Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

4. Celostátní shromáždění ANS proběhlo 9. 11. 2019 v Praze

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Jednání se zúčastnili i hosté ze spřátelených vlasteneckých politických stran, hnutí a spolků. Mezi hosty byla bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, předseda Rozumných Petr Hanig, předseda hnutí Cesta odpovědné společnosti Jaroslav Kuchař, předseda Národních socialistů Jaroslav Král, bývalý poslanec Zdeněk Soukup a další hosté.
Vlastenecké politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL vycházím z idey, že systémová změna pravidel fungování ČR je nejen životně nutná, ale i možná! Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“

  • 4-celostatni-shromazdeni-ans-probehlo

 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

Zde jsou důvody a zdroje našeho politického směřování:

Po roce 1989 byl prakticky veškerý majetek našeho národa rozkraden nebo zničen a kdy jeho zbytek je dnes převážně v rukách zahraničních majitelů. Z pozice středně rozvinutého průmyslového státu, jak jsme byli v mezinárodních statistikách klasifikováni ještě v r. 1989, jsme se dostali do pozice rozvojového státu, kam nás přeřadila v r. 2017 i renomovaná americká banka J.P. Morgan.

ČR plní roli pouhé kolonie EU a nadnárodních korporací, odkud se každoročně zvyšuje odliv zisku do zahraničí, zejména pak do Německa, který svým objemem již přesáhl 1/3 ročního státního rozpočtu (cca 370 mld. Kč) a stále narůstá. Přešli jsme na výrobu výrobků s nižší užitnou hodnotou prodávaných za dumpingové ceny či na výrobu subdodávek, kdy prakticky celý zisk z jejich prodeje (po předchozí kompletaci) zůstává v zahraničí. Jsme zemí, kde nám nepatří nerostné ani přírodní bohatství včetně vody.

Dle oficiálních statistik EUROSTATU přiteklo do naší země v letech 2010 – 2016 pouze 563 mld. Kč, ale odteklo 2 252 mld. Kč. A tento nepoměr se každým rokem zvyšuje!!! Jsme zemí s průměrnou mzdou na úrovni 1/3 německé průměrné mzdy a cca 42 % průměru v celé EU. Oproti evropskému průměru máme poloviční důchody.

Část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO (kam jsme nevstoupili za základě referenda) do zahraničí na různé expanzivní mise (které ani nerespektují mezinárodní právo), či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku a to zcela v rozporu se zakládací Washingtonskou smlouvou NATO.

Naší zemi hrozí z více stran akutní nebezpečí. Stačí připomenout obnovované nároky tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu či smluvní dokumenty umožňující otevření stavidel legální migrace obyvatel zemí 3. světa, zejména pak z Afriky do Evropy a do ČR, stejně jako časté a

nekontrolovatelné převážení vojenské techniky USA na hranice s Ruskou federací a zvýšení počtu amerických vojsk ve východní Evropě na sedminásobek.

Tomuto ohrožení pro naši zem, naše rodiny i nás samotné nelze čelit jinak než naším společným úsilím. Proto již před pěti roky vzniklo politické hnutí pod názvem Aliance národních sil. Jde o to, aby se všechny národní a vlastenecké síly mohly sdružit v jednom symbolickém společném domě v boji proti nebezpečím, která nás ohrožují.

Chceme usilovat o to, abychom pomohli znovu postavit tuto zemi na nohy, a to jak po stránce politické a ekonomické, tak i po stránkách dalších (sociální, vzdělanostní, kulturní atd.).

Je nám jasné a každodenní praxe to pouze potvrzuje, že tyto záměry není možné realizovat:

– ve stávajícím nespravedlivém systému, kde si úzká skupina lidí vydobyla privilegované pozice, které jí umožňují „dobývat rentu“ na úkor všech nás ostatních a kde se další skupina lidí, sdružená ve vládním establishmentu, soustřeďuje na obranu úzké vrstvy těch privilegovaných;

– v rámci členství v Evropské unii, která tyto podmínky tvoří a udržuje. EU vytváří pomocí části našich daní převáděných formou plateb do Bruselu (které jsou vraceny v podobě dotací zpět do naší vlasti) obrovské korupční prostředí a v důsledku toho podporuje onu úzkou privilegovanou skupinu osob a vládní establishment. Navíc v podmínkách, kdy již 80 % naší legislativy bylo převzato z Bruselu;

– v rámci členství v NATO, které nás zatahuje do různých agresivních akcí USA ve světě a vyhrožuje jiným státům silou a účastní se ozbrojených akcí proti suverénním zemím, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. EU i NATO jsou přitom smluvně, organizačně a finančně propojené.

Vývoj situace plně potvrdil oprávněnost našeho hesla, s nímž jsme šli již do celostátních voleb v roce 2017, tj. „systémová změna je nutná“. Potřebné změny nelze totiž ve stávajícím systému formou různých kosmetických úprav realizovat.

Chceme proto vystoupit z NATO i z EU, chceme podobně jako některé další státy odstoupit od smluv uzavřených s dalšími mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu s českými národními zájmy jako jsou Agenda 21, Agenda 2030, Euro-Med, naše dohoda s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti. Chceme odstoupit od podpisu smlouvy s OSN Globální kompakt a dalších smluv či dohod majících za následek islamizaci naší země prostřednictvím migrantů dovážených k tomuto účelu EU a neziskovkami do Evropy. Chceme zestátnění strategických odvětví národního hospodářství (např. energetika, infrastruktura) a přírodního bohatství (např. voda, nerostné surovin).

Tyto kroky nejsou naším cílem, nýbrž jen prostředkem umožňujícím vytvořit základní předpoklady k naplňování našeho základního záměru rozpracovaného v našem programu.

ANS nabízí spolupráci dalším vlasteneckým stranám, hnutím a spolkům. Strategie ANS při spolupráci je dána jednoznačně shodou s programem ANS, protože odstoupení od programu by bylo porušením stanov ANS.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Facebook komentáře