Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Reakce na další Bergogliova  vyjádření k Fiducia supplicans

 bcp-video.org/cz/reakce-dalsi/

V rozhovoru pro deník La Stampa z 29. ledna 2024 se neplatný papež František znovu zmínil o své heretické deklaraci Fiducia supplicans.

Citace Bergoglia: „Kristus volá všechny dovnitř.“

Je veřejně známo, i když to Bergoglio psychologicky překrucuje, že Fiducia supplicans prosazuje žehnání homopárům. Tím legalizuje hřích sodomie, za který Bůh hrozí časným a věčným ohněm. Navíc, jde o rouhání a vzpouru proti Bohu Stvořiteli. Kristus volá všechny dovnitř, ale podmínkou je pokání, tedy nazvat hřích hříchem. „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Těm, kteří odmítají pokání, Kristus říká: „Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni pachatelé nepravosti.“ (Lk 13,27)

  • bkp-reakce-na-dalsi-bergogliova-vyjadreni-k-fiducia-supplicans

Citace Bergoglia: „Evangelium je určeno k posvěcení všech. Samozřejmě za předpokladu dobré vůle.“
Bergoglio zde manipuluje, jako by lidé bez pokání byli posvěcováni a jako by si vůbec nepotřebovali přiznat hřích. Samozřejmě u nekajících osob LGBTQ, které přicházejí v páru a žádají o tzv. požehnání, o žádnou dobrou vůli k pokání nejde.

Citace Bergoglia: „A je třeba dát precizní návod na křesťanský život.“
Takto Bergoglio komentuje Fiducia supplicans, která řeší jako hlavní otázku žehnání homopárům k jejich hříšnému životu. Prý je jim třeba dát precizní návod na křesťanský život. To je už samo o sobě nonsens, protože oni pravdivé pokání a priori odmítají. Bergoglio prosazuje návod k preciznímu křesťanskému životu v těžkém hříchu s tzv. požehnáním. Takový návod a takové požehnání je precizní cesta do věčného zavržení.  

Citace Bergoglia: „… zdůrazňuji, že se žehná nikoliv svazku, ale osobám.“
Na tuto Bergogliovu demagogii odpovídá biskup Martin z Malawi jménem všech pravověrných, nejen afrických, biskupů: „Dokument nás žádá, abychom žehnali dvěma lidem stejného pohlaví jako jednotlivcům, ale ne jako páru. Takže tito dva lidé stejného pohlaví, kteří spolu předchozí noc spali jako pár a představují se nám jako pár, jsou žehnáni jako jednotlivci. Ale z naší přítomnosti odcházejí jako pár, odcházejí do svého domova jako pár, spí v jedné posteli jako pár, ale dokument říká, že nejsou požehnaní jako pár, ačkoliv se zdá, že byli požehnaní jako pár. Jak je možné tvrdit, že se tím nemění autentické učení církve?!“ De facto je tím zrušeno Desatero i Krédo a zavedeno antidesatero. Toto už ale není katolické učení! Toto není už katolická církev!  

Citace Bergoglia: „Ale všichni jsme hříšníci: proč tedy sestavovat seznam hříšníků, kteří mohou vstoupit do církve, a seznam hříšníků, kteří v církvi být nemohou? To není evangelium.“
Toto je vrchol demagogie a manipulace Bergoglia. Bergoglio sestavil zvláštní seznam privilegovaných osob v církvi pod názvem LGBTQ. Dokonce je ochoten je zbožšťovat líbáním nohou místo toho, aby je vyzýval k pokání a vedl ke spáse duše. Všichni lidé jsou hříšníci, kvůli nim Ježíš přišel a zemřel na kříži, ale spaseni budou jenom ti hříšníci, kteří se obrátí a činí pokání. Bergoglio jim v tom ale brání svým pseudopožehnáním k hříšnému životu.

Citace Bergoglia: „Ti, kdo vehementně protestují, patří k malým ideologickým skupinám.“
Proti Bergogliově Fiducia supplicans musí vehementně protestovat a také ji odmítnout každý biskup, každý kněz i každý věřící! Kdo tuto deklaraci přijímá pod falešnou poslušností, dopouští se neposlušnosti vůči Bohu a vylučuje se z církve. Pokud nebude konat pokání, bude věčně zavržen. Toto je učení evangelia. Toto je katolické učení. Pokud si Bergoglio může dnes dovolit bez odporu prosazovat veřejnou vzporu proti Bohu a říkat, že protestují jen malé ideologické skupiny, je to znakem hlubokého pokoncilního úpadku. Každého křesťana katolíka by to mělo alarmovat k modlitbě a k pravdivému pokání.

Za „zvláštní případ“ Bergoglio označuje Afričany. Citace: „Pro ně je homosexualita z kulturního hlediska něčím ošklivým, netolerují ji.“
Ano, afričtí katolíci netolerují hřích sodomie. Nejde ale jen o jakési kulturní hledisko, jak opět manipuluje Bergoglio. Kamerunští biskupové v několika bodech jasně vyjádřili biblické, tedy katolické učení. Z této kontinuity učení Písma a Tradice jasně vyplývá, že sodomie je donebevolající hřích. Je šílenstvím, provokací a vzpourou proti Bohu žehnat hříšný život sodomitů! 

Citace Bergoglia: „Obecně však věřím, že se postupně všichni sžijí s duchem této deklarace.“
V co vlastně Bergoglio věří? Tato deklarace Fiducia supplicans už transformovala katolickou církev na anticírkev New Age. Bergoglio nyní usiluje o další etapu, a to je, aby se postupně všichni sžili s duchem této deklarace. Výraz „postupně se sžít“ znamená přijmout nečistého ducha i ducha vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním a vytvořit s ním jednotu. Bergoglio neustále opakuje slovo „všichni“. Jde mu o zavedení globální totality vlády antikrista ve všech duších.

V této mimořádné situaci je proto povinností každého biskupa, kněze i věřícího oddělit se od Bergogliovy sekty. Kdo zůstane dál pod falešnou jurisdikcí neplatného papeže, bude postupně nucen sžít se s duchem vzpoury proti Bohu.

Citace Bergoglia: „(Deklarace) chce začleňovat, nikoli rozdělovat, vyzývá k přijetí…“
Bergoglio, pokud zkonkretizujeme jeho slova, ve skutečnosti říká: „(Deklarace) chce začleňovat nekající LGBTQ osoby do církve a tím církev zbavit jejího spasitelného poslání, které je spojeno s Kristovým slovem: „Hlásejte pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (srov. Lk 24,47)

Bergogliova slova: „nikoli rozdělovat“ znamenají, že křesťané už nesmí zaujímat evangelijní postoj vůči hříchu a jít cestou spásy, protože by pak tzv. rozdělovali.

Pod slovy „(deklarace) vyzývá k přijetí“ Bergoglio znovu opakuje svůj neúprosný požadavek, že pokud se biskup nestane vítačem nekajících LGBTQ osob v církvi a pokud nebude chtít žehnat jejich svazky, nemůže už být biskupem.

Citace Bergoglia: „(deklarace vyzývá) ke svěřování lidí Bohu.“
To je další Bergogliova manipulace. Ve skutečnosti se pod pojmem lidi jedná o nekající LGBTQ osoby, které radikálně odmítají pokání. Kardinál Müller otevřeně řekl, že za agendou LGBTQ je duch antikrista. A co se týká svěřování Bohu, Bergoglio je svěřuje tomu bohu, kterému se nechal čarodějem zasvětit v Kanadě.  

Citace Bergoglia: „Stále jdu dál, den za dnem.“
Ale kam? Jeho motu proprio Ad theologiam promovendam, v němž zavádí změnu paradigmat, i jeho rouhačská deklarace Fiducia supplicans je cesta od Krista směrem do věčného zavržení. Bergoglio po ní jde, jak říká, „stále dál, den za dnem“.

Citace Bergoglia: „V církvi vždy existovaly malé skupiny, které projevovaly schizmatické úvahy...“
V dnešní době je schizma nereálné, protože církev nemá papeže. Bergoglio jako zjevný heretik, jak učí církevní Otcové, učitelé církve a svatí, se vyloučil z církve, a proto nemůže být její hlavou. On pouze okupuje papežský úřad a není jen ve schizmatu od Krista, ale přímo v apostazi a pod mnohonásobnou Boží anathemou, tedy pod Božím prokletím.    

Závěr: Bergoglio skrze Fiducia supplicans transformoval katolickou církev na anticírkev New Age. Tím de facto zrušil základy církve, tedy Krédo, Dekalog i Kristova přikázání. Nyní nastoluje program, aby se všichni do posledního katolíka postupně sžili s duchem deklarace Fiducia supplicans, tedy aby se zakořenili v duchu antikrista.

V čem je záchrana katolické církve? Každý biskup, každý kněz i každý katolík se musí oddělit od Bergogliovy sekty. Kdo zůstane pod jeho jurisdikcí, musí Bergoglia poslouchat i za cenu zrady Krista. Tím ale na sebe automaticky stahuje anathemu dle Gal 1,8-9, tedy vyloučení z katolické církve i z Tajemného Těla Kristova.

Oddělením se od Bergoglia budou vytvořeny podmínky k přijetí nového právoplatného papeže, a tím k záchraně katolické církve.
Události ve světě jsou velmi vážné. Předehrou byl covidový experiment na lidstvu, nyní válečný požár, a ani prognózy do budoucna nejsou optimistické. Bude to pandemie? Či jiný prostředek k redukci lidstva? Anebo dostane prostor Boží milost? O tom rozhodnou současní biskupové. Kdo z nich prolomí mrak prokletí nad lidstvem, stažený Bergogliem a zradou církve? Bůh čeká na odvážné biskupy, kteří se oddělí se svými diecézemi od prokletí a dají tak prostor Božímu Duchu k obrodě církve a záchraně národů.

Proto kněží i věřící, sjednoťte se denně v modlitbě od 20 do 21 hodin a proste zvláště za své biskupy. Zároveň je iniciujte dopisy, e-maily i jiným způsobem, aby udělali záchranný krok pro sebe i pro vás. Oni potřebují tuto milost, kterou vy jim vyprosíte modlitbami a smírnými oběťmi.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                              1. 2. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře