Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co ještě musí zaznít?

  • co-jeste-musi-zaznit

„Pokud starému dobrému Vladimirovi vysvětlí, aby z Kremlu odešel s veškerými vojenskými poctami a slavnostní dělovou salvou, fajn. Pokud je Putin příliš tvrdohlavý na to, aby uznal, že jeho kariéra skončila, a jediná cesta, jak ho z Kremlu dostat ven, je nohama napřed s kulkou v hlavě zezadu, pak je to také v pořádku. Ani bychom nic nenamítali proti troše poetické spravedlnosti - například kdyby, až se bude příště znovu vracet do Moskvy od přátel na Kubě, ve Venezuele nebo v Íránu jeho letadlo vyhodila do povětří nějaká podivná polovojenská skupina, která se nevysvětlitelným způsobem dostala k raketě země-vzduch,“ vyjevil své myšlenkové pochody někdejší poradce Ronalda Reagana a také ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Herbert E. Meyer.

Jak jinak lze chápat výzvu k odstranění předního politika suverénního státu a nabádání k teroristickému činu než jako otevřené vyhlášení války? Je vůbec možné, aby podobné výroky prošly bez postihu? Pokud USA přejdou podobné projevy bez náležité reakce, hlásí se tím oficiálně k terorismu a k otevřené imperialistické agresi, kterou hojně uplatňovaly (tehdy ruku v ruce se Sovětským svazem) během studenoválečného konfliktu. Asi jsme již notně otupělí, nedokážeme-li na výše uvedená slova reagovat. Jistě, zvláště v českých luzích jsme odkojeni médii v tom smyslu, že na práci policie a státních zástupců smí pokřikovat kdejaký novinář či politik. Mlčky jsme přešli též skutečnost, že USA obcházejí mezinárodní právo a z OSN si tropí žerty. Krutě vykoupené žerty, jak můžeme vidět v Iráku či Libyi.

Jsme na jednu stranu upozorňováni, jak nemáme věřit konspiračním teoriím (pokud jsou v neprospěch představitelů USA a Ukrajiny) a jak se máme vyvarovat závěrů, dokud nic nevíme. Zato se po nás chce, abychom věřili konspiračním teoriím (bez důkazů), které poškozují Rusko. V této chvíli již mlčet nelze. Uplynulo pár dní od stého výročí rozpoutání První světové války – a máme tu výzvu k zabití státníka. Nebylo už těch Lumumbů, M. L. Kingů či Hammarskjöldů už dost? Na domácí scéně je nabádání ke spáchání zločinu trestným činem. Není tolerovatelné, aby kdokoli vyzýval k zabíjení kohokoli. Domýšlí někdo, co by se stalo, kdyby byl Putin skutečně odstraněn? Dochází nám, jaké brány pekel by se s největší pravděpodobností otevřely dokořán?

Zvykli jsme si, že se šermuje s označením Hitler jako by se nechumelilo. Hitlerem však nejsou ani Putin, ani Obama. Hitlerem jsou určité neoliberální kruhy, které chtějí válku za každou cenu. Které v ní spatřují svou poslední šanci na udržení své moci. Aby jim tento plán nevyšel, demonstrovalo 28. 7. 2014 v Praze několik hnutí a iniciativ před ambasádou USA s tím, že chtějí přispět k celoevropskému (celosvětovému) dialogu s mottem: Evropané proti válce. Těžko říct, co ještě musí zaznít, abychom dali po celém světě najevo, že válka není řešení. Války se nevedou pro pravdu a morálku, ale na základě lží a dílčích zájmů mocenských skupin.

------------------

Zde si můžete přečíst texty výzvy občanům USA jak v češtině, tak v jazyce anglickém:

Milí přátelé, vážení občané Spojených států amerických,

Žijeme v době, kdy se svět nestává bezpečnějším, třebaže nám takový svět političtí představitelé slibovali. Letos si připomínáme sto let od vypuknutí První světové války, kterou můžeme přirovnat k jedněm velkým jatkám. Kořeny světového konfliktu vězely hluboko v koloniálních principech té doby. Sjednocené Německo, které chtělo svůj díl kořisti, zatáhlo svět do dvou světových válek.

V této souvislosti je třeba ocenit jak pomoc Vašich předků při boji proti rozpoutanému zlu, tak později i jejich odpor vůči válce ve Vietnamu. Dodnes máme uloženo v paměti, jak se tehdy ve Spojených státech Amerických proti válce ve Vietnamu protestovalo. Také víme, že mnozí z Vás protestovali proti válce v Iráku, že mnozí z Vás nesouhlasili s bombardováním Libye a že mnozí z Vás nesouhlasí s politikou Vašich představitelů vůči Ukrajině. Po událostech z 11. září 2001 se mnozí z Vás užasle ptali: „Proč nás ve světě tolik nenávidí?“ Představte si však, že žijete v zemi, kde se bombardování a smrt blízkých stává každodenní součástí života. Války se vedou proto, že to je v zájmu velkých zbrojařských firem, nadnárodních ropných a jiných koncernů a nadnárodního kapitálu, kvůli jejich nehorázným ziskům. Války nikdy nejsou v zájmu většiny lidí. Naopak, ta na ně doplácí svou úrovní i životem. Jistě sledujete, jak se vyvíjí situace v Egyptě, Iráku, Sýrii nebo v palestinské Gaze. kde je denně masakrováno civilní obyvatelstvo. Vaši politikové Vám slibovali porážku světového terorismu. Ten však ve skutečnosti posiluje. Je často reakcí na bomby, které Vaši představitelé nechali na tyto země dopadat, odezvou na konflikty podporované dovozem zbraní. Obyčejní lidé nikde války nechtějí, ty jim jsou vnucovány. Proto se sílící nenávist, která nedokáže rozlišovat, vrací jako bumerang i proti Vám, kteří věříte v demokracii a v humanismus.

Existují lidštější prostředky, jak řešit konflikty, nepřátelství, než jsou zbraně a války. Chce to jen znalosti, informovanost, dobrou vůli jednat a respekt k míru jako jedné z nejvyšších hodnot lidské existence.

Milí přátelé, vážení občané Spojených států Amerických,

obracíme se na Vás s prosbou, abyste v současnosti věnovali pozornost Ukrajině a vyvinuli úsilí ve prospěch poctivého vyšetřování podstaty konfliktu a ve prospěch jeho mírového urovnání. Nebezpečí nové války je veliké, i když ji nikdo z nás nechce. Na Ukrajině zuří občanská válka, ve které umírají nevinní lidé, včetně dětí a žen. Této válce se dalo předejít jinými přístupy Západu. Téměř se zdá, jakoby Evropa a Spojené státy Americké čekaly na vhodnou příležitost rozšířit tento konflikt na válku s Ruskem, což by znamenalo nepředstavitelné utrpení pro všechny. Tento postoj nemá nic společného s demokracií a jejím šířením. Západ je tedy špatným příkladem pro ostatní země.

Vaše občanská angažovanost ve vztahu k zahraniční politice Spojených států amerických může zabránit celosvětovému konfliktu. Rozdmýchávání nenávisti mezi národy, vyvolávání válek nemá žádný pozitivní smysl. Smysl však má postavit se proti mocným, kteří manipulují, vykořisťují, zkreslují informace a zatajují své skutečné cíle, z nichž nehorázné zisky jsou na prvním místě.

Vzpomeňte si na odkaz svého presidenta J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co pro vás může udělat vaše zem, ale ptejte se, co vy můžete dělat pro ni.“ Můžete zabránit nové válce, můžete zachránit demokracii a mír. Jako svobodní občané máte sílu se postavit proti nerozumným a nebezpečným politikům. Svou statečností se stanete dobrým vzorem, který budou ostatní nadšeně následovat. Stále naléhavěji platí slova Martina L. Kinga: „Přichází čas, kdy mlčení je zradou“.

A platí i jeho další slova: „Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“ Bojujme společně proti nespravedlnostem a lžím kdekoli na světě, zvláště tam, kde mohou být zdrojem vážných konfliktů. Požadujme od mocných, aby přijali ideu spravedlnosti a respektu k druhým jako svůj základní princip. Je opět doba, kdy veřejnost musí mít v politice hlavní slovo, aby zabránila hromadnému vraždění, jimiž války ze své podstaty jsou.

Spojme se v odporu vůči nezodpovědnosti a násilí.

Spojme se v úsilí za poctivou a demokratickou politiku.

Dear Friends, the citizens of the USA, we are turning to you with an urgent appeal.

We live in times when the world is not becoming safer, even though our political representatives have promised us a safer world.

This year we commemorate the 100th anniversary of the start of World War I. We can compare that war to a global slaughterhouse. The roots of that world conflict were buried deeply in the colonial principles of that time. United Germany wanted its share of colonial spoils and led the world into two world wars.

In this connection it is necessary to acknowledge both the help of your predecessors during the battles against unleashed evil and later their opposition to their leaders of the war in Vietnam. To this day we remember how people in the USA protested against it. We also know that many of you protested against the war in Iraq, that many of you did not agree with the bombing of Libya, and that many of you do not agree with the politics of your politicians towards the Ukraine. We could not help but notice that after the events of September 11, 2001, you asked astonished: “Why is there so much hatred against us in the world?”

Imagine however, that you live in a country which is being bombed, and that the death of your loved ones has become a daily part of your lives. Wars are fought, however, because they are in the interest of large munitions firms, transnationals like oil companies and international capital, in the interest of their exorbitant profits. Wars are never in the interest of the majority of people. On the contrary, the innocent people pay for them with their security and lives.

Certainly, you are following the development of the situations in Egypt, Iraq and Syria, Palestinian Gaza, where civilians are daily massacred. Your politicians have promised to defeat global terrorism. However, in reality terrorism is spreading, and strengthening. It is often a reaction to the bombs, which your politicians let to fall on these countries as well as a response to conflicts supported by arms imports from western countries. Ordinary people never want wars, the wars are imposed on them. Consequently, hatred increases, the hatred, which is not able to distinguish, might return like a boomerang upon you - who believe deeply in a democracy and humanism.

There exist more humane means to resolve conflicts and hostilities than weapons and wars. All it takes is being knowledgeable, being informed, having the goodwill to negotiate, and having a respect for peace as one of the highest value in human existence.

Dear Friends, the citizens of the USA, we are turning to you with a request that you devote careful attention to the present Ukraine, and evolve pressures to force honest examination of all causes of the conflict with the aim towards its peaceful resolution. There is grave danger of a new war, even if none of us want such a war. In the Ukraine a civil war is already raging, a civil war, in which innocent people are dying, including women and children. This war can be stopped and avoided — by a different approach on the part of the West. It almost seems as if Europe and the USA are waiting for a convenient moment to extend this conflict into a war with Russia, which would mean endless sufferings — for everybody. This stance has nothing to do with a democracy and its expansion. In this sense the West is setting a bad example for other countries.

Your decisive political and democratic involvement in relation to your country’s foreign policy can stop a danger of a world-wide conflict. The stirring-up of hatred and conflicts between nations, creating wars, has no positive sense. What makes sense is to take a stand against the powerful ones, who manipulate, misuse others, distort information and conceal their evil, inhuman goals, for the sake of their immense profits and power, regardless of destructive consequences and the fate of people and nations.

Remember the words of your President John F. Kennedy: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” You can stop a new war; you can preserve democracy and peace. As free citizens, you can make a good example for others who will enthusiastically follow. The words of Martin Luther King are also very timely: “There comes a time when silence is betrayal.”

And other words of his are highly relevant: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” We are fighting together against injustice and lies, wherever they are found in the world; especially where they can be a source of serious conflicts. We are urging the powerful to accept the idea of justice and respect for peoples as a basic principle of politics. It is again the time when the public must have the decisive voice in politics, in order to stop mass killings, which is all that a war is. We appeal to you to assist to preserve the peace and humanity.

Let’s together resist irresponsibility and violence.

Let’s together struggle for honest a democratic politics.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře