Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Biskupská synoda a list apoštola Petra

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

František Bergoglio, přestože je heretik, na němž spočívá anathema, a propagátor sodomie, se vehementně prezentuje jako platný nástupce apoštola Petra. To, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista, dokazuje svou linií cílevědomého vtělování sodomie do církve a neústupným prosazováním islamizace. Posledním jeho průlomem bylo, že si pečlivě vybral delegáty na biskupskou synodu, aby tak, zatím napůl skrytě, prosadil legalizaci sodomie v církvi.

  • biskupska-synoda-a-list-apostola-petra

Biskup z Kamerunu byl šokován, co to vlastně biskupská synoda řeší a vyjádřil otevřené obavy, že když se vrátí s takovým výsledkem domů, 99,9 % jeho diecéze mu bude tlouct na dveře s výhružnou otázkou, co má schválení LGBT na synodě znamenat!? 

V postsynodální atmosféře Bergoglio a spolek církevních sodomitů vytvářejí dojem, že se vůbec o homosexualitě nehovořilo. Kard. Marx, který otevřeně prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech, do médií bez zardění tvrdí, že o LGBT vůbec nešlo, že to byla synoda pouze o mládeži. Podobný dojem vytváří i biskup Holub: „Schválili jsme dokument o mládeži... Díky Bohu a papeži Františkovi! Jsem nadšen!“ Proč takové nadšení? Dá se předpokládat, že František už všem zúčastněným homosexuáln&iac ute;m aktivistům na synodě, kteří ještě nemají kardinálský klobouk, výmluvně naznačil, že je za odměnu čeká. Pokud jim ho dá, je třeba vědět, že všechno, co heretik koná, je neplatné (Bula Pavla IV.). Navíc pak už by se Bergogliova církev stala zjevnou Sodomou a Gomorou.

V této fázi si církevní sodomité dávají pozor, aby nevzbudili odpor a mohli bez překážek vtělit výnosy duhové synody do celé církve.

Slova prvního papeže, apoštola Petra, se dnes plně vztahují na Bergoglia a jeho stoupence:

„V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky... Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení...  Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodi l však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši (podobně jako arcib. Vigana), že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky... Ženou se za poskvrňujícími vášněmi. ... Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku... zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti... a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prok letí. Opustili přímou cestu a zbloudili... Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. Řeční prázdně a nabubřele (kázání Františka v Domě sv. Marty) svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.“ (2Pt 2,1-22)

Bergoglio se po manévru legalizace sodomie v závěrečném dokumentu, zamaskované pod dvojznačnými pojmy jakointegrace sexuální dimenze do osobnosti, nadšeně vyjádřil: „Nyní nám Duch svatý dává dokument, aby mohl působit v našich srdcích.“ Bergoglio tímto veřejně hřeší proti Duchu svatému a plně se na něho vztahují slova našeho Pána Ježíše Krista:„Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání pro ti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31) Závěrečný dokument protiřečí Písmu, protiřečí Tradici, protiřečí Duchu pravdy a je inspirován ne Duchem svatým, ale duchem lži – ďáblem. O Bergogliovi a jeho stoupencích plně platí výrok apoštola Pavla:  „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci (František a jeho stoupenci) převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“

Duch svatý skrze apoštola Pavla varuje: „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9)

Všechno, co Bergoglio jako heretik koná, je dle věroučné buly Pavla IV. neplatné! Dle Písma svatého Bergoglio jako pseudopapež, propagátor sodomie a heretik, hlásající jiné evangelium, je proklet!

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

31. 10. 2018

Facebook komentáře