituálu a pak modlu vnesl rovnou do chrámu sv. Petra. Bergoglio je na tom hůř než kat Licius, protože ten aspoň mluvil na rovinu a neklamal. Bergoglio ale ruší první přikázání a zavádí modlářství, a tak oklamává Boží lid mocí své papežské autority, kterou nezákonně uzurpuje. Zavádí nové náboženství, které mají všichni katolíci nekriticky přijímat, a lež zaobaluje do křesťanských frází. Podobně tomu bylo v kázání v Dómu sv. Martina. Nikdo z vás, biskupů, si nepoložil dvě základní otázky: 1) Kdo je Bergoglio? a 2) Proč přijel na Slovensko? Světová veřejnost ví, že Bergoglio je arciheretik, který se postavil proti Bohu i proti Božím přikázáním, ale svůj odpad a své kacířství maskuje vysoce zbožnými a citlivými, psychologickými frázemi s lichotivými termíny. V kázání hovoří, že se cítí jako doma, že Slovensko je báseň... Ve skutečnosti přichází, aby svou autoritou zaštítil a prosadil genocidní systém, jehož se teď Slovensko stává obětí. On nepřišel splnit povinnost pravdivého pastýře, aby varoval před experimentální vakcinací! Celý svět ví, že je naopak jejím největším propagátorem! Jenom slovenští biskupové jsou totálně slepí a hluší, a navíc klamou slovenskou veřejnost tím, že mu vytvářejí image jako skutečnému Svatému Otci, ač celý svět ví, že je náboženský podvodník. Je vlkem, který trhá ovce, a proto přijel i na Slovensko.  

Na tyto dvě otázky – kdo Bergoglio je a proč ve skutečnosti přijel – slovenští biskupové nechtějí odpovídat. 

Tyto dny masmédia oznamují, že do Martina přijelo vakcinační komando a lidé se demonstrativně postavili proti. Byli však tvrdě zpacifikováni policií. Rovněž před příjezdem Bergoglia byla v Bratislavě manifestace proti vládním likvidačním opatřením a vakcinaci. Tam policie do lidí dokonce střílela gumovými projektily. Bergoglio stále mluví o naslouchání Božímu lidu a o svobodě, ale této aktuální bolesti Božího lidu spojené s vnucenou vakcinací, která lid okrádá nejen o svobodu, Bergoglio naslouchat nechce. Naopak, cynicky přijel zaštítit ty, kteří se těchto zločinů proti slovenskému národu dopouštějí! A za tyto zločiny mu biskupové Slovenska líbali ruce a dávali najevo svou jednotu úsměvy od ucha k uchu. Hanba slovenským biskupům! Hanba! Hanba! Oni dnes slouží s celou zkompromitovanou KBS mocipánům, aby mohli sbírat oleandry i za cenu zrady Krista! Prodali duše slovenského národa!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

14. 9. 2021

Facebook komentáře